De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoger Onderwijs Referentie Architectuur"— Transcript van de presentatie:

1 Hoger Onderwijs Referentie Architectuur
HORA – Hoe bedienen we de student?

2 HORA Project regie in the cloud – Surf
Cloudambities in gezamelijke i-Strategie, samenwerken Gemeenschappelijke referentiearchitectuur => HORA Architectuur gebieden: Businessarchitectuur Informatie-architectuur Applicatie-architectuur Gemeenschappelijke taal binnen de instelling Gemeenschappelijke taal Hoger Onderwijs instellingen Communicatiemiddel

3 De drie onderdelen van HORA
Architectuurvisie Referentiemodellen Implementatie- hulpmiddelen Ontwikkelingen Principes Digitaal leren & werken Studentmobiliteit Onderzoeksdata Cloud computing Integratie Business Informatievoorziening Technologie Businessmodel Informatie Applicatie-platform Bedrijfsfuncties Applicaties Bedrijfsprocessen Enterprise-architectuur Gebruik van HORA Competentie-ontwikkeling

4 De drie onderdelen van HORA
Architectuurvisie Referentiemodellen Implementatie- hulpmiddelen Ontwikkelingen Principes Digitaal leren & werken Studentmobiliteit Onderzoeksdata Cloud computing Integratie Business Informatievoorziening Technologie Businessmodel Informatie Applicatie-platform Bedrijfsfuncties Applicaties Bedrijfsprocessen Enterprise-architectuur Gebruik van HORA Competentie-ontwikkeling

5 Toepassingsmogelijkheden HORA
Algemene toepassingen architectuur: Het geven van inzicht in verbetermogelijkheden Het geven van inzicht in de relevante aspecten en complexiteit van een verandergebied Het geven van inzicht in de scope van projecten en de relaties met andere projecten Het geven van inzicht in koppelvlakken en mogelijke samenwerking binnen een instelling Het faciliteren van discussie en besluitvorming over eigenaarschap Specifieke toepassingen HORA: Het vergelijken van de inrichting van verschillende instellingen Het geven van inzicht in mogelijkheden voor samenwerking Het versnellen van het opstellen van een instellingsarchitectuur Eenduidiger communicatie naar leveranciers

6 Digitale Leer omgeving
Generieke applicaties Portaal Web content management systeem Zoekmachine Samen werkings systeem Unified communications systeem Onderwijsspecifieke applicaties Video streaming systeem Learning management systeem Educatieve applicaties Video management systeem Learning content management systeem Plagiaatdetectie systeem Stage systeem Digitaal portfolio systeem Student informatie systeem Digitaal toetssysteem Titel van de presentatie | 00 maand 0000

7 Digitale Leer- en Werk omgeving
Gebruikersinteractie Visuele integratie Personalisatie Aanpassen aan voorkeuren Zoeken Procesondersteuning Integratie Generieke ondersteuning samenwerken, communiceren,... Functiespecifieke ondersteuning leren, doceren, onderzoeken,... Domeinspecifieke ondersteuning geestes, exact, technisch, sociaal,... Gegevensbeheer Verkrijgen gegevens Verwerken gegevens Beheren gegevens Archiveren gegevens Delen gegevens

8 Studentmobiliteit – proces
Studentgestuurde mobiliteit Georganiseerde mobiliteit

9 Studentmobiliteit – informatievoorziening
Student informatie systeem thuisinstelling Landelijk uitwisselings systeem gastinstelling (1) minor, onderwijseenheid (3) minor, onderwijseenheid (3) akkoord (4) deelnemer, onderwijseenheiddeelname (4) deelnemer (7) onderwijseenheidresultaat Inschrijf portaal Berichten verkeer

10 Studentmobiliteit – essentiële vragen
Studentgestuurde mobiliteit Georganiseerde mobiliteit Welke minoren of onderwijseenheden worden extern aangeboden? Hoe wordt informatie over het externe onderwijsaanbod kenbaar gemaakt? Worden er voor externe studenten separate onderwijsactiviteiten ingepland? Wordt uitwisseling van studenten financieel verrekend met andere instellingen? Welke middelen krijgen externe studenten beschikbaar? (bijv. bibliotheek, printen) Wordt de bestaande identiteit van de externe student gebruikt of krijgt hij een extra identiteit bij de gastinstelling? Welke impact heeft studentmobiliteit op de benodigde capaciteit van voorzieningen? Voert de gastinstelling of thuisinstelling de toets uit? Stelt de gastinstelling of thuisinstelling het resultaat vast? Welke eisen worden gesteld aan het externe onderwijs en de resultaten daaruit? Welke instelling is verantwoordelijk voor het onderwijsprogramma? Welke onderwijseenheden worden door de betrokken instellingen verzorgd? Hoe wordt kwaliteitszorg van het totale onderwijsprogramma geborgd? Hoe worden kosten onderling verdeeld en verrekend? Bij welke instelling schrijft een student zich in? Welke digitale leer en werkomgevingen worden gebruikt? Hoe worden de roosters over de instellingen heen op elkaar afgestemd? Op welke lokatie wordt het onderwijs verzorgd? Welke instelling voert de toets uit? Welke instelling stelt het resultaat vast? Welke instelling bewaart de werkproducten van studenten? Welke instelling bewaart het waardedocument?

11 Domeinen HORA Sturing Onderwijs Onderzoek Valorisatie Onderwijs
ondersteuning Onderzoeks ondersteuning Informatie ontsluiting Bedrijfsvoering

12 Business model Wat is het?
Een beschrijving van de waardeproposities van een instelling, hoe zij daar geld mee verdient en wat zij daarvoor moet inrichten Waar kun je het voor gebruiken? Bepalen van de impact van veranderingen op de business van een instelling Ondersteunen van strategische scenario-analyses, bijvoorbeeld voor het verkennen van nieuwe verdienmodellen Snel inzicht geven in de essentie van een hoger onderwijs instelling

13 Strategische partners
Toeleverende scholen Organisaties in het beroepenveld Stagebedrijven Andere hoger onderwijs instellingen met wie wordt samengewerkt Inmediairs voor onderzoeks-subsidies (NWO, STW, EC) Organisaties die een bijdrage leveren aan onderzoek Regelgevende en controlerende instanties Alumni en andere werkende professionals Kernactiviteiten Aanleren competenties Certificeren competenties Verwerven kennis Creëren kennis Borgen kennis Overdragen kennis Waardeproposities Leveren van mensen met aangetoonde competenties Bijdragen aan de kennisontwikkeling van de maatschappij Bijdragen aan de innovatie van bedrijven Klantrelaties Persoonlijke begeleiding in leren, voortgang en studieloopbaan Bij elkaar brengen van mensen met soortgelijke leerbehoeften Opbouwen partner- ships met andere organisaties Klantsegmenten Individuen (B2C) Reguliere studenten Buitenlandse studenten Werkende professionals Bedrijven (B2B) Bedrijven die behoefte hebben aan kennis Bedrijven die medewerkers kennis willen laten ontwikkelen Kernmiddelen Campus als ontmoetingsplek Publicaties en onderzoeks-gegevens Onderwijsmateriaal Docenten en onderzoekers Kanalen Deelnemerwerving via directe benadering, toeleverende scholen, alumni en agentschappen in het buitenland Kenniscreatie en valorisatie via samenwerkingen, conferenties en publicaties Kostenstructuur Medewerkers Gebouwen Onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten IT systemen Inkomstenstromen Overheid en deelnemers (1e geldstroom, deelnemergebonden) Zelfstandige publieke organisaties (2e geldstroom, projectgebonden) Bedrijfsleven (3e geldstroom, projectgebonden) Donaties en giften Titel van de presentatie | 00 maand 0000

14 Bedrijfsfunctiemodel
Wat is het? Een beschrijving van wat de instelling doet. Waar kun je het voor gebruiken? Bepalen van gewenste veranderingen op basis van bijv. strategische keuzes, kosten, baten, risico’s en knelpunten Ondersteunen van projectportfoliomanagement Bepalen van impact van veranderingen op meerdere aspecten Bepalen van eigenaarschap van bedrijfsfuncties Afbakenen van de scope van projecten

15 Bedrijfsfunctiemodel
Sturing Strategie en governance Beleid en planvorming Verander management Verbeter management Verantwoording Onderwijs Onderzoek Valorisatie Onderwijs ontwikkeling Onderwijs uitvoering Deelnemer begeleiding Onderzoeks ontwikkeling Onderzoeks opzet Kennis uitnutting Toetsing Onderzoeks uitvoering Onderzoeks publicatie Onderwijsondersteuning Onderzoeksondersteuning Informatie ontsluiting Deelnemer werving Inschrijving Onderwijs planning Informatie levering Onderzoeks administratie Onderzoeks assistentie Roostering Deelnemer counseling Diplomering Informatie doorlevering Bedrijfsvoering Human Resource Management Financieel management Facilitair Communicatie management Inkoop management Contact management Juridisch management Informatie en Technologie management

16 Onderwijsondersteuning Onderzoeksondersteuning Informatie ontsluiting
Sturing Strategie en governance Strategische planning Enterprise governance Organisatiemanagement Enterprise risicomanagement Beleid en planvorming Beleidsvorming en evaluatie Enterprise architectuur Tactische planning Productportfoliomanagement Verandermanagement Programma en project-portfoliomanagement Programmamanagement Projectmanagement Innovatie Verbetermanagement Procesmanagement Performancemanagement Kwaliteitsmanagement Operationeel management Verantwoording Interne rapportages Jaarverslaglegging Accreditatie Uitvoering Standard Evaluation Protocol Overige externe rapportages Integrale veiligheidsbewaking Onderwijs Onderzoek Valorisatie Onderwijsontwikkeling Opleidingsontwikkeling Onderwijseenheidontwikkeling Onderwijsmateriaalontsluiting Opleidingsevaluatie Onderwijseenheidevaluatie Onderwijsuitvoering Voorbereiding onderwijsactiviteit Leergroepvorming Uitvoering onderwijsactiviteit Deelnemerbegeleiding Studieloopbaanbegeleiding Stage en afstudeermatching Stage en afstudeerbegeleiding Onderzoeksontwikkeling Onderzoeksvraagidentificatie Onderzoekspartnering Onderzoeksplanning Financieringswerving Onderzoeksopzet Bronidentificatie Onderzoeksprotocolontwikkeling Onderzoeksinstrumentontwikkeling Kennisuitnutting Kennisoverdracht naar maatschappij Kennisoverdracht naar bedrijven Octrooiwerving Kennisvermarkting Start-upbegeleiding Toetsing Toetsvoorbereiding Toetsuitvoering Toetsbeoordeling Vaststelling verworven competenties Onderzoeksuitvoering Literatuuronderzoek Gegevenscollectie Gegevensverwerking en -analyse Onderzoeksprotocoltoetsing Promovendusbegeleiding Onderzoekspublicatie Publicatiecreatie Collegiale toetsing Kennisoverdracht naar vakgenoten Kennisoverdracht naar onderwijs Onderwijsondersteuning Onderzoeksondersteuning Informatie ontsluiting Deelnemerwerving Marktonderzoek Marktbewerking Informatieverstrekking Prospectondersteuning Inschrijving Aanmeldingsregistratie Deelnemermatching Deelnemerinschrijving Deelnemerherinschrijving Deelnemeruitschrijving Onderwijsplanning Onderwijsadministratie Onderwijseenheidinschrijving Toetsinschrijving Onderwijsactiviteitenplanning Vraagprognostisering Lesgroepvorming Inzet en middelenplanning Onderzoeksadministratie Financieringsondersteuning Onderzoeksregistratie Vergunningswerving Onderzoeksobjectwerving Onderzoeksassistentie Onderzoeksgegevensbeheer Impactanalyse Informatielevering Onderzoeksresultaatborging Onderzoeksresultaatarchivering Onderzoeksresultaatpreservering Onderzoeksresultaatontsluiting Roostering Lesroosterconstructie Toetsroosterconstructie Roosterpublicatie Roosterwijziging Deelnemercounseling Studiekeuzebegeleiding Persoonlijke situatiebegeleiding Arbeidsmarktbegeleiding Diplomering Kwalificatiecontrole Bindend studieadvies Waardedocumentverstrekking Informatiedoorlevering Ontsluiting digitale databanken Ontsluiting digitaal materiaal Ontsluiting fysiek materiaal Informatievaardigheids ondersteuning Bedrijfsvoering Human Resource Management Formatieplanning Werving en selectie Medewerkerontwikkeling Medewerkerbeoordeling Medewerkeradministratie Tijdregistratie Salaris- en declaratieverwerking Ziekte en verzuimadministratie Financieel management Begrotingsconstructie Grootboekbeheer Activabeheer Facturering Debiteurenbeheer Crediteurenbeheer Betalingen Vermogensbeheer Facilitair management Gebouwbeveiliging Cateringbeheer Schoonmaak Afvalbeheer Vastgoedontwikkeling Gebouwbeheer Goederenafhandeling Bedrijfshulpverlening Documentafhandeling en archivering Informatie en Technologie management Functioneel beheer Gegevensbeheer Informatiebeveiliging Identiteitenbeheer Applicatie-ontwikkeling Applicatiebeheer IT-infrastructuurontwikkeling IT-infrastructuurbeheer Inkoopmanagement Aanbesteden Leveranciersbeheer Contractbeheer Bestellen Communicatiemanagement Imago-ontwikkeling Interne communicatie Externe communicatie Contactmanagement Contactbeheer Servicemanagement Relatiebeheer Alumnibeheer Juridisch management Compliancebeheer Juridisch adviseren Juridische bescherming Afhandeling bezwaren en beroepen Klachtenafhandeling

17 Informatiemodel Wat is het?
Een conceptueel model van de bedrijfsobjecten waarover gestructureerde gegevens worden vastgelegd Waar kun je het voor gebruiken? Verhogen van de kwaliteit van gegevens door Bepalen van verantwoordelijk eigenaar en beheerder (data steward) van gegevens Bepalen van verantwoordelijke applicatie en noodzakelijke gegevenstromen tussen applicaties Als begrippenkader voor definities van processen, managementinformatie, applicaties en applicatie-integratie Voor classificatie van gegevens voor informatiebeveiliging Afbakenen van de scope van projecten

18 Informatieontsluiting Onderwijsondersteuning
Sturing onderwijs instelling organisatie onderdeel doelstelling indicator beleids uitgangspunt architectuur plan resultaat Onderwijs Onderzoek Valorisatie opleiding leermateriaal leeractiviteit toetsactiviteit subsidie programma onderzoeks object octrooi minor toetsmateriaal stage/afstudeer organisatie toetsresultaat subsidie overeenkomst publicatie onderwijs eenheid leergroep stage/afstudeer opdracht onderwijseenheidresultaat samenwerkings verband onderzoeks gegevens onderwijs programma deelnemer stage/afstudeer activiteit competentie (deelnemer) onderzoek examen programma werkproduct Informatieontsluiting Onderwijsondersteuning Onderzoeks ondersteuning publicatie (gepubliceerd) manifestatie prospect onderwijseenheid uitvoering lesgroep waarde document onderz.geg. (gepubliceerd) item campagne onderwijseenheid deelname rooster werk uitleen onderwijs overeenkomst onderwijs activiteit inzetplanning expressie Bedrijfsvoering organisatie melding dienst betrekking inkomende betaling kostenplaats leverancier gebouw applicatie individu werkorder werk activiteit uitgaande betaling vordering inkoop contract ruimte systeem software contact medewerker beoordeling journaalpost verplichting bedrijfseis voorwerp apparaat alumnus formatieplaats competentie (medewerker) activum begroting configuratie item

19 Algemene ondersteuning Onderwijsondersteuning
Sturing I I I I I V onderwijs instelling organisatie onderdeel doelstelling indicator beleids uitgangspunt architectuur plan resultaat Onderwijs Onderzoek Valorisatie B I B I B I B I I I V I opleiding leermateriaal leeractiviteit toetsactiviteit subsidie programma onderzoeks object octrooi B I B I V I V I I minor toetsmateriaal stage/afstudeer organisatie toetsresultaat subsidie overeenkomst publicatie onderwijs eenheid B I I I B I V leergroep stage/afstudeer opdracht onderwijseenheidresultaat I V samenwerkings verband onderzoeks gegevens onderwijs programma B I deelnemer B I V stage/afstudeer activiteit B I I V competentie (deelnemer) onderzoek B I examen programma werkproduct I V Algemene ondersteuning Onderwijsondersteuning Onderzoeks ondersteuning publicatie (gepubliceerd) manifestatie B I V B I B I I prospect onderwijseenheid uitvoering lesgroep waarde document onderz.geg. (gepubliceerd) item B I B I campagne onderwijseenheid deelname rooster werk uitleen I B I onderwijs overeenkomst onderwijs activiteit inzetplanning I expressie Bedrijfsvoering B I V I I I V organisatie melding dienst betrekking inkomende betaling kostenplaats leverancier gebouw applicatie I I I B V individu werkorder werk activiteit I uitgaande betaling vordering inkoop contract ruimte systeem software I contact medewerker B I V beoordeling I V I journaalpost verplichting bedrijfseis I voorwerp apparaat B I V I alumnus formatieplaats competentie (medewerker) activum begroting configuratie item middel hoog

20 Informatieontsluiting Onderwijsondersteuning
Sturing onderwijs instelling organisatie onderdeel doelstelling indicator beleids uitgangspunt architectuur plan resultaat Onderwijs Onderzoek Valorisatie opleiding leermateriaal leeractiviteit toetsactiviteit subsidie programma onderzoeks object octrooi minor toetsmateriaal stage/afstudeer orgnisatie toetsresultaat subsidie overeenkomst publicatie onderwijs eenheid leergroep stage/afstudeer opdracht onderwijseenheidresultaat samenwerkings verband onderzoeks gegevens onderwijs programma deelnemer stage/afstudeer activiteit competentie (deelnemer) onderzoek examen programma werkproduct Informatieontsluiting Onderwijsondersteuning Onderzoeks ondersteuning publicatie (gepubliceerd) manifestatie prospect onderwijseenheid uitvoering lesgroep waarde document onderz.geg. (gepubliceerd) item campagne onderwijseenheid deelname rooster werk uitleen onderwijs overeenkomst onderwijs activiteit inzetplanning expressie Bedrijfsvoering organisatie melding dienst betrekking inkomende betaling kostenplaats leverancier gebouw applicatie individu werkorder werk activiteit uitgaande betaling vordering inkoop contract ruimte systeem software contact medewerker beoordeling journaalpost verplichting bedrijfseis voorwerp apparaat alumnus formatieplaats competentie (medewerker) activum begroting configuratie item archief indicatie 5 jaar of langer bewaren

21 Onderwijs Deelnemer werving Onderwijs ontwikkeling Toetsing
opleiding minor onderwijseenheid Onderwijs Deelnemer werving Onderwijs ontwikkeling Toetsing resultaat Verbeter management onderwijseenheid toetsmateriaal opleiding onderwijseenheid minor onderwijsprogramma onderwijseenheid resultaat onderwijs programma rooster Onderwijs planning medewerker Human Resource Management toetsresultaat onderwijseenheidresultaat deelnemer examenprogramma opleiding minor onderwijseenheid leermateriaal werkproduct Roostering Onderwijs uitvoering Diplomering rooster publicatie werk deelnemer Informatie (door)levering Contact management deelnemer examenprogramma deelnemer activiteit stage/afstudeer organisatie Inschrijving Deelnemer begeleiding Deelnemer counseling deelnemer deelnemer Titel van de presentatie | 00 maand 0000

22 Onderwijsondersteuning
individu organisatie alumnus Onderwijsondersteuning inkomende betaling Contact management Deelnemer werving opleiding minor prospect Inschrijving Financieel deelnemer vordering deelnemer opleiding minor onderwijseenheid Informatie doorlevering opleiding onderwijseenheid minor onderwijsprogramma alumnus Onderwijs planning Onderwijs ontwikkeling deelnemer lesgroep onderwijsactiviteit inzetplanning Onderwijs uitvoering werkactiviteit rooster Verander management Roostering ruimte voorwerp rooster Toetsing Human Resource Management medewerker ruimte voorwerp onderwijseenheidresultaat Verantwoording Diplomering waardedocument Facilitair management deelnemer examenprogramma bezwaarschrift Juridisch management deelnemer examenprogramma Deelnemer begeleiding Deelnemer counseling Verbeter management deelnemer resultaat deelnemer

23 Applicatiemodel Wat is het?
Een model van de idealiter aanwezige (logische) applicaties in een instelling, afgestemd op wat verkrijgbaar is in de markt Waar kun je het voor gebruiken? Als lijst van eenheden waarvan moet worden bepaald of wel wel/niet gesourced zouden moeten worden uit de community of public cloud Als bron van inspiratie voor het bepalen van verbeteringen in het eigen applicatielandschap van instellingen Voor het bepalen van de gewenste gegevensuitwisselingen en services tussen applicaties Bepalen van eigenaarschap van applicaties Afbakenen van de scope van projecten

24 Onderwijsondersteuning Onderzoeksondersteuning Informatieontsluiting
Sturing Management informatie systeem Project Programma en Portfolio management systeem Architectuur beheersysteem Kwaliteits management systeem Gezondheid Veiligheid en Duurzaamheid systeem Onderwijs Onderzoek Valorisatie Educatieve applicatie Learning content management systeem Plagiaatdetectie systeem Onderzoeks meetsysteem Gegevens analyse systeem Gegevens visualisatie systeem Learning management systeem Digitaal portfolio systeem Digitaal toetssysteem Onderzoeks gegevensbeheer systeem Video management systeem Video streaming systeem Stage en afstudeer systeem Onderwijsondersteuning Onderzoeksondersteuning Informatieontsluiting Student informatie systeem Inzet plannings systeem Rooster systeem Onderzoeks informatie systeem Onderzoeks publicatie repository Bibliotheek systeem Promotie volg systeem Onderzoeks gegevens archief Wetenschappelijke zoekmachine Bedrijfsvoering Personeels systeem Tijdregistratie systeem Financieel systeem Facilitair systeem Inkoop systeem CRM systeem Service management systeem Corporate LMS Salaris verwerkings systeem Betaalsysteem Kaartbeheer systeem Aanbestedings systeem Software ontwikkel omgeving IT management systeem Generieke applicaties Zoekmachine Portaal Narrowcasting systeem Online kennisbank Enquete systeem Formulieren generator Samen werkings systeem Unified communications systeem systeem Business process management systeem Web content management systeem Document management systeem Office suite Input management systeem Enterprise output management systeem

25 Student informatie systeem Learning management systeem Rooster systeem
Stage en afstudeer systeem Bibliotheek systeem Onderzoeks informatie systeem Onderzoeks meetsysteem Onderzoeks publicatie repository uitleen onderzoeks gegevens opleiding leermateriaal rooster stage/afstudeer organisatie onderzoek publicatie werk minor examen programma onderwijs activiteit stage/afstudeer opdracht subsidie programma Onderzoeks gegevens beheersysteem medewerker manifestatie onderwijs eehneid werkproduct inzetplanning stage/afstudeer activiteit onderzoeksgeg. (meta-data) deelnemer expressie onderwijs programma deelnemer lesgroep medewerker publicatie (meta-data) onderzoeks gegevens item organisatie onderwijseenheid uitvoering onderwijs eenheid medewerker deelnemer deelnemer samenwerkings verband onderzoeks object Wetenschappelijke zoekmachine onderwijseenheid deelname medewerker deelnemer examen programma medewerker organisatie examen programma lesgroep ruimte Gegevens analysesysteem materiaal werkproduct vordering werkactiviteit toetsresultaat projectgroep voorwerp inkomende betaling subsidie overeenkomst publicatie Inzet plannings systeem onderzoeks gegevens onderwijseen-heidresultaat deelnemer activiteit kostenplaats medewerker Learning content management systeem onderwijs overeenkomst deelnemer Gegevens visualisatiesysteem inzetplanning Digitaal portfolio systeem deelnemer Promotie volgsysteem medewerker leermateriaal onderzoeks gegevens waarde document werkproduct Onderzoeks gegevens archief onderwijs activiteit lesgroep deelnemer Video management systeem werkactiviteit medewerker leergroep examen programma onderzoeks gegevens (gepubliceerd) onderzoek competentie (deelnemer) medewerker leermateriaal (video) Digitaal toets systeem Educatieve applicatie werkactiviteit organisatie onderwijs activiteit Video streaming systeem publicatie (meta-data) deelnemer activiteit toetsmateriaal vordering toetsactiviteit deelnemer leermateriaal (video) Plagiaat detectiesysteem inkomende betaling toetsresultaat rooster werkproduct onderwijs eenheid prospect deelnemer medewerker medewerker applicatie is bron applicatie is afnemer

26 Vragen?

27 Referentie Onderwijs Sector Architectuur
ROSA – Hoe borgen we de doorgaande leerlijn?

28 Visie Doelen Burgers ondersteunen bij een leven lang leren over de grenzen van instituten heen Terugdringen van administratieve lasten in het onderwijs Basisprincipes De onderwijsvolger voert regie op zijn eigen onderwijsgegevens Gemeenschappelijkheid in informatiehuishouding Koppelen - niet kantelen: onderwijsinstellingen blijven verantwoordelijk voor hun eigen (proces)inrichting Aansluiten bij NORA, HORA, Triple A, iECK Eenmalige registratie, meervoudig gebruik Digitaal doen we het zo

29 Strategie en governance Beleid en wetgeving Verant woording
Sturing Strategie en governance Beleid en wetgeving Verant woording Bekostiging Onderwijs Kwaliteitswaarborging Kwaliteitsbewaking en toezicht Erkenning en accreditering Onderwijs ontwikkeling Onderwijs uitvoering Zorg en Begeleiding Toetsing en examinering Preventie schooluitval ‘Ketenfunctiemodel’ onderwijsdomein: wat doet de keten, onafhankelijk van hoe en door wie het wordt uitgevoerd. Sturing Strategie en governance = Het ontwikkelen van een onderwijsbrede visie en het inrichten en bewaken van de onderwijsketen en haar besturing Toelichting: obv HORA Beleid en wetgeving = Het vertalen van de strategie in meer concrete onderwijsdoelstellingen, kaders en wet- en regelgeving Toelichting: obv HORA Verantwoording =Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten het onderwijsdomein over de mate waarin partijen binnen het onderwijsdomein voldoen aan verplichtingen en afspraken. Toelichting: obv HORA Bekostiging = Het beschikbaar maken van financiële middelen voor partijen binnen het onderwijsdomein. Onderwijs Onderwijsontwikkeling = Het (her)ontwikkelen en evalueren van opleidingseenheden en opleidingsaanbod. Toelichting: obv HORA en KOI Onderwijsuitvoering = Het voorbereiden en uitvoeren van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. Toelichting: uit HORA Zorg en begeleiding = Het verlenen van zorg aan en het begeleiden van onderwijsvolgers gedurende hun onderwijsloopbaan Toetsing en examinering = Het onderzoeken en beoordelen van de kennis, het inzicht en de vaardigheden van een onderwijsvolger om te bepalen of de onderwijsvolger de leerdoelen heeft behaald. Toelichting: obv HORA, KOI, DOB Preventie schooluitval = Het tegengaan van schooluitval en (vroegtijdig) schoolverlaten Kwaliteitswaarborging Erkenning en accreditering = De toekenning van een waarmerk aan opleidingen, onderwijsorganisaties en onderwijzend personeel die aan bepaalde eisen voldoen. Kwaliteitsbewaking en toezicht = Het waarborgen van de kwaliteit van onderwijs. Toelichting: Onderwijsinstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit, de inspectie houdt toezicht. De keten als geheel is dus verantwoordelijk voor kwaliteitsbewaking en toezicht. Onderwijsondersteuning Instroom en Doorstroom = Het doen instromen in en doorstromen binnen het onderwijsdomein van onderwijsvolgers. Toelichting: We kijken naar het onderwijsdomein als geheel. In het kader van ‘een leven lang leren’ is er geen sprake van uitstroom uit het onderwijsdomein. Leerrouteplanning = Het bepalen en bijstellen van de gewenste levenslange leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsinstelling en over de grenzen van onderwijsinstellingen heen. Kwalificering / diplomering = Het verstrekken van een waardedocument aan de onderwijsvolger. Ontwikkeling leermiddelen = Het samenstellen van lesmateriaal en het geschikt maken van dat materiaal voor toepassing in een opleiding. Onderwijshuisvesting = Het voorzien in gebouw en terreinen, verzekeringen, onderhoud, verbouwingen, energie en water, beheer (in termen van huur, lease en koop) en rente van vastgoed van onderwijsinstellingen. Toelichting: obv NEN 2748 Informatieontsluiting Informatielevering = Het beheren en beschikbaar stellen van informatie die binnen het onderwijsdomein is geproduceerd. Toelichting: obv HORA Informatiedoorlevering = Het beschikbaar stellen van informatie die buiten het onderwijsdomein is geproduceerd. Toelichting: obv HORA Onderwijsondersteuning Informatieontsluiting Instroom en Doorstroom Leerroute planning Kwalificering / diplomering Informatie levering Informatie doorlevering Ontwikkeling leermiddelen Onderwijs-huisvesting

30 Strategie en governance Beleid en wetgeving Verant woording
Sturing Strategie en governance Beleid en wetgeving Verant woording Bekostiging Onderwijs Kwaliteitswaarborging Kwaliteitsbewaking en toezicht Erkenning en accreditering Onderwijs ontwikkeling Onderwijs uitvoering Zorg en Begeleiding Toetsing en examinering Preventie schooluitval ‘Ketenfunctiemodel’ onderwijsdomein: wat doet de keten, onafhankelijk van hoe en door wie het wordt uitgevoerd. Sturing Strategie en governance = Het ontwikkelen van een onderwijsbrede visie en het inrichten en bewaken van de onderwijsketen en haar besturing Toelichting: obv HORA Beleid en wetgeving = Het vertalen van de strategie in meer concrete onderwijsdoelstellingen, kaders en wet- en regelgeving Toelichting: obv HORA Verantwoording =Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten het onderwijsdomein over de mate waarin partijen binnen het onderwijsdomein voldoen aan verplichtingen en afspraken. Toelichting: obv HORA Bekostiging = Het beschikbaar maken van financiële middelen voor partijen binnen het onderwijsdomein. Onderwijs Onderwijsontwikkeling = Het (her)ontwikkelen en evalueren van opleidingseenheden en opleidingsaanbod. Toelichting: obv HORA en KOI Onderwijsuitvoering = Het voorbereiden en uitvoeren van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. Toelichting: uit HORA Zorg en begeleiding = Het verlenen van zorg aan en het begeleiden van onderwijsvolgers gedurende hun onderwijsloopbaan Toetsing en examinering = Het onderzoeken en beoordelen van de kennis, het inzicht en de vaardigheden van een onderwijsvolger om te bepalen of de onderwijsvolger de leerdoelen heeft behaald. Toelichting: obv HORA, KOI, DOB Preventie schooluitval = Het tegengaan van schooluitval en (vroegtijdig) schoolverlaten Kwaliteitswaarborging Erkenning en accreditering = De toekenning van een waarmerk aan opleidingen, onderwijsorganisaties en onderwijzend personeel die aan bepaalde eisen voldoen. Kwaliteitsbewaking en toezicht = Het waarborgen van de kwaliteit van onderwijs. Toelichting: Onderwijsinstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit, de inspectie houdt toezicht. De keten als geheel is dus verantwoordelijk voor kwaliteitsbewaking en toezicht. Onderwijsondersteuning Instroom en Doorstroom = Het doen instromen in en doorstromen binnen het onderwijsdomein van onderwijsvolgers. Toelichting: We kijken naar het onderwijsdomein als geheel. In het kader van ‘een leven lang leren’ is er geen sprake van uitstroom uit het onderwijsdomein. Leerrouteplanning = Het bepalen en bijstellen van de gewenste levenslange leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsinstelling en over de grenzen van onderwijsinstellingen heen. Kwalificering / diplomering = Het verstrekken van een waardedocument aan de onderwijsvolger. Ontwikkeling leermiddelen = Het samenstellen van lesmateriaal en het geschikt maken van dat materiaal voor toepassing in een opleiding. Onderwijshuisvesting = Het voorzien in gebouw en terreinen, verzekeringen, onderhoud, verbouwingen, energie en water, beheer (in termen van huur, lease en koop) en rente van vastgoed van onderwijsinstellingen. Toelichting: obv NEN 2748 Informatieontsluiting Informatielevering = Het beheren en beschikbaar stellen van informatie die binnen het onderwijsdomein is geproduceerd. Toelichting: obv HORA Informatiedoorlevering = Het beschikbaar stellen van informatie die buiten het onderwijsdomein is geproduceerd. Toelichting: obv HORA Onderwijsondersteuning Informatieontsluiting Instroom en Doorstroom Leerroute planning Kwalificering / diplomering Informatie levering Informatie doorlevering Ontwikkeling leermiddelen Onderwijs-huisvesting

31 Beveiliging Toegang Instelling
1. Gemeenschappelijke informatie-huishouding “Hoe gaan we elkaar beter begrijpen?” 4. Privacy en beveiliging “Hoe wisselen we gegevens veilig met elkaar uit?” Beveiliging Toegang Instelling Instelling, burger, bedrijfsleven, overheid 3. Zeggenschap gegevensbronnen “Wat zijn de bronnen voor bepaalde type gegevens?” 2. Service georiënteerde keten “Welke generieke services moeten ontwikkeld worden?” 5. IAA “Hoe gaan we om met identiteiten?”

32 Kernmodel Onderwijs Informatie
Hoe gaan we elkaar beter begrijpen? Een model voor alle onderwijsbegrippen die in bepaalde processen in een spec. context gebruikt worden. Hiermee kunnen begrippen vanuit verschillende contexten (DUO, HO, ECK) in relatie gebracht worden en zonodig geharmoniseerd worden. Hiervan kunnen vervolgens berichten afgeleid worden die binnen de keten uitgewisseld dienen te worden t.b.v een bepaalde proces. Voorbeeld: Facet

33

34 Welke generieke services moeten ontwikkeld worden?
2. Basisinfrastructuur Welke generieke services moeten ontwikkeld worden? Technische standaard voor uitwisseling Voorziening voor Identificatie en authenticatie Beveiliging van uitwisseling (PKI en certificering leveranciers) Machtigingenregister Serviceregister Digitale ruimte burger Voorbeeld: Edukoppeling, Nummervoorziening

35 3. Zeggenschappen Bronnen
Wie levert welke type gegevens? GBA-gegevens  DUO NAW-gegevens  Vooropleiding Diplomagegevens  DUO Toetsresultaten  Vooropleiding Begeleidingsgegevens  Vooropleiding Zorgbegeleidingsgegevens  Student Voorbeeld: Overstap of doorstroomdossier VO-MBO

36 4. Katern Privacy en beveiliging
Hoe wisselen we veilig gegevens met elkaar uit? Wat zijn de risico’s en welke gemeenschappelijke maatregelen zijn nodig om deze te beheersen? Voor instellingen Voor leveranciers Voorbeeld: Toetsingskader MBO en Certificeringsschema

37 5. Identificatie en authenticatie
Hoe gaan we om met identiteiten? Identiteit van personen Architectuur IAA-stelsel Onderwijs Nummerbeleid met oog voor privacy en persistentie Ontwerp van concrete generieke voorzieningen voor het hele onderwijs (PO, VO, MBO en HO) Voorbeeld: Nummervoorziening Identiteit van instellingen en instellingsonderdelen (organisatorische eenheden) Basislijst Instellingen Voorstel voor beleidsafspraken en governance Voorbeeld: “Onderstructuur MBO”

38

39 Vragen?


Download ppt "Hoger Onderwijs Referentie Architectuur"

Verwante presentaties


Ads door Google