De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Strategisch belang van de internaten en opvangcentra GO!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Strategisch belang van de internaten en opvangcentra GO!"— Transcript van de presentatie:

1 Strategisch belang van de internaten en opvangcentra GO!

2 Een onderzoek naar het strategisch belang van de internaten In het kader van GO!2020 werd het project “Een visie op het GO! internaatsaanbod van de toekomst” opgestart. Een belangrijk gegeven binnen dit project is een onderzoek naar het strategisch belang van de internaten van het gewoon en buitengewoon onderwijs. De toenemende complexiteit van de populatie, de steeds grotere verwachtingen van ouders ten aanzien van het onderwijs en een aantal maatschappelijke tendensen leiden er toe dat de rol en de missie van internaten zeer duidelijk moet omschreven worden. Als onze internaten mee willen evolueren in functie van de huidige maatschappelijke noden en ontwikkelingen, dan dringen een aantal strategische keuzes zich op.

3 Een onderzoek naar het strategisch belang van de internaten De internaten van het GO! zijn zeer divers: Internaten gewoon onderwijs, al dan niet autonoom Internaten buitengewoon onderwijs (MPI en IBSO) Tehuizen voor schipperskinderen en foorreizigers Tehuis Kuurne De populatie van de internaten GO! is heterogeen en specifiek: Leerlingen met een duidelijke vraag naar studiebegeleiding Leerlingen uit specifieke studierichtingen Topsporters Schipperskinderen en kinderen van foorreizigers Geplaatste kinderen Kinderen met een beperking Alle leeftijden: van 2,5 jaar tot 21+

4 Een onderzoek naar het strategisch belang van de internaten Het strategisch belang van de verschillende types van internaten is verschillend in functie van de doelgroep en van de lokale situatie. Om de discussie over het strategisch belang van de internaten een zetje te geven, hebben we alvast enkele leidvragen voorzien. Wij hopen dat het overleg en het denkwerk over het strategisch belang van de internaten tot een output mag leiden die ons een duidelijk beeld schept van hoe de internaten er in de toekomst moeten uitzien.

5 Strategisch belang van de internaten: te beantwoorden vragen Wat is de meerwaarde van het internaat voor: Het kind/de jongere dat (die) ons wordt toevertrouwd De ouders De maatschappij Zijn onze internaten van belang om ons pedagogisch project te kunnen realiseren? Zijn onze internaten belangrijk in functie van de kwaliteit van het onderwijs ? Zijn onze internaten belangrijk in functie van het creëren van gelijke kansen? Zijn onze internaten belangrijk in functie van de vrije keuze? Wat is de meerwaarde van de internaten voor de scholengroepen en het GO! Hebben de internaten belang voor de groei van het net? Zijn de internaten van belang voor de profilering van het GO! Is het belangrijk dat het GO! de internaten in stand houdt? Zo ja, moeten ze dan aangestuurd worden door Onderwijs, dan wel door Welzijn? Kan de oprichting van half-internaten een meerwaarde bieden? Zou dit een significant effect hebben op de populatie van de internaten? Kan de oprichting van half-internaten een oplossing bieden voor de steeds groter wordende problematiek van het leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs? Moeten we niet nadenken over het concept “inclusieve internaten”?

6 De opvangcentra van het GO!

7 De opvangcentra van het GO! – “noodinternaten”? Recent werden de opvangcentra GO! in een slecht daglicht gesteld in de pers en andere media. De opvangcentra (OC) zijn opgericht om leerlingen van het buitengewoon onderwijs op te vangen tijdens weekends en vakanties. Intussen is de populatie van de OC veranderd: steeds meer kinderen zijn 365 dagen per jaar aangewezen op opvang omdat zij geplaatst zijn door de comités bijzondere jeugdzorg of jeugdrechtbanken. De internaten en opvangcentra hebben steeds vaker een gezinsvervangende rol.

8 Belangrijkste knelpunten in de opvangcentra De infrastructuur is verouderd en voldoet niet aan de huidige eisen, noch aan de normen van de welzijnsvoorzieningen. De opvangcentra krijgen geen eigen werkingsmiddelen. Het GO! klaagt dit al lang aan bij de overheid, zonder resultaat. Door de complexere doelgroep is er nood aan bijkomende en gespecialiseerde omkadering zoals bij Welzijn. De structuur van 4 opvangcentra voor 19 toeleverende scholen leidt tot “heen-en-weer-kinderen”. Dit leidt tot een groot gevoel van ontheemding. Het welzijn en welbevinden van onze kinderen wordt geschaad.

9 De toekomst van de opvangcentra? Al in 2000 werd voorgesteld dat de internaten van het buitengewoon onderwijs overgeheveld zouden worden naar het beleidsdomein Welzijn. 12 jaar later wordt de discussie opnieuw gelanceerd. De ministers Smet (Onderwijs) en Van Deurzen (Welzijn) willen naar een gezamenlijke oplossing voor alle internaten buitengewoon onderwijs. Er is in afwachting van een eventuele overheveling nood aan een dringende oplossing voor de kinderen die aangewezen zijn op de opvangcentra. Het GO! blijft bij zijn eerder ingenomen standpunt: de internaten BuO en de opvangcentra blijven onder de aansturing van Onderwijs maar moeten dezelfde middelen en omkadering krijgen als de vergelijkbare instellingen bij Welzijn.


Download ppt "Strategisch belang van de internaten en opvangcentra GO!"

Verwante presentaties


Ads door Google