De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ongevallen melden, analyseren en registreren. INLEIDING Onmogelijk de wereld vrij van risico’s te maken, ondanks alle inspanningen: We weten niet alles.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ongevallen melden, analyseren en registreren. INLEIDING Onmogelijk de wereld vrij van risico’s te maken, ondanks alle inspanningen: We weten niet alles."— Transcript van de presentatie:

1 Ongevallen melden, analyseren en registreren

2 INLEIDING Onmogelijk de wereld vrij van risico’s te maken, ondanks alle inspanningen: We weten niet alles. We kunnen niet alles bedenken (scenario’s). Noodzakelijk om (arbeids)ongevallen, bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties (groot of klein) te analyseren. Analyse  zoeken naar oorzaken  wat heeft er toe geleid dat de ongewenste gebeurtenis heeft kunnen plaatsvinden.

3 BEGRIPPEN Arbeidsongeval: Aan werknemer i.v.m. het verrichten van arbeid overkomen: ongewilde, plotselinge gebeurtenis; die ernstige lichamelijke of geestelijke schade aan de gezondheid tot vrijwel onmiddellijk gevolg heeft gehad; heeft geleid tot ziekteverzuim of de dood tot vrijwel onmiddellijk gevolg heeft gehad.

4 BEGRIPPEN (2) Incident: Een ongewenste gebeurtenis bij werknemer waarbij er sprake is van: een bijna-ongeval (het ging nét goed); of een ongeval met enig lichamelijk letsel zonder verzuim; deze gebeurtenis zou in ongunstigere situaties tot een arbeidsongeval kunnen leiden.

5 BEGRIPPEN (3) Ernstig lichamelijk of geestelijk letsel: schade aan de gezondheid, die binnen 24 uur na het tijdstip van de gebeurtenis leidt tot opname in een ziekenhuis ter observatie of behandeling; dan wel naar redelijk oordeel blijvend zal zijn.

6 BEGRIPPEN (4) Ziekteverzuim of verzuim Staking van de arbeid en geen hervatting van de arbeid op de volgende dag of in een later stadium ten gevolge van een ongeval. Gevaarlijke situaties: Situaties die in ongunstigere omstandigheden tot arbeidsongevallen of incidenten kunnen leiden.

7 DOEL ONGEVALLENANALYSE Naast RI&E en plan van aanpak moet een lijst met arbeidsongevallen worden opgenomen. Als er toch (arbeids)ongevallen of incidenten plaatsvinden  gaten in de preventieve veiligheidszorg. Lering hieruit: Het optreden van zeer ernstige, ernstige of minder ernstige (schade)gevallen enerzijds, en anderzijds het voorkomen van bijna-ongevallen (incidenten) staat in verhouding tot elkaar.

8 TOPJE VAN DE IJSBERG Arbeidsongevallen en schadegevallen vormen slechts het topje van de ijsberg dood, invalide verzuim, letsel incident gevaarlijke situatie schade

9 ANALYSE INCIDENTEN De analyse van minder ernstige ongevallen en gevaarlijke situaties is nuttig: leerzaam omdat vergelijkbare (bijna)ongevallen vergelijkbare oorzaken hebben; gemakkelijker om minder ernstige ongevallen, incidenten of gevaarlijke situaties te onderzoeken dan fatale ongelukken; er zijn er meer van; geeft beter beeld van het veiligheidsniveau bij bepaalde werkzaamheden dan wanneer er alleen gekeken wordt naar gebeurtenissen die minder goed aflopen.

10 ONGEVALMODELLEN Ongevallen en bijna-ongevallen hebben doorgaans meerdere oorzaken. Opheffen van de dieper liggende oorzaken geeft meeste kans op het voorkómen van een arbeidsongeval. Ongevalmodellen vergemakkelijken de analyse om zo de organisatie te helpen bij het leren van ongevallen en incidenten. Kiezen van een model dat past bij de organisatie.

11 MODEL VOLGENS S137 Publicatie van de arbeidsinspectie S137 → model maakt inzichtelijk dat er meerdere fasen zijn te onderscheiden in de aanloop naar een ongewenste gebeurtenis. Dieper liggende oorzaken van een ongewenste gebeurtenis altijd (latent) aanwezig in een organisatie. De fasen volgen elkaar op: Initiële fase → opbouwfase → incidentfase → letselfase.

12 MODEL VOLGENS S 137 Initiële fase Basisfactoren Persoons- gebonden Fysisch/ Technisch, Werkgebonden Organisatorisch Opbouw- fase Directe factoren Persoons- gebonden Fysisch/ Technisch, Werkgebonden Organisatorisch Incident- fase Contactletsel Contact met energie of met substantie Letsel- fase Bestrijding Redding, nood- organisatie Revalidatie, herintegratie

13 BASIS- EN OPBOUWFACTOREN Persoonlijke factoren: lichamelijke en geestelijke capaciteiten → in relatie tot het veilig uitvoeren van het werk/ voorkomen van ongevallen kennis, ervaring, bekwaamheid; motivatie, gedrag en gewoonten. Fysisch/technische factoren: betrekking op de werkplek: kwaliteit en mate van onderhoud van machines, installaties en gereedschappen; inrichting van de werkplek en gebruikte materialen. Organisatorische factoren: managementsysteem → rol bij opleiding, regels en voorschriften, onderhoudsprogramma's en inkoop.

14 MODEL NAAR GROENEWEG Meest effectieve manier om herhaling van ongevallen te voorkomen → oorzaken wegnemen uit de initiële fase van het S137-model. Model naar Groeneweg te vergelijken met dat uit S137 → laat ook samenloop van omstandigheden zien die uiteindelijk leiden tot de ongewenste gebeurtenis. Alle ongevallen zijn via de directe factoren terug te voeren naar latent altijd aanwezige factoren → BasisRisicoFactoren. Ieder incident vindt zijn oorzaak in één, maar meestal meerdere risicofactoren.

15 BASISRISICOFACTOREN Groeneweg onderscheidt 11 basisrisicofactoren (BRF). Indien BRF’s niet goed worden beheerst → medewerkers werken in omstandigheden waarin fouten worden gemaakt die leiden tot ongevallen en incidenten. Latent aanwezige oorzaken niet weg te nemen door werknemers. Management kan wél door beleid BRF’s beheersen.

16 BEHEERSING BASISRISICOFACTOREN slechte beheersing van basisrisicofactoren ontstaan van basisoorzaken ongeval, incident of gevaarlijke situatie basisrisicofactoren

17 SLACHTOFFER/ MANAGEMENT letsel directe oorzaak indirecte oorzaak basisoorzaak slachtoffer, EHBO-er, (bedrijfs)arts (mede)slachtoffer(s), collega’s, derden slachtoffer, afdelingshoofd, veiligheidskundige management (bestuur/ directie)

18 BASISRISICOFACTOREN (2) 1. Materieel en middelen7. Training en opleiding 2. Ontwerp 8. Operationele procedures 3. Orde en netheid9. Doelstellingen 4. Beschermingsmiddelen10. Communicatie 5. Onderhoud en onderhoudsprocedures 11. Organisatie 6. Omgevingsfactoren

19 BASISRISICOFACTOREN (3) Basis- oorzaken Basis- risico- factoren Indirecte oorzaken Afwijkende handelingen of situaties Directe oorzaak Contact met energie of met substantie Letsel/ schade

20 OORZAKEN ZOEKEN Voorbeeld letsel/schade directe oorzaak indirecte oorzaak basis-oorzaak kneuzing ribben, pols en enkel val van een ladder op gras van 3 meter hoogte verrotte sporten van de ladder gebrekkig onderhoud gebrekkige communicatie

21 ONGEVALLENPROFIEL 1 2 3 4 5 6 7 8 MM OW ON BM OH OF TO OP DSCO OR

22 REGISTREREN EN MELDEN Registraties van (bijna)ongevallen en gevaarlijke situaties zien als aanvulling op de RI&E. Vorm zo een vangnet van de onvolkomenheden in de preventieve veiligheidszorg. Ook de 'arbeidshygiënische' ongewenste gebeurtenissen betrekken bij de analyses.

23 REDENEN OM TE MELDEN Verplichting om bij de arbeidsinspectie te melden. Registratie gaat hieraan vooraf. Bij de RI&E hoort een lijst van arbeidsongevallen. Om te leren van de ongewenste gebeurtenissen en de kennis te behouden voor de organisatie. Morele verplichting jegens de betrokkenen dat er serieus aandacht wordt besteed aan de gebeurtenis. Voor juridische procedures indien een organisatie aansprakelijk wordt gesteld door een slachtoffer.

24 MELDEN VAN ONGEVALLEN Goede registratie gericht op: nemen van maatregelen; bijstellen van het arbobeleid. Melden van: 1.We onderscheiden meldingen van arbeidsongevallen aan de arbeidsinspectie. 2.Meldingen van arbeidsongevallen, incidenten en gevaarlijke situaties aan de verantwoordelijke personen of diensten (bijvoorbeeld de veiligheids- of arbodienst) binnen de organisatie.

25 MELDING AAN INSPECTIE Onderzoek door arbeidsinspectie: kenmerken organisatie; persoonsgegevens slachtoffer; oorzaken van het ongeval; aard en ernst letsel; interview van getuigen, werkgever, betrokkenen; of er sprake is van overtredingen van de Arbowet (eventueel een boeterapport, proces-verbaal). Indien ongeval niet meldingsplichtig → wel registratie van melding, maar niet als meldingsplichtig arbeidsongeval.

26 INTERNE MELDINGEN Intern melden is ook een verplichting. Incidenten en gevaarlijke situaties vallen minder snel op → waardevolle informatie kan verloren gaan. Voorwaarde voor goede melding, analyse en registratie → verankering van meldingsprocedure in de organisatie.

27 MELDINGSSYSTEEM Rol bij opzetten van een meldingssysteem: opstellen duidelijke procedure en introduceren daarvan bij werknemers; ontwerpen en toelichten van geschikt ongevallenformulier; medewerking medewerkers.

28 MELDINGSPROCEDURE Welke ongewenste gebeurtenissen moeten worden gemeld. Wie doet melding. Hoe (telefonisch, schriftelijk, per e-mail etc) en waar. Welke formulieren moeten worden ingevuld, waar zijn deze te verkrijgen en wie kan eventueel daarbij hulp bieden. Wie handelt de melding af, analyseert de gebeurtenis en coördineert het nemen van de maatregelen. Terugkoppeling naar getroffene(n) i.v.m het onderzoeks- resultaat en te nemen maatregelen. Wanneer de arbeidsinspectie moet worden ingelicht.

29 STIMULANS/ WEERSTAND OM TE MELDEN Prijs de betrokkene voor de melding, niet straffen voor de ongewenste gebeurtenis; Redenen om niet te melden: Angst voor straf, competitiesfeer, zorg om reputatie of angst voor medische behandeling. Men wil het werk niet onderbreken of men wil officiële procedures voorkomen. Men ziet niet in dat het belangrijk is om ongevallen, incidenten en gevaarlijke situaties te melden. Men is op zoek naar een schuldige.

30 ONGEVALSFORMULIER verstandig meldingen schriftelijk vast te leggen; ongevallenformulier op maat maken voor de eigen organisatie (mét toelichting); formulier in laten vullen door de betrokkene  ondersteuning daarbij door arbodeskundige  analyse door arbodeskundige (is onpartijdig); melding en analyse door (deskundige) afdelingshoofd (niet onpartijdig!); arbodeskundige/-dienst ziet sneller samenhang tussen aantal incidenten dan werknemers op de werkvloer; werknemers doorgronden werkzaamheden beter.

31 ONGEVALGEGEVENS Relevante gegevens voor ongevalformulier: het letsel (aard en de plaats) en/of de schade; wie is leidinggevende; betrokkenen bij de gebeurtenis of getuigen; werkzaamheden tijdens gebeurtenis of gevaarlijk situatie betrokken arbeidsmiddelen of stoffen; gebruikte persoonlijke beschermingsmiddelen. Andere belangrijke gegevens: omschrijving van de gebeurtenis/ gevaarlijke situatie; ondernomen acties om herhaling te voorkomen/ en of acties voor een structurele oplossing van het probleem; voorstel van de getroffene/afdelingshoofd voor een verbetering van het probleem.

32 ONGEVALGEGEVENS (2) Gebruiksmogelijkheden ongevalformulier: voldoen aan wettelijke eis om incidenten en gevaarlijke situaties te melden; serieus nemen van de betrokkene/ slachtoffer (morele verplichting); zoeken naar (basis)oorzaken; informatieverschaffing voor bedrijfsarts; stuurinformatie voor het management; dossiervorming; informatie in juridische procedures (claims).

33 ASPECTEN BIJ DE ANALYSE Het verzamelen van zoveel mogelijk gegevens zoals: de plaats en de aard van het letsel; tijdstip (tijdens of buiten werktijd); omgevingsfactoren (geluid, temperatuur, ventilatie, verlichting etc.); schetsen of foto's van de situatie; voorwerpen/documenten/voorschriften/monsters die mogelijk iets te maken hebben met de gebeurtenis. (Leg van voorwerpen (indien mogelijk) eerst de positie vast).

34 INTERVIEW Interview met de betrokkene(n) of getuigen. Houd onder andere rekening met het volgende: Zoek geen schuldige, geef aan dat de analyse wordt uitgevoerd om herhaling van de gebeurtenis te voorkomen. Stel geen suggestieve vragen; laat de getuige eerst zelf beschrijven wat er is gebeurd, stel daarna gericht vragen. Stel zo weinig mogelijk 'wie-vragen‘. Stel regelmatig de vraag 'waarom' een bepaalde handeling werd verricht of waarom juist niet.

35 OORZAKEN SELECTEREN gegevens verzamelen    oorzaken selecteren van letsel    naar basisoorzaken vinden basisoorzaken    beheersen BRF’s advies naar management welke BRF’s beter moeten worden beheerst

36 COMBINATIE FORMULIER EN BRF’s Gegevens, analyse en BRF’s combineren in één formulier. Efficiënt, overzichtelijk en compleet. BRF’s opnemen in het jaarverslag. Geeft snel een beeld van preventieve veiligheidszorg. Risicoanalyse, risicobeheersing, ongevallenanalyse en evaluatie vormen in deze volgorde zo de kernpunten in een preventieve veiligheidszorg.


Download ppt "Ongevallen melden, analyseren en registreren. INLEIDING Onmogelijk de wereld vrij van risico’s te maken, ondanks alle inspanningen: We weten niet alles."

Verwante presentaties


Ads door Google