De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom! Eindbijeenkomst Brabant Veiliger

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom! Eindbijeenkomst Brabant Veiliger"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom! Eindbijeenkomst Brabant Veiliger
Dinsdag 9 december 2014

2

3 Programma (1) 13.30 uur Opening en welkom Door dagvoorzitter Fred Emmerik, FN Integraal Milieuadvies Door Leon Frijters, programmaleider Brabant Veiliger 13.40 uur Paneldiscussie Discussie onder leiding van dagvoorzitter 14.10 uur Flitspresentaties activiteiten EV-agenda: Toelichting EV-agenda, door Ignace Cichy, programmabureau Buisleidingen, door Niels den Haan, OMWB Basiskennis EV, door Herman de Lange, ODBN Samenwerking Brabant Noord en –Zuidoost, door Ignace Cichy, ODZOB 15.10 uur Pauze 15.25 uur Onderzoek borging EV in bestemmingsplannen Door projectteam: Nanny van Rooij, Herman de Lange, Luuk Stortelder en Jos van Mierlo

4 Programma (2) 15.40 uur Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018 (IOV)
Hans Iserief, coördinator EV a.i., provincie Noord-Brabant Petro van Bergen, Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant 16.00 uur Afsluiting met aansluitend borrel

5 Evaluatie programma Brabant Veiliger
Eindbijeenkomst Evaluatie programma Brabant Veiliger

6 Paneldiscussie

7 Flitspresentaties Activiteiten EV-agenda

8 EV-agenda

9 EV-agenda Gezamenlijke uitvoering Van belang voor regio/provincie
Ondersteuning adequate taakuitvoering Voldoen aan kwaliteitscriteria Resultaten delen

10 Uitgevoerde activiteiten
2014 Eigen bijdrage verplicht Eigen bijdrage niet verplicht 10 Activiteiten 14 Activiteiten Extra aandacht

11 Activiteiten 2014 Brabant Communicatie Risicocommunicatie Basiskennis
Buisleidingen CBIS Beleidsvisie Samenwerking EV-RO Kruisaudits IOV 2015

12 Activiteiten 2014 Spoorgemeenten, provincie, Veiligheidsregio’s
Basisnet Midden- en West-Brabant Samenwerking BRZO VRMWB/OMWB Brabant-Noord en Zuidoost-Brabant Samenwerking gemeenten, Veiligheidsregio’s en omgevingsdiensten

13 Activiteiten 2014 Zuidoost-Brabant Communicatie - Extranet
EV bij LPG-tankstations

14 Resultaten Hulpmiddelen voor uitvoering Handreikingen
Bundeling krachten Provinciebreed netwerk

15 Toekomst Samen blijven verbeteren Instandhouden netwerk

16 Wie durft er een vraag te stellen?

17 Flitspresentatie Buisleidingen Niels den Haan

18 Project basiskennis EV

19 Project basiskennis EV
Doelstelling: Deze activiteit beoogt hulpmiddelen op te leveren die door gemeenten, provincie, veiligheidsregio’s en omgevingsdiensten gebruikt kunnen worden om de vereiste basiskennis op peil te brengen (kwaliteitscriteria) en zo bij te dragen tot borging van een goede uitvoering van externe veiligheidstaken.

20 Project basiskennis EV
Het betreft de borging van de externe veiligheidtaken op het gebied van: Ruimtelijke ontwikkeling Handhaving Vergunningverlening Wabo (o.a. bouwen en milieu) Openbare ruimte

21 Project basiskennis EV
Fasen project: Activiteitenvoorstel (februari 2014). Provincie. Uitvoering activiteit (maart-december 2014) - Digitale tool voor de diverse taakgebieden (RO, vergunningverlening, etc.)

22 Project basiskennis EV
De digitale tool

23 Project basiskennis EV
Eindrapportage (december 2014) - Concrete producten (Digitale tool). Communicatie (december 2014/januari 2015) - Aandacht aan schenken in regionale en Brabantse nieuwsbrieven. - Materiaal beschikbaar stellen via site Brabant Veiliger en site omgevingsdienst.

24 Samenwerking externe veiligheid
Ev-agenda 2014

25 Waarom samenwerken? Gezamenlijke verantwoording Gezamenlijk resultaat
Soepel verlopende procedures Neuzen dezelfde richting uit / zelfde vakjargon Verwachtingen van elkaar

26 Uitvoering Werkgroep/Klankbordgroep
Aansluiten op- en inzicht in elkaars processen Goede vraag goed advies

27 Resultaat Aanbevolen werkwijzen Tijdig met elkaar aan tafel
Informele afstemming Voor formeel traject overeenstemming bereiken Terugkoppeling aan VR over genomen besluit

28 En nu? Gaan gebruiken Verbeteringen doorgeven Actueel houden

29 Vragen, opmerkingen?

30 Pauze Dinsdag 9 december 2014

31 Onderzoek Borging EV in bestemmingsplannen

32 PROJECTLEDEN: Jos van Mierlo (OMWB) Luuk Stortelder (ODZOB) Herman de Lange (ODBN) Nanny van Rooij (PNB)

33 Voorbeeldstelling 1: Raketten opslaan in de achtertuin. Mag dat?

34

35 Voorbeeldstelling 2: De raad wil het bestemmingsplan vaststellen
Voorbeeldstelling 2: De raad wil het bestemmingsplan vaststellen. Mag dat?

36

37 Wonen Stelling 1: De gemeenteraad wil het bestemmingsplan vaststellen. Mag dat?

38

39 Stelling 2: Deze spoorlijn heeft een Plasbrandaandachtsgebied
Stelling 2: Deze spoorlijn heeft een Plasbrandaandachtsgebied. Moet bij vaststelling eind 2015 het Plasbrandaandachtsgebied worden opgenomen op de plankaart/verbeelding?

40

41 Centrum 1, specifieke vorm van wonen-bovenwoning
PR-contouren bestaande situatie Stelling 3: De gemeenteraad wil het bestemmingsplan vaststellen. Mag dat?

42

43 Bestemming Bedrijven:
PR-contouren Bestemming Bedrijven: bedrijven onder milieucategorie 4.1, 4.2, 5.1 en 5.2 Stelling 3: De gemeenteraad wil het bestemmingsplan vaststellen. Mag dat?

44

45 Bij conserverende plannen binnen een invloedsgebied hoef je het groepsrisico niet te verantwoorden. Klopt dat?

46

47 Verantwoording van het groepsrisico hoeft niet als deze onder de orientatiewaarde ligt. Klopt dat?

48

49 Een nieuwe ontwikkeling valt binnen het invloedsgebied van een BEVI-inrichting. Uit groepsrisico-berekening blijkt dat het maximaal aantal dodelijke slachtoffers 8 personen bedraagt. Moet je het groepsrisico verantwoorden?

50

51 Bij conserverende plannen binnen een invloedsgebied moet je toch advies vragen aan de Veiligheidsregio. Klopt dat?

52

53 De Veiligheidsregio geeft aan of het groepsrisico aanvaardbaar is
De Veiligheidsregio geeft aan of het groepsrisico aanvaardbaar is. Klopt dat?

54

55 In de bestaande situatie is het GR berekend ruim boven de OW
In de bestaande situatie is het GR berekend ruim boven de OW. Door de sloop en wegbestemmen van een kantoor neemt het GR af maar blijft boven de OW. Verantwoording is toch nodig. Klopt dat?

56

57 Bij ieder ruimtelijk plan met kwetsbare objecten binnen het invloedsgebied van een buisleiding moet een berekening met Carola/Safeti plaatsvinden. Klopt dat?

58

59 Een goede verantwoording van het groepsrisico gaat in ieder geval in op:
Groen: Berekening, advies veiligheidsregio en toetsing plaatsgebonden risico Rood: Advies veiligheidsregio, zelfredzaamheid, bestrijdbaarheid

60

61 Samenvatting en resultaat

62 Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) 2015-2018
Brabant Veiliger – 9 december 2014 Hans Iserief A.i. Coördinator externe veiligheid, Provincie Noord-Brabant

63 Programmafinanciering: hoe was het?
PUEV, programmafinanciering door het Rijk (I&M) € 20 miljoen per jaar Doel “Stimuleren van de structurele, adequate uitvoering van het externe veiligheidsbeleid en het daartoe bevorderen van de samenwerking tussen gemeenten, provincies en regionale samenwerkings-verbanden op het gebied van externe veiligheid” Middelen bedoeld voor decentrale overheden (provincies, gemeenten) en regionale uitvoeringsorganisatie (omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s) € per jaar voor Brabant Brabant Veiliger Subsidieregeling voor provincie en gemeenten Kwaliteit taakuitvoering centraal Ambtelijk en bestuurlijk overleg

64 Programmafinanciering: hoe wordt het?
Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) Initiatief ministerie I&M, trekker Stas Mansveld Begin juni 2014 vastgesteld door Bestuurlijk OmgevingsBeraad (BOB) – I&M, V&J, BZK, SZW, OM, IPO, VNG, UvW Circa € 20 miljoen per jaar Vier deelprogramma’s: BRZO PGS Kennisinfrastructuur Lokaal beleid omgevingsveiligheid Deelprogramma 4: € 9 miljoen per jaar (6 OD / 3 VR) Middelen bedoeld voor (28) omgevingsdiensten en (25) veiligheidsregio’s Brabant: € 1,1 miljoen per jaar voor 3 omgevingsdiensten Veiligheidsregio’s eigen traject Kwaliteitseisen!

65 IOV – deelprogramma 4 Deelprogramma 4 bestaat uit vijf onderdelen
Veiligheidsregio’s 1. Ondersteuning taakuitvoering ten behoeve van bevoegd gezag Omgevingsdiensten 2. Ondersteuning taakuitvoering ten behoeve van bevoegd gezag 3. Structuurvisies Omgevingsveiligheid 4. Groepsrisico 5. Transport gevaarlijke stoffen Strikt voorgeschreven activiteiten per onderdeel Uitvoeringsprogramma IOV Noord-Brabant Monitoring & rapportage (Safety Deals!) Voortzetten overlegstructuur Brabant Veiliger Provincie verbindende en coördinerende rol waar nodig Gemeenten bestuurlijk en ambtelijk geïnformeerd Definitieve landelijke programma Impuls Omgevingsveiligheid beschikbaar via website provincie Raakvlakken IOV met (uitvoeringsprogramma) provinciale beleidsvisie EV / platform Brabant Veiliger

66 De grote EV-Quiz! Dinsdag 9 december 2014

67 Quiz Wie is dé kenner binnen Brabant Veiliger?
Test jouw kennis op het gebied van Brabant Veiliger! Wie is dé kenner binnen Brabant Veiliger?

68 Quiz (2) Vraag 1: Wie was programmamanager van het programmabureau Brabant Veiliger van ? Terry de Zoete Petra Romer

69 Quiz (3) Vraag 2: Hoeveel van de 74 bestuurlijke verklaringen (programma ) zijn er inmiddels uitgereikt? Rood: 70 Groen: 67

70 Quiz (4) Vraag 3: Hoeveel nieuwsbrieven heeft het programmabureau tijdens het laatste meerjarenprogramma verstuurd? Rood: meer dan 15 Groen: minder dan 15 2011 3 2012 5 2013 4 2014 Totaal 16

71 Quiz (5) Vraag 4: Hoeveel mensen zitten er in de bestuurlijke klankbordgroep op dit moment? Rood: 14 mensen Groen: 12 mensen

72 Quiz (6) Vraag 5: Wat is het bedrag dat de provincie jaarlijks heeft mogen ontvangen, gedurende het meerjarenprogramma? Rood: minder dan 3.4 miljoen Groen: meer dan 3.4 miljoen Om precies te zijn: € ,-

73 Quiz (7) Vraag 6: Hoeveel Studiedagen (provinciebreed voor ambtenaren) zijn er gedurende het laatste meerjarenprogramma ( ) georganiseerd door het programmabureau? Rood: 3 Studiedagen Groen: 4 Studiedagen In 2012 heeft het programmabureau geen studiedag georganiseerd

74 Quiz (8) 7 Stappen 8 Stappen
Vraag 7: Het BIG-8 model is bij iedereen als het goed is bekend. Hoeveel stappen kent dit model? 7 Stappen 8 Stappen

75 Quiz (9) Vraag 8: Voorheen bestond het RIVE. De naam is inmiddels veranderd in SOMO. Wat betekent SOMO? Strategisch Overleg Modernisering Omgevingsveiligheid Samenwerking Overheidsdiensten Milieu en Omgevingsveiligheid

76 Quiz (10) Vraag 9: Hoeveel pennen zijn er tijdens de periode uitgereikt? Deze eindbijeenkomst tellen we daarbij niet mee. Degene die er het dichtst bij zit, wint! Goede antwoord: 833

77 En de winnaar is....

78 Dank voor uw aandacht


Download ppt "Welkom! Eindbijeenkomst Brabant Veiliger"

Verwante presentaties


Ads door Google