De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze dienst! Voorganger: Ds. G.C. den Hertog

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze dienst! Voorganger: Ds. G.C. den Hertog"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze dienst! Voorganger: Ds. G.C. den Hertog
Ouderling: Cors Visser Organist: Krijn van Veen

2 Psalm 27 Psalm 62 Psalm 138 Schriftberijming 28 Geloofsbelijdenis 1 Petrus 1

3 Welkom en mededelingen
Mededeling van overlijden

4 1 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Psalm 27: 1, 3, 7 1 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here! Waar is het duister dat mij onheil baart? Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, in zijn bescherming ben ik wel bewaard! …

5 Of zich de boosheid tegen mij verbindt
Psalm 27: 1, 3, 7 Of zich de boosheid tegen mij verbindt en op mij loert opdat zij mij verslindt, ik ken geen angst voor nood en overval: het is de Heer die mij behouden zal!

6 3 Hoe heeft Hij mij ten dage van het kwade
Psalm 27: 1, 3, 7 3 Hoe heeft Hij mij ten dage van het kwade verborgen in het binnenst van zijn hut: geen vijandschap ter wereld kon mij schaden, de schaduw van zijn wolk heeft mij beschut….

7 Hij stelde mij als op een hoge rots,
Psalm 27: 1, 3, 7 Hij stelde mij als op een hoge rots, het woelen van mijn vijanden ten trots; daarom wil ik met vrolijk feestgerei juichen voor Hem, want Hij bewaarde mij!

8 7 O als ik niet met opgeheven hoofde
Psalm 27: 1, 3, 7 7 O als ik niet met opgeheven hoofde zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! O als ik van zijn goedheid niet geloofde, dat Hij te vinden is voor wie Hem zocht!

9 Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!
Psalm 27: 1, 3, 7 Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! Hij is getrouw, de bron van alle goed! Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt, wacht op den Heer en houd u onversaagd.

10 Stil gebed Votum en groet Welkom en mededelingen

11 1 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, van Hem verwacht ik altijd weer
Psalm 62: 1, 5 1 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, van Hem verwacht ik altijd weer mijn heil, - op Hem toch kan ik bouwen. Ik wankel niet, want Hij staat vast: mijn toevlucht, als het water wast, mijn rots, mijn enige vertrouwen.

12 5 Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots,
Psalm 62: 1, 5 5 Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots, mijn naam rust in de schutse Gods. O volk, uw God laat u niet vallen. Als gij voor Hem uw hart uitstort, vertrouw dat gij gezegend wordt: God is een schuilplaats voor ons allen.

13 Gebed

14 We lezen uit de Bijbel 1 Petrus 1:1-9 en 3:8-16

15 1 Petrus 1:1-9 11Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië, 2uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest,

16 1 Petrus 1:1-9 tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus: moge genade en vrede voor u vermeerderd worden.

17 1 Petrus 1:1-9 3Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden,

18 1 Petrus 1:1-9 4tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. 5U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd.

19 1 Petrus 1:1-9 6Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd – als het nodig is – bedroefd door allerlei verzoekingen,

20 1 Petrus 1:1-9 7opdat de beproeving van uw geloof – die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus.

21 1 Petrus 1:1-9 8Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, 9en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen.

22 1 Petrus 3:8-16 8Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk. 9Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.

23 1 Petrus 3:8-16 10Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog; 11die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.

24 1 Petrus 3:8-16 12Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.

25 1 Petrus 3:8-16 13En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede? 14Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,

26 1 Petrus 3:8-16 15maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.

27 1 Petrus 3:8-16 16En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.

28 2 Ten dage dat ik riep hebt Gij gehoord naar mij en kracht gegeven.
Psalm 138: 2, 3, 4 2 Ten dage dat ik riep hebt Gij gehoord naar mij en kracht gegeven. Als ik welhaast ten offer viel, hebt Gij mijn ziel weer doen herleven.

29 Al wat op aarde macht bezit, eenmaal aanbidt het U, o Here!
Psalm 138: 2, 3, 4 Al wat op aarde macht bezit, eenmaal aanbidt het U, o Here! Als Gij hun 't woord van uw verbond met eigen mond hebt willen leren.

30 3 Dan zingen zij, in God verblijd, aan Hem gewijd, van 's Heren wegen.
Psalm 138: 2, 3, 4 3 Dan zingen zij, in God verblijd, aan Hem gewijd, van 's Heren wegen. Groot is des Heren heerlijkheid, zijn majesteit ten top gestegen.

31 Hij slaat, ofschoon oneindig hoog, op hen het oog die needrig knielen.
Psalm 138: 2, 3, 4 Hij slaat, ofschoon oneindig hoog, op hen het oog die needrig knielen. Maar ziet van ver met gramschap aan de eigenwaan van trotse zielen.

32 4 Als ik, omringd door tegenspoed,
Psalm 138: 2, 3, 4 4 Als ik, omringd door tegenspoed, bezwijken moet, schenkt Gij mij leven. Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt, uw rechterhand zal redding geven.

33 De Heer is zo getrouw als sterk, Hij zal zijn werk voor mij voleinden.
Psalm 138: 2, 3, 4 De Heer is zo getrouw als sterk, Hij zal zijn werk voor mij voleinden. Verlaat niet wat uw hand begon, o Levensbron, wil bijstand zenden.

34 Preek

35 1 De grote dag breekt weldra aan, het einde van de tijd.
Schriftberijming 28: 1-5 1 De grote dag breekt weldra aan, het einde van de tijd. Weest nuchter hier in uw bestaan en houdt in de gebeden aan in hoge waakzaamheid.

36 2 Van liefde zij uw hart vervuld, een vuur, nooit uitgewoed.
Schriftberijming 28: 1-5 2 Van liefde zij uw hart vervuld, een vuur, nooit uitgewoed. Een liefde die verdraagt en duldt, de zonden toedekt en de schuld elkaar vergeven doet.

37 3 Uw huis sta open, welgemeend; betoont u steeds gastvrij.
Schriftberijming 28: 1-5 3 Uw huis sta open, welgemeend; betoont u steeds gastvrij. Dient naar uw gave iedereen, beheert wat God u heeft geleend, genade velerlei.

38 4 Laat als u spreekt uw woord steeds zijn een echo van Gods stem
Schriftberijming 28: 1-5 4 Laat als u spreekt uw woord steeds zijn een echo van Gods stem en laten diensten, groot en klein een weerschijn van Gods daden zijn, verricht in kracht van Hem.

39 5 In alles zij God eer gebracht, aan Hem de lof gewijd.
Schriftberijming 28: 1-5 5 In alles zij God eer gebracht, aan Hem de lof gewijd. Hij schenkt in Christus u de kracht, Hem zij de heerlijkheid, de macht tot in all' eeuwigheid.

40 Gebeden

41 Inzameling van de gaven voor
Diaconie Kerk

42 Geloofsbelijdenis gezongen

43 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:


Download ppt "Welkom in deze dienst! Voorganger: Ds. G.C. den Hertog"

Verwante presentaties


Ads door Google