De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Decreet maatwerk STAND VAN ZAKEN FEBRUARI 2013. Decreet maatwerk HOEVER STAAN WE IN DE GOEDKEURING ERVAN?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Decreet maatwerk STAND VAN ZAKEN FEBRUARI 2013. Decreet maatwerk HOEVER STAAN WE IN DE GOEDKEURING ERVAN?"— Transcript van de presentatie:

1 Decreet maatwerk STAND VAN ZAKEN FEBRUARI 2013

2 Decreet maatwerk HOEVER STAAN WE IN DE GOEDKEURING ERVAN?

3 Timing decreet  Op 21 december 2012 principiële goedkeuring door Vlaamse Regering  Advies SERV gevraagd en op 18/02/2013 bekomen  Advies Raad van State aangevraagd (30 dagen)  Vlaamse Regering verwerkt adviezen en keurt ontwerpdecreet goed

4 Timing decreet  Indiening bij Vlaams Parlement waar: Bespreking in commissie Sociale Economie (ev met hoorzittingen)  amendementen nog mogelijk Bespreking in plenaire vergadering  amendementen nog mogelijk Goedkeuring plenair  Bekrachtiging door Vlaamse Regering  Publicatie in Belgisch Staatsblad  Ingeschatte timing: juli 2013

5 Uitvoeringsbesluiten  Decreet geeft het algemene kader en trekt grote lijnen, maar die moeten nog verder uitgewerkt worden  Binnen VDAB, VSAWSE, Departement WSE en kabinet verschillende werkgroepen die bezig zijn met concretiseren decreet  VLAB betrokken bij deze concretisering  Timing: najaar naar Vlaamse Regering

6 Decreet maatwerk WAT STAAT ER IN HET DECREET?

7 AFBAKENING DOELGROEP  3 categorieën van mensen: Personen met arbeidshandicap (PMAH): huidige definitie van VDAB naar onze doelgroep Personen met een psychosociale arbeidsbeperking (PSP): doelgroep sociale werkplaatsen  momenteel uitwerking van de concrete bepalingen tot indicering Uiterst kwetsbare werknemers (UKW): doelgroep invoeg maar verstrengd: werkzoekenden die minstens 24 maanden geen betaalde beroepsarbeid hebben verricht omwille van persoonlijke redenen  EN werkondersteunende maatregelen behoeven zoals bepaald in decreet

8 AFBAKENING WERKVORMEN  Ondersteuning wordt toegekend aan in het decreet omschreven werkvormen: Maatwerkbedrijven  opvolger van huidige BW en SW Maatwerkafdelingen  opvolger van huidige invoegbedrijven  Reden: decreet bepaalt ENKEL ondersteuning vanaf 5 doegroepwerknemers tewerkgesteld op eenzelfde werkvloer! Focus daardoor van doelgroepwerknemer toch terug op de werkvorm!  rugzak?

9 AFBAKENING WERKVORMEN  Maatwerkbedrijf bepalingen: Minimaal 20 gesubsidieerde VTE doelgroepwerknemers (PMAH, PSP en/of UKW) werk op maat verschaffen VZW of VSO Werk en begeleiding op maat als maatschappelijke hoofdactiviteit Op jaarbasis bestaat werknemersbestand uit minstens 65% doelgroepwerknemers PMAH en PSP Kwaliteitsvolle bedrijfsvoering hanteren (uitgewerkt in 7 deelelementen)

10 AFBAKENING WERKVORMEN  Maatwerkafdeling bepalingen: Minimaal op eenzelfde tewerkstellingsplaats 5 gesubsidieerde VTE doelgroepwerknemers (PMAH, PSP en/of UKW) werk op maat verschaffen Kwaliteitsvolle bedrijfsvoering hanteren (uitgewerkt in 4 deelelementen) Geen beperking naar statuut  Voor beide werkvormen is een erkenning nodig vooraleer recht op ondersteuning

11 AFBAKENING ONDERSTEUNING  Werkondersteunende maatregelen Zijn gekoppeld aan (tewerkstelling van) de doelgroep Bestaan uit geheel van loonpremie en vergoeding voor begeleiding op de werkvloer Worden toegekend voor onbepaalde duur (behoudens uitzonderingen), echter maximaal 2 jaren voor doelgroep UKW Kunnen wijzigen naar intensiteit/hoogte bij evaluatie, ook (sneller) op vraag van werkvorm of doelgroepwerknemer Beroepsprocedure bepaald indien niet akkoord met wijzigingen (hoofdstuk 6)

12 AFBAKENING ONDERSTEUNING  Loonpremie Percentage bepaald op basis van arbeidspotentieel Door VDAB ingeschaald Minimaal 40% - maximaal 75% (Europa), beperkt tot maximaal 50 % voor UKW Op de reële loonkost berekend  wordt nu geconcretiseerd Met een plafond  nog niet bepaald Met aftrek van andere tegemoetkomingen voor dezelfde loonkost (bvb werkuitkering ACTIVA, SINE)  moet nog definitief bepaald worden

13 AFBAKENING ONDERSTEUNING  Begeleiding op de werkvloer Ondersteunt de professionele ontwikkeling van de doelgroepwerknemer Bestaat uit een geheel van (minimaal) 6 maatregelen waaronder ontwikkeling POP en competentieprofiel, coaching door gekwalificeerde begeleider, versterking competenties, preventieve en remediërende aanpassing arbeidsomgeving. Bestaat uit 3 graden: laag, midden of hoog Waaraan minimale voorwaarden gekoppeld zijn  worden momenteel uitgewerkt Waaraan dan een vergoeding gekoppeld is (forfait)  nog niet bepaald Voor UKW: sui generis afdeling noodzakelijk

14 AFBAKENING ONDERSTEUNING  Organisatieondersteunende maatregelen Enkel voor maatwerkbedrijven Een forfaitaire subsidie, rekening houdend met het aantal toegekende werkondersteuningspakketten voor PMAH en PSP  nog niet concreet bepaald Ten bate van  Aanpassing productieprocessen op behoeften doelgroep  Vervullen subsidievoorwaarden  Organisatie sociale dienstverlening  Infrastructuurondersteuning Investeringssubsidie voor infrastructuur Enkel aan maatwerkbedrijven Op basis van aantal PMAH

15 TOELEIDING EN EVALUATIE  Toeleiding: Gebeurt door VDAB (of partners) Op basis van een vacature Waarbij op dat moment inhoud van ondersteuningspakket wordt bepaald  Evaluatie: Op initiatief van VDAB of op vraag doelgroepwerknemer of werkvorm Uiterlijk na 5 jaar Waarbij gebruik gemaakt wordt van POP, informatie werkvorm en gesprek doelgroepwerknemer Kan leiden tot aanpassing ondersteuningspakket

16 DOORSTROOM  Apart hoofdstuk binnen het decreet  Overgang van subsidiëring binnen decreet naar andere of geen subsidiëring  Werkvormen zijn verplicht dit te stimuleren  Wordt geconcretiseerd via doorstroomtrajecten  Wanneer VDAB bij evaluatie vaststelt dat doelgroepwerknemer geen of een kleiner ondersteuningspakket nodig heeft dan voorwaarden bepaald in decreet doelgroepwerknemer of werkvorm het vraagt en VDAB oordeelt dat kansen op doorstroom gunstig zijn

17 DOORSTROOM  Doorstroomtraject Kan uitgesteld worden in 2 de geval (geen perspectief of tewerkstelling zwaksten in gedrang), geen uitstel dus in 1 ste geval Wordt uitgevoerd door een erkende dienstverlener  BW moet dit dus niet doen maar kan wel (aparte erkenning) Is een tijdelijk en kwaliteitsvol traject om vacature te zoeken en stages mogelijk te maken Moet schriftelijk verankerd worden (wie wat wanneer)  Werkvorm moet betrokkene vrijstellen op momenten van stage (maar contract blijft en dus loonkost)

18 DOORSTROOM  Werkvorm krijgt tijdens doorstroomstage Tijdelijke vergoeding voor delging kosten Mogelijkheid tot vervanging via toekenning tijdelijke loonpremie Budgetten moeten van Vlaams minister van werk Muyters komen. Momenteel niets voorzien.  Zolang doorstroom niet gerealiseerd, behoudt werkvorm initieel ondersteuningspakket  Als doorstroom toch mislukt met volle medewerking doelgroepwerknemer  VDAB bepaalt opnieuw werkondersteuningspakket  Quid geen medewerking  subsidiepakket stopt maar contract blijft??

19 ENCLAVEWERKING  Bestendiging huidige realiteit in de BW  Permanente en kwaliteitsvolle begeleiding moet voorzien zijn ADVIESCOMMISSIE SE  Adviseren Vlaamse regering Bij aanvragen nieuwe erkenningen werkvormen Naar prioriteiten bij nieuwe budgetten Over bereik maatregelen via jaarlijkse monitoring

20 Decreet maatwerk HUIDIGE PRIORITEITEN VLAB?

21 PRIORITEITEN  Financiering: hoe zullen de BW in de toekomst gesubsidieerd worden?  Indicering: welk concreet systeem zal er komen naar indicatie van de doelgroep maatwerk en naar toekenning van het ondersteuningspakket?  Doorstroom: hoe zal dit concreet lopen met respect voor de keuze van de doelgroepwerknemer?  Overgangsmaatregelen: Financieel Op sociaal vlak: quid CAO’s BW en SW?

22 Decreet maatwerk START (NOG STEEDS): OP 1/1/2014 Nog veel werk om de cruciale parameters duidelijk te krijgen


Download ppt "Decreet maatwerk STAND VAN ZAKEN FEBRUARI 2013. Decreet maatwerk HOEVER STAAN WE IN DE GOEDKEURING ERVAN?"

Verwante presentaties


Ads door Google