De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze ochtenddienst! Voorganger is br. A. Geurtsen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze ochtenddienst! Voorganger is br. A. Geurtsen"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze ochtenddienst! Voorganger is br. A. Geurtsen

2 Welkom en mededelingen Opwekking 464 Stil gebed, votum en groet
Orde van de dienst - 1 Sing-in Welkom en mededelingen Opwekking 464 Stil gebed, votum en groet Psalm 149: 1, 3 Galaten 5 (apostolisch vermaan, HSV) Verootmoedigingsgebed Psalm 32: 1, 2, 3 Gebed Gezang 328: 1, 2

3 Schriftlezing: Matteüs 17: 1 - 21 (HSV) Gezang 328: 3 Preek
Orde van de dienst - 2 Schriftlezing: Matteüs 17: (HSV) Gezang 328: 3 Preek Psalm 43: 3, 4 Voorbeden en dankzegging Collecte Gezang 75: 3, 8, 13 Zegen Gezang 456: 3

4 “De woorden van een rechtvaardige zijn voedsel voor velen, dwazen sterven door gebrek aan verstand” (Spreuken 10: 21) Spreuk van de week:

5 Opwekking 32 Dit is de dag, dit is de dag, die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. Wees daarom blij, wees daarom blij en zingt verheugd en zingt verheugd. Dit is de dag die de Heer ons geeft. Wees daarom blij en zingt verheugd. Dit is de dag, dit is de dag, die de Heer ons geeft.

6 Goed nieuws, goed nieuws, voor jou en mij, halleluja!
Opwekking 526 Goed nieuws, goed nieuws, voor jou en mij, halleluja! Ja, zelfs de eng’len zingen blij, halleluja! Refrein: Zijn genade voor de mensen, liefde toonde Hij Voor ons zendt God Zijn enige Zoon, halleluja!

7 Hij verdrijft de schaduw van de nacht, halleluja!
Vandaag begint een eeuwige dag, halleluja! Refrein: Zijn genade voor de mensen, liefde toonde Hij. Voor ons zendt God Zijn enige Zoon, halleluja!

8 God reikt de mens verzoening aan, halleluja!
De hemel is wijd open gegaan, halleluja! Refrein: Zijn genade voor de mensen, liefde toonde Hij. Voor ons zendt God Zijn enige Zoon, halleluja!

9 Opwekking 88 Een rivier vol van vrede, een rivier vol van vrede, een rivier vol van vrede in mijn hart.

10 Een fontein vol van blijdschap, een fontein vol van blijdschap, een fontein vol van blijdschap in mijn hart.

11 Ik heb lief als mijn Jezus, ik heb lief als mijn Jezus, ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart.

12 Een rivier vol van vrede, een fontein vol van blijdschap, ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart.

13 Opwekking 125 Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart. Met Uw liefde, Heer, kom mij tegemoet, nu ik mij tot U keer en maak alles goed.

14 Zie mij voor U staan, zondig en onrein, o, Jezus, raak mij aan, van U wil ik zijn. Jezus op Uw woord, vestig ik mijn hoop. U leeft en U verhoort mijn bede tot U.

15 Welkom en mededelingen

16 Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer.
Opwekking 464: 1, 2, 3 Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Aanbid Hem met eerbied en ontzag en kniel nu voor Hem neer; die zelf geen zonde kent en ons genade schenkt.

17 Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur.
Opwekking 464: 1, 2, 3 Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur. Wij staan nu op heilige grond, waar Hij verschijnt met vuur; een eeuwigdurend licht straalt van zijn aangezicht.

18 Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment.
Opwekking 464: 1, 2, 3 Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment. De kracht van de God die vergeeft en ons genezing brengt; niets is onmogelijk voor wie gelooft in Hem.

19 Stil gebed, votum en groet

20 Halleluja! laat opgetogen een nieuw gezang den HEER verhogen.
Psalm 149: 1, 3 Halleluja! laat opgetogen een nieuw gezang den HEER verhogen. Laat allen die Gods naam belijden zich eensgezind verblijden. Volk van God, loof Hem die u schiep; Israël, dank Hem die u riep. Trek, Sion, in een blijde stoet uw Koning tegemoet.

21 De HEER gedenkt in gunst de zijnen.
Psalm 149: 1, 3 De HEER gedenkt in gunst de zijnen. Hij kroont de zwakken en de kleinen. Hij kent de stillen in den lande, het heil is nu ophanden. Weest verheugd, die den HEER verbeidt, nu Hij komt en u zelf bevrijdt. Prijst dan zijn naam bij dag en nacht en roemt zijn grote macht.

22 Galaten 5 (apostolisch vermaan, HSV)

23 1 Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. 2 Zie, ik, Paulus, zeg u dat, als u zich laat besnijden, Christus u van geen nut zal zijn. 3 En nogmaals betuig ik aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de hele wet te onderhouden.

24 U bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; en daarmee bent u uit de genade gevallen. 5 Want wij verwachten door de Geest, uit het geloof, de gerechtigheid waarop wij hopen. 6 In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het onbesneden zijn, maar het geloof,

25 dat door de liefde werkzaam is.
7 U liep zo goed; wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven gehoorzamen? 8 Deze overreding is niet afkomstig van Hem Die u roept. 9 Een beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg. 10 Ik vertrouw van u in de Heere dat u niet anders gezind zult zijn;

26 maar hij die u in verwarring brengt, zal het oordeel dragen, wie hij ook is.
11 Maar ik, broeders, als ik nog de besnijdenis verkondig, waarom word ik dan nog vervolgd? Dan is immers het struikelblok van het kruis tenietgedaan. 12 Lieten zij die u opruien, zich maar afsnijden!

27 13 Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde. 14 Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. 15 Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt.

28 16 Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen.
17 Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. 18 Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet.

29 19 Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, 20 afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, 21 jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke;

30 waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven. 22 De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 23 Daartegen richt de wet zich niet.

31 24 Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.
25 Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen. 26 Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden.

32 Verootmoedigingsgebed

33 Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven
Psalm 32: 1, 2, 3 Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven en toegedekt al wat hij had misdreven, God rekent hem zijn dwalingen niet aan heil hem, die recht voor God is komen staan! Ik kwijnde weg, zolang ik zwijgen wilde, in zelfbeklag mijn levenskracht verspilde, want dag en nacht woog zwaar op mij uw hand, mijn leven werd zo dor als dorstig land.

34 Nu heb ik, HEER, mijn zonde U beleden:
Psalm 32: 1, 2, 3 Nu heb ik, HEER, mijn zonde U beleden: ik weet dat ik uw wet heb overtreden. Ik was ontrouw, ik was van kwaad vervuld, maar Gij vergaaft het, Gij verzoent mijn schuld. Laat daarom tot U komen uw beminden, stoot hen niet af, doch laat U door hen vinden. Duistere vloeden stormen op hen aan, Gij stelt een perk, Gij zult ons vast doen staan.

35 Gij zijt, o HEER, mijn schuilplaats en mijn haven,
Psalm 32: 1, 2, 3 Gij zijt, o HEER, mijn schuilplaats en mijn haven, Gij zult aan mij al uw beloften staven. Wat mij benauwt, Gij stelt U aan mijn zij, omringt met liedren van bevrijding mij! Gij zult mij voortaan door uw trouw bewaken, Gij zult mijn leven vol van vreugde maken. Ik zal mijn weg lichtvoetig verder gaan, Gij gaat mij voor, Gij maakt voor mij ruim baan.

36 Gebed om de opening van het Woord

37 zijn wij hier bijeengekomen. Laat in 't hart dat naar U hoort
Gezang 328: 1, 2 Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Laat in 't hart dat naar U hoort uw genade binnenstromen. Heilig ons, dat wij U geven hart en ziel en heel ons leven.

38 Ons gevoel en ons verstand zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
Gezang 328: 1, 2 Ons gevoel en ons verstand zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, als uw Geest de nacht niet bant, ons niet stelt in 't licht der waarheid. 't Goede denken, doen en dichten moet Gij zelf in ons verrichten.

39 Schriftlezing: Mattheüs 17: (HSV)

40 1 En na zes dagen nam Jezus Petrus en Jakobus en Johannes, zijn broer, met Zich mee en bracht hen op een hoge berg, alleen hen. 2 En Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd; Zijn gezicht straalde als de zon en Zijn kleren werden wit als het licht. 3 En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia, die met Hem spraken.

41 4 Petrus antwoordde en zei tegen Jezus: Heere, het is goed dat wij hier zijn; laten wij, als U wilt, hier drie tenten maken, voor U een, voor Mozes een, en een voor Elia. 5 Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen; en zie, een stem uit de wolk zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; luister naar Hem!

42 6 En toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich met het gezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. 7 En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zei: Sta op en wees niet bevreesd. 8 Toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen. 9 En toen zij van de berg afdaalden, gebood Jezus hun:

43 Vertel niemand van wat u gezien hebt, totdat de Zoon des mensen opgewekt is uit de doden.
10 En Zijn discipelen vroegen Hem: Waarom zeggen de schriftgeleerden dan dat Elia eerst moet komen? 11 Jezus antwoordde en zei tegen hen: Elia zal wel eerst komen en alles herstellen.

44 12 Ik zeg u echter dat Elia al gekomen is, en ze hebben hem niet erkend, maar ze hebben met hem gedaan alles wat ze wilden; zo zal ook de Zoon des mensen door hen lijden. 13 Toen begrepen de discipelen dat Hij tot hen over Johannes de Doper gesproken had. 14 En toen zij bij de menigte gekomen waren, kwam er iemand bij Hem,

45 die voor Hem op de knieën viel en zei:
15 Heere, ontferm U over mijn zoon, want hij is maanziek en heeft veel te lijden, want dikwijls valt hij in het vuur en dikwijls in het water. 16 En ik heb hem bij Uw discipelen gebracht, maar zij konden hem niet genezen.

46 17 Jezus antwoordde en zei: O ongelovig en ontaard geslacht, hoelang zal Ik nog bij u zijn, hoelang zal Ik u nog verdragen? Breng hem hier bij Mij. 18 En Jezus bestrafte hem, en de demon ging van hem uit; en het kind was vanaf dat moment genezen. 19 Toen kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden, toen zij alleen waren: Waarom konden wij hem niet uitdrijven?

47 20 Jezus zei tegen hen: Vanwege uw ongeloof, want voorwaar, Ik zeg u: Als u een geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen: Verplaats u van hier naar daar! En hij zou gaan, en niets zou voor u onmogelijk zijn. 21 Maar dit soort gaat niet uit dan door bidden en vasten.

48 O Gij glans der heerlijkheid, licht uit licht, uit God geboren,
Gezang 328: 3 O Gij glans der heerlijkheid, licht uit licht, uit God geboren, maak ons voor uw heil bereid, open hart en mond en oren, dat ons bidden en ons zingen tot de hemel door mag dringen.

49 de magiërs uit het Oosten.
De kinderen gaan naar de bijbelklas. Het onderwerp komt uit Matteüs 2: 1-12 en gaat over de magiërs uit het Oosten.

50 Preek

51 O Here God, kom mij bevrijden, zend mij uw waarheid en uw licht
Psalm 43: 3, 4 O Here God, kom mij bevrijden, zend mij uw waarheid en uw licht die naar uw heilge berg mij leiden, waar Gij mij woning wilt bereiden. Geef dat ik door U opgericht kom voor uw aangezicht.

52 Dan ga ik op tot uw altaren, tot U, o bron van zaligheid.
Psalm 43: 3, 4 Dan ga ik op tot uw altaren, tot U, o bron van zaligheid. Dan mag mijn ziel uw heil ervaren en dankbaar ruisen alle snaren voor U die al mijn vreugde zijt en eindloos mij verblijdt.

53 Voorbeden en dankzegging

54 Collectes: Diaconie Kerk

55 O Christus, ons van God gegeven, Gij tot in alle eeuwigheid
Gezang 75: 3, 8, 13 O Christus, ons van God gegeven, Gij tot in alle eeuwigheid de weg, de waarheid en het leven, Gij zijt de zin van alle tijd. Vervul van dit geheimenis uw kerk die in de wereld is.

56 Gij zijt het licht van God gegeven,
Gezang 75: 3, 8, 13 Gij zijt het licht van God gegeven, een zon die nog haar stralen spreidt, wanneer het nacht wordt in ons leven, wanneer het nacht wordt in de tijd. O licht der wereld, zie er is voor wie U kent geen duisternis.

57 U kennen, uit en tot U leven, Verborgene die bij ons zijt,
Gezang 75: 3, 8, 13 U kennen, uit en tot U leven, Verborgene die bij ons zijt, zolang ons 't aanzijn is gegeven, de aarde en de aardse tijd, o Christus, die voor ons begin en einde zijt, der wereld zin!

58 Jezus Christus onze Heer,
Zegen, te beantwoorden met Amen, amen, amen! Dat wij niet beschamen Jezus Christus onze Heer, amen, God, uw naam ter eer!

59 Vanmiddag begint de dienst om 17.00 uur.
Allen hartelijk welkom!


Download ppt "Welkom in deze ochtenddienst! Voorganger is br. A. Geurtsen"

Verwante presentaties


Ads door Google