De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Leren Organiseren Logistiek van het nieuwe onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Leren Organiseren Logistiek van het nieuwe onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Het Leren Organiseren Logistiek van het nieuwe onderwijs
EduExchange Hanneke vd Kruis Jef vd Hurk ROC Eindhoven

2 Het Leren Organiseren Niet toevallig dat Eindhoven en Den Bosch vooraan staan en iets groter zijn

3 opleiding leereenheid leervraag opleiding reflectie toetsen POP doelen
project reflectie toetsen PAP doelen leervraag leertaak reflectie toetsen plan doelen In het model zijn we uitgegaan van een cyclische benadering van het onderwijs-leerproces, vergelijk met de deming-cyclus (P-D-C-A). Het eerste niveau is dat van een opleiding, het tweede niveau dat van afzonderlijke leereenheden (projecten, blokboeken, integrale opdrachten), het derde niveau van de afzonderlijke leervragen (om de betrouwbaarheid van een steekproef te meten moet ik statistiek kunnen toepassen, om een baliegesprek te kunnen voeren moet ik een de spreekvaardigheid van een taal op een bepaald niveau beheersen).

4 ondersteunende leerlijn
opleiding Begeleiding Aan- melden Intake Leer traject vast- stellen (POP) Leer traject klaar zetten Leren en toetsen Kwalifi- ceren POP op- stellen Leren en toetsen Kwalifi- ceren Nazorg reflectieleerlijn Beroepssituaties met beroepstaken integrale leerlijn Het geheel is uitgewerkt in drie leerlijnen, die onder de processen (Primair Proces) hangen. Met de complexe leerobjecten in de ondersteunende leerlijn worden samengestelde leerobjecten bedoeld (voor een zakenbrief moet je kennis hebben van het object ‘zakenbrief’, moet je de taal op een bepaald niveau beheersen, moet je met Word om kunnen gaan) Complexe leerobjecten Leerobjecten ondersteunende leerlijn

5 x Competentiematrix Kwalificatie dossier Magazijn met leereenheden
C20 Kt1 x Kt2 Kt3 Kt4 Kt5 Kwalificatie dossier Magazijn met leereenheden In deel C van het kwalificatiedossier staat in feite de competentiematrix beschreven, waar kerntaken en competenties met elkaar worden gematched. Op basis van deze competentiematrix kan een magazijn met leereenheden worden ingericht. Elke leereenheid is op een bepaalde manier gekoppeld aan een set ‘kruisjes’ uit de matrix. Er is een overlap. Dat is op de eerste plaats nodig omdat deelnemers een bepaalde competentie in meerdere contexten moet kunnen laten zien. Op de tweede plaats biedt dat mogelijkheden om een flexibel aanbod te realiseren: meerdere mogelijkheden om aan competenties te werken. De leereenheden moeten terug te vinden zijn in een catalogus op basis van metadata. metadata Catalogus

6 Samenhang Kwalificatie dossier Competentiematrix Onderwijsaanbod
C20 Kt1 x Kt2 Kt3 Kt4 Kt5 Competentiematrix Intake & plaatsing Vaststellen van het profiel (POP) van een deelnemer Onderwijsontwikkeling: ontwikkelen van leereenheden, inrichten van opleiding x Kt5 Kt4 Kt3 Kt2 Kt1 C4 C3 C2 C1 Profiel Voortgang Faciliteren van het leren Klaarzetten leertraject voor deelnemer op basis van zijn POP, leren. Onderwijsaanbod De competentiematrix speelt dus een rol als startpunt voor de onderwijsontwikkeling, anderzijds biedt het de basis voor het opstellen van het POP (profiel) van een deelnemer. Op basis van het profiel kan een match worden gemaakt met het onderwijsmagazijn, anderzijds kunnen de vorderingen worden gevolgd. Begeleiding: Registreren voortgang, volgen van de deelnemer. Rapportage

7 D! pop pap In de praktijk ziet het er als volgt uit:
C1 C2 C3 C4 Kt1 x Kt2 Kt3 Kt4 Kt5 C1 C2 C3 C4 Kt1 x Kt2 Kt3 Kt4 Kt5 D! begeleiding reflecties voortgang producten impressies bewijzen presentie cijfers rapportages In de praktijk ziet het er als volgt uit: Een deelnemer wil een opleiding volgen. Dat gebeurt aan de hand van een aantal integrale opdrachten waarin hij kan werken aan zijn competenties. Er wordt een POP klaargezet, er is een competentiemeter die de actuele stand van zaken weergeeft. Op basis van het POP kan de deelnemer kiezen voor een aantal leereenheden, die worden voor hem klaargezet. Terwijl hij daar aan werkt worden bewijzen verzameld, vindt er begeleiding plaats en worden gegevens vastgelegd. Na verloop van tijd kan hij nieuwe leereenheden kiezen, het kan gaan om een verdieping (binnen de zelfde richting) of een verbreding (bij een andere opleiding) Ook de vrije ruimte of keuzeruimte past hierin. Uiteindelijk haalt hij zijn diploma. pop pap x Kt5 Kt4 Kt3 Kt2 Kt1 C4 C3 C2 C1 x x x x x x

8 Opleidingsoverstijgend Aanbod (vb: talenschool)
melden Intake Leer traject Leren en toetsen Kwalifi- ceren Nazorg POP Opleiding 1 Integrale leerlijn Ondersteunende leerlijn Ondersteunende leerlijn Integrale leerlijn Opleiding 2 Vanuit het oorspronkelijke model ziet het er alsvolgt uit: Er zijn meedere opleidingen, dus meerdere integrale leerlijnen, elk met zijn eigen ondersteunende leerlijnen. Er kunnen ook opleidingsoverstijgende leerlijnen worden ingericht voor vakken, die niet echt opleidingsspecifek zijn (talen, burgerschap, wis- en natuurkunde, commerciële vaardigheden) Bij het werken aan de integrale opdrachten komen er leervragen op, die kunnen vanuit de eigen, vakspecifieke ondersteunende leerlijn worden opgepakt. Bepaalde leervragen kunnen ook bij een overstijgende ondersteunende leerlijnen (talenschool, ICT-centrum) terecht komen. Ook kunnen hele leereenheden bestaan uit een programma vanuit zo’n ondersteunende leerlijn (bijvoorbeeld Italiaans voor vakantiegangers, een ECDL-certificaat, etc). Een deel nemer kiest (sterretjes) er zijn eigen route in en kan op een bepaald moment ook kiezen voor een module bij een andere opleiding (verbreding). Opleidingsoverstijgend Aanbod (vb: talenschool)

9 Het organiseren van het aanbod kan door bepaalde opleidingen (units, sectoren) worden opgepakt. Een ICT-academie kan al het ICT onderwijs voor zijn rekening nemen, een secotr Handel kan op die manier werken aan commerciële vaardigheden. Voor de deelnemer moet het niet uitmaken wie het onderwijs verzorgt: voor hem gaat het om een doorlopende opleiding (vergelijk met karretje vullen in supermarkt.

10 Vertaling naar het talenonderwijs

11 CGL: zélf doen - mét helpers en hulpmiddelen
Lijkt flauw maar is over nagedacht

12 Uitgangspunten CGL = leren door zelf doen, met helpers en hulpmiddelen Werken vanuit leervraag: Verplichte eindproducten Gewenste extra taal / -niveaus Taal als middel Gevolgen voor de organisatie: oa positionering van talen / taalbeleid Eerst de tekst-dia’s, daarna de toelichting in praktijkdocumenten of grafieken. Eigenlijk zou eea náást elkaar moeten lopen maar dat gaat niet: wel in de schemaatjes

13 Organisatie Nieuwe kwalificatiestructuur: CGL
ROC-breed: het leren faciliteren Een leermodel Onderdeelspecifiek: taalbeleid Positionering van de talen In de integrale opdracht Generiek: materialenbank Specifiek: in de opleiding

14 Middelen en materialen
Integrale opdrachten Raamwerk BVE (Taal als doel) Taalportfolio/productenkaart/TaalVolg (reflectie) Taalmagazijn: Concepten Vaardigheidstraining Grammatica Woordenschat

15 Het leermodel

16

17 Europese niveaus A2 Lezen: Kan korte en eenvoudige teksten lezen over concrete onderwerpen uit de eigen werk- of leefomgeving. B2 Lezen: Begrijpt een breed scala aan teksten op het eigen vak- of interessegebied. Begrijpt teksten over specialistische onderwerpen als hij voldoende kennis heeft van het desbetreffende onderwerp.

18 Voorbeeld: Assessment (1)
1. Niveau bepalen van de deelnemer Ik heb een hekel aan de niet-bestaande niveaus B2.1 enzovoort maar verder niets dan lof!

19 Voorbeeld: Maatwerk 2. Opstellen maatwerkprogramma*
* individueel, flexibel, didactiek

20 Voorbeeld: Assessment (2)
4. Opnieuw niveau bepalen van de deelnemer

21 Diagnose / assessment Herzliche Grüße aus Hilter, auch an Johann, sendet euch Volker Lehmann. -- Volker Lehmann, Kirchstr. 14, Hannover Tel: Beantwoord de volgende vragen in het Nederlands: (3 pt) 01 Waarmee was Volker erg blij geweest? (3 pt) 02 Hoe is de longtranplantatie van Volker verlopen? Voorbeeld van lezen B1, Luutsen de Vries

22 ---------- Start in het talencentrum -----------
Werkwijze van het talencentrum 0. Deelnemer is geplaatst op opleiding. 1. Tijdens de eerste week is er een assessment op talen. Assessment wordt gedaan in talencentrum. 2. Deelnemer stelt met loopbaanbegeleider zijn leerarrangement samen, waaronder de zijn “talenroute” (POP) 1 intake 3. Hierin is opgenomen binnen- en buitenschools leren (BPV) 4. Loopbaanbegeleider en deelnemer leggen afspraken vast. 5. Loopbaanbegeleider informeert talendocent Start in het talencentrum opstellen van leerafspraken 6. Deelnemer plant samen met taaldocent inhoud en werkwijze (PAP). 2 7. Deelnemer volgt zijn taalroute . Talendocent is verantwoordelijk voor inhoudelijke begeleiding. 3 uitvoeren van leerafspraken 8. Resultaten worden vastgelegd in Portfolio. Verzamelen van Informele bewijzen 9. Talendocent geeft aan loopbaanbegeleider relevante informatie door. 4 Intake: beginmeting, vaststellen van het taalniveau waarop de deelnemer aan het werk gaat. Opstellen van leerafspraken waarin per vaardigheid het eindniveau (het beoogde taalprofiel) en de beroepscontext per taal is aangegeven . Hierin wordt het binnen en buitenschools leren meegenomen. Uitvoering van de leerafspraken dmv het werken aan relevante taaltaken in de context van het beroep (afgeleid van de ‘kerntaken’): de competentieleerlijn; deze zal op termijn min of meer zelfsturend in de het talencentrum plaatsvinden. Terugkoppeling tijdens het leerproces (inhoudelijk door de docent, procesmatig door de loopbaanbegeleider): de trainingsleerlijn: deze vindt plaats in instructieruimtes (klassikale instructie en oefening), gespreksruimtes (bijvoorbeeld oefenen met native speakers) en het talencentrum (individuele oefenprogamma’s). Werken aan 'bouwstenen' (uitspraak, zinsbouw, vocabulaire, jargon, brief- en telefoonconventies, etc). Verzamelen van informele bewijzen: de voldoende gemaakte opdrachten en de diagnose-opdrachten (formatieve toetsing) Verzamelen van formele bewijzen: de eindtoetsen ( summatieve toetsing) Eindbeoordelingen en afsluiting: de student ontvangt het Europees Taalpaspoort met indicatie van het bereikte niveau. 10. Deelnemer maakt gebruik van assessment na een periode van buitenschools leren. Terugkoppeling Tijdens het leerproces 11. Deelnemer voert met loopbaanbegeleider gesprekken over voortgang. 5 12. Deelnemer bespreekt met loopbaanbegeleider zijn nieuwe talentraject. verzamelen van formele bewijzen 13. Deelnemer sluit traject af op gewenst CEF niveau en krijgt talenpaspoort 6 14. Deelnemer besluit door te gaan voor een hoger niveau of andere taal en volgt traject vanaf 1. 7 eindbeoordeling en afsluiting

23 Plank over de sloot… Vertaling naar de digitale ondersteuning

24

25

26

27

28

29 Scherm talendocent c1 b2 b1 a2 a1 MVT Engels CEF-niveau
domein: MVT Engels naam: Mevr. E. van Wetering Studiearrangement Planning Voortgang Resultaten Economie Detailhandel_Verkoper 05EDHR45 John van der Velde Naam: Groep: Sector: Opleiding: MVT Engels MVT Engels CEF-niveau a1 a2 b1 b2 spreken c1 gesprekken voeren lezen luisteren schrijven gewenst niveau minimum niveau behaald niveau Berichten Agenda Studiecatalogus Scherm talendocent

30

31 Het Leren Organiseren


Download ppt "Het Leren Organiseren Logistiek van het nieuwe onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google