De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regelgeving stedenbouwkundige adviezen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regelgeving stedenbouwkundige adviezen"— Transcript van de presentatie:

1 Regelgeving stedenbouwkundige adviezen
Ing. Sylvie De Cloedt Ing. Lieven De Sadeleer 25 september 2014 Kennisdag AWV

2 Inleiding Het verval van het bindend karakter => kwaliteitsvolle opmaak van adviezen. = juiste rechtsgrond en/of een uitgewerkt advies waarbij de noodzaak tot een verkeersveiligere oplossing wordt onderstreept. Overzicht van de van toepassing zijnde procedures en regelgeving

3 Waarom nog energie insteken? De gemeente doet toch haar zin…
Een tijdig, degelijk en duidelijk gemotiveerd advies zal de kans vergroten dat de gemeente (of, in geval van beroep, de deputatie of de Raad voor Vergunningsbetwistingen) ons advies volgt. De adviesplicht blijft ongewijzigd, het is enkel het bindend karakter van ons advies dat op 1/1/2014 is vervallen.

4 Inhoud van het advies Motivatieplicht Argumentatie
Direct werkende normen  MOET geweigerd worden indien AWV zich hierop steunt (onrechtstreeks “bindend” ) Argumenten die niet het voorwerp zijn van direct werkende normen  KAN geweigerd worden

5 Direct werkende normen (niet limitatief):
het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen; de Koninklijke Besluiten van 1934 aangaande de bouwvrije stroken langs de rijkswegen; het Koninklijk Besluit van 4 juni 1958 betreffende de vrije stroken langs autosnelwegen; het KB van 14 december 1959 waarbij regelen worden gesteld op het aanplakken en reclame maken; het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (de Wegcode); het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (VLAREM); het Besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2002 betreffende het toekennen van vergunningen, het vaststellen en innen van retributies voor het privatieve gebruik van het openbaar domein van de wegen, de waterwegen en hun aanhorigheden, de zeewering en de dijken (het Retributiebesluit).

6 Argumenten: bedoeling : de gemeente (of RO) aan de hand van een uiteenzetting overtuigen van de noodzaak tot afwijzing van de vergunning. Hoe? Uitwerken van een zo duidelijk en volledig mogelijke argumentatie en maximaal onderbouwen met overtuigingsstukken (onwenselijkheid omwille van doelstellingen en zorgplichten) • nadere omschrijving van het risico/belemmering. Dit veronderstelt een (= concrete effectenbeoordeling, rekeninghoudend met de specifieke feitelijke omstandigheden) • toekomstvisie inzake wegbeheer • de niet bij KB bekrachtigde rooilijnen Noot: argumentatie ook van belang bij direct-werkende normen.

7 Gemeente negeert het advies van AWV, en nu?
Binnen de 30kd na ontvangst van de stbk. vergunning kan AWV beroep aantekenen Elke vergunning die verleend wordt na een ongunstig of voorwaardelijk gunstig advies dient afgetoetst te worden met dit advies. = organisatorische aanpassing • enveloppes met poststempel bewaren • ontvangstdatum aanbrengen op vergunning • afspreken wie instaat voor de aftoetsing (+ backup)

8 Beroepen Bestendige Deputatie (prov.)
Raad voor Vergunningsbetwistingen (Vl. Gew.)

9 Praktijk Sjabloon voor opmaak advies:
ongunstig / voorwaardelijk gunstig opgemaakt door de juridische dienst en verspreid naar de territoriale afdelingen niet opgenomen in analinda

10 Praktijk

11 Praktijk

12 Praktijk Voorbeeld 1: Aanvraag rood inwendig verlicht uithangbord

13 Praktijk voorbeeld 1 BESLUIT : ONGUNSTIG ADVIES Schending direct werkende norm K.B. van 1 DECEMBER Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

14 BESLUIT : ONGUNSTIG ADVIES Schending direct werkende norm K. B
BESLUIT : ONGUNSTIG ADVIES Schending direct werkende norm K.B. van 1 DECEMBER Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. > Volgens artikel 80.2 van het verkeersreglement mogen Inrichtingen die zich op minder dan 7 meter boven de grond bevinden binnen een afstand van 75 meter van verkeerslichten, geen lichtweergevende of reflecterende rode, groene of oranje tint hebben. De aanvraag beschrijft een rood inwendig verlicht uithangbord, gelegen op 50m afstand van de driekleurige verkeerslichten van de N31/N367. Het voorstel is niet conform het K.B. 01/12/1975,

15 Praktijk Voorbeeld 2: Bouwaanvraag voor bouw van appartementen
en renovatie bestaand gebouw

16 LIJNSTELLING: Rooilijn = grens openbaar domein Bouwlijn 8m – 6 m

17 Praktijk voorbeeld 2

18 Praktijk voorbeeld 2 ONTSLUITING

19 Praktijk voorbeeld 2 BESLUIT : ONGUNSTIG ADVIES
Schending direct werkende norm Schending van K.B. 26/02/1964 aangaande de rooilijn en bouwlijn ‘Provincieweg nr 1 Brugge-Torhout N32 Grondgebied Sint-Andries met K.B. 26/02/1964. > De in te planten nieuwbouw is getroffen door de bouwlijn. Er is volgens het ingediend dossier een zone van achteruitbouw van 2.5m voorzien, dit in tegenstelling tot het K.B. 26/02/1964, waar 8m vermeld staat.

20 Praktijk voorbeeld 2 BESLUIT : ONGUNSTIG ADVIES
Onwenselijkheid omwille van doelstellingen en zorgplichten Onwenselijkheid omwille van het veilig en vlot verkeer (dienstorder MOW/AWV/2011/16 d.d. 16/10/2012) > De ontsluiting is mogelijk via de Jonckheer Paul Coppietersdreef met breedte 4.50m en gebundelde in- en uitrit. Zo gebeurt de ontsluiting via de weg van laagste categorie en worden conflicten met het dubbelrichtingsfietsverkeer vermeden.

21 Welke regelgeving Reden Overzichtslijst

22 Einde Vragen? Dank voor uw aandacht.


Download ppt "Regelgeving stedenbouwkundige adviezen"

Verwante presentaties


Ads door Google