De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijbelquiz Doet u / doe jij mee? Wanneer? DV 23 oktober om 19.45 uur Waar? Kerkelijk centrum De Bining, Kerkstraat 13, Haulerwijk U bent van harte welkom!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijbelquiz Doet u / doe jij mee? Wanneer? DV 23 oktober om 19.45 uur Waar? Kerkelijk centrum De Bining, Kerkstraat 13, Haulerwijk U bent van harte welkom!"— Transcript van de presentatie:

1 Bijbelquiz Doet u / doe jij mee? Wanneer? DV 23 oktober om uur Waar? Kerkelijk centrum De Bining, Kerkstraat 13, Haulerwijk U bent van harte welkom! Werkgroep Nederlands Bijbelgenootschap Haulerwijk-Waskemeer

2 JCH-Voetbaltoernooi Derk Rouwhorst

3 Snertactie

4 Agenda aanstaande week 1/3
zondag 19 oktober Ophalen zusters: v/d Meulen 09:15 Oppas (Renske & Geertuida) 09:30 Kerkdienst: br. F.H. (Folkert) Folkerts (Assen-West) 14:00 Kerkdienst: br. I. van Apeldoorn 14:00 Kind in Kerk (Bovenbouw) - Bidden is vragen en ontvangen 19:30 KP-3 (17+) - Micha Young

5 Agenda aanstaande week 2/3
maandag 20 oktober 19:00 KP-1 (12-14 jr.) 19:30 KP-4 "Ik belijd“ dinsdag 21 oktober 19:30 KP-2 (14-17 jr.) - Micha Young donderdag 23 oktober 20:00 Koorrepetitie Voices

6 Agenda aanstaande week 3/3
zondag 26 oktober Ophalen zusters: v/d Bos 09:15 Oppas (Hennie & Elise) 09:30 Kerkdienst: ds. J.E. Kramer (Assen-Marsdijk) 14:00 Kerkdienst: br. D. Wagenaar 14:00 Kind in Kerk (Onderbouw) - God rustte 19:30 KP-3 (17+) - Micha Young

7 Jarigen aanstaande week
Op 20 oktober 2014 wordt jarig: br. J. van der Vaart. Op 22 oktober 2014 wordt jarig: zr. J. de Boer-van den Bosch. De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan de contactpersoon van het BeamTeam.

8 Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst.
Welkom Voorganger: br. I. van Apeldoorn Organisten: br. M. van den Bos br. D.D. Rouwhorst Beamist: br. D.D. Rouwhorst Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst. De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Stuur voor vrijdag 18.00 uur een naar:

9

10 Votum en zegengroet On - ze hulp is in de naam van de HE - RE,
die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. A - men.

11

12 Psalm 8: 1-6 1 HEER, onze Heer, hoe heerlijk en verheven hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven - machtige God, Gij die uw majesteit ten hemel over ons hebt uitgebreid. 2 Wel doet de hemel hoog uw glorie blinken, maar in de mond van kindren doet Gij klinken uw machtig heil, zo maakt G' uw vijand stil en doet uw haters buigen voor uw wil.

13 Psalm 8: 1-6 3 Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen, de maan, de duizend sterren die daar branden, wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt, het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt? 4 Gij hebt hem bijna goddelijk verheven, een kroon van eer en heerlijkheid gegeven, Gij doet hem heersen over zee en land, ja, al uw werken gaaft Gij in zijn hand.

14 Psalm 8: 1-6 5 Al wat er land of water heeft tot woning, het moet de mens erkennen als zijn koning: vogels en wild en al 't geduldig vee en wat er wemelt in de wijde zee. 6 HEER, onze Heer, hoe heerlijk en verheven hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven. Heer, onze God, hoe vol van majesteit hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid.

15

16 Psalm 134: 1, 2, 3 1 Komt allen, dienaars van de HEER, zegent zijn naam en geeft Hem eer, U die in 't huis des HEREN staat en in de nacht Hem dienen gaat. 2 Heft nu uw handen naar omhoog, richt op het heiligdom uw oog. Brengt uit des HEREN tempelhof aan Hem uw dank, uw lied en lof. 3 Uit Sion dale op u neer de zegen van uw God, de HEER, die hemel, aarde, al wat leeft, zijn naam ter eer geschapen heeft.

17

18 Lezen Micha 6: 1-8 De gerechtigheid van de HEER 1 Hoor toch wat de HEER zegt! Sta op, laat de bergen uw rechtsgeding horen, laat de heuvels getuige zijn. 2 Luister, bergen, naar het pleidooi van de HEER, hoor toe, onwrikbare fundamenten van de aarde. De HEER heeft een geschil met zijn volk, hij klaagt Israël aan: 3 ‘Mijn volk, wat heb ik je misdaan? Waarmee heb ik je gekweld? Antwoord mij!

19 Lezen Micha 6: 1-8 4 Ik heb je weggeleid, bevrijd uit de slavernij in Egypte. Ik zond Mozes, Aäron en Mirjam om jullie voor te gaan. 5 Ben je dan vergeten, mijn volk, wat Balak besloot, de koning van Moab, wat Bileam, de zoon van Beor, hem antwoordde? Ben je vergeten wat er gebeurde tussen Sittim en Gilgal? Ken je de gerechtigheid van de HEER niet meer?’

20 Lezen Micha 6: 1-8 6 ‘Wat kan ik de HEER aanbieden, waarmee hulde brengen aan de verheven God? Moet ik hem tegemoet treden met brandoffers, zou hij eenjarige stieren aanvaarden? 7 Kan ik hem gunstig stemmen met duizenden rammen, met olie, stromend in tienduizend beken? Moet ik mijn oudste kind geven voor wat ik heb misdaan, de vrucht van mijn schoot voor mijn zondig leven?’

21 Lezen Micha 6: 1-8 8 Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.

22

23 Gezang 157: 1-4 Melodie 1: 1 Vader, vol van vrees en schaamte buigen wij voor U. Heel uw werk, door ons vertreden, klaagt ons, mensheid aan bij U. Melodie 2: 2 Heer, ontferm U over ons die schuldig voor U staan. U bent onze God en Redder, neem ons in uw liefde aan.

24 Gezang 157: 1-4 Melodie 1: 3 Vader, in dit uur der waarheid keren w' ons tot U. O, vergeef ons, Heer, herstel ons, maak ons hart en leven nieuw. Melodie 2: 4 Vul ons met uw Heil'ge Geest, geef vuur en kracht steeds weer. Ieder zal uw macht aanschouwen, dat wij uw Naam verhogen, Heer, Coda: dat wij uw Naam verhogen, Heer.

25

26 Lezen Genesis 6: 5-13 5 De HEER zag dat alle mensen op aarde slecht waren: alles wat ze uitdachten was steeds even slecht. 6 Hij kreeg er spijt van dat hij mensen had gemaakt en voelde zich diep gekwetst. 7 Ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aarde wegvagen, dacht hij, en met de mensen ook het vee, de kruipende dieren en de vogels, want ik heb er spijt van dat ik ze heb gemaakt. 8 Alleen Noach vond bij de HEER genade.

27 Lezen Genesis 6: 5-13 9 Dit is de geschiedenis van Noach en zijn nakomelingen. Noach was een rechtschapen man; hij was in zijn tijd de enige die een voorbeeldig leven leidde, in nauwe verbondenheid met God. 10 Hij had drie zonen: Sem, Cham en Jafet. 11 In Noachs tijd was de aarde in Gods ogen verdorven en vol onrecht. 12 Toen God zag dat de aarde door en door slecht was, dat iedereen een verderfelijk leven leidde, 13 zei hij tegen Noach: ‘Ik heb besloten een einde te maken aan het leven van alle mensen, want door hen is de aarde vol onrecht. Ik ga hen vernietigen, en de aarde erbij.

28

29 Lied 473: 1-10 1 Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid. 2 Neem mijn handen, maak ze sterk, trouw en vaardig tot uw werk. Maak dat ik mijn voeten zet op de wegen van uw wet. 3 Neem mijn stem, opdat mijn lied U, mijn Koning, hulde biedt. Maak, o Heer, mijn lippen rein, dat zij uw getuigen zijn.

30 Lied 473: 1-10 4 Neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niets aan U onthoud. Maak mijn kracht en mijn verstand tot een werktuig in uw hand. 5 Neem mijn wil en maak hem vrij, dat hij U geheiligd zij. Maak mijn hart tot uwe troon, dat uw Heilge Geest er woon'. 6 Neem mijn zonden en mijn schuld in 't beleid van uw geduld. Maak dat ik, opstandig kind, steeds de weg tot U hervind.

31 Lied 473: 1-10 7 Neem, o Trooster, mijn verdriet, Gij veracht mijn tranen niet. Maak dat ook in mij uw kracht steeds in zwakheid wordt volbracht. 8 Neem en weeg mijn staat en stand in de weegschaal van uw hand. Maak dat ik in deemoed leer knecht te zijn, als Gij, o Heer.

32 Lied 473: 1-10 9 Neem en zegen alle vreugd, al 't geluk dat mij verheugt. Maak dat ik mij nimmer schaam mens te wezen in uw naam. 10 Neem ook mijne liefde, Heer, 'k leg voor U haar schatten neer. Neem mijzelf en voor altijd ben ik aan U toegewijd.

33

34 Tekst Micha 6: 8; Psalm 8 8 Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.

35 Tekst Micha 6: 8; Psalm 8 1 Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Een psalm van David. 2 HEER, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. U die aan de hemel uw luister toont – 3 met de stemmen van kinderen en zuigelingen bouwt u een macht op tegen uw vijanden om hun wraak en verzet te breken.

36 Tekst Micha 6: 8; Psalm 8 4 Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u daar bevestigd, 5 wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet? 6 U hebt hem bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, 7 hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd:

37 Tekst Micha 6: 8; Psalm 8 8 schapen, geiten, al het vee, en ook de dieren van het veld, 9 de vogels aan de hemel, de vissen in de zee en alles wat trekt over de wegen der zeeën. 10 HEER, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde.

38

39 Preek

40

41 Gezang 28: 1-3 1 Eens zal er vrede zijn, eens droogt God elke traan en nergens wordt meer kwaad gedaan, op alles staat zijn heilige naam. Geen oorlog wordt geleerd wanneer de Heer regeert. 2 Eens zal er vrede zijn, eens komt Gods Kanaän de wolf ligt rustig naast het lam de leeuw en beer zijn lief en tam. De angsten zijn voorbij de kinderen spelen vrij.

42 Gezang 28: 1-3 3 Eens zal er vrede zijn, eens wordt Gods naam gehoord Hij spreekt voorgoed het laatste woord en opent zelf de gouden poort. Dan staan wij in het licht dat straalt van Gods gezicht.

43

44 Gezang 179a Allen: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. Mannen: En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilge Geest, Vrouwen: geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,

45 Gezang 179a Mannen: nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan van de doden; Vrouwen: opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

46 Gezang 179a Mannen: Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; Vrouwen: vergeving der zonden; wederopstanding des vlezes; en een eeuwig leven. Allen: Amen, amen, amen.

47

48 Collecte 1e collecte: Huisvestingslaten 2e collecte: Verplichtingen Kerkverband

49

50 Opwekking 670: 1-4 1 Op Hem rust mijn geloof en hierin vind ik hoop, dat Jezus Christus opstond uit de dood! Geen vreugde overtreft het kennen van mijn Heer en aardse rijkdom heeft geen waarde meer. Bevrijdt uit het duister mogen wij thuis zijn in Gods familie, wonen bij Hem. Als uw erfgenamen bindt U ons samen, ons leven geven wij tot eer van U.

51 Opwekking 670: 1-4 2 Verbonden als uw volk, verenigd in uw naam; één hoop, één Heer, één roeping om te gaan. Aan biddend in uw huis, zien wij uw heerlijkheid en raakt uw Heil’ge Geest ons allen aan. Laten we opstaan vol van Gods liefde laat ons op weg gaan naar mensen in nood. Vertel Jezus’ boodschap aan heel de wereld, dat ieder wordt gered die Hem gelooft.

52 Opwekking 670: 1-4 3 En worden wij beproefd, help ons om in ons land te strijden voor gerechtigheid en eer. Geen angst weerhoud ons meer, als wij de wedloop gaan; ons leven is gekruisigd met de Heer. Uw rijk verbreidt zich in heel de wereld; wie kan bestrijden dit machtige vuur? Wij blijven belijden in moeilijke tijden: ‘Geen helse macht voorkomt; God bouwt zijn Kerk!’

53 Opwekking 670: 1-4 4 En op die grote dag daalt neer bij God vandaan, de heil’ge stad, het nieuw Jeruzalem. Een menigte knielt neer, aanbiddend voor Gods troon, één volk gevormd uit elke stam en taal. Wat een bevrijding, machtige tijding; de leeuw van Juda haalt zijn stralende bruid! Wat een vervulling voor heel de schepping van al wat is beloofd door Jezus’ komst!

54 Opwekking 670: 1-4 Wat een bevrijding, machtige tijding; de leeuw van Juda haalt zijn stralende bruid! Wat een vervulling voor heel de schepping van al wat is beloofd door Jezus’ komst!

55

56 Amen A - men, a - men, a - men.

57

58 We hopen u de volgende dienst weer te zien.
Tot ziens We hopen u de volgende dienst weer te zien.


Download ppt "Bijbelquiz Doet u / doe jij mee? Wanneer? DV 23 oktober om 19.45 uur Waar? Kerkelijk centrum De Bining, Kerkstraat 13, Haulerwijk U bent van harte welkom!"

Verwante presentaties


Ads door Google