De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

wat de dominee niet over DE HEL mag zeggen...

Verwante presentaties


Presentatie over: "wat de dominee niet over DE HEL mag zeggen..."— Transcript van de presentatie:

1 wat de dominee niet over DE HEL mag zeggen...
vrijdag 24 mei 2013 Gorinchem

2 ZONDAG 7 Vr.20. Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Antw. NEEN zij, maar alleen degenen, die Hem door een waar geloof worden ingelijfd en al Zijn weldaden aannemen.

3 Derhalve, gelijk het door één daad-van-overtreding voor ALLE MENSEN tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad-van-gerechtigheid tot rechtvaardiging van leven. -Romeinen 5:18-

4 Derhalve, gelijk het door één daad-van-overtreding voor ALLE MENSEN tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad-van-gerechtigheid tot rechtvaardiging van leven. -Romeinen 5:18-

5 Want evenals in Adam ALLEN sterven, zo zullen ook in Christus ALLEN levend gemaakt worden. -1Korinthe 15:22-

6 hoe zit het dan met DE HEL?
MAAR... hoe zit het dan met DE HEL?

7 Welke 'hel'??? De 'hel' kan de weergave van drie TOTAAL verschillende (Griekse) woorden.

8 1. de Tartaros (1x) = de afgrond, onderwereld
Want indien God de engelen, die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar, die in DE HEL geworpen hebbende, overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis om tot het oordeel bewaard te worden... -2Petrus 2:4 St.Vert.-

9 2. de Hades (10x) lett. het on-geziene > het dodenrijk En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten DER HEL zullen dezelve niet overweldigen. -Matteus 16:18 St.Vert.-

10 3. Gehenna (12x) > Gai Ben Hinnom = dal van (Ben) Hinnom

11 3. Gehenna (12x) > Gai Ben Hinnom = dal van (Ben) Hinnom Wie tot zijn broeder zegt: Leeghoofd, zal vervallen aan de Hoge Raad, en wie zegt: Dwaas, zal vervallen aan het HELLEVUUR. -Matteus 5:22 NBG-

12 3. Gehenna (12x) > Gai Ben Hinnom = dal van (Ben) Hinnom .. waar (=in Gehenna) hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. -Marcus 9:48 NBG-

13 Gehenna...?

14 23 En het zal geschieden van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat tot sabbat, dat al wat leeft zal komen om zich voor mijn aangezicht (=in Jeruzalem) neer te buigen, zegt de HERE. -Jesaja 66-

15 24 Zij zullen uitgaan en DE LIJKEN aanschouwen der mannen, die van Mij afvallig geworden zijn; want hun worm zal niet sterven, en hun vuur zal niet uitdoven, en zij zullen voor al wat leeft een afgrijzen wezen. -Jesaja 66- St.Vert. : "uitgeblust worden"

16 FATAAL bezwaar tegen het voorgaande...
de Bijbel spreekt van... "eeuwige straf" (Mat.25:46); "eeuwig vuur" (Jud.:7); "eeuwig verderf" (2Thes.1:9); pijniging "tot in alle eeuwigheden" (Openb.14:11) ...

17 Wat is eeuwig? Wat is eeuwigheid? ... het Oude Testament.

18 De Bijbelse Encyclopedie (pag.239) over 'eeuwigheid':
"Het Hebreeuwse 'olam' waarvan in het OT 'eeuwigheid' de vertaling is, is verwant met een werkwoord dat 'verbergen' betekent. Het duidt dan ook iets aan dat in het verleden of in de toekomst (nog) verborgen is... Het heeft dus de betekenis van een zeer lange tijd".

19 2 ... van eeuwigheid tot eeuwigheid
zijt Gij God. -Psalm 90- 7 ... dan wil Ik u op deze plaats, in het land dat Ik aan uw vaderen gegeven heb, laten wonen van eeuw tot eeuw. -Jeremia-

20 14 Want het paleis zal verlaten zijn,
het gewoel der stad zal ophouden; Ofel en de wachttorens zullen tot spelonken zijn, TOT IN DER EEUWIGHEID, een vreugde der woudezelen, een weide der kudden. 15 TOTDAT over ons uitgegoten worde de Geest uit de hoogte... -Jesaja 32- (St.Vert.)

21 Wat is eeuwig? Wat is eeuwigheid? ... het Nieuwe Testament.

22 De Winkler Prins' Encyclopedie
(1950, deel 7, blz. 797): "Aion, aeoon betekent niet eindeloze duur maar tijdperk".

23 en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken,
9 ... die ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en de genade, die ons in Christus Jezus gegeven is VOOR EEUWIGE TIJDEN, -2Timotheüs 1- * Rom.16:25; Tit.1:2

24 eeuw-ig oordeel. aeon-isch oordeel

25 4 Psalmzingt de HERE, gij zijn gunstgenoten, en looft zijn heilige naam; 5 want een OGENBLIK duurt zijn toorn, een LEVEN LANG zijn WELBEHAGEN... -Psalm 30-

26 Hem zij de heerlijkheid
God laat niet varen de werken van Zijn handen!! Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in de aeonen! Amen. -Romeinen 11:36-

27 onder ongehoorzaamheid besloten, om Zich over ALLEN te ontfermen.
Want GOD heeft ALLEN onder ongehoorzaamheid besloten, om Zich over ALLEN te ontfermen. -Romeinen 11:32-

28 8 ... Hij (=Jezus) heeft Zich vernederd
en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. 9 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, -Filippi 2-

29 10 opdat in de naam van Jezus (=JAHWEH redt) zich ALLE knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, 11 en ALLE tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van GOD, de Vader! -Filippi 2- EX-omo-logeo


Download ppt "wat de dominee niet over DE HEL mag zeggen..."

Verwante presentaties


Ads door Google