De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate Stort je hart uit bij God!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate Stort je hart uit bij God!"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate Stort je hart uit bij God!

2 Liturgie biddag 11 maart Mededelingen Ps. 61: 3, 5 NB Stil gebed Votum en groet ELB. 466 (Onze Vader) Gebed Kinderen zingen Schriftlezing: 1 Samuël 1: 1-8 & 9-18+20 Ps. 145: 6 Tekst: 1 Sam 1:1-18+20 Verkondiging ELB. 420 (Als je bidt) Kinderen zingen Collecte Dankgebed Ps. 62: 5 NB Zegen

3 Liturgie biddag 11 maart Mededelingen Ps. 61: 3, 5 NB Stil gebed Votum en groet ELB. 466 (Onze Vader) Gebed Kinderen zingen Schriftlezing: 1 Samuël 1: 1-8 & 9-18+20 Ps. 145: 6 Tekst: 1 Sam 1:1-18+20 Verkondiging ELB. 420 (Als je bidt) Kinderen zingen Collecte Dankgebed Ps. 62: 5 NB Zegen

4 Liturgie biddag 11 maart Mededelingen Ps. 61: 3, 5 NB Stil gebed Votum en groet ELB. 466 (Onze Vader) Gebed Kinderen zingen Schriftlezing: 1 Samuël 1: 1-8 & 9-18+20 Ps. 145: 6 Tekst: 1 Sam 1:1-18+20 Verkondiging ELB. 420 (Als je bidt) Kinderen zingen Collecte Dankgebed Ps. 62: 5 NB Zegen

5 Ps. 61: 3, 5 NB Laat mij als een kleine vogel schuilen mogen waar G' uw vleug'len om mij slaat. Want gij weet wien ik mij wijdde, dat ik zeide: Heer, Gij zijt mijn toeverlaat!

6 Ps. 61: 3, 5 NB Dan zal ik uw naam vereren, Here, psalmen zingen dat het schalt! Dagelijks zal ik U geven heel mijn leven, door uw lichtglans overstraald.

7 Liturgie biddag 11 maart Mededelingen Ps. 61: 3, 5 NB Stil gebed Votum en groet ELB. 466 (Onze Vader) Gebed Kinderen zingen Schriftlezing: 1 Samuël 1: 1-8 & 9-18+20 Ps. 145: 6 Tekst: 1 Sam 1:1-18+20 Verkondiging ELB. 420 (Als je bidt) Kinderen zingen Collecte Dankgebed Ps. 62: 5 NB Zegen

8 Liturgie biddag 11 maart Mededelingen Ps. 61: 3, 5 NB Stil gebed Votum en groet ELB. 466 (Onze Vader) Gebed Kinderen zingen Schriftlezing: 1 Samuël 1: 1-8 & 9-18+20 Ps. 145: 6 Tekst: 1 Sam 1:1-18+20 Verkondiging ELB. 420 (Als je bidt) Kinderen zingen Collecte Dankgebed Ps. 62: 5 NB Zegen

9 ELB. 466 (Onze Vader) Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw Naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden Gelijk ook wij aan anderen vergeven.

10 ELB. 466 (Onze Vader) En leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid, In eeuwigheid. Amen.

11 Liturgie biddag 11 maart Mededelingen Ps. 61: 3, 5 NB Stil gebed Votum en groet ELB. 466 (Onze Vader) Gebed Kinderen zingen Schriftlezing: 1 Samuël 1: 1-8 & 9-18+20 Ps. 145: 6 Tekst: 1 Sam 1:1-18+20 Verkondiging ELB. 420 (Als je bidt) Kinderen zingen Collecte Dankgebed Ps. 62: 5 NB Zegen

12 Liturgie biddag 11 maart Mededelingen Ps. 61: 3, 5 NB Stil gebed Votum en groet ELB. 466 (Onze Vader) Gebed Kinderen zingen Schriftlezing: 1 Samuël 1: 1-8 & 9-18+20 Ps. 145: 6 Tekst: 1 Sam 1:1-18+20 Verkondiging ELB. 420 (Als je bidt) Kinderen zingen Collecte Dankgebed Ps. 62: 5 NB Zegen

13 Vader, ik aanbid U Vader, ik aanbid U. 'k Leg mijn leven voor U. Halleluja. Jezus, ik aanbid U. 'k Leg mijn leven voor U. Halleluja. Heil'ge Geest, ik aanbid U. 'k Leg mijn leven voor U. Halleluja.

14 Hé, luister mee Hé, luister mee naar een nieuw verhaal Een nieuw verhaal uit het boek van God Hé, luister mee naar een nieuw verhaal Een nieuw verhaal uit het boek van God

15 Hé, luister mee Net zoals je elke dag je boterhammen eet En je dat toch zeker niet een dag of drie vergeet Zo is het met het lezen van het boek van onze Heer Je kunt er veel van leren en ze groeien telkens weer

16 Hé, luister mee Hé, luister mee naar een nieuw verhaal Een nieuw verhaal uit het boek van God Hé, luister mee naar een nieuw verhaal Een nieuw verhaal uit het boek van God

17 Hé, luister mee Net zoals je elke dag je boterhammen eet En je dat toch zeker niet een dag of drie vergeet Zo is het met het lezen van het boek van onze Heer Je kunt er veel van leren en ze groeien telkens weer

18 Hé, luister mee Hé, luister mee naar een nieuw verhaal Een nieuw verhaal uit het boek van God Hé, luister mee naar een nieuw verhaal Een nieuw verhaal uit het boek van God

19 Liturgie biddag 11 maart Mededelingen Ps. 61: 3, 5 NB Stil gebed Votum en groet ELB. 466 (Onze Vader) Gebed Kinderen zingen Schriftlezing: 1 Samuël 1: 1-8 & 9-18+20 Ps. 145: 6 Tekst: 1 Sam 1:1-18+20 Verkondiging ELB. 420 (Als je bidt) Kinderen zingen Collecte Dankgebed Ps. 62: 5 NB Zegen

20 1 Er was een zeker man uit Ramataïm-Sofim, uit het gebergte van Efraïm, die Elkana heette, de zoon van Jerocham, de zoon van Elihu, de zoon van Tochu, de zoon van Suf, een Efratiet. 2 Deze had twee vrouwen: de ene heette Hanna en de andere Peninna; Peninna had kinderen, maar Hanna had geen kinderen. 3 Hij nu ging van jaar tot jaar uit zijn stad om de Here van de hemelse legers te Silo te aanbidden en Hem offers te brengen. Daar waren priesters van de Here, de beide zonen van Eli, Chofni en Pinechas. 4 Wanneer de dag aanbrak, dat Elkana offerde, gaf hij aan zijn vrouw Peninna en aan al haar zonen en dochters ieder een deel, 5 maar aan Hanna gaf hij een dubbel deel, want hij had Hanna lief, hoewel de Here haar moederschoot toegesloten had.

21 6 Haar tegenpartij echter treiterde haar voortdurend om haar kwaad te maken, omdat de HERE haar moederschoot toegesloten had. 7 Jaar op jaar, zo dikwijls zij opging naar het huis van de HERE, handelde hij zo en tergde zij haar; dan huilde zij en at niet. 8 En haar man Elkana zei tot haar: Hanna, waarom huilt u en waarom eet u niet? Waarom bent u zo verdrietig gestemd? Ben ik u niet meer waard dan tien zonen? 9 Eens, nadat men te Silo gegeten en gedronken had, stond Hanna op – de priester Eli zat op een stoel bij de deurpost van de tempel van de HERE – 10 en bitter bedroefd bad zij tot de HERE en huilde zeer.

22 11 Toen deed zij een gelofte en zei: HERE van de hemelse legers, indien U werkelijk naar de ellende van Uw dienares omziet en mij gedenkt en Uw dienares niet vergeet, maar aan Uw dienares een mannelijke nakomeling geeft, dan zal ik die voor zijn gehele leven aan de HERE geven en geen scheermes zal op zijn hoofd komen.12 Toen zij lang bleef bidden voor het aangezicht van de HERE, lette Eli op haar mond; 13 en omdat Hanna bij zichzelf sprak en slechts haar lippen zich bewogen, maar haar stem niet te horen was, dacht Eli, dat zij dronken was. 14 En Eli zei tot haar: Hoelang zult u zich gedragen als iemand die dronken is? Zorg, dat u uw roes kwijtraakt. 15 Doch Hanna antwoordde: Nee, mijn heer, ik ben een diepbedroefde vrouw; wijn noch bedwelmende drank heb ik gedronken, maar ik heb mijn hart uitgestort voor het aangezicht van de HERE.

23 16 Houd uw dienares niet voor een nietswaardige; want door grote zorg en smart gekweld heb ik zo lang gesproken. 17 En Eli antwoordde: Ga heen in vrede, en de God van Israël zal u geven, wat u van Hem gebeden hebt. 18 Daarop zei zij: Uw dienstmaagd moge uw gunst verwerven. Toen ging de vrouw weg, zij at weer en haar gezicht toonde geen droefheid meer. 20 En omstreeks een jaar later baarde Hanna, zwanger geworden, een zoon. Zij noemde hem Samuël, want (zei zij) ik heb hem van de HERE gebeden.

24 Liturgie biddag 11 maart Mededelingen Ps. 61: 3, 5 NB Stil gebed Votum en groet ELB. 466 (Onze Vader) Gebed Kinderen zingen Schriftlezing: 1 Samuël 1: 1-8 & 9-18+20 Ps. 145: 6 Tekst: 1 Sam 1:1-18+20 Verkondiging ELB. 420 (Als je bidt) Kinderen zingen Collecte Dankgebed Ps. 62: 5 NB Zegen

25 Ps. 145: 6a De HEER is recht in al Zijn weg en werk (Alles wat de HEERE doet is goed) Zijn goedheid kent in ’t gans heelal geen perk (Hij is oneindig goed) Hij is nabij de ziel die tot Hem zucht (God is vlakbij je als je naar Hem verlangt) Hij troost het hart dat schreiend tot Hem vlucht (Hij troost je hart als je huilend naar Hem toe vlucht…)

26 Ps. 145: 6b Dat ongeveinsd in ’t midden der ellenden (…als je maar blijft geloven, hoe moeilijk het ook is…) Zich naar Gods troon met zijn gebeên blijft wenden (… en naar Gods troon toe blijft gaan om te bidden.) Hij geeft de wens van allen die Hem vrezen (Hij geeft de wens van allen die eerbied hebben voor Hem) Hun bede heeft Hij nimmer afgewezen (Hun gebed heeft God nog nooit afgewezen)

27 Liturgie biddag 11 maart Mededelingen Ps. 61: 3, 5 NB Stil gebed Votum en groet ELB. 466 (Onze Vader) Gebed Kinderen zingen Schriftlezing: 1 Samuël 1: 1-8 & 9-18+20 Ps. 145: 6 Tekst: 1 Sam 1:1-18+20 Verkondiging ELB. 420 (Als je bidt) Kinderen zingen Collecte Dankgebed Ps. 62: 5 NB Zegen

28 Liturgie biddag 11 maart Mededelingen Ps. 61: 3, 5 NB Stil gebed Votum en groet ELB. 466 (Onze Vader) Gebed Kinderen zingen Schriftlezing: 1 Samuël 1: 1-8 & 9-18+20 Ps. 145: 6 Tekst: 1 Sam 1:1-18+20 Verkondiging ELB. 420 (Als je bidt) Kinderen zingen Collecte Dankgebed Ps. 62: 5 NB Zegen

29 Verkondiging Schriftlezing: 1 Samuël 1: 1-8 & 9-18+20 Tekst: 1 Samuël 1: 1-18+20 >>> ELB. 420 (Als je bidt) Stort je hart uit bij God!

30 Liturgie biddag 11 maart Mededelingen Ps. 61: 3, 5 NB Stil gebed Votum en groet ELB. 466 (Onze Vader) Gebed Kinderen zingen Schriftlezing: 1 Samuël 1: 1-8 & 9-18+20 Ps. 145: 6 Tekst: 1 Sam 1:1-18+20 Verkondiging ELB. 420 (Als je bidt) Kinderen zingen Collecte Dankgebed Ps. 62: 5 NB Zegen

31 ELB. 420 (Als je bidt) Als je bidt zal Hij je geven. Als je klopt aan de deur, zal Hij opendoen. Als je zoekt dan zul je ’t vinden, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja.

32 ELB. 420 (Als je bidt) Als je de Vader vraagt om brood, geeft Hij je zeker nooit een steen. Al je gebeden klein of groot, heus Hij vergeet er niet één.

33 ELB. 420 (Als je bidt) Als je bidt zal Hij je geven. Als je klopt aan de deur, zal Hij opendoen. Als je zoekt dan zul je ’t vinden, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja.

34 Liturgie biddag 11 maart Mededelingen Ps. 61: 3, 5 NB Stil gebed Votum en groet ELB. 466 (Onze Vader) Gebed Kinderen zingen Schriftlezing: 1 Samuël 1: 1-8 & 9-18+20 Ps. 145: 6 Tekst: 1 Sam 1:1-18+20 Verkondiging ELB. 420 (Als je bidt) Kinderen zingen Collecte Dankgebed Ps. 62: 5 NB Zegen

35 Jezus is de goede herder Jezus Hij is overal Jezus is de goede herder Brengt mij veilig naar de stal

36 Jezus is de goede herder Als je 's avonds niet kunt slapen Als je bang in 't donker bent Denk dan eens al die schapen Die de heer bij name kent

37 Jezus is de goede herder Jezus Hij is overal Jezus is de goede herder Brengt mij veilig naar de stal

38 Jezus is de goede herder En wanneer je soms alleen bent En je hart is vol verdriet Denk dan aan de goede herder Hij vergeet Zijn schaapjes niet

39 Jezus is de goede herder Jezus Hij is overal Jezus is de goede herder Brengt mij veilig naar de stal

40 Liturgie biddag 11 maart Mededelingen Ps. 61: 3, 5 NB Stil gebed Votum en groet ELB. 466 (Onze Vader) Gebed Kinderen zingen Schriftlezing: 1 Samuël 1: 1-8 & 9-18+20 Ps. 145: 6 Tekst: 1 Sam 1:1-18+20 Verkondiging ELB. 420 (Als je bidt) Kinderen zingen Collecte Dankgebed Ps. 62: 5 NB Zegen

41 Collecte Vandaag bestemd voor: 1:Kerk 2:Kerk Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

42 Liturgie biddag 11 maart Mededelingen Ps. 61: 3, 5 NB Stil gebed Votum en groet ELB. 466 (Onze Vader) Gebed Kinderen zingen Schriftlezing: 1 Samuël 1: 1-8 & 9-18+20 Ps. 145: 6 Tekst: 1 Sam 1:1-18+20 Verkondiging ELB. 420 (Als je bidt) Kinderen zingen Collecte Dankgebed Ps. 62: 5 NB Zegen

43 Liturgie biddag 11 maart Mededelingen Ps. 61: 3, 5 NB Stil gebed Votum en groet ELB. 466 (Onze Vader) Gebed Kinderen zingen Schriftlezing: 1 Samuël 1: 1-8 & 9-18+20 Ps. 145: 6 Tekst: 1 Sam 1:1-18+20 Verkondiging ELB. 420 (Als je bidt) Kinderen zingen Collecte Dankgebed Ps. 62: 5 NB Zegen

44 Ps. 62: 5 NB Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots, mijn naam rust in de schutse Gods. O volk, uw God laat u niet vallen. Als gij voor Hem uw hart uitstort, vertrouw dat gij gezegend wordt; God is een schuilplaats voor ons allen.

45 Liturgie biddag 11 maart Mededelingen Ps. 61: 3, 5 NB Stil gebed Votum en groet ELB. 466 (Onze Vader) Gebed Kinderen zingen Schriftlezing: 1 Samuël 1: 1-8 & 9-18+20 Ps. 145: 6 Tekst: 1 Sam 1:1-18+20 Verkondiging ELB. 420 (Als je bidt) Kinderen zingen Collecte Dankgebed Ps. 62: 5 NB Zegen

46 Vanavond om 19:00 uur hoopt ds. Weststrate in de dienst voor te gaan


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate Stort je hart uit bij God!"

Verwante presentaties


Ads door Google