De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 15-12-2013 middagdienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 15-12-2013 middagdienst."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag middagdienst

2 Pianist: Nanne Kamerbeek
Welkom in deze dienst! Voorganger: ds. A. Jansen (Woerden) Ouderling: J.L.H. Rink Pianist: Nanne Kamerbeek

3 Welkom en mededelingen Psalm 121: 2, 3 en 4 Stil gebed, votum en groet
Orde van de dienst - 1 Welkom en mededelingen Psalm 121: 2, 3 en 4 Stil gebed, votum en groet Psalm 27: 4 en 5 Gebed Schriftlezing: Jesaja 8: :6 Gezang 26: 3 en 4 Preek met thema Wonderlijk! Raadsman

4 Collectes: Theologische Universiteit en emeritikas Ik geloof …. Zegen
Orde van de dienst - 2 Gezang 335: 3, 4 en 7 Gebeden Collectes: Theologische Universiteit en emeritikas Ik geloof …. Zegen

5 “Wie de juiste weg volgt, toont ontzag voor de Heer,
Spreuk van de week “Wie de juiste weg volgt, toont ontzag voor de Heer, wie verkeerde wegen gaat, minacht hem.” Spreuken 14: 2

6

7 Welkom en mededelingen

8 Psalm 121: 2, 3 en 4 2. Uw wankle voeten zet Hij vast, als gij geen uitkomst ziet: uw wachter sluimert niet! Zijn oog wordt door geen slaap verrast, Hij wil, als steeds voor dezen, Israëls wachter wezen.

9 Psalm 121: 2, 3 en 4 3. De HEER brengt al uw heil tot stand, des daags en in de nacht houdt Hij voor u de wacht. Uw schaduw aan uw rechterhand: de zon zal u niet schaden, de maan doet niets ten kwade.

10 Psalm 121: 2, 3 en 4 4 De Heer zal u steeds gadeslaan, Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt. Hij zal uw komen en uw gaan, wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren.

11 Stil gebed Votum en groet

12 Psalm 27: 4 en 5 4. Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde, zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht. Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden die Gij eens zeide: “Zoek mijn aangezicht.” Uw aangezicht, ik wil het zoeken, HEER! Verberg het niet, beproef mij niet te zeer! Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart, ik smacht naar 't uur dat Gij U openbaart!

13 Psalm 27: 4 en 5 5. Laat mij toch nimmermeer uw toorn verwekken, verstoot hem niet die U in zwakheid dient. Zoudt Gij uw heerlijk aangezicht bedekken, zo wordt mijn leven leeg en zonder vriend. Gij zijt het enigst dat mijn hart bezit! Van al mijn schatten bleef mij niets dan dit: Gij zijt de helper die mij niet verlaat, als vader en als moeder van mij gaat.

14 Gebed

15 Schriftlezing Jesaja 8: 19 tot 9: 6 uit de Nieuwe Bijbelvertaling

16 Jesaja 8 19 Wanneer men jullie vraagt om de geesten van doden te raadplegen en naar fluisterende en mompelende waarzeggers te luisteren – elk volk raadpleegt toch zijn goden en vraagt de doden toch om raad voor de levenden? –, 20 ga dan alleen af op dit onderricht, op mijn getuigenis. Spreek uitsluitend volgens deze woorden, waartegen geen bezwering bestand is.

17 21 Moedeloos en hongerig zullen de mensen door het land zwerven
21 Moedeloos en hongerig zullen de mensen door het land zwerven. Ze zullen honger lijden en in hun woede de koning en hun God vervloeken. Ze kijken omhoog 22 of staren naar de grond, maar overal heerst verstikkende duisternis; donker en somber is het, nacht overal. 23 En wie daardoor omsloten wordt, zal niet ontkomen.

18 Jesaja 9 1 Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen. 2 U hebt het volk weer groot gemaakt, diepe vreugde gaf u het, blijdschap als de vreugde bij de oogst, zij jubelen als bij het verdelen van de buit.

19 3 Het juk dat op hen drukte,
de stok op hun schouder, de zweep van de drijver, u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. 4 Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel waar bloed aan kleeft, ze worden verbrand, een prooi van het vuur.

20 5 Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.

21 6 Groot is zijn heerschappij,
aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, ze staan vast, in recht en gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich beijveren, de Heer van de hemelse machten.

22 Gezang 26: 3 en 4 3. Wat heil, een Kind is ons geboren, een Zoon gegeven door Gods kracht! De heerschappij zal Hem behoren, zijn last is licht, zijn juk is zacht. Zijn naam is Wonderbaar, zijn daden zijn wondren van genaad' alleen. Hij doet ons, hoe met schuld beladen, verzoend voor 't oog des Vaders treên.

23 Gezang 26: 3 en 4 4. O Vredevorst, Gij kunt gebieden de vreed' op aard' en in mijn ziel! Doe alle volken tot U vlieden, dat al wat ademt voor U kniel! Des Heren ijver zal bewerken, dat Hij de zetel, U bereid, met recht en met gericht zal sterken. Hem zij de lof in eeuwigheid!

24 Preek met als thema Wonderlijk! Raadsman

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 Gezang 335: 3, 4 en 7 3. Reeds staat Gij klaar en komt ons vriendlijk tegen, uw liefde vindt ons langs verborgen wegen, eer wij U zoeken zijt Gij daar.

36 Gezang 335: 3, 4 en 7 4. Geef ons uw naam, de oude mens moet sterven, in U zal hij een nieuw bestaan verwerven als Gij maar voor hem in wilt staan.

37 Gezang 335: 3, 4 en 7 7. Uw mild gelaat blijft over 't kind gebogen; het wordt voor U geboren en getogen, vervult zijn wegen naar uw raad.

38 Gebed

39 Collectes Theologische Universiteit Apeldoorn TUA Emeritikas ========================================= Op de TUA worden de CG predikanten opgeleid. Uit de emeritikas worden de pensioenen van de predikanten betaald.

40 Ik geloof…..: 1, 2 en 3 1. Ik geloof in God de Vader, onze Vader, onze Heer, die de hemel en de aarde, die ook mij geschapen heeft. Ik geloof in God de Vader, Hem zij glorie, lof en eer.

41 Ik geloof…..: 1, 2 en 3 2. Ik geloof in Jezus Christus, Zoon van God en Mensenzoon, die verrezen uit de doden ons bevrijdt uit alle dood. Ik geloof in Jezus Christus: levend Woord en levend brood.

42 Ik geloof…..: 1, 2 en 3 3. Ik geloof dat God door Jezus ons zijn Geest gezonden heeft, die ons vreugde, licht en warmte, die ons kracht en liefde geeft. Ik geloof in God de Helper: Geest die levend in mij leeft.

43 Zegen te beantwoorden met

44


Download ppt "Zondag 15-12-2013 middagdienst."

Verwante presentaties


Ads door Google