De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1. Voorgeschiedenis ◦ Cultuur ◦ Jeugd ◦ Onderwijs 2. Gedeelde visie 3. Doelstellingen 4. Beleidsmatige verankering 5. Actieplan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1. Voorgeschiedenis ◦ Cultuur ◦ Jeugd ◦ Onderwijs 2. Gedeelde visie 3. Doelstellingen 4. Beleidsmatige verankering 5. Actieplan."— Transcript van de presentatie:

1

2 1. Voorgeschiedenis ◦ Cultuur ◦ Jeugd ◦ Onderwijs 2. Gedeelde visie 3. Doelstellingen 4. Beleidsmatige verankering 5. Actieplan

3  Cultuureducatie in het cultuurbeleid ◦ Vorming in en door cultuur ◦ Culturele competentie  participatie ◦ Sociale ontwikkeling, gemeenschapsvorming  Participatiesurvey 2009 ◦ CE in de vrije tijd ◦ CE in het onderwijs

4  Cultuurforum 2020 ◦ 2010 atelier competentieverwerving & -waardering  Doorbraken cultureel leren  EVC & VTO-mogelijkheden  Netwerken, taakverdeling & afstemming  Intersectorale verbindingen ◦ 2011 sessie cultuureducatie  Voorstelling van een aantal netwerken  Nood aan netwerken  Aanbevelingen en aandachtspunten

5  Veldtekening Cultuureducatie: ◦ Veelheid & diversiteit ◦ Noden en behoeften ◦ Aanbevelingen (17)  LT beleid, versnippering tegengaan, afstemming, instrumenten voor kwaliteit & evaluatie  Netwerking, samenwerking, overleg, expertise & informatie- uitwisseling, infrastructuur  Beroepsprofiel, VTO, statuut  Sector profileren, maatschappelijk belang duiden

6  Wat vooraf ging: Smaakmakers : een eerste inventaris van maatregelen en spelers uit het cultuur- en jeugdbeleid VBbeleidstraject VJP: specifieke uitspraken rond jeugdcultuur én cultuureducatie Prioriteit jeugdcultuur binnen lokale JBplanning Veldtekening cultuureducatie Traject steunpunt Jeugd VBbeleidstraject vernieuwd decreet VJKB: nood aan afstemming tussen bestaande beleidskaders

7  CU binnen Jeugdbeleid o Horizontale dimensie: bruggen leggen naar andere beleidsvelden (VJP, VAKA, een illustratie is deze conceptnota) o Verticale dimensie: vrijetijd van k&j – jeugdwerk – vernieuwde decreet VJKB: versterking rechtspositie voor cultuureducatieve verenigingen + expliciete ruimte voor CU – specifieke beleidsvertaling o Lokale dimensie: bepaling prioriteit jeugdcultuur bij de lokale Jbplannen – extra geld voor gemeentes/steden als ze inzetten op jeugdcultuur (bruggen bouwen)

8  CU in beleidsdocumenten: BN Jeugd: 1 SD (van de 8) K&J culturele ruimte geven door meer kinderen en jongeren laten deelnemen aan het bestaande cultuureducatieve aanbod, door de relatie tussen cultuureducatie op school en buiten de school versterken VJP – januari 2011: 5 dlst - meer brede scholen, meer mediawijsheid, meer creativiteit bij jongeren vergroten, integreren van kunst & cultuur in dagelijkse leven van K&J, meer ruimte + ondersteuning voor jeugdcultuur  Specifieke invalshoek: cultuur als (kinder)recht, pleidooi trial & error, offensieve en participatieve kijk op k&j (mede-eigenaar), aandacht voor JC binnen cultuureducatieve

9  Wat vooraf ging: ◦ Kwaliteit en contistentie, Anne Bamford ◦ Gedeeld, verbeeld, rapport van de commissie cultuur en onderwijs ◦ Verdieping en verbreding, rapport van de werkgroepen DKO ◦ Tot waar de beide zeeën samenkomen, verbeelding een sleutel tot intercultureel opvoeden, Marc Colpaert ◦ Eindrapport Brede School

10  Kern van het onderwijsbeleid: o Persoonlijke en sociale ontwikkeling  Beleidsnota 2009-2014: ◦ Open, veelzijdige en sterke persoonlijkheden vormen ◦ Kansen geven aan elk talent ◦ Leerlingen voorbereiden op een succesvolle start op de arbeidsmarkt ◦ De leraar erkennen als sleutelfiguur ◦ De maatschappelijke verworvenheid van onderwijs met lokale, regionale en internationale netwerken versterken

11  Cultuureducatie in het onderwijsbeleid: ◦ meer en beter cultuureducatie voor alle leerlingen uitwerken ◦ Het deeltijds kunstonderwijs (DKO) verdiepen en verbreden ◦ De hervorming van het secundair onderwijs op de sporen zetten ◦ Het hoger onderwijslandschap vorm geven en rationaliseren ◦ Participatie aan levenslang leren verhogen ◦ De digitale kloof wegwerken ◦ Nieuwe eindtermen ontwikkelen en implementeren ◦ Brede scholen realiseren

12 Elke vorm van intentionele educatie die een bewuste omgang met cultuur nastreeft in een bewust gehanteerd medium. Cultuureducatie is binnen onze visie gericht op persoonlijke en sociale ontwikkeling, op bewustwording en het verwerven van de competentie en bereidheid om aan cultuur deel te nemen en deel te hebben

13  Ons vermogen tot zelfreflectie, ons inzicht in de eigen cultuur én die van anderen vergroten  Op zoek gaan naar de taal die het dichtst aansluit bij onze persoonlijkheid, en naar mogelijkheden om deze taal bewust te hanteren en ons er in uit te drukken  Onze competentie en bereidheid deel te hebben en te nemen aan cultuur vergroten  Doelgroep: kinderen en jongeren tot en met 18

14  Meer en betere cultuureducatie voor iedereen  De culturele competenties van leerkrachten en cultuureducatieve professionals verkennen en versterken  Een brede leef- en leeromgeving creëren  Artistieke talenten maximale ontwikkelingskansen bieden

15  Beleidsraad cultuur, jeugd en onderwijs  Ambtelijke verankering ACCE en CANON  installeren commissie voor afstemming regelgeving / ontwikkeling kwaliteitskader  Netwerking met diverse stakeholders (Vlaams en internationaal)

16  meer en betere cultuureducatie voor iedereen - referentiekader voor onderwijs - beleidsinstrumentarium cultuur en jeugd - lezen en leesplezier - sensibilisering

17  verkennen en versterken van competenties van leerkrachten en cultuureducatoren - expertisenetwerken cultuureducatie - actualisering van het beroepsprofiel leerkracht - VTO en EVC - beroepenstructuur en competentieprofiel

18  Brede leef- en leeromgeving - brede school - infrastructuur - virtuele erfgoedexpert - jeugdculturele zones

19  Ontwikkelingskansen voor toptalenten - hervorming DKO - individuele artistieke trajecten - masterclasses voor jonge talenten - beleidskader topcultuurscholen


Download ppt "1. Voorgeschiedenis ◦ Cultuur ◦ Jeugd ◦ Onderwijs 2. Gedeelde visie 3. Doelstellingen 4. Beleidsmatige verankering 5. Actieplan."

Verwante presentaties


Ads door Google