De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GO!2020 Evaluatieverslag & Strategische keuzes 3de uitvoeringsplan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GO!2020 Evaluatieverslag & Strategische keuzes 3de uitvoeringsplan."— Transcript van de presentatie:

1 GO!2020 Evaluatieverslag & Strategische keuzes 3de uitvoeringsplan

2 Agenda

3 Evaluatie 2de uitvoeringsplan & Voorbereiding 3de uitvoeringsplan

4 Evaluatieverslag Aanpak Verbetervoorstellen Overzicht bereikte resultaten Samenvatting Gedetailleerd

5 Realisaties 2 de uitvoeringsplan Kenniscentrum Operationeel plan uitbouw kenniscentrum Datawarehouse-systeem Gemeenschappelijk boekhoudpakket CODA GO!Smartweb (kanalen: Smarties, prikbord voor leerkrachten, …) Kwaliteitszorg Scholengroepen: CAF-zelfevaluatie pilootprojecten Scholen/instellingen: stimuleren gebruik CIPO (vorming op niveau SGM) Gebruik outputgegevens : BaO: OVSG-toetsen en SO (attestering, tevredenheid, doorstroming HO & arbeidsmarkt,..) PPGO! Waardenboek is verspreid  GO!1010.

6 Realisaties 2 de uitvoeringsplan Brede Open School Draaiboek Brede Open School Ontwerp van instrument voor potentieelinschatting en omgevingsanalyse (Quick scan) Congres Brede Open School ism VLEVA Eerste versie van visiedocument op vernieuwd scholenbouwbeleid Onderwijsaanbod Draaiboek beleidsplan CVO’s en ondersteuning in kader van herstructurering HBO5 Referentiekader voor oprichting HBO5 en protocolakkoord met de Vlaamse autonome Hogescholen Standpunten hervorming SO Integraalplan Antwerpen in eigen beheer Onderwijsprojecties ifv capaciteitsuitbreiding (Dataset met demografische evolutie tot op niveau gemeente) Raamwerk leerlingenvolgsysteem in Smartschool

7 Realisaties 2 de uitvoeringsplan Mensen Maken School Centrale Vacaturedatabank Starterskit voor beginnende leerkrachten Digitaal HRM-instrument in pilootfase (PBD en SGR 7,8,19,24) Pedagogische Cahiers (techniek, ASS, …)

8 Voorbereiding 3de uitvoeringsplan

9 Fundamenten 3 de plan Leerpunten /verbeterpunten evaluatieverslag Voortbouwen op bereikte resultaten + nieuwe intitiatieven Looptijd : 2 schooljaren -> 2014 3 sporen: Spoor 1: concrete uitvoering (project- en programmawerking) Spoor 2: versterken van de samenwerking (lerend netwerk GO!2020) Spoor 3: optimalisatie van overleg en participatie  Participatief voorbereidend traject

10 Participatief traject Raad Start oktobernovemberdecemberjanuari SPIL2020 + 5 netwerksessies CoRa RAAD Operationeel programma overleg

11 Aandachtspunten  Voor 3 de uitvoeringsplan Communicatie en implementatie instrumentarium Bestuursniveau overstijgend het beleidsplan uitrollen Beleid monitoren, meetbaar maken

12 Programma Kenniscentrum Strategische doelstelling: Het GO! bouwt een kennis- en expertisecentrum uit om de beleidvoorbereiding en beleiduitvoering op alle niveaus te onderbouwen Voorstel projecten Bekendmaking kenniscentrum Opzetten implementatieteam Thematische dossieropbouw: hervorming SO, Vrije keuze, loopbaandebat, internaten, leerlingenvervoer en sociale mix. Ondersteuning strategische dossiers: integraalplannen Adhoc dossiers: Algemene bevraging Verbreden, evalueren en optimaliseren communicatie

13 Programma Kwaliteitszorg Strategische doelstelling: Het GO! implementeert in alle instellingen en over alle niveaus een kwaliteitszorgsysteem. Voorstel projecten: SGR: CAF-zelfevaluatie piloot: 8, 11, 19, 26, 27 Scholen: Gebruik CIPO als KWZ-systeem: vorming Gestandaardiseerde toetsen in BAO en SO Scholen Inzetten op flexibele leertrajecten en differentiatie,.. Implementatie PPGO-waarden Centrale Diensten: Verbeteractieplannen na CAF-zelfevaluatie Systeem voor monitoring Opstellen memorandum (relaties hogere overheid)

14 Programma Brede Open School Strategische doelstelling: Alle scholen van het GO! zijn Brede Open Scholen met een multifunctioneel karakter die ingebed zijn in de lokale omgeving. Strategische accenten : Communicatie en implementatie van visies en Instrumenten Vijf pilootscholen ( 1 per regionaal team GO!2020 ): pedagogische - onderwijskundige verbreding, lokaal netwerk, samenwerkingsverbanden, … Instrumenten ter ondersteuning van samenwerking met bedrijfsleven Voorbereiden op ‘bijna-energieneutrale’ scholen Instrument registratie en opvolging onderhoud schoolgebouwen

15 Programma Onderwijsaanbod Strategische doelstelling: Het GO! investeert in een voldoende geografisch gespreid, gedifferentieerd en complementair onderwijsaanbod, rekening houdend met de maatschappelijke noden. Voorstel projecten : Optimalisatie onderwijsaanbod Schaalvergroting (ikv hervorming SO) Voorbereiden op hervorming SO Opmaak integraal plannen : Niveau scholengroep en Vlaanderen (kader) Ondersteuning instroom: Beleid internaten, leerlingenvervoer, HBO5, wegwerken kritische overgangen, … Instroom vergroten: inspelen op capaciteitsnoden (binnen en buiten capaciteitsgebieden Implementatie uniform leerlingenvolgsysteem

16 Programma Mensen Maken school Strategische doelstelling: Het GO! realiseert op elk bestuursniveau een sterk personeelsbeleid. Voorstel projecten: Deelname loopbaandebat : concretiseren van eigen standpunten, communiceren en draagvlak ontwikkelen,.... Aantrekkelijk werkgeverschap: aanvangs- en stagebegeleiding, netwerk Hoge scholen, employer branding,… SGR: Implementatie digitale HRM-tool,.. Directies: onderwijskundig leiderschap, goede praktijkvoorbeelden, … Leerkrachten: doorgedreven opleiden en coachen (leerbegeleiding – diversiteit) CD : cultuurverandering d.m.v. verhuis, ….

17 Vervolg / afspraken Documenten lerend netwerk  www.g-o.be/lerendnetwerk Regionale teams Programma’s Feedback verzamelen Netwerkplan  volgende bijeenkomst Onderwijsaanbod : Piloot leerlingenvolgsysteem Netoverstijgende samenwerking – flankerend onderwijsbeleid Evaluatie van de netwerksessie


Download ppt "GO!2020 Evaluatieverslag & Strategische keuzes 3de uitvoeringsplan."

Verwante presentaties


Ads door Google