De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Z ORG VERANDERT CDA Alg. Ledenvergadering 9 febr. 15 CDA Alg. ledenvergadering 9 febr. 15.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Z ORG VERANDERT CDA Alg. Ledenvergadering 9 febr. 15 CDA Alg. ledenvergadering 9 febr. 15."— Transcript van de presentatie:

1 Z ORG VERANDERT CDA Alg. Ledenvergadering 9 febr. 15 CDA Alg. ledenvergadering 9 febr. 15

2 S OCIALE D OMEIN  Vijf grote veranderingen in systeem welzijn en zorg  Jeugdwet gemeente  Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gemeente  Wet langdurige zorg (Wlz) landelijk  Passend onderwijs gemeente  Participatiewet gemeente  Hoofdlijnen  Beperken instituten  Nadruk eigen kracht en netwerk  Vroegtijdige ondersteuning  Integrale aanpak leefgebieden  Hervorming langdurige zorg  Beperken AWBZ tot intensieve 24-uurs zorg  Ondersteuning & participatie naar Wmo  Behandeling & verpleging naar Zorgverz. Wet  Aanpak: sociale wijkteams & wijkverpleegkundige  Bezuinigingen: noodzaak tot creatief beleid en betrekken samenleving  2015: overgangsjaar CDA Alg. ledenvergadering 9 febr. 15

3 W AAR GAAT HET OM ?  Doel  Mensen (jong/oud) met een beperking of met chronische psychische of psychosociale problemen zo lang mogelijk thuis te laten wonen door maatschappelijke ondersteuning  Maatschappelijke ondersteuning  Bevorderen sociale samenhang, mantelzorg en vrijwilligerswerk, toegankelijkheid van voorzieningen, veiligheid en leefbaarheid en bestrijden huiselijk geweld  Ondersteunen van zelfredzaamheid en participatie  Beiden van beschermd wonen en opvang  Beschermd wonen: psychische problemen bij leven in maatschappij; geen kortingen; overgangsrecht minimaal 5 jaar; landelijk toegankelijk; verantwoordelijkheid van 43 centrumgemeenten CDA Alg. ledenvergadering 9 febr. 15

4

5 W AT BETEKENT DIT VOOR O MMEN  Uitwerking sociale Domein  Kadernota (voorjaar)  Beleidsplan Om elkaar (sept/okt)  Uitwerking beleid in verordeningen (spelregels) (nov/dec)  Klankbordgroep: input geven en bijpraten stavaza CDA Alg. ledenvergadering 9 febr. 15

6 K ERNPUNTEN CDA  Oog voor elkaar (kracht van de samenleving, ieder draagt steentje bij)  Versterken kracht inwoners  Verbindingen leggen tussen vrijwilligers en – organisaties, kerken, jeugdclubs, sport etc  Ondersteunen en waarderen mantelzorger  Onafhankelijke clientondersteuning  Kennis/ervaring professionals benutten  Het keukentafelgesprek Wederkerigheid geeft verbinding & vertrouwen Wederkerigheid leidt tot solidariteit & oppakken eigen verantwoordelijkheid CDA Alg. ledenvergadering 9 febr. 15

7 M OTIES EN AMENDEMENTEN Amendement  Monitoringsplan en nulmeting (samen met VVD)  Vormen van een pool van onafhankelijke clientondersteuning  Inloopspreekuren buitengebied (LPO mede ondersteund) Moties  Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid gemeente en stimuleren bedrijven tot voeren van mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid CDA Alg. ledenvergadering 9 febr. 15

8 S TAND VAN ZAKEN Heeft u ervaringen met ondersteuning vanuit de gemeente / Samen Doen Team? CDA Alg. ledenvergadering 9 febr. 15


Download ppt "Z ORG VERANDERT CDA Alg. Ledenvergadering 9 febr. 15 CDA Alg. ledenvergadering 9 febr. 15."

Verwante presentaties


Ads door Google