De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dutch Dragstar Club. Algemene Leden Vergadering. 23 maart 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dutch Dragstar Club. Algemene Leden Vergadering. 23 maart 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Dutch Dragstar Club. Algemene Leden Vergadering. 23 maart 2014.
Gelieve niet te roken !!

2 Agenda ALV 2014. 1. Opening door de voorzitter.
2. Notulen van de ALV van 24 maart 2013. 3. Actiepunten van 2013. 4. Bestuursverkiezingen. 5. Jaarverslag Penningmeester – Verslag van de Kascontrole. – Decharge verlening aan het bestuur voor het gevoerd beleid. 6. Verkiezing kas controle. 7. Begroting 2014. 8. Jaarverslag Activiteiten Commissie – DDC activiteiten 2014. 9. Pauze. 10. Verslag Algemeen Bestuurslid. - Cursus Road captains & Backriders. 11. Webmaster. 12. Dragazine. 13. Te behandelen agenda punten. 14. Rondvraag vanuit de vergadering. 15. Sluiting door de voorzitter. Punt 4. Secretaris Cor Koffijberg is af treedbaar en herkiesbaar. Punt 6. Verkiezing kas controle. Punt 11. Verkiezing Webmaster. (kandidaat bestuur) Rick van Weers. Punt 12. Verkiezing medewerker voor de Dragazine. Punt 13. Agenda punten toezenden aan het secretariaat.

3 Notulen en Actiepunten 2013.

4 Actiepunten 2013. Actie: Bestuur opnemen deze regel in het HHR. Dit is nu gebeurt. Actie: uitleg dag + rit voor nieuwe leden. Gaat eruit Actie ex-leden ride out Dit zal dit jaar weer 2 x plaats vinden. In het voor en na jaar. Dit gaat gebeuren Actie: afgelaste rit op website zetten. Dit is nu gebeurt Actie : Paul (Dragstarman) gaat een Dragstar meeting regelen in t najaar. Dit is nu gebeurt Actie: Visie van bestuur op leden aantal en behoud van de club. Dit is nu gebeurt Actie: Contributie verhoging Vanaf 2014 zal dit 22 euro bedragen Dit is gebeurt

5 Bestuursverkiezing.

6 Huidig bestuur Voorzitter : Wim van Noort Secretaris : Cor Koffijberg Penningmeester : Gerard van der Elsen Voorzitter AC :Ton van Setten Algemeen : Wim Lobbe

7 Verkiezingen van Secretaris
Huidig Cor Koffijberg Nieuw Secretaris Cor Koffijberg

8 Nieuw bestuur Voorzitter : Wim van Noort Secretaris : Cor Koffijberg Penningmeester : Gerard van der Elsen Voorzitter AC : Ton van Setten Algemeen : Wim Lobbe

9 Stand van Zaken: Financieel. 2013

10 Stand 31-dec-2013 Saldo 01-01-2013 Shop voorraad Totaal saldo
Afname Liquiditeit van 2.122,07 1.410,00 4.094, , , , ,19

11 Kas uitgaven 2013. Uitgaven : Begroot : A.L.V + Star party € , € ,00 Winteractiviteit /Alternatief bowling en woken € , € , * Workshop € , € ,00 * Hemelvaartweekend Weekend € , € ,00 * Bankkosten RABO € , € ,00 * Shop Inkoop + Verzendkosten € , € ,00 * Bloemen ,Relatiekosten e.d € , € ,00 * Vergader -, Reis- , en Bestuurskosten € , € ,00 * Website € , € ,00 * M.A.G € , € ,00 * KvK, Administratie kosten € € ,00 Diversen onvoorzien € , € ,00 Najaar wekend € , € ,00 * ( DDC – Jubileumjaar) ( € ,58 ) € ,00 Totale Uitgaven : € ,54 Totale begroting : € ,00 DDC Jubileumjaar. Deze uitgaven zijn al in de overige uitgaven verwerkt.

12 Ontvangsten 2013 A.L.V. Buffet € 310,00
Winteractiviteit Bowling en woken € ,50 Contributie € ,00 * Diversen € ,30 * Hemelvaart Weekend € 1.938,00 Shop Verkoop € ,95 Najaarsweekend € 1498,60 Totaal Ontvangsten € ,35

13 Verslag Kascommissie De kascontrole is uitgevoerd door: – Toon Koolen. – Heike Schierloh Decharge kascommissie voor gevoerd beleid 2013.

14 Verklaring. Ter uitvoering van het bepaalde in “Artikel 13” van de statuten van de “ Dutch Dragstar Club “ verklaren ondergetekenden, dat zij de administratie van de penningmeester van de genoemde vereniging, over de periode van 1 Januari 2013 t/m. 31 December 2013, hebben gecontroleerd en akkoord bevonden. Tevens verklaren zij dat het overzicht van lasten en baten, over de periode van, 1 januari 2013 t/m. 31 December 2013, respectievelijk het vermogen en het resultaat juist zijn weergegeven. Op grond van het vorenstaande zijn zij van mening, de Algemene Jaarvergadering, te houden op 23 Maart 2014, te moeten verzoeken, aan de penningmeester decharge te verlenen, voor het door hem gevoerde beheer, over de genoemde periode.   Hoofddorp  19 februari  2014 Getekend Kascontrole Commissie 2013 Toon Koolen : …………………………… Heike Schierloh : ……………………………… Gemachtigd : ……………………………

15 Verkiezing Kascontrole commissie 2015
– Toon Koolen – Nieuw te kiezen Reserve voor 2015 - Heike Schierloh

16 Begroting 2014 Begroting A.L.V + Star party € , € ,00 Winter activiteiten/ Alternatief € , € ,00 Workshop € ,00 € ,00 * Hemelvaart Weekend € ,00 € ,00 * Bankkosten RABO € ,00 € ,00 * Shop Inkoop + Verzendkosten € , € ,00 * Bloemen ,Relatiekosten e.d. € ,00 € ,00 * Vergader -, Reis- , en Bestuurskosten € ,00 € ,00 * Website €, ,00 € ,00 * M.A.G. € ,00 € ,00 * KvK, Administratie kosten € ,00 € ,00 Diversen onvoorzien € ,00 € ,00 Najaarsweekend € , € ,00 Totale Uitgave : € ,00 Totaal : € ,00 Ontvangsten : * Contributie € ,00 * Shop Verkoop € ,00 Totaal Begroot : € ,00

17 Algemene stand van zaken
DDC members: Gezinsleden Begunstigers: Nieuw Opgezegd: Niet betaald Forumleden:

18 Stand van zaken AC voorzitter 2014. Ton van Setten.

19 DDC Activiteiten 2014 aantal deelnemers ;
voorremcilinder(s) revisie 650/ Dragstarman Nieuwjaarsborrel en Bowlen Breda Mariëtte ALV Bestuur Buffet na ALV Bestuur Openings Ride Out Free-Biker Rond Goeree Overflakkee John Hoek LOL Ride Out Oud leden AC Hemelvaartsweekend Dragstar-San Eilandenrit Dragger Frank Er nog genoeg vrije weekenden om een ride out te organiseren. Neem dan contact op met Ton van Setten , AC Voorzitter Zie de jaar kalender op de site. DUS……….. LATEN WE MET ZIJN ALLEN ZORGEN VOOR EEN GOEDGEVULDE AGENDA BEDANKT NAMENS DE AC

20 Overzicht activiteiten 2011 t/m 2014
Activiteiten Workshop Dragstarmeeting Backriders / Roadcaptain cursus Ride outs Weekends

21 Activiteiten in planning 2014.
-Backriders/Roadcaptain cursus (mei). -Reünie /lol ride out (Augustus). -Najaarsweekend (eind Augustus). -Seizoen afsluiting (November). -Diverse Ride Outs aan te leveren door leden door het hele seizoen heen.

22 Pauze 15 min. Hehe even naar de toilet. Even een biertje of iets anders halen. Even een sigaretje paffen.

23 Stand van Zaken: Algemeen.

24 Roadcaptian 1 De Road captain.
De Road captain rijdt altijd met een oranje DDC hesje voor een goede herkenning. De Road captain en de Back riders overleggen samen met de gids vooraf of er bijzondere situaties voorkomen in de rit. Zodat ze daar op voorbereid zijn. De Road captain doet samen met de gids en de Backriders de briefing voor aanvang van de rit, bespreken de regels van een ride out en beantwoord vragen van de konvooi deelnemers. Je moet er altijd bewust van zijn op wat voor soort weg je rijdt. Heb je voorrang of moet je laten blocken. De Road captain geeft geen tekens met de hand als er b.v. een tegenligger aankomt. Dit geeft alleen maar verwarring. Een uitzondering is bij dreigend gevaar. Kijk zo ver mogelijk vooruit om de verkeerssituatie alvast te overzien. Kijk geregeld even op je navigatie dan zie je al dat er een kruising kan aankomen. Ook de juiste snelheid waarmee gereden moet worden bepaal je in overleg met de gids. In de meeste gevallen kan je 5 km onder de toegestane max snelheid aanhouden. Een rotonde met meerdere rijstroken moet je alléén laten blocken als dat veilig kan. Zeker als de weg al meerdere rijstroken heeft kan de rijsnelheid hoger zijn. Kruisingen met stoplichten worden niet geblockt. Bij het naderen van een stoplicht kan je deze zo proberen te naderen dat het verkeerslicht bij aankomst op groen gaat, door je snelheid aan te passen. Als Road captain moet je ook contact met de Back riders hebben om het konvooi aaneen gesloten te houden. Als het konvooi toch gesplitst wordt moet je een veilige stopplaats zoeken om te wachten of de snelheid verlagen tot het konvooi weer compleet is.

25 Roadcaptains 2 Voordat de Road captain vertrekt wacht deze op een teken van de Back riders zodat je weet dat het konvooi start klaar staat. Als de Road captain tevens de gids is, dan rijd die in het midden van de rijbaan. Als er een gids voorrijdt dan gaat de Road captain links achter de gids rijden om ook ver vooruit te kunnen kijken. De eerste konvooi deelnemer rijdt altijd baksteen gewijs rechts achter de Road captain met een wat ruimere afstand. Bij het naderen van een links of rechts te blocken weg of rotonde gaat de Road captain na het geven van het blockteken wat ruimte maken om de blocker te laten passeren. Zo nodig geeft hij een zwaaiende beweging met de hand. Bij aankomst van de kruising zal de blocker de weg geblockt hebben en kan het konvooi doorrijden. Als je een drukke voorrangsweg, binnen of buiten de bebouwde kom, op moet rijden of gaat oversteken dan moet je eerst stoppen voor de kruising om de verkeerssituatie te overzien. Als de weg vrij en veilig is dan de blockers pas een teken geven om te blocken. Als je een helling op moet, bv. bij een dijk, kan je beter beneden stoppen. Daarna de Blockers een teken geven zodat zij naar boven kunnen rijden. Als de dijk geblockt is dan rij je naar boven met het konvooi. De Road captain heeft een oranje DDC hesje en een EHBO set beschikbaar gesteld door de DDC.

26 Backriders De Backriders.
De Backriders rijden altijd met een geel DDC hesje voor een goede herkenning. De Backriders en de Road captain overleggen samen met de gids vooraf of er bijzondere situaties voorkomen in de rit. Zodat ze daar op voorbereid zijn. Er rijden twee Backriders mee. Een voor de linker en een voor de rechter rij. De Back rider die links rijdt geeft de linker konvooirijder een teken om weer verder te rijden en de rechter back rider doet dit voor de rechter konvooirijder. De meeste Backriders beschikken over een navigatie waar de route in gezet kan worden. Als er hulp moet worden gegeven bij pech, kan hij de aansluiting weer vinden met het konvooi. Voor het vertrek controleren de Backriders of het konvooi klaar staat en geven dan de Road captain een teken om te gaan rijden. De Backriders controleren of de deelnemers in het konvooi zich aan de ride out regels houden, zo nodig spreekt hij deze deelnemer aan. Bij de eerste stop overleggen de Backriders met de Road captain of de snelheid goed is en wat nog meer van belang is. Bij het naderen van een blocker geeft de Back rider een teken wanneer deze kan gaan rijden, en neemt dan het blok over. Als de collega Back rider veilig het punt is gepasseerd heft die het blok op. Hij geeft daarna de wachtende weggebruikers een bedank teken. De Back rider heeft een geel DDC hesje en een EHBO set beschikbaar gesteld door de DDC.

27 Webmaster stopt. Ron onze Webmaster gaat ermee stoppen.
Na enkele jaren trouwe dienst gaat die wegens drukte met het werk stoppen als Webmaster voor de DDC. Hartelijk bedankt voor je werkzaam heden Ron. Zijn werk aan de DDC site word overgenomen door.

28 Nieuwe Webmaster Onze nieuwe webmaster wordt Link ( Rick ) Bestuur en members Wensen je veel succes.

29 Het belangrijkste feit is dat de nieuwe site weer helemaal technisch up-to-date is ... Gebruik makend van de laatste web technologieën, tevens geschikt voor tablet en smartphone Vriendelijke groet, Joop Stringer

30 Dragazine We zoeken een redacteur of redactrice voor ons maand blad Dragazine.

31 Te Behandelen Punten.

32 Te behandelen punten Er zijn agenda punten ingebracht door:
Bestuur Gezocht. redactrice Dragazine

33 Dit jaar geen Contributie verhoging.
Verhoging word volgend jaar weer bekeken.

34 Rondvraag.

35 voor je komst.

36 ETEN. 


Download ppt "Dutch Dragstar Club. Algemene Leden Vergadering. 23 maart 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google