De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een G-krachtige praktijk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een G-krachtige praktijk"— Transcript van de presentatie:

1 Een G-krachtige praktijk
MBO Taalacademie 19/09/2014 Titel toelichten G-krachtige praktijk: G staat voor geletterdheid, of specifieker: functionele geletterdheid, ‘de competentie om informatie te verwerven, te verwerken en gericht te gebruiken. Dat betekent met taal (lezen en schrijven), cijfers en grafische gegevens kunnen omgaan, m.i.v. digitale informatievaardigheden. Geletterd zijn is belangrijk om zelfstandig te kunnen functioneren in de samenleving en om zich persoonlijk te kunnen ontwikkelen’. Voor het stimuleren van die functionele geletterdheid focust het project op de ‘praktijk’, met name de praktijkvakken in het bso

2 Partners

3 Inhoud 1. Uitgangspunten 2. Projectmethodiek 3. Output 4. Effectmeting

4 1. Uitgangspunten - Peilingstoetsen PAV (2014)

5 Functionele geletterdheid in de realiteit
1. Uitgangspunten Functionele geletterdheid in de realiteit PIAAC-studie (2013) bevestigt resultaten IALS (1996): 15% van de Vlamingen tussen 15 en 65 is laaggeletterd, 19% scoort onvoldoende mbt digitale geletterdheid OECD-rapport ‘Learning for jobs’ (2010) : nood aan meer aandacht voor geletterdheid in bso en dbso Vele uitstromers bso zijn onvoldoende geletterd (Duquet et al., 2006; Kurvers, 2010). De geletterheidsontwikkeling van bso-leerlingen stagneert: tussen 3 en 6 BSO wordt geen vooruitgang vastgesteld (CTO, 2007). Wat is echter de realiteit? De onderzoeksresultaten die aan de basis lagen van dit project werden actueel weer eens bevestigd: - Onlangs verschenen de resultaten van de PIAAC-studie die de resultaten van de IALS-meting bevestigden: 15% van de VLamingen is onvoldoende functioneel geletterd, 19% - Vele uitstromers uit beroeps secundair onderwijs zijn onvoldoende geletterd, dat probleem werd opnieuw gesignaleerd in het OESO-rapport ‘Learning for jobs’ - De geletterheidsontwikkeling van BSO-leerlingen stagneert: tussen 3 en 6 BSO wordt geen vooruitgang vastgesteld. De aanpak waarbij aandacht voor geletterdheid vooral verloopt via de algemene vakken in het bso werpt dus niet zijn vruchten af. - De kloof qua digitale informatievaardigheden is een feit in Vlaanderen; ondanks feit dat er geen kloof is qua PC-bezit een pc alleen doet het niet, net zoals pen en papier alleen geen schrijvers voortbrengen

6 Sara, verzorgende in een bejaardentehuis
1. Uitgangspunten Sara, verzorgende in een bejaardentehuis Een greep uit het takenpakket: Gegevens in een dagstaat noteren Patiëntendossier doornemen Voorschriften voor de toediening van medicatie toepassen Transport organiseren Vergaderverslag maken In bieb of op internet informatie i.v.m. rouwen, suikerziekte, … zoeken en verwerken Overzicht van eigen werkzaamheden samenstellen Vergaderkalender opzoeken op het digitale platform van de organisatie Het voornaamste uitgangspunt voor dit project is de vaststelling dat aan beroepskrachten, in dat geval: uitstromers uit BSO, hoge en steeds hogere eisen worden gesteld mbt geletterdheid. De geletterdheidstaken liggen voor de hand, bv.van een verzorgende in een bejaardentehuis. dagelijks Gegevens in een dagstaat noteren telkens weer nieuwe Patiëntendossiers doornemen Ze moet voorschriften voor de toediening van medicatie toepassen Enzovoort

7 Sara, verzorgende in een bejaardentehuis
1. Uitgangspunten Sara, verzorgende in een bejaardentehuis Een greep uit het takenpakket: Gegevens in een dagstaat noteren Patiëntendossier doornemen Voorschriften voor de toediening van medicatie toepassen Transport organiseren Vergaderverslag maken In bieb of op internet informatie i.v.m. rouwen, suikerziekte, … zoeken en verwerken Overzicht van eigen werkzaamheden samenstellen Vergaderkalender opzoeken op het digitale platform van de organisatie Functionele geletterdheid ... Beroepskrachten, in dat geval: uitstromers uit BSO, moeten lezen en schrijven De geletterdheidstaken liggen voor de hand, bv.van een verzorgende in een bejaardentehuis. dagelijks Gegevens in een dagstaat noteren telkens weer nieuwe Patiëntendossiers doornemen Ze moet voorschriften voor de toediening van medicatie toepassen Enzovoort

8 Geletterdheidsbevordering in bso
1. Uitgangspunten initiatieven voor geletterdheidsbevordering in Vlaanderen Geletterdheidsbevordering in bso Voornamelijk binnen de algemene basisvorming: PAV of Nederlands/Wiskunde Weinig in authentiek beroepsgerichte contexten Strategisch Plan Geletterdheid Verhogen Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Focus op volwassenonderwijs, aanvankelijk geen aandacht voor bso Focustraject G-kracht Centrum voor Taal en Onderwijs Coaching van praktijkleerkrachten ivm G-kracht 10 scholen ( ) Inmiddels bekroond met Wablieft-prijs Inmiddels opgenomen in Strategisch Plan Geletterdheid Verhogen Vanzelfsprekend zijn wij niet de eersten die probeerden om deze probleemsituatie aan te pakken. Vooreerst is er het Strategisch Plan Geletterdheid verhogen van de Vlaamse overheid van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en vorming. De focus van dit plan ligt evenwel op initiatieven voor volwassenen die al op de arbeidsmarkt vertoeven, onder andere via de centra voor basiseducatie en door de opname van geletterdheid in de sectorconvenanten voor de meeste beroepssectoren opdat ook initiatieven op de werkvloer mogelijk zijn. De focus van het Plan ligt dus niet op het BSO, waar de geletterdheidsproblematiek eigenlijk ontstaat en eigenlijk nog gekeerd kan worden. Die focus op het bso was er wel in het focustraject G-kracht van dit centrum voor taal en onderwijs (KULeuven). De ‘Een G-krachtige prakijk’ verraadt al dat we expliciet op de resultaten van dit focustraject verderbouwen. In dit focustraject werden 2 jaar lang een beperkt aantal praktijkleerkrachten uit het bso gecoacht bij de implementatie van geletterdheidstaken in hun praktijklessen.

9 Een G-krachtige praktijk
1. Uitgangspunten Een G-krachtige praktijk Bouwt voort op de inzichten uit Focustraject G-coach Doelgroep: Niet: in-service leerkrachten Wel: lerarenopleidingen Inbedden van geletterdheidsdidactiek in de vakdidactiek van de praktijkvakken Van een exploratieve en beperkte naar een structurele en pro-actieve aanpak

10 “Practice as you preach”
2. Methode “Practice as you preach”

11 verantwoordelijkheid dragen zelfredzaamheid, onafhankelijkheid,
opleiding volgen, je informeren zelfwaardegevoel zelfvertrouwen initiatief nemen, promotie maken En toch doen we het niet voor die lectoren en studenten waar we al de hele presentatie lang over spreken. Onze belangrijkste doelgroep blijft Sara en samen met haar alle leerlingen die nu in het BSO een praktijkgerichte opleiding volgen, en later bij de uitoefening van hun beroep geconfronteerd zullen worden met tal van taken die hoge eisen stellen aan hun functionele geletterdheid. Door hun toekomstige praktijkleerkrachten bewust te maken van de mogelijkheden, willen we de Sara’s van de toekomst de kans geven om tijdens hun schooljaren op een in de praktijk geïntegreerde, motiverende en voor hun beroep functionele manier te werken aan hun geletterdheid. verantwoordelijkheid dragen zelfredzaamheid, onafhankelijkheid, emancipatie

12 Zij vormen de echte doelgroep van een G- krachtige praktijk
opleiding volgen, je informeren zelfwaardegevoel zelfvertrouwen Zij vormen de echte doelgroep van een G- krachtige praktijk initiatief nemen, promotie maken We willen hen tijdens hun schooltijd wapenen zodat hun kans verhoogt om later met succes een bijkomende opleiding te volgen, om promotie te maken op de werkvloer, om verantwoordelijkheid op te nemen binnen een ploeg, om zich te informeren over hun rechten en plichten. Kortom, we willen deze kwetsbare groep jongeren tijdens hun schooltijd meer kansen bieden, zodat zij later met meer zelfvertrouwen hun beroep kunnen uitoefenen en als zelfredzame en geëmancipeerde burgers in het leven kunnen staan. verantwoordelijkheid dragen zelfredzaamheid, onafhankelijkheid, emancipatie

13 2. Methode a. Professionele leergemeenschap b. Practise as you preach c. Collegiaal coachen

14 2. Methode a. Professionele leergemeenschap
Mix van geletterdheidsexperts en praktijkvaklectoren 3 grote domeinen: Voeding - Verzorging Elektriciteit – Mechanica Plastische Opvoeding

15 2. Methode a. Professionele leergemeenschap Doelstellingen
Conceptafbakening Vorming mbt geletterdheidsdidactiek/taalontwikkelend lesgeven / taalbewust beroepsonderwijs Implementatie eigen niveau praktijkvaklectoren Intervisiemomenten

16 2. Methode a. Professionele leergemeenschap Conceptafbakening
Functionele geletterdheid aan de lerarenopleiding? WEL: authentieke geletterdheidstaken die terugkeren bij de uitoefening van het beroep WEL: geletterdheidstaken als middel om vakdoelen/lesdoelen te bereiken NIET: academische geletterdheid in se

17 2. Methode Professionele leergemeenschap Implementatie op eigen niveau

18 2. Methode a. Professionele leergemeenschap implementatie op eigen niveau

19 2. Methode a. Professionele leergemeenschap implementatie op eigen niveau

20 2. Methode a. Professionele leergemeenschap Intervisie

21 2. Methode b. Practise what you preach:
explicitering van de didactiek aan studenten (toekomstige leerkrachten praktijkvakken) implementatie in de stage van de studenten

22 2. Methode b. Professionele leergemeenschap Implementatie in de stages van studenten

23 2. Methode c. Collegiaal coaching
Projectmedewerkers worden geletterdheidscoach in hun eigen opleiding Elke geletterdheidscoach coacht min. 2 collega’s bij de implementatie van geletterdheidsdidactiek in hun praktijk Intervisie over de coaching

24 2. Methode c. Collegiaal coachen

25 3. Output http://g-krachtigelespraktijk.associatie.kuleuven.be
Opleidingswerkboek Checklist G-krachtige lespraktijk Digitaal leerpad voor (aspirant-)leerkrachten

26 3. Output Checklist G-krachtige lespraktijk Onderzoeksinstrument
Evaluatiedocument voor stagelessen Checklist voor eigen praktijk (studenten/leerkrachten/lectoren)

27

28 3. Output Digitaal leerpad Inhoudelijke klemtonen:
Kansen voor functionele lees-, schrijf-, reken- en ict- taken in praktijklessen leren herkennen Werkvormen voor geletterdheidstaken Ondersteunen van geletterdheidstaken Samenwerking praktijkvakken en algemeen-vormende vakken in de opleiding

29 3. Output Digitaal leerpad
Voor lerarenopleidingen of voor professionalisering leerkrachten Geschikt voor blended leren en afstandsonderwijs, maar net zo goed inzetbaar in klassieke didactieklessen Klemtoon op good practices, niet op theorie Tal van papieren en verfilmde lesopzetten (niveau secundair onderwijs + niveau lerarenopleiding) Differentiatie: kern/verdieping 1 opdracht per stap, een integratieopdracht aan het einde

30

31 4. Effectmeting Flankerende effectmeting op twee niveaus studenten
percepties praktijk lectoren projectmedewerkers olievlek: lectoren gecoacht door projectmedewerkers studenten (= onze ‘verste’ doelgroep [meting van effect bij LLn kunnen we niet aan – tenzij indirect via studenten -> betrekken in actie-onderzoek?]) Percepties: verandering in visie, denken? Praktijk: verandering in leerkrachthandelen?

32 4. Effectmeting Onderzoeksvragen studenten lectoren percepties:
Hebben de studenten meer inzicht gekregen in (het belang van werken aan) functionele geletterdheid na input van hun praktijklector? Geven zij aan hier meer aandacht aan te besteden in hun (toekomstige) lespraktijk? praktijk: Is er meer aandacht voor geletterdheid terug te vinden in de lesvoorbereidingen van studenten na input van hun praktijklector? lectoren percepties projectmederwerkers en lectoren gecoacht door projectmedewerkers: Hebben de lectoren onder invloed van het coachingstraject meer inzicht gekregen in (het belang van werken aan) functionele geletterdheid?

33 Onderzoeksdesign - participanten
4. Effectmeting Onderzoeksdesign - participanten Studenten percepties: onder begeleiding ingevulde online-vragenlijst, aangevuld met diepte-interviews studenten opleidingsjaar 2 (en 3 bij eindmeting) praktijk: lesvoorbereidingen eerste stageperiode Lectoren percepties projectmederwerkers en lectoren gecoacht door projectmedewerkers: nulmeting: onder begeleiding ingevulde vragenlijst procesmeting: video-opnames ervaringsuitwisselingen projectmedewerkers eindmeting: online-vragenlijst studenten (= onze ‘verste’ doelgroep [meting van effect bij LLn kunnen we niet aan – tenzij indirect via studenten -> betrekken in actie-onderzoek?])

34 Nulmeting: percepties studenten
Onderzoeksgroep Online-vragenlijst Richting Experimentschool Controleschool Totaal Groep T KHLim KHL KHK EM / 12 7 19 PO 10 11 21 VV 15 25 Diepte-interview Richting Experimentschool Controleschool Totaal Groep T KHLim KHL KHK EM / 4 2 6 PO 3 7 VV

35 Nulmeting: percepties studenten
Onderzoeksinstrumenten + diepte-interviews

36 Nulmeting: percepties studenten
Resultaten nulmeting Studenten zijn weinig vertrouwd met het begrip functionele geletterdheid voornamelijk gekoppeld aan taalcorrectheid, vakterminologie en 'taalvaardigheden'  vaak vage omschrijvingen Geletterdheid doet mij sowieso denken aan taal, en dan functioneel, dat ge het moet gebruiken, dus dat kwam bij mij gewoon over dat het gaat over het juist toepassen van taal, zoals foutloos schrijven bijvoorbeeld. Ik denk dat het te maken heeft met de juiste spelling en taal op de juiste plaats te gebruiken. Ik heb er nog nooit van gehoord. Specifieke vaktermen. Deze term is mij onbekend, maar ik zou er de taal en schrijfwijze aan koppelen. Het functioneel kunnen omgaan met taalvaardigheden en gebruiken van taalvaardigheden. De taalvaardigheid die een leerkracht nodig heeft.

37 Nulmeting: percepties studenten
Euhm, het functioneel maken, dan denk ik echt aan dat wij moeten gaan letten op hoe ze schrijven, dus dat ze correct alles noteren. Ik dacht dat ge met hulmiddelen, dat ze materiaal hadden of zo om mee te werken. Resultaten nulmeting De meerderheid van de studenten vindt werken aan geletterdheid in lespraktijk gematigd belangrijk, maar ze hebben vaak een vaag of verkeerd idee van begrippen als functionele taken, hulpmiddelen, … ze vinden het niet realistisch om er tijd aan te besteden in de praktijkles ze zien niet in hoe er binnen de praktijkvakken geïntegreerd aan geletterdheids-vaardigheden kan worden gewerkt ze schuiven de verantwoordelijkheid door naar algemene en theoretische vakken Ik kan me voorstellen dat als ge kunstenaar zou worden, da ge toch wel nen tekst bij uw werk moet kunnen schrijven, dus ja, da’s wel belangrijk dat dat ook aan bod is gekomen, maar dan eerder onder een les Nederlands, want als ge tijdens uw les PO de aandacht gaat leggen op lezen en schrijven, dan verdwijnt eigenlijk de praktijk, waar de lessen rond draaien. In de praktijkles denk ik niet dat daar tijd of ruimte voor is, je kunt wel als ze een fout maken ze daar op wijzen, maar niet echt een lesmoment spenderen aan taal. Leessituaties? Euhm, situaties waarin de leerlingen moeten lezen. Daar een voorbeeld van geven? Dat vond ik al moeilijker, omdat … bij ons is alles plastisch.

38 Nulmeting: percepties studenten
Resultaten nulmeting Bijna alle studenten beseffen dat geletterdheidsvaardigheden heel belangrijk zijn in het latere beroepsleven en het dagelijks leven, maar zo goed als geen enkele student haalt dit aan bij de omschrijving van het begrip functionele geletterdheid ze linken dit niet aan het werken aan die vaardigheden in hun praktijklessen Ze krijgen een brief van de vakbond of van het stadsbestuur of zo, en dan moeten ze die kunnen lezen en dan moeten ze misschien een brief terugschrijven. En dan, voor cijfers, bankuittreksels en van die dingen.

39 Nulmeting: percepties studenten
Ik ben zelf ook niet zo wiskundig, dus ga ik ook nooit nie van ja, tabellen of zo, dat, nee. Ik vind dat wel belangrijk dat ze lezen, maar zelf persoonlijk doe ik dat niet graag, dus ik vrees dat ik dat niet zo veel ga laten doen, omdat ik dat zelf saai vind. Nulmeting: percepties studenten Resultaten nulmeting Er is een significant verband tussen hoe de studenten hun eigen geletterdheidsvaardigheden inschatten en hoe belangrijk ze het vinden dat elke leerkracht eraan werkt (m.a.w. wie vindt dat hij over een goede leesvaardigheid beschikt, vindt het belangrijk dat alle leerkrachten daar aan werken, enz.) De studenten schatten hun eigen ICT-vaardigheden unaniem het hoogst in, maar hier zien we geen significant verband met hoe belangrijk ze het vinden als onderdeel van de klaspraktijk.

40 Nulmeting: percepties studenten
Resultaten nulmeting De percepties van de studenten van de experimentgroep en de controlegroep lopen nagenoeg parallel.

41 Eindmeting percepties studenten
Globale conclusie De experiment heeft systematisch vooruitgang geboekt, de controlegroep niet! Deze vooruitgang is net significant (p= 0,05).

42 Eindmeting percepties studenten
Significante vooruitgang experimentgroep p=0,027 p=0,019

43 Eindmeting percepties studenten
Significante vooruitgang experimentgroep p=0,003 p=0,049

44 Eindmeting percepties studenten
Significante vooruitgang experimentgroep p=0,013 p=0,014

45 Eindmeting percepties studenten
Citaten uit diepte-interviews Focus op vormcorrectheid verdwenen Inzicht in functionaliteit toegenomen Leerlingen begrippen laten aanleren, maar niet met als doel om enkel die begrippen en die definities te kennen, maar ook dat ze die nodig hebben om een ander doel te bereiken. Zoals bij ons bijvoorbeeld bij praktijk een receptenfiche. Als daar staat bijvoorbeeld koken en bakken en pocheren, dat zijn allemaal definities en begrippen voor hen, maar ze moeten die wel kennen om hun bereiding te maken. Dus er zit altijd een achterliggend doel achter. Hoe ik functionele geletterdheid heb opgevat? Je laat de leerlingen lezen en schrijven, maar niet om te lezen of om te schrijven, bijvoorbeeld je gaat nu een tekst lezen om te lezen. Maar dat ze bijvoorbeeld een receptenfiche lezen om dat dan toe te passen in de keuken.

46 Eindmeting percepties studenten
Citaten uit diepte-interviews Rol van praktijkvakleerkracht wordt onderschreven Als je een brief krijgt van de gemeente bijvoorbeeld, dan moet je daar toch op een deftige manier op kunnen antwoorden. En als je nooit iets geschreven hebt, dan zal dat niet lukken. Als je in het beroeps zit, heb je 18uur praktijk per week bijvoorbeeld in de laatste jaren en als je daar nooit iets moet schrijven, maar enkel die paar uurtjes die je van de algemene vakken hebt, dan wordt het moeilijk. Als iedereen dat doet in elke les, dan zijn die leerlingen er heel veel mee bezig en dat zal zijn vruchten afwerpen

47 Nulmeting: praktijk studenten
Nulmeting lesvoorbereidingen studenten Experimentgroep en controlegroep 3 richtingen: Voeding-Verzorging Plastische opvoeding Elektriciteit-mechanica 2e opleidingsjaar lesvoorbereidingen eerste stageperiode 2e jaar 3 lesvoorbereidingen per student

48 Nulmeting: praktijk studenten
Score-instrument: checklist G-krachtige lespraktijken Interscoorderbetrouwbaarheid: scoring door 2 projectmedewerkers (geen betrokken lectoren) tussentijds overleg en bijsturing scorewijzer/scoring Beoordelingsschaal: 5-puntenschaal -- Niet aanwezig; ruim onvoldoende - Zeer beperkt aanwezig; onvoldoende +/- Beperkt aanwezig; matig + Voldoende aanwezig; goed ++ Meer dan voldoende aanwezig; zeer goed

49 Nulmeting: praktijk studenten
Aantallen per richting experiment- en controlegroep Richting Aantal studenten Aantal lesvoorbereidingen Experim. Controle Totaal VV 8 7 15 16 21 37 PO 10 4 14 25 13 38 EM 3 26 39 52 TOTAAL 31 55 80 47 127

50 Nulmeting: praktijk studenten
Globale beoordeling lesvoorbereidingen -- geen lezen, schrijven,… - wel wat lezen en/of schrijven maar geen geletterdheidstaak bijvoorbeeld invullen cursus, taken opschrijven,…) +/- geletterdheidstaak maar zonder ondersteuning, eerder toevallig,… + één of meerdere goede geletterdheidstaken, aandacht voor didactische aanpak ++ les met veel benutte geletterdheidskansen, doordachte didactische aanpak

51 Nulmeting: praktijk studenten
Vergelijking totaal experimentgroep – controlegroep De resultaten zijn zeer gelijklopend voor de experiment- en controlegroep!

52 Nulmeting: praktijk studenten
Let op: enkel scores voor les-voorbereidingen waarin geletterdheidstaken voorkomen (= minderheid) Scoring afzonderlijke items (experiment + controlegroep) Let op: enkel scores voor lesvoorbereidingen waarin geletterdheidstaken voorkomen (= minderheid) Opvallend: niet uitdagend, niet doelbewust, geen duidelijke instructies en geen feedback op de uitvoering (maar: voorbereiding ≠ uitvoering)

53 Contact Anne.Decelle@khleuven.be Greet.goossens@arts.kuleuven.be

54 Een G-krachtige praktijk
MBO Taalacademie 19/09/2014 WORKSHOP Titel toelichten G-krachtige praktijk: G staat voor geletterdheid, of specifieker: functionele geletterdheid, ‘de competentie om informatie te verwerven, te verwerken en gericht te gebruiken. Dat betekent met taal (lezen en schrijven), cijfers en grafische gegevens kunnen omgaan, m.i.v. digitale informatievaardigheden. Geletterd zijn is belangrijk om zelfstandig te kunnen functioneren in de samenleving en om zich persoonlijk te kunnen ontwikkelen’. Voor het stimuleren van die functionele geletterdheid focust het project op de ‘praktijk’, met name de praktijkvakken in het bso

55 Partners

56 Inhoud 1. Kennismaking met het leerpad 2. Oefening met de checklist

57 1. Kennismaking met het leerpad
Opdracht 1: ‘vegetarisch koken’ Welke geletterdheidstaken bevat deze les? Waarom zijn dit FUNCTIONELE geletterdheidstaken?

58 1. Kennismaking met het leerpad
Opdracht 2: ‘schaal- en schelpdieren’ Welke geletterdheidstaken bevat deze les? Waarom zijn dit FUNCTIONELE geletterdheidstaken?

59 1. Kennismaking met het leerpad
Functionele geletterdheidstaken in de praktijkvakken Authentieke functionele geletterdheidstaken geletterdheidstaken die de leerlingen bij de uitoefening van het latere beroep (of in de stage) ook zullen moeten kunnen beoefenen. b. Schoolse functionele geletterdheidstaken lezen en schrijven, niet omwille van het lezen en schrijven zelf, maar om de (beroepsgerelateerde) doelstellingen van de les te bereiken.

60 1. Kennismaking met het leerpad
Kansen herkennen Welke typische momenten/werkvormen van een praktijkles lenen zich voor het inbouwen van geletterdheidstaken?

61 1. Kennismaking met het leerpad Kansen herkennen
Vakbegrippen aanbrengen Notities laten maken tijdens een demo Een stappenplan aanreiken Een stappenplan sorteren Met ondersteuning zelf een stappenplan laten opbouwen Besluiten laten formuleren uit proeven Werken met authentieke documenten: etiketten, gebruiksaanwijzingen, labels, verpakkingen, reglementen, brochures Zelf- en peerevaluatiemomenten inbouwen: werken met checklists en evaluatiefiches Werken met videomateriaal Een instructie wordt een geletterdheidstaak De inleiding: ervaringscontext en actualiteit binnenbrengen in de les Vervang onderwijsleergesprek door groepswerk

62 1. Kennismaking met het leerpad
Andere knoppen Aanpak: ondersteuning van een geletterdheidstaak Denken vanuit leerplandoelen Samenwerking PAV/praktijk Voordelen Integratieopdracht

63 2. Oefening met de checklist
Checklist G-krachtige lespraktijk Onderzoeksinstrument Evaluatiedocument voor lesontwerpen/lesrealisaties (stages) Checklist voor eigen praktijk (studenten/leerkrachten/lectoren)

64

65 2. Oefening met de checklist
Checklist G-krachtige lespraktijk Gegeven: lesplan leerkracht Plastische Opvoeding ‘het portret’ Opdracht: Feedback de les adhv de checklist Welke mogelijkheden biedt deze les om geletterdheidstaken in te bedden? Hoe zou je dit aanpakken?

66 Contact Anne.Decelle@khleuven.be Greet.goossens@arts.kuleuven.be


Download ppt "Een G-krachtige praktijk"

Verwante presentaties


Ads door Google