De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rechtspositie van leerlingen in het basisonderwijs OD XXIV

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rechtspositie van leerlingen in het basisonderwijs OD XXIV"— Transcript van de presentatie:

1 Rechtspositie van leerlingen in het basisonderwijs OD XXIV
Ontmoetingsdag coördinatoren van de scholengemeenschap basisonderwijs 17 juni 2014

2 Verplichte vermeldingen
Schoolreglement Verplichte vermeldingen

3 Verplichte vermeldingen schoolreglement : nieuw
Nieuwe bedragen maximumfactuur 2014 – 2015 Bedragen scherpe maximumfacturen ongewijzigd (per 25 €,35 € 40 € bij de kleuters, en 70 € bij het lagere) Bedrag van minder scherpe maximumfactuur van 405 € naar 410 €. Vanaf 1 september 2014 Afspraken m.b.t. leerlingenevaluatie samenstelling schoolraad en ouderraad Informatie over extramuros - activiteiten Uitbreiding engagementsverklaring t.a.v. de extra initiatieven van de school om taalachterstand weg te werken Recht op toelichting en recht op inzage door de ouders leerlingengegevens recht op kopie Procedure toekenning getuigschrift BaO, met inbegrip beroepsprocedure Reglement inzake tucht en schending van de leefregels van de leerlingen met inbegrip van preventieve schorsing

4 Toelatingsvoorwaarden
Gewoon LO

5 Overgang van kleuter naar lager - OD XXIV Toelatingsvoorwaarden gewoon LO (5 en 6j.)
afschaffing van de taalproef de klassenraad beslist : Voor alle vijfjarigen (na voorafgaand advies CLB) Voor alle zesjarigen die het voorgaande schooljaar < 220 halve dagen in een Nederlandstalige kleuterschool aanwezig zijn geweest recht op toegang lager onderwijs voor: De zesjarige die in het voorgaande schooljaar 220 halve dagen aanwezigheid had in het erkend Nederlandstalig kleuteronderwijs De zevenjarigen en ouder 5 j. KR beslist steeds en beslissingrecht ouders vervalt; advies CLB (uitzonderingssituatie) – KO (gewoon en buitengewooon) en buitengewoon lager onderwijs: ongewijzigd – 6 jarigen die wel gewoon 220 halve d. aanw waren hb R op instap – KR deelt besl mee uiterl 10de schooldag indien inschr voor 1 sept of binnen 10 schoold. Bij inschr na 1 sept; indien termijn overschreden=toelating

6 Beslissing klassenraad tot (niet) toelating lager onderwijs
Kennisgeving: Uiterlijk de 10de schooldag van september Uiterlijk 10 schooldagen na de inschrijving Schriftelijke mededeling van de negatieve beslissing omstandig motiveren Bijzonderheden: inschrijving onder opschortende voorwaarde! Inschrijving = feit bij overschrijding van de termijn Echter: verlengd verblijf in de kleuterafdeling: de ouders beslissen na advies van de klassenraad en van het CLB!

7 Zittenblijven Definitie Ratio legis

8 Zittenblijven in het kleuter en in het lager onderwijs
School beslist na overleg CLB Beslissing schriftelijk motiveren Mondeling toelichten aan ouders Begeleidende maatregelen duiden BaO/2014/03 zittenblijven Immers vaststelling zittenblijven zelden positief effect

9 Automatische gegevensdoorstroming bij verandering van school
Leerlingengegevens Recht op inzage Recht op toelichting Recht op kopie Automatische gegevensdoorstroming bij verandering van school BaO/2014/04 leerlingengegevens

10 Automatische gegevensdoorstroming
Nieuwe regels bij verandering van school (tussen eerste schooldag september en laatste schooldag juni) Leerlingengegevens m.b.t. de onderwijsloopbaan van de leerling in het belang van de leerling gegevens m.b.t. schending leefregels nooit overdraagbaar ouders kunnen verzet aantekenen tegen overdracht na inzage (geen principieel verzet) geen verzet indien regelgeving de overdracht verplicht stelt Enkel verzet na inzage docs

11 Preventieve schorsing
Bewarende maatregel Preventieve schorsing BaO 2014/04 Preventieve schorsing, tijdelijke en definitieve uitsluting

12 Preventieve schorsing in lager onderwijs
directeur (of afgevaardigde) beslist decretale basis uitzonderlijke maatregel LO bewarende maatregel – lessen niet volgen om leefregels te handhaven nagaan of tuchtsanctie is aangewezen maximaal 5 opeenvolgende schooldagen (+ 1 verlenging) ouders in kennis gesteld opvang op school, tenzij motivering waarom niet haalbaar geen beroep mogelijk Preventieve schorsing: verlenging periode omdat tuchtonderzoek niet afgerond is wegens externe factoren; motiveren aan ouders

13 Tijdelijke uitsluiting Definitieve uitsluiting
Tuchtmaatregelen Tijdelijke uitsluiting Definitieve uitsluiting

14 Tijdelijke en definitieve uitsluiting
Tijdelijke uitsluiting: lager onderwijs tuchtsanctie minimaal 1 schooldag maximaal 15 opeenvolgende schooldagen nieuwe tijdelijke uitsluiting enkel na nieuw feit school voorziet in opvang, tenzij motivering waarom niet haalbaar interne beroepsprocedure voorzien in schoolreglement gaat in na het doorlopen van een procedure die de rechten van verdediging waarborgt Definitieve uitsluiting: lager onderwijs tuchtsanctie (uitzonderlijke maatregel) uitschrijving bij inschrijving in andere school + uiterlijk 1 maand (vakantie tussen 1 september en 30 juni niet inbegrepen) na kennisgeving DU opvangverplichting tenzij motivering beroepsprocedure voorzien in regelgeving gaat in na het doorlopen van de procedure die de rechten van verdediging waarborgt

15 Rechten van verdediging voor tijdelijke en definitieve uitsluiting
Het voorafgaandelijke advies van de klassenraad is noodzakelijk Bij een definitieve uitsluiting, dient de klassenraad uitgebreid met vertegenwoordiger CLB Schriftelijke kennisgeving van de intentie tot het nemen van een tuchtmaatregel Ouders en leerlingen hebben inzage in het tuchtdossier, en worden gehoord (eventueel bijgestaan door een raadsman) Het evenredigheidsbeginsel dient gerespecteerd De genomen beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd ter kennis gebracht aan de ouders van de leerling Deze brief verwijst naar mogelijkheid tot het instellen beroep, en vermeld de desbetreffende bepalingen van het schoolreglement

16 Beroepsprocedure tegen tijdelijke uitsluiting (enkel in BaO!)
beroepsprocedure verplicht te voorzien in schoolreglement voorstel in model schoolreglement: ouders stellen beroep in bij de AD binnen 3 d. na kennisname tuchtmaatregel TU onderhoud met AD vindt plaats binnen 3 d. na ontvangst beroep AD beslist de dag na het onderhoud mededeling beslissing binnen 3 d. na onderhoud

17 Beroepsprocedure via beroepscommissie
Tegen beslissing definitieve uitsluiting BaO 2014/04 Preventieve schorsing, tijdelijke en definitieve uitsluting

18 Beroep tegen beslissing definitieve uitsluiting (DU)
beroep instellen bij schoolbestuur (=RvB)= AD bij delegatie; AD stelt beroepscommissie (BC) samen beroepscommissie behandelt beroep (volheid van bevoegdheid) behandeling van het beroep leidt tot: gemotiveerde afwijzing op grond van onontvankelijkheid (termijn overschreden; vormvereisten) bevestiging DU vernietiging DU schoolbestuur aanvaardt verantwoordelijkheid voor deze beslissing resultaat beroep wordt meegedeeld aan ouders binnen vervaltermijn vermeld in schoolreglement (RvB bepaalt zelf termijn bv. 21 kalenderdagen) zo niet DU nietig beroep geen opschortende werking, maatregel blijft gelden

19 Beroep tegen beslissing definitieve uitsluiting (DU)
samenstelling beroepscommissie door AD interne leden: leden schoolbestuur/school waar DU is genomen; niet directeur of afgevaardigde die DU heeft genomen externe leden (waaronder voorzitter): extern aan schoolbestuur/school waar DU is genomen. kan verschillen per te behandelen dossier kan niet wijzigen binnen te behandelen dossier persoon die zowel intern als extern is, wordt beschouwd als intern lid (bv. lid ouderraad die ook leerkracht is) lid ouderraad, lid schoolraad (uitz. geleding personeel) = externe leden.

20 Uitreiken getuigschrift BaO
De klassenraad oordeelt of de leerling de doelen opgenomen in het leerplan heeft bereikt (nieuw vanaf 1 september 2015 eindtermgerelateerde doelen) Uiterlijk op 20 juni een volledige lijst van leerlingen die het lager onderwijs zullen voltooien Na 20 juni en vóór einde schooljaar beslist de klassenraad op grond van alle documenten in het leerlingendossier Onbetaalde facturen, geen reden om getuigschrift of andere in te houden BaO/98/11 getuigschrift Beroepsmogelijkheid: via beroepscommissie, maar enkel na overleg met de directeur

21 Niet-toekenning getuigschrift BaO
Niet akkoord: overlegfase

22 Niet-uitreiken getuigschrift BaO ouders zijn niet akkoord: overlegfase
Beslissing niet uitreiken getuigschrift : uiterlijk op 30 juni mededeling (nieuw vanaf 1 september 2014) Overlegfase: - met de directeur van de school binnen de termijn bepaald in schoolreglement schriftelijk verslag Beroepsprocedure: procedure bij de beroepscommissie ouders gaan niet akkoord gaan met de beslissing (om de klassenraad niet bijeen te roepen, of om het getuigschrift niet toe te kennen); de school verwittigt de ouders schriftelijk over de mogelijkheid tot beroep bij de beroepscommissie

23 Niet-toekenning getuigschrift BaO
Niet akkoord: beroepsfase

24 Beroep tegen niet verkrijgen getuigschrift
beroep instellen bij schoolbestuur (=RvB)= AD bij delegatie Behandeling van beroep door beroepscommissie (volheid van bevoegdheid) leidt tot: gemotiveerde afwijzing op grond van onontvankelijkheid (termijn overschreden; vormvereisten) bevestiging niet toekenning getuigschrift toekenning getuigschrift resultaat beroep wordt schriftelijk meegedeeld aan betrokken personen uiterlijk op 15 september recht om verder onderwijs te volgen zolang beroepsprocedure loopt

25 Beroep tegen niet toekennen getuigschrift samenstelling beroepscommissie
interne leden: leden klassenraad (waaronder alleszins de dir. of zijn afgevaardigde; eventueel lid schoolbestuur (SB) externe leden (waaronder voorzitter beroepscommissie): personen extern aan SB/school die beslisten getuigschrift niet uit te reiken; kan verschillen per te behandelen dossier kan niet wijzigen binnen te behandelen dossier persoon die zowel intern als extern is (bv. lid ouderraad die ook leerkracht is) = intern lid lid ouderraad, lid schoolraad (met uitzondering van geleding personeel) = extern lid

26 Beroepsprocedure werking beroepscommissies
elk lid stemgerechtigd pariteit bij stemming stem voorzitter doorslaggevend bij staking van stemmen discretieplicht ouders worden gehoord BC beslist autonoom over horen van leden KR die advies hebben gegeven over niet toekennen getuigschrift BaO of over definitieve uitsluiting

27 Wijziging aan scholengemeenschappen BaO (ten gevolge van OD XXIV)
Op 1 september 2014 opnieuw gevormd voor 6 jaar, dus tot Uitstap mogelijk: SGE minder dan 900 gewogen leerlingen Bij overname door schoolbestuur van een andere groep, na akkoord binnen de SGE die wordt verlaten uitstap verplicht: Toetreden tot een schoolbestuur met bijzondere kenmerken (uitstap SGE op 1 september 2017, 1 september 2018 of 1 september 2019) Algemeen: De gewijzigde SGE blijft bestaan tot eind zesjarige periode (mits voorwaarden) Normaliter vóór 15 juni wijzigende samenstelling doorgeven, maar voor periode 2014 – 2020 , AgOdi bevraagt zelf contactscholen

28 Tijdelijk en permanent onderwijs aan huis
tijdelijke onderwijs aan huis (vanaf 1 september 2015) Leerlingen die door ziekte en ongeval tijdelijk geen onderwijs op school kunnen volgen, hebben recht op - tijdelijk onderwijs aan huis - ‘synchroon internetonderwijs’ - of een combinatie van beiden permanent onderwijs aan huis (vanaf 1 april 2014) Een gunstig advies van de inspectie is noodzakelijk (bevoegdheid van CABO (commissie advies buitengewoon onderwijs) vervalt)

29 Wijzigende regelgeving taalonderwijs
Verplichte screening niveau onderwijstaal na instroom van de leerling in Nederlandstalig gewoon lager onderwijs (vanaf 1 september 2014) Taaltraject opstellen (indien er nood is aan extra begeleiding) Taalbad is een mogelijk onderdeel van taaltraject! Voor organisatie taalbad is overdracht van lestijden mogelijk, ook na 15/10 : Lestijden basisomkadering Aanvullende lestijden anderstalige nieuwkomers gewijzigde voorwaarden onthaalonderwijs cfr. BaO/2006/03

30 Wijzigende regelgeving vreemde talen onderwijs
ook buiten Brussel kan onderwijs Frans aangevat worden vanaf het derde jaar gewoon LO (vanaf 1 september 2014) voorwaarde: leerlingen beheersen de onderwijstaal voldoende - vreemde taleninitiatie kan in gewoon basisonderwijs in Frans, Engels en Duits (vanaf 1 september 2014) voorwaarden: - eerst Frans aanbieden - regelgeving participatie toepassen - kwaliteitsvol invullen: onderwijsinspectie waakt!

31 Links en contactpersonen
Link decreet rechtspositie Link OD XXIV Contactpersonen Ingrid Verstrepen, sectorverantwoordelijke basisonderwijs Telefoon Sophie Van Cauwenberghe, stafdienst onderwijsorganisatie Telefoon


Download ppt "Rechtspositie van leerlingen in het basisonderwijs OD XXIV"

Verwante presentaties


Ads door Google