De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rechtspositie van leerlingen in het basisonderwijs OD XXIV Ontmoetingsdag coördinatoren van de scholengemeenschap basisonderwijs 17 juni 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rechtspositie van leerlingen in het basisonderwijs OD XXIV Ontmoetingsdag coördinatoren van de scholengemeenschap basisonderwijs 17 juni 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Rechtspositie van leerlingen in het basisonderwijs OD XXIV Ontmoetingsdag coördinatoren van de scholengemeenschap basisonderwijs 17 juni 2014

2 Schoolreglement Verplichte vermeldingen

3 Verplichte vermeldingen schoolreglement : nieuw Nieuwe bedragen maximumfactuur 2014 – 2015  Bedragen scherpe maximumfacturen ongewijzigd (per 25 €,35 € 40 € bij de kleuters, en 70 € bij het lagere)  Bedrag van minder scherpe maximumfactuur van 405 € naar 410 €. Vanaf 1 september 2014  Afspraken m.b.t. leerlingenevaluatie  samenstelling schoolraad en ouderraad  Informatie over extramuros - activiteiten  Uitbreiding engagementsverklaring t.a.v. de extra initiatieven van de school om taalachterstand weg te werken  Recht op toelichting en recht op inzage door de ouders leerlingengegevens recht op kopie  Procedure toekenning getuigschrift BaO, met inbegrip beroepsprocedure  Reglement inzake tucht en schending van de leefregels van de leerlingen met inbegrip van preventieve schorsing 

4 Toelatingsvoorwaarden Gewoon LO

5 Overgang van kleuter naar lager - OD XXIV Toelatingsvoorwaarden gewoon LO (5 en 6j.) o afschaffing van de taalproef o de klassenraad beslist : -Voor alle vijfjarigen (na voorafgaand advies CLB) -Voor alle zesjarigen die het voorgaande schooljaar < 220 halve dagen in een Nederlandstalige kleuterschool aanwezig zijn geweest o recht op toegang lager onderwijs voor: -De zesjarige die in het voorgaande schooljaar 220 halve dagen aanwezigheid had in het erkend Nederlandstalig kleuteronderwijs -De zevenjarigen en ouder

6 Beslissing klassenraad tot (niet) toelating lager onderwijs Kennisgeving: -Uiterlijk de 10 de schooldag van september -Uiterlijk 10 schooldagen na de inschrijving -Schriftelijke mededeling van de negatieve beslissing omstandig motiveren Bijzonderheden: inschrijving onder opschortende voorwaarde! Inschrijving = feit bij overschrijding van de termijn Echter: verlengd verblijf in de kleuterafdeling: de ouders beslissen na advies van de klassenraad en van het CLB!

7 Zittenblijven Definitie Ratio legis

8 Zittenblijven in het kleuter en in het lager onderwijs School beslist na overleg CLB Beslissing schriftelijk motiveren Mondeling toelichten aan ouders Begeleidende maatregelen duiden BaO/2014/03 zittenblijven

9 Leerlingengegevens o Recht op inzage o Recht op toelichting o Recht op kopie o Automatische gegevensdoorstroming bij verandering van school o BaO/2014/04 leerlingengegevens

10 Automatische gegevensdoorstroming Nieuwe regels bij verandering van school (tussen eerste schooldag september en laatste schooldag juni)  Leerlingengegevens  m.b.t. de onderwijsloopbaan van de leerling  in het belang van de leerling gegevens m.b.t. schending leefregels nooit overdraagbaar  ouders kunnen verzet aantekenen tegen overdracht  na inzage (geen principieel verzet)  geen verzet indien regelgeving de overdracht verplicht stelt

11 Bewarende maatregel Preventieve schorsing BaO 2014/04 Preventieve schorsing, tijdelijke en definitieve uitsluting

12 Preventieve schorsing in lager onderwijs directeur (of afgevaardigde) beslist decretale basis uitzonderlijke maatregel LO bewarende maatregel – lessen niet volgen om leefregels te handhaven nagaan of tuchtsanctie is aangewezen maximaal 5 opeenvolgende schooldagen (+ 1 verlenging) ouders in kennis gesteld opvang op school, tenzij motivering waarom niet haalbaar geen beroep mogelijk

13 Tuchtmaatregelen  Tijdelijke uitsluiting  Definitieve uitsluiting

14 Tijdelijke en definitieve uitsluiting Tijdelijke uitsluiting: lager onderwijs tuchtsanctie minimaal 1 schooldag maximaal 15 opeenvolgende schooldagen nieuwe tijdelijke uitsluiting enkel na nieuw feit school voorziet in opvang, tenzij motivering waarom niet haalbaar interne beroepsprocedure voorzien in schoolreglement gaat in na het doorlopen van een procedure die de rechten van verdediging waarborgt Definitieve uitsluiting: lager onderwijs tuchtsanctie (uitzonderlijke maatregel) uitschrijving bij inschrijving in andere school + uiterlijk 1 maand (vakantie tussen 1 september en 30 juni niet inbegrepen) na kennisgeving DU opvangverplichting tenzij motivering beroepsprocedure voorzien in regelgeving gaat in na het doorlopen van de procedure die de rechten van verdediging waarborgt

15 Rechten van verdediging voor tijdelijke en definitieve uitsluiting - Het voorafgaandelijke advies van de klassenraad is noodzakelijk - Bij een definitieve uitsluiting, dient de klassenraad uitgebreid met vertegenwoordiger CLB - Schriftelijke kennisgeving van de intentie tot het nemen van een tuchtmaatregel - Ouders en leerlingen hebben inzage in het tuchtdossier, en worden gehoord (eventueel bijgestaan door een raadsman) - Het evenredigheidsbeginsel dient gerespecteerd - De genomen beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd ter kennis gebracht aan de ouders van de leerling - Deze brief verwijst naar mogelijkheid tot het instellen beroep, en vermeld de desbetreffende bepalingen van het schoolreglement

16 Beroepsprocedure tegen tijdelijke uitsluiting (enkel in BaO!) -beroepsprocedure verplicht te voorzien in schoolreglement -voorstel in model schoolreglement: - ouders stellen beroep in bij de AD binnen 3 d. na kennisname tuchtmaatregel TU - onderhoud met AD vindt plaats binnen 3 d. na ontvangst beroep - AD beslist de dag na het onderhoud - mededeling beslissing binnen 3 d. na onderhoud

17 Beroepsprocedure via beroepscommissie Tegen beslissing definitieve uitsluiting BaO 2014/04 Preventieve schorsing, tijdelijke en definitieve uitsluting

18 Beroep tegen beslissing definitieve uitsluiting (DU)  beroep instellen bij schoolbestuur (=RvB)= AD bij delegatie; AD stelt beroepscommissie (BC) samen  beroepscommissie behandelt beroep (volheid van bevoegdheid) behandeling van het beroep leidt tot:  gemotiveerde afwijzing op grond van onontvankelijkheid (termijn overschreden; vormvereisten)  bevestiging DU  vernietiging DU  schoolbestuur aanvaardt verantwoordelijkheid voor deze beslissing  resultaat beroep wordt meegedeeld aan ouders binnen vervaltermijn vermeld in schoolreglement (RvB bepaalt zelf termijn bv. 21 kalenderdagen) zo niet DU nietig  beroep geen opschortende werking, maatregel blijft gelden

19 Beroep tegen beslissing definitieve uitsluiting (DU)  samenstelling beroepscommissie door AD  interne leden: leden schoolbestuur/school waar DU is genomen; niet directeur of afgevaardigde die DU heeft genomen  externe leden (waaronder voorzitter): extern aan schoolbestuur/school waar DU is genomen. kan verschillen per te behandelen dossier kan niet wijzigen binnen te behandelen dossier  persoon die zowel intern als extern is, wordt beschouwd als intern lid (bv. lid ouderraad die ook leerkracht is)  lid ouderraad, lid schoolraad (uitz. geleding personeel) = externe leden.

20 Uitreiken getuigschrift BaO -De klassenraad oordeelt of de leerling de doelen opgenomen in het leerplan heeft bereikt (nieuw vanaf 1 september 2015 eindtermgerelateerde doelen) -Uiterlijk op 20 juni een volledige lijst van leerlingen die het lager onderwijs zullen voltooien -Na 20 juni en vóór einde schooljaar beslist de klassenraad op grond van alle documenten in het leerlingendossier -Onbetaalde facturen, geen reden om getuigschrift of andere in te houden -BaO/98/11 getuigschrift

21 Niet-toekenning getuigschrift BaO Niet akkoord: overlegfase

22 Niet-uitreiken getuigschrift BaO ouders zijn niet akkoord: overlegfase o Beslissing niet uitreiken getuigschrift : uiterlijk op 30 juni mededeling (nieuw vanaf 1 september 2014) o Overlegfase: - met de directeur van de school -binnen de termijn bepaald in schoolreglement -schriftelijk verslag o Beroepsprocedure: procedure bij de beroepscommissie ouders gaan niet akkoord gaan met de beslissing (om de klassenraad niet bijeen te roepen, of om het getuigschrift niet toe te kennen); de school verwittigt de ouders schriftelijk over de mogelijkheid tot beroep bij de beroepscommissie

23 Niet-toekenning getuigschrift BaO Niet akkoord: beroepsfase

24 Beroep tegen niet verkrijgen getuigschrift  beroep instellen bij schoolbestuur (=RvB)= AD bij delegatie  Behandeling van beroep door beroepscommissie (volheid van bevoegdheid) leidt tot:  gemotiveerde afwijzing op grond van onontvankelijkheid (termijn overschreden; vormvereisten)  bevestiging niet toekenning getuigschrift  toekenning getuigschrift  resultaat beroep wordt schriftelijk meegedeeld aan betrokken personen uiterlijk op 15 september  recht om verder onderwijs te volgen zolang beroepsprocedure loopt

25 Beroep tegen niet toekennen getuigschrift samenstelling beroepscommissie  samenstelling beroepscommissie  interne leden: leden klassenraad (waaronder alleszins de dir. of zijn afgevaardigde; eventueel lid schoolbestuur (SB)  externe leden (waaronder voorzitter beroepscommissie): personen extern aan SB/school die beslisten getuigschrift niet uit te reiken; kan verschillen per te behandelen dossier kan niet wijzigen binnen te behandelen dossier  persoon die zowel intern als extern is (bv. lid ouderraad die ook leerkracht is) = intern lid  lid ouderraad, lid schoolraad (met uitzondering van geleding personeel) = extern lid

26 Beroepsprocedure werking beroepscommissies  elk lid stemgerechtigd  pariteit bij stemming  stem voorzitter doorslaggevend bij staking van stemmen  discretieplicht  ouders worden gehoord  BC beslist autonoom over horen van leden KR die advies hebben gegeven over niet toekennen getuigschrift BaO of over definitieve uitsluiting

27 Wijziging aan scholengemeenschappen BaO (ten gevolge van OD XXIV) Op 1 september 2014 opnieuw gevormd voor 6 jaar, dus tot 31 08 2020 Uitstap mogelijk: - SGE minder dan 900 gewogen leerlingen - Bij overname door schoolbestuur van een andere groep, na akkoord binnen de SGE die wordt verlaten uitstap verplicht: - Toetreden tot een schoolbestuur met bijzondere kenmerken (uitstap SGE op 1 september 2017, 1 september 2018 of 1 september 2019) Algemeen: De gewijzigde SGE blijft bestaan tot eind zesjarige periode (mits voorwaarden) Normaliter vóór 15 juni wijzigende samenstelling doorgeven, maar voor periode 2014 – 2020, AgOdi bevraagt zelf contactscholen

28 Tijdelijk en permanent onderwijs aan huis  tijdelijke onderwijs aan huis (vanaf 1 september 2015) Leerlingen die door ziekte en ongeval tijdelijk geen onderwijs op school kunnen volgen, hebben recht op - tijdelijk onderwijs aan huis - ‘synchroon internetonderwijs’ - of een combinatie van beiden  permanent onderwijs aan huis (vanaf 1 april 2014) Een gunstig advies van de inspectie is noodzakelijk (bevoegdheid van CABO (commissie advies buitengewoon onderwijs) vervalt)

29 Wijzigende regelgeving taalonderwijs Verplichte screening niveau onderwijstaal na instroom van de leerling in Nederlandstalig gewoon lager onderwijs (vanaf 1 september 2014) o Taaltraject opstellen (indien er nood is aan extra begeleiding) o Taalbad is een mogelijk onderdeel van taaltraject! Voor organisatie taalbad is overdracht van lestijden mogelijk, ook na 15/10 : Lestijden basisomkadering Aanvullende lestijden anderstalige nieuwkomers gewijzigde voorwaarden onthaalonderwijs cfr. BaO/2006/03

30 Wijzigende regelgeving vreemde talen onderwijs -ook buiten Brussel kan onderwijs Frans aangevat worden vanaf het derde jaar gewoon LO (vanaf 1 september 2014) voorwaarde: leerlingen beheersen de onderwijstaal voldoende - vreemde taleninitiatie kan in gewoon basisonderwijs in Frans, Engels en Duits (vanaf 1 september 2014) voorwaarden: - eerst Frans aanbieden - regelgeving participatie toepassen - kwaliteitsvol invullen: onderwijsinspectie waakt!

31 Links en contactpersonen Links  Link decreet rechtspositie http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showParlInitiatief.action?id=911952  Link OD XXIV http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showParlInitiatief.action?id=911972 Contactpersonen Ingrid Verstrepen, sectorverantwoordelijke basisonderwijs ingrid.verstrepen@g-o.be Telefoon 02 79 09 665 Sophie Van Cauwenberghe, stafdienst onderwijsorganisatie sophie.van.cauwenberghe@g-o.be Telefoon 02 79 09 328


Download ppt "Rechtspositie van leerlingen in het basisonderwijs OD XXIV Ontmoetingsdag coördinatoren van de scholengemeenschap basisonderwijs 17 juni 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google