De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INFORMATIEVAARDIGHEDEN 2014-2015 B.Wydooghe L. Gheysen C. Neckebroeck.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INFORMATIEVAARDIGHEDEN 2014-2015 B.Wydooghe L. Gheysen C. Neckebroeck."— Transcript van de presentatie:

1 INFORMATIEVAARDIGHEDEN 2014-2015 B.Wydooghe L. Gheysen C. Neckebroeck

2 INFORMATIEVAARDIGHEDEN Refereren via APA Gebaseerd op American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6e druk). Washington: American Psychological Association.

3 Correcte en consequente referenties naar bronnen Verschillende referentiesystemen – Disciplinegebonden – APA: verkorte bronvermelding in de tekst + bronnenlijst SAW norm  examen! – V&A: volledige bronvermelding in voetnoot + bronnenlijst V&A DOELSTELLINGEN

4 Basisprincipes: 1.Volledigheid: de lezer moet exact dezelfde bron kunnen raadplegen (opspoorbaarheid) 2.Uniformiteit: het refereren moet op dezelfde manier gebeuren in de hele tekst (systematisch en consequent) 3.Leesbaarheid: een referentie moet ondubbelzinnig weergeven welke bronnen de auteur geraadpleegd heeft en het weglaten ervan mag geen effect hebben op de leesbaarheid van de zin (exact) REFERENTIECRITERIA

5 Bij elke impliciete of expliciete verwijzing naar de ideeën van anderen moeten bronvermeldingen worden opgenomen. – Citeren (“….”) – Parafraseren – Samenvatten – Illustreren (schema’s, tabellen, grafieken, figuren, …) Plagiaat (art, 49 OER Vives) WANNEER REFEREREN

6 Dit referentiesysteem is opgebouwd uit volgende, twee elementen: 1.een korte bronvermelding in de tekst 2.een volledige bronvermelding in een bronnenlijst op het einde van de tekst APA

7 1. Korte verwijzingen in de TEKST

8 Korte verwijzingen in de tekst  Familienaam auteur(s)  Publicatiejaar  Bij citaten: pagina (‘s)  p.  pp. Tussen haakjes (…,...)  Verschillende onderdelen worden gescheiden door een komma  Onder illustraties, idem maar zonder haakjes  Bron: auteur, jaar In het midden of op het einde van een zin (voor.)  De auteur kan ook in de zin zelf vermeld worden, zodat enkel nog het jaartal en eventueel de pagina tussen haakjes wordt vermeld ALGEMENE PRINCIPES

9 (Goethals, 2010) Bij citaat: (Goethals, 2010, p. 20) of (Groenen, 2011, pp. 12-15) Vettenburg (2009) stelt dat ….  Bij citaat: Vettenburg (2009, p. 8) stelt dat “…”. Vettenburg en Goethals (2008) poneren dat ….  Bij citaat: Vettenburg en Goethals (2008, pp. 20-25) poneren “…”. Uit onderzoek blijkt dat er een verband bestaat tussen opleiding en politieke houding (Vettenburg, 2009).  Bij een citaat “…” (Vettenburg, 2009, p. 8). Uit onderzoek blijkt dat er een verband bestaat tussen opleiding en politieke voorkeur (Vettenburg & Goethals, 2008).  Bij een citaat “…” (Vettenburg & Goethals, 2008, pp. 20-25). Voorbeelden

10 Meerdere auteurs Voorbeelden Aantal auteurs In de lopende tekstTussen haakjes op het einde van een zin 1Barnes (1998) vermeldt ….… een probleem is (Barnes, 1998). 2Poliat en Azaert (2010) onderzoekenEen recente studie (Poliat & Azaert, 2010) wees uit dat …. 3, 4, 5Eerste verwijzing: Graham, Smith en Johnson (2004)... Tweede verwijzing: Graham et al. (2004) …. Eerste verwijzing: … (Graham, Smith & Johnson, 2004). Tweede verwijzing: … (Graham et al., 2004). 6 of meerIn hun studie stellen Verheyen et al. (2009) …. … is de laatste jaren sterk gedaald (Verheyen et al., 2009).

11 Bron met een organisatie als auteur – Eerste verwijzing: organisatie voluit schrijven In een recentelijk verschenen jaarverslag van Kind en Gezin [K&G] (2010)…. – Vanaf tweede verwijzing mag je afkorting gebruiken Volgens K&G (2010) …. Geen auteur – Titel in verwijzing opnemen Titel van artikel of bijdrage tussen “…” – (“Wenselijke algemene preventie”, 2007) Titel van boek/tijdschrift niet tussen “…” – … (Weglopen: weg … van wat?, 2003) Wat als?

12 Een bron zonder publicatiedatum – Afkorting z.d. (Goethals, z.d.) Een bron zonder auteur en publicatiedatum – Titel van bron, z.d. (Weglopen: weg … van wat?, z.d.) Een bron zonder pagina’s – de afkorting ‘z.p.’ – Vooral van belang in de bronnenlijst Tenzij je in de tekst verwijst naar citaat Wat als?

13 Persoonlijke communicatie (mail, interview, …)  B. Wydooghe en L. Gheysen (persoonlijke communicatie, 6 september 2010) beweren dat ….  Ook andere instanties hebben deze problemen aangekaart (B. Wydooghe & L. Gheysen, persoonlijke communicatie, 6 september 2010). Websites > online documenten  Boeken, bijdragen, artikels  gebruik in de tekst zo veel mogelijk de auteur/datum-methode  Als je verwijst naar website, vermeld dan alleen de webpagina en geen jaartal  De APA website (http://www.apa.org) voorziet in de nodige informatie voor auteurs en studenten.  Een website als geheel wordt niet opgenomen in de bronnenlijst (de URL, bv. http://www.apa.org/pubs/index.aspx, van de geconsulteerde pagina wel! SPECIALE GEVALLEN

14 Indirect refereren – Soms heb je kennis genomen van een publicatie van een auteur via een andere, secundaire bron, en is het niet mogelijk om de oorspronkelijke publicatie te achterhalen. In bovenstaand geval mag je indirect verwijzen. Groenen (2000, in Goethals, 2006) vond significante verschillen… Bij citaat: Daems (1999, geciteerd in Wirix & Pieters, p. 122) – Neem in de bronnenlijst enkel de bron op die je zelf hebt geraadpleegd, in dit geval Goethals/Wirix & Pieters SPECIALE GEVALLEN

15 Audiovisueel materiaal  Film en video  (Adam Field Productions, 2000)  Radio- en Tv-uitzendingen  (Producer/regisseur/titel, exacte datum) SPECIALE GEVALLEN

16 Juridische bronnen – Idem als bronnen zonder auteur – “Titel van de bron”/vindplaats en exacte publicatiedatum – Artikel 2 van het koninklijk Besluit tot bepaling van de concrete invulling van het programma van de beperkte detentie en het elektronisch toezicht (BS, 1 februari 2007) – Camerabewaking op de arbeidsplaats is enkel toegelaten voor het nastreven van één van de volgende doeleinden die duidelijke en expliciet door de werkgever moeten worden omschreven (“CAO nr. 68”, 16 juni 1998) SPECIALE GEVALLEN

17 APA 2. Verwijzingen in de BRONNENLIJST

18 Alfabetisch – De bronnen worden alfabetisch gerangschikt op familienaam van de auteur (of organisatie) – Of op de eerste letter van de titel (bij bronnen zonder auteur) Paginavermelding – In de bronnenlijst: paginabereik van artikel, bijdrage in een verzamelwerk Na elke referentie een punt! – Behalve bij URL Tabulaties – Eerste lijn van elke referentie in de bronnenlijst staat aan de kantlijn, elke volgende lijn van eenzelfde referentie moet inspringen. ALGEMENE PRINCIPES BRONNENLIJST

19

20 Tekst: (Goethals, 1990) Bronnenlijst: Goethals, J. (1990). Abnormaal en delinkwent. De geschiedenis en het functioneren van de wet tot bescherming van de maatschappij. Antwerpen: Kluwer. Indien geen auteur:  Organisatie of titel  Bv. Abnormaal en delinkwent. De geschiedenis en het functioneren van de wet tot bescherming van de maatschappij. (1990). Antwerpen: Kluwer. Handboek/Monografie/Boek

21 Lietaer, G., Vanaerschot, G., Snijders, J.A. (red.) (2008). Handboek gesprekstherapie: de persoongerichte experiëntiële benadering. Utrecht: Tijdstroom. Goethals, J., & Bouverne-De Bie, M. (red.) (2000). Voorwaardelijke invrijheidstelling: wetgeving, predictie en begeleiding. Gent: Academia Press. Vettenburg, N., Deklerck, J., & Siongers, J. (red.) (2010). Jongeren in cijfers. Bevindingen uit de JOP-monitor 2. Leuven: Acco. Verzamelwerk/reader

22 Eerst informatie over bijdrage en dan over verzamelwerk Goethals, J. (2001). De geschiedenis van de internering: huidige situatie. In J. Casselman (red.), Internering (pp. 1-23). Leuven: Garant. Boonaert, T., & Vettenburg, N. (2009). Jongeren en ICT: een divers publiek. In N. Vettenburg, J. Deklerck & J. Siongers (red.), Jongeren binnenste buiten (pp. 151-174). Leuven: Acco. Bijdrage uit verzamelwerk

23 Migchelbrink, F. (2007). De vraagstelling en doelstelling. In Praktijkgericht onderzoek in zorg en welzijn (pp. 67-76) (10e druk). Amsterdam: SWP. Hoofdstuk uit boek

24 Berk, T.J.C. (red.) (1993). Handboek groepspsychotherapie (losbladig werk). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Boey, J. (2004). Vormingsinstellingen zwaar getroffen door het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk. In J. Papen (red.), Gids sociaal-cultureel en educatief werk (losbladig werk) (pp. 1-8). Mechelen: Kluwer. Losbladig werk

25 Broothaers, R., Mentens, R., & De Soete, G. (1984). De verblijfsduur van geïnterneerden in een bijzondere afdeling tot bescherming van de maatschappij: een empirisch onderzoek. Panopticon, 15, 495-506. Becker, J., & Seligman, C. (1981). Welcome to the energy crisis. Journal of Social Issues, 37(2), 1-7. Lietaer, G., Van Broeck, N., Dekeyser, M., & Stroobants, R. (2005). Profiel van de psychotherapeut in België. Deel I. Sociodemografische kenmerken, opleiding en werkkader. Tijdschrift voor Klinische Psychologie, 35, 7-29. Vaktijdschriftartikel

26 Demoor, F. (23 januari 2010 ). Het strategisch plan. De Standaard, 10. Vaak geen auteur – Het strategisch plan (23 januari 2010). De Standaard, 10 Krantenartikel

27 Bolle, M. (2010). Evenementen en veiligheid: een praktijkgericht beleidsinstrument inzake evenementenorganisatie [bachelorproef]. Kortrijk: KATHO IPSOC. Abid, S. (2010). ‘Het is mijn schuld niet’. Bevorderen van sociale vaardigheden bij jongeren met gedragsproblemen in de eerste graad (BSO) van het secundair onderwijs [eindwerk]. Kortrijk: KATHO IPSOC. Eindwerken

28 Brochures, jaarverslagen, nota’s, cursussen, … Bleys, P. (1999). Voorstellen en bedenkingen vanuit het algemeen welzijnswerk bij het rapport van de commissie internering [nota]. Turnhout: CAW. OCMW Gent (2003). Waarmee kan ik u helpen? [brochure]. Gent: OCMW. Wydooghe, B. (2005). Politieke, sociale en economische geschiedenis [cursus]. Kortrijk: KATHO IPSOC. Andere ‘grijze literatuur’

29 Met doi-code – Tijdschriftartikelen, boeken, bijdragen uit boeken – Doi-code Digital object identifier Op eerste pagina van artikel – Referenties idem als de ‘gedrukte’ bronnen + extra vermelding doi-code Wantenaar, S. (2006). Pesten via internet. Je weet vaak niet wie het doet. Maatwerk, 7, 4-7. Doi 10.1007/BF03070616 – Geen punt na doi-code Elektronische bronnen

30

31 zonder doi-code  Full-text online bronnen  URL homepage tijdschrift  Maes, M. (2010). Armoede bij Belgische ouderen tijdens de overgang van werk naar pensionering. Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 51(1), 3-32. Geraadpleegd via http://socialsecurity.fgov.be url wordt niet onderlijnd Geen punt na URL  Full-tekst online bronnen via databank  URL databank  Hazelhof, T., Heck, K., & Bruggeman, G. (2011). Een gewaarschuwd verzorgende telt voor twee. Een nieuwe kijk op omgaan met agressie. Denkbeeld, (3), 8-11. Geraadpleegd via www.springerlink.com Elektronische bronnen

32 zonder doi-code  Online artikelen uit magazines  URL Magazine  Van Maris, B. (2010). "Jaj sprreekt Nederlands! Dat is te kek!": Nederlands in buitenlandse films en boeken. Onze Taal, 79(4), 96-98. Geraadpleegd via http://www.onzetaal.nl  Online krantenartikelen via online krant  URL krant  Trappeniers, A. (18 augustus 2009). Humor in reclame is soms te ver gezocht. De Standaard. Geraadpleegd via http://www.destandaard.be  Online krantenartikelen via mediargus  URL mediargus  Trappeniers, A. (18 augustus 2009). Humor in reclame is soms te ver gezocht. De Standaard. Geraadpleegd via http://academic.gopress.be Elektronische bronnen

33 zonder doi-code  Online boek  Homepage uitgever/databank of plaats waar je boek gevonden hebt Geen vermelding van plaats van uitgave en uitgeverij  Walgrave, L., & Vettenburg, N. (red.) (2006). Herstelgericht groepsoverleg. Geraadpleegd via http://www.google.be/books Andere internetpublicaties  Publicatiedatum en datum van raadpleging  VVKSO. (2001). Lessentabellen: overzicht. Geraadpleegd op 31 augustus 2001, op http://www.vsko.be/vvsko/index.htm Elektronische bronnen

34 Films/video’s  De Bont J. (Prod.), & Spielberg, S. (Reg.). (2002). Minority Report [film]. USA: Dreamworks. Radio-/TV-uitzendingen  Aerts, B., & Ledeganck, S. (20 januari 2011). Steekpartijen in Vlaanderen [TV-uitzending]. Brussel: Vlaamse Radio- en Televisieomroep/Eén. Audiovisueel materiaal

35 Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (18 maart 1993). Belgisch Staatsblad, 5801-5814. Juridische bronnen

36 Andere vindplaatsen Parlementaire voorbereiding  Wetsvoorstellen, wetsontwerpen  Parlementaire Stukken van de Kamer,  Idem voor …van de Senaat, …van het Vlaams Parlement  Parlementaire handelingen  Handelingen Kamer  Idem voor Senaat, Vlaams Parlement  Parlementaire vragen en antwoorden  Vragen en Antwoorden Kamer  Idem voor Senaat, Vlaams Parlement Juridische bronnen

37

38


Download ppt "INFORMATIEVAARDIGHEDEN 2014-2015 B.Wydooghe L. Gheysen C. Neckebroeck."

Verwante presentaties


Ads door Google