De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kom maar op met je machtigingsverzoek!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kom maar op met je machtigingsverzoek!"— Transcript van de presentatie:

1 Kom maar op met je machtigingsverzoek!
Of Hoe houdt u de inspectie tevreden? Rutger Suir – 07 (prese. I.Koch)

2 Vanuit de overheid wordt ‘substitutie’ aangedragen als de oplossing om twee systemen te bundelen tot één. De vraag is hoe u dat kunt doen en daarbij tegelijk de eerste zorg van DIV waarborgt, de Archiefinspectie tevreden houdt én de regels voor waarborgen van het cultureel erfgoed naleeft

3 tanden ? uw u poetst Waarom

4 CC by: Madmonk CC by:Madmonk CC by: rymdimperiet CC by: image_smith

5 Omdat uw tandarts anders boos wordt?

6 Rutger Suir Provinciale Archiefinspectie Noord-Brabant
Telefoon:

7 Waar gaat het over? Wat is vervanging? Is er verschil tussen V- en B-vervanging? Standpunt LOPAI over vervanging Beleidsregel digitale vervanging Hoe nu verder?

8 Vervanging = Reproductie van archiefbescheiden, met het doel om tot vernietiging van de oorspronkelijke archiefbescheiden over te gaan. De reproducties nemen daarna de plaats van de originelen in en moeten als archiefbescheiden behandeld worden.

9 Waarom regelt u vervanging goed?
Omdat de archiefinspecteur anders boos wordt? Of omdat u uw administratie op orde wil hebben?

10 Vervanging in de Archiefwet
Kern van artikel 7 Archiefwet 1995: Vervanging mag, maar voor te bewaren stukken is machtiging (goedkeuring) van Gedeputeerde Staten nodig. Kern artikel 6 Archiefbesluit 1995: Vervanging moet geschieden met juiste en volledige weergave van de in de te vervangen archiefbescheiden voorkomende gegevens.

11 Verschil tussen B en V? B V Zorgdrager is bevoegd √ √ Zorgdrager moet besluit nemen √ √ Besluit moet gepubliceerd worden √ √ Reproducties (blijvend) juist en volledig √ √ Archivaris moet (positief) adviseren √ √ GS moeten goedkeuren √ −

12 LOPAI en vervanging

13 Timo ten Cate De provinciaal archiefinspecteurs mengen zich daarom maar helemaal niet in de discussie, en hopen op de behoudzucht van de archiefmensen. Zij adviseren alleen B-stukken te substitueren naar film. (...) Verzoeken tot substitutie kunnen dus in principe wel worden gedaan, maar de kans dat daar iets mee wordt gedaan is erg klein. Bron: OD, februari 2006, p.20-21

14 Geert-Jan van Bussel: Substitutieaanvragen worden in de praktijk met name aangevraagd voor migraties van (grote) papieren bestanden naar digitale documentenbestanden (bijvoorbeeld bouwvergunningen). Over deze aanvragen wordt over het algemeen negatief beschikt. Bron: 16 mei 2007

15 Op rijksniveau is digitale vervanging al eerder toegepast:
Maar: In geen enkele provincie is vóór januari 2007 een machtigingsverzoek ingediend Op rijksniveau is digitale vervanging al eerder toegepast: Alle Dubbelen van de Akten Burgerlijke Stand worden sinds 2002 vervangen door digitale reproducties Op dit moment verschillende machtigingen verstrekt: UMC, BZK, KvK Rotterdam

16 LOPAI-standpunten sinds 2003
Vervanging van archiefbescheiden op papier of microfilm door uitsluitend digitale archief-bescheiden wordt (…) vooralsnog niet toegestaan. Bron: Model beleidsregel substitutie, 2003 Een voor de hand liggende bewaarstrategie ten aanzien van digitale informatie is (…) printen. Dat is weliswaar eenvoudig, maar brengt grote bezwaren met zich mee (…) omdat het verlies van functionaliteit oplevert. Bron: Een handleiding als handreiking voor het beheer van digitale archieven. LOPAI 2003

17 Hoofdinspecteur Erfgoedinspectie:
Door het niet verlenen van een machtiging voor de vervanging menen veel provinciale inspecteurs een veto over de digitalisering van een overheidsorganisatie te kunnen uitspreken. Dat is een oneigenlijk gebruik van dit machtigingsinstrument. Zo’n zwaar middel kun en mag je niet inzetten wanneer je de digitale beheersomgeving van digitalborn documenten als zodanig toetst.  Bron: Zesde digitale nieuwsbrief EGI/archieven, mei 2007 column R.Kramer Boude stelling: niet tegenhouden digitale inrichting organisatie, maar zorgvuldig besluiten bij retro-digitalisering Toetsing beheeromgeving digital born documenten hier volstrekt niet aan de orde. Vergt nieuwe hulpmiddelen

18 Spagaat Wat digitaal is, moet digitaal blijven
Wat analoog is, mag je niet digitaal maken

19 Huidige standpunt LOPAI
Vervangen mag, maar doe het goed Goede reproducties Duurzame toegankelijkheid Selectie & vernietiging Geen numerieke berging liever volwaardige vervanging Beleidsregel voor het verkrijgen van een machtiging van GS bij vervanging van B-stukken

20 Beleidsregel digitale vervanging

21 Beleidsregel digitale vervanging
Beschrijving van de manier waarop Gedeputeerde Staten (en de Provinciale Archiefinspectie) een machtigingsverzoek zullen behandelen Omvat procedurele, formele en inhoudelijke elementen Streven naar één landelijke beleidsregel

22 Machtiging = goedkeuring cf AWB 10.2.1
Procedure Machtiging = goedkeuring cf AWB Besluit door GS binnen 13 weken, met maximaal 13 weken uitstel Goedkeuring kan alleen onthouden worden wegens strijd met het recht of op een grond neergelegd in de Archiefwet Goedkeuring kan niet onder voorwaarden of voor beperkte tijd worden gegeven

23 beschikking van GS cf. Awb 4.1 n.a.v. verzoek door zorgdrager
Of Machtiging = beschikking van GS cf. Awb 4.1 n.a.v. verzoek door zorgdrager

24 Ideale procedure vanuit oogpunt GS
Ontvangst machtigingsaanvraag Controle ontvankelijkheid en volledigheid Controle concept Handboek Digitalisering en concept vervangingsbesluit Overleg zorgdrager Goedkeuring Handboek Digitalisering, vervangingsbesluit Verlening machtiging

25 Zorgdrager neemt initiatief tot vervanging
Advies van archivaris (indien benoemd) Opstellen concept-Handboek digitalisering en Vervangingsbesluit Controle machtigingsaanvraag Zorgdrager dient verzoek in bij GS Aanvraag volledig en ontvankelijk? Aanvraag aangevuld <2 weken? NEE NEE Overleg met zorgdrager JA JA Afwijzen aanvraag Beoordeling Handboek Digitalisering Kennisgeving

26 Machtiging Kennisgeving
Beoordeling Handboek Digitalisering Handboek juist en volledig? JA NEE Overleg met zorgdrager NEE Machtiging door Gedeputeerde Staten Afwijzen aanvraag Besluit tot vervanging door de zorgdrager Machtiging Kennisgeving Publicatie vervangingsbesluit Vervanging (door reproductie en vernietiging van originelen) Verklaring van vervanging door zorgdrager

27 Formele eisen Voor de aanvraagbrief geldt:
Ondertekend door de zorgdrager Gericht aan het college van GS Expliciet verzoek om machtiging tot vervanging Bevat beknopte toelichting Vermeldt verwijzing naar de bijlagen: Concept Handboek digitalisering Conceptbesluit tot vervanging Advies van de archivaris (indien benoemd)

28 Handboek Digitalisering
Vormt de kern van de vervangingsaanvraag. Bevat: Beschrijving van de te vervangen archiefbescheiden Beschrijving van de inrichting van het vervangingsproces Beschrijving van de technische inrichting

29 1. De te vervangen archiefbescheiden
Vorm, structuur en inhoud van archiefbescheiden, voor zover relevant Op welk tijdstip en uit hoofde van welke taak of handeling de archiefbescheiden worden of werden ontvangen of opgemaakt De samenhang met andere door het overheidsorgaan ontvangen en opgemaakte archiefbescheiden Waarde van de archiefbescheiden voor het cultureel erfgoed Belang van de in de archiefbescheiden opgenomen informatie voor overheidsorganen, recht- en bewijszoekenden en historisch onderzoek

30 2. Inrichting van het vervangingsproces
Voorbereiding documenten / dossiers Scanproces Registratieprocedure Opname in beheerssysteem Kwaliteitsprocedures Juistheid Volledigheid Leesbaarheid Terugvindbaarheid Vernietigingsprocedure van vervangen analoge ‘originelen’

31 3. Technische inrichting
Documentatie met betrekking tot het gebruikte bestandsformaat Kwaliteit van de reproducties Gedrukte teksten Tekeningen, afbeeldingen, plattegronden etc

32 Criteria voor toetsen RMA ontwikkelen
En nu? Criteria voor toetsen RMA ontwikkelen NEN 2082(?) LOPAI/EGI-checklist in ontwikkeling voor gehele digitale beheersomgeving Criteria voor toetsen E-depot ontwikkelen LOPAI-checklist in ontwikkeling (op basis van bestaande (inter)nationale concepten) Beleidsregel formeel vaststellen in alle provincies, maar tot dan geldt al…

33 Een machtigingsverzoek?
Kom maar op!

34 Vragen?


Download ppt "Kom maar op met je machtigingsverzoek!"

Verwante presentaties


Ads door Google