De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

STAGE JAAR 1 BIJEENKOMST 1 STAGEVOORBEREIDING 2014-2015 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "STAGE JAAR 1 BIJEENKOMST 1 STAGEVOORBEREIDING 2014-2015 1."— Transcript van de presentatie:

1 STAGE JAAR 1 BIJEENKOMST 1 STAGEVOORBEREIDING 2014-2015 1

2 PROGRAMMADOELEN OWG/MPB De student kan: 1. het eigen leerproces sturen door de competenties en stageopdrachten van stage jaar 1 te vertalen naar leeractiviteiten en deze uit te voeren; 2. kenmerken van een werkveld koppelen aan de eigen stageomgeving en stageopdrachten; 3. stage-ervaringen bespreken binnen groepsbijeenkomsten, waarbij: a. de student de eigen sterke en zwakke kanten kan analyseren, b. de student het eigen functioneren kan vergelijken met de eisen vanuit het beroep, de organisatie, het team, de afdeling, een situatie met een patiënt, en op school; 4. de eigen ontwikkeling tijdens de stage beschrijven en een uitspraak doen over de eigen geschiktheid voor het verpleegkundig beroep. 2

3 BIJEENKOMST 1: DOELEN, DE STUDENT KAN: De verschillende fasen van een stage uitleggen: oriëntatie, planning, uitvoering en evaluatie. Over het beroepsveld waarin zij stage gaat lopen presenteren: geschiedenis, diversiteit en omvang van beroeps- en patiëntengroep, het behandel- en zorgaanbod, veel voorkomende verpleegkundige activiteiten. Benoemen wat voor haar een ‘uitdaging of valkuil’ is als zij in een nieuwe, nog onbekende omgeving moet functioneren. Benoemen welke onderwerpen en vragen zij wil bespreken tijdens het eerste kennismakingsgesprek op de stageafdeling. 3

4 LES INDELING Stageplaatsen; wie, wat, waar Oriëntatie op de stage Voorbereidingsopdracht Stagewerkplan Kennismakingsvragen 4

5 STAGE: ONTDEKKEN VAN EEN NIEUWE WERELD

6 STAGEDOELEN De student : oriënteert zich op de beroepspraktijk; oriënteert zich op de eigen geschiktheid voor het verpleegkundig beroep; demonstreert een beroepshouding waarin het professioneel gedrag aantoonbaar aanwezig is; toont ontwikkeling aan in de 12 competenties.

7 ALGEMENE INFORMATIE 4 dgn stage Dinsdag = terugkomdag Alle 40 dagen aanwezig/ absentielijst is verplicht! Vakantie; nee! Boventalligheid Rooster op de stage Kennismakingsgesprek

8 8 WeekBelangrijke momenten in de stage Week 3Stagecontract inleveren bij stagebureau Stagewerkplan definitief inleveren Week 4-5-6Tussenevaluatie inclusief beoordeling professioneel gedrag zelfevaluatie (3 dgn vtv opsturen naar SD en WB) Week 9-10Eindbeoordeling Onvoldoende (4), Voldoende (7), Goed (9) Gehele stageVragen en verwerken feedback Feedback vastleggen in FB formulieren Stage-opdrachten (KKB)

9 ORIËNTATIE OP DE STAGE Fase: oriëntatie; planning, uitvoering en evaluatie. Taken en rollen als verpleegkundige in opleiding Context o.a.: verpleeghuis, revalidatie-instelling, ziekenhuis, (werkveld oriëntatie) Competenties stage 1 SWP Analyse van je leerwerksituatie/zorgsituaties Leeractiviteiten Afspraken maken Feedback vragen

10 FASES IN DE STAGE Oriëntatie/voorbereiding Op het werkveld Eigen ‘functioneren’ Start SWP Planning Introductie/kennismaking Afronden SWP Competentiegebieden Stageopdrachten Evaluatiegesprek plannen Kern Uitvoering SWP (m.b.v. stageopdrachten en feedbackformulieren) Tussenevaluatie incl. beoordeling prof. gedrag Evaluatie Afsluiting stage Inleveren stageopdrachten Eindbeoordeling Leerverslag 10

11 ORIËNTATIE OP HET WERKVELD Verzorgingshuis Thuiszorg Verpleeghuis Ziekenhuis Verstandelijk gehandicaptenzorg Psychiatrie 11

12 ORIËNTATIE OP HET WERKVELD & SOCIALE KAART Onderzoek je stageplek m.b.v. de vragen op de volgende dia en beantwoordt deze. Dit is een onderdeel van je SWP. (max. 1 A4) Het eindresultaat van deze opdracht is een (concept) beschrijving van de instelling en de stageafdeling. De tekst moet een samenhangend, gestructureerd verhaal zijn van maximaal 1 A4tje. 12

13 ORIËNTATIE OP HET WERKVELD & SOCIALE KAART Wat is jouw stage-instelling voor een instelling? Hoe ziet de sociale kaart van de omgeving van je stage-instelling eruit? Welke overige zorginstellingen vindt je in deze wijk / buurt? Zijn er verbanden/samenwerking? Wat is het behandel/zorgaanbod van de instelling? Hoe groot is de zorg- en behandelcapaciteit? Vanuit welke visie op zorg wordt gewerkt? Wat zijn kenmerken van de afdeling waar stage gelopen zal worden? Wat weet je over deze patiëntencategorie? Wat zijn specifieke kenmerken van de afdeling waar stage gelopen gaat worden? Denk dan bijv. aan: lichamelijk/geestelijk functioneren van patiënt/cliënt/bewoner. activiteiten participatie (bijv. vrijwilligers, mantelzorgers) persoonlijke factoren externe factoren Hoeveel verpleegkundigen werken er in dit beroepsveld in Nederland? Wat is de rol van de verpleegkundige in deze instelling? Wie werken daar nog meer? Met welke disciplines kom je in aanraking? Etc….. 13

14 Wat moet ik doen? Wat wordt er van mij verwacht? Wat heb ik geleerd op school? Hoe pas ik toe wat ik geleerd heb? Mag ik zeggen dat ik dat niet durf? Dat ga ik écht niet doen! Hoe ga ik dit aanpakken? Dat gaat echt héél anders dan op school! Klopt dit wel? Dat zoeken we op! Supergaaf! Dit is echt heel leuk! Pffff… … Ik heb echt geen idee wat ze bedoelen

15 TAKEN EN ROLLEN ALS VERPLEEGKUNDIGE (IN OPLEIDING) De Rietvinck; intro en basiszorg VTV: uitvoeren vaardigheden die je hebt behaald bij VTV met uitzondering van medicatie. Wet BIG Denk aan je grenzen! Wat denk je lastig te vinden? 15

16 ‘KWALITEITEN, UITDAGINGEN EN/OF VALKUILEN’ Bespreken van Kernkwadranten van Ofman (voorbereiding van deze bijeenkomst) Waar ben je goed in op zulke momenten (kwaliteiten)? Wat vind je lastig of moeilijk (valkuilen en uitdagingen)? Overeenkomsten en verschillen Tips vanuit eigen ervaringen Succesvolle strategieën zijn geweest…. Iedere student vertaalt dit voor zichzelf in rijtje met positief geformuleerde do’s (tips en voornemens). In LOS bijeenkomst 3 komen we hierop terug! 16

17 STAGEWERKPLAN (SWP) Raamwerk stagewerkplan opstellen Zie beoordelingsformulier SWP: Voorblad Inhoudsopgave Inleiding Tijdsplanning 17

18 SWP: COMPETENTIE ONTWIKKELING 18 Uitgaande van stageopdrachten 1-5 Welke competenties horen hierbij? Wat is jouw beginniveau? (F1-F4) Wat is het gewenste eindniveau? (F1-F4) Welke leeractiviteiten zijn hierbij van toepassing? Beschrijf de acties zo concreet mogelijk Zorg ervoor dat je persoonlijke aandachtspunten (kernkwadrant) ook terug komen in je acties Hoe ga je het gewenste resultaat bewijzen: Opdracht voorbespreken met WB Beoordelingscriteria KKB Feedback vragen, mondeling en schriftelijk (min. 1-2 x per week)

19 SWP: COMPETENTIES STAGE 1 Competentiegebied 1: Verpleegkundig handelen Competentie: 1a De verpleegkundige verleent zorg in complexe zorgsituaties van opname tot en met ontslag. (1) 1b De verpleegkundige verleent preventieve zorg aan individuen en groepen. (2) 1c De verpleegkundige onderbouwt de zorg met behulp van klinisch redeneren. (3) Competentiegebied 2: Communicatie Competentie: 2a De verpleegkundige gaat een vertrouwensrelatie aan met de patiënt. (4) 2b De verpleegkundige geeft informatie, voorlichting, GVO en advies aan individuen en groepen. (5) 2c De verpleegkundige zorgt voor een optimale informatie-uitwisseling met alle betrokkenen. (6) Competentiegebied 3: Samenwerking Competentie: 3a De verpleegkundige werkt effectief samen met alle betrokkenen. (7) Competentiegebied 4 : Kennis en wetenschap Competentie: 4c De verpleegkundige zorgt voor het voortdurend actueel houden van de eigen kennis. (8) Competentiegebied 6 : Organisatie Competentie: 6a De verpleegkundige coördineert zorgverlening en preventieprogramma’s en waarborgt daarbij de continuïteit van zorg. (9) Competentiegebied 7: Professionaliteit Competentie: 7a De verpleegkundige geeft blijk van het vermogen zich bewust te ontwikkelen. (10) 7b De verpleegkundige handelt volgens de waarden en normen van het verpleegkundig beroep. (11) 7c De verpleegkundige vervult zowel een autonome als een participerende rol in de zorgverlening. (12) 19

20 SWP: STAGEOPDRACHTEN StageopdrachtOnderwerpCompetenties Stageopdracht 1Basiszorg1a,1b, 1c,2b Stageopdracht 2Gespreksvaardigheden2a,2b,2c,3a Stageopdracht 3Vertrouwensrelatie2a,2b,3a Stageopdracht 4Rapportage2c,3a Stageopdracht 5Professioneel gedrag7a, 7b, 7c

21 CompetentiegebiedNiveau 1 F1F2F3F4 Verpleegkundig handelen 1a zorg0X Verpleegkundig handelen 1b preventieve zorg Verpleegkundig handelen 1c klinisch redeneren Communicatie 2a vertrouwensrelatie Communicatie 2b informatie, voorlichting, GVO en advies Communicatie 2c informatie-uitwisseling betrokkenen Samenwerking 3a samenwerken Kennis en wetenschap 4c eigen kennis actualiseren Organisatie 6a coördinatie en continuïteit van zorg Professionaliteit 7a bewust zelf ontwikkelen Professionaliteit 7b volgt normen en waarden Professionaliteit 7c autonoom en participatief handelen

22 SWP: COMPETENTIENIVEAUS NiveauFaseComplexiteit Niveau 1Propedeuse, jaar 1, stage 1 Kernfase, jaar 2, stage 2 Laagcomplexe zorg Vanuit standaarden werken en redeneren Niveau 2Kernfase jaar 3, stage 3Middencomplexe zorg Middencomplexe content Improviseren Niveau 3Afstudeerfase, jaar 4, stage 4 Hoogcomplexe zorg Hoogcomplexe content Ontwerpen 22

23 WIE KOM JE TEGEN? Opleiding: -Stagedocent (LOS/MPB docent) -SLB docent -Stagebureau Stage-instelling: -Werkbegeleider -Collega’s en leidinggevenden -Praktijkbegeleider -Opleidingscoördinator DOEN: Maak deze week een afspraak voor kennismakingsgesprek binnen de instelling en/of op de afdeling. Formuleer vragen waarover je informatie wil krijgen en geven. 23

24 VÓÓR DE VOLGENDE BIJEENKOMST Afronden opdracht ‘sociale kaart’ en verdieping in de stage-instelling en afdeling Contact leggen met stageafdeling voor kennismakingsgesprek Maken van planning (tijdslijn). Hierin staan in ieder geval: Welke plannen en stageopdrachten moet je wanneer maken en goedgekeurd zijn? Welke opdrachten ga je wanneer in de stage maken? Met wie heb je op welk tijdstip tijdens de stage een gesprek en wat is de aanleiding van het gesprek? Welke onderwerpen ga je bespreken tijdens je introductie gesprek op de stageafdeling? Starten met een concept SWP

25 STAGE JAAR 1 BIJEENKOMST 2 STAGEVOORBEREIDING 2014-2015 25

26 LESDOELEN, DE STUDENT KAN: Een gestructureerd en samenhangend overzicht geven van de stage-instelling met daarin ten minste: het behandel-/zorgaanbod, de visie op de zorg, de sociale kaart van de omgeving van de instelling, de specifieke kenmerken van de stageafdeling; Benoemen welke competenties (uit de HBO-V competentieset) centraal staan tijdens de stage in de propedeuse en de eigen competentie-ontwikkeling aantonen. Uitleggen wat de relatie is tussen de competenties en de stage-opdrachten. Deze stage-opdrachten vertalen naar eigen activiteiten: Invullen van competentiematrix, die als bijlage is opgenomen in de stagegids. Per stageopdracht leeractiviteiten formuleren die gericht zijn op: voorbereiden, oefenen, beoordelen, zelfstandig handelen. Indeling / opzet stagewerkplan tonen, overeenkomstig het beoordelingsformulier stagewerkplan dat als bijlage is opgenomen in de stagegids. Het digitaal portfolio gebruiken voor het beoordelen van documenten door de OWG docent. 26

27 UPDATE Afspraak kennismakingsgesprek gemaakt? Eerste kennismakingsgesprek gehad? Vragen? Mededelingen docent? Tijdslijn ter bespreking SWP 27

28 TIJDSLIJN Je hebt een tijdslijn van de stage, inclusief de stagevoorbereiding gemaakt. Hierin staan i.i.g: 1.Welke plannen en verslagen moet je wanneer maken en goedgekeurd zijn? 2.Welke opdrachten ga je wanneer in de stage maken? 3.Met wie heb je op welk tijdstip tijdens de stage een gesprek en wat is de aanleiding van het gesprek? 4.Welke onderwerpen ga je bespreken tijdens je introductie gesprek op de stageafdeling? Bespreek in duo en verwerk de tijdsplanning in stagewerkplan 28

29 SWP: INLEVEREN Beoordelingsformulier ‘stagewerkplan’ (zie DLWO) In stageweek 1 (maandag 2 febr. voor 17.00) levert de student het (concept) stagewerkplan in bij de stagebegeleidend docent (SD) én laat dit lezen door de werkbegeleider. Het stagewerkplan wordt door de student verder uitgewerkt na bespreking met werkbegeleider en verwerking feedback SD. Het definitieve SWP moet worden ingeleverd in week 3 (16 februari voor 17.00). 29

30 SWP: COMPETENTIES KOPPELEN AAN INDICATOREN EN COMPLEXITEITSNIVEAUS Indeling stagewerkplan Volg structuur van het beoordelingsformulier: 1. Voorblad 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding 4. Competentie-ontwikkeling 5. Overzicht tijdsplanning Je hebt hiervoor nodig: De competentie Stageopdracht (KKB) die aan deze competentie-ontwikkeling is verbonden Het gewenst eindniveau Leeractiviteiten die ondernomen gaan worden. De bewijzen waarmee competentie-ontwikkeling wordt aangetoond (behalen KKB) 30

31 SWP: VOORBEELD INDELING KKB Stageopdracht 1: Basiszorg Leerdoel: na vier weken kan ik basiszorg verlenen aan twee cliënten met laag tot middel complexe zorg. Toelichting: het verlenen van basiszorg houdt in het verlenen van lichamelijk verzorging zoals wassen, mondverzorging, haren wassen en kammen, nagelverzorging, scheren, helpen bij voedselinname en helpen bij naar het toilet gaan, rekening houdend met de mogelijkheden van de cliënt. Competenties bij deze opdracht 1a: De verpleegkundige verleent zorg in complexe zorgsituaties van opname tot en met ontslag 1b: De verpleegkundige verleent preventieve zorg aan individuen en groepen 2b: De verpleegkundige geeft informatie, voorlichting, GVO en advies 4c: De verpleegkundige zorgt voor het voortdurend actueel houden van de eigen kennis 6a: De verpleegkundige controleert zorgverlening en preventieprogramma’s en waarborgt daarbij de continuïteit van de zorg 31

32 SWP:LEERACTIVITEITEN KKB Na deze stappen volgt het nadenken en beschrijven van alle leeractiviteiten bij iedere KKB/opdracht: Bij wie je de opdracht gaat uitvoeren (complexiteit van zorg, aandoening, etc.) Welke zorg je gaat uitvoeren Waarom je deze zorg op deze manier uitvoert (protocollen, richtlijnen). Hoe jij de zorg verantwoordt; klinisch redeneren Hoe je de zorg gaat uitvoeren Wie jou gaat begeleiden Hoe de evaluatie plaats vindt met de begeleider: feedbackformulier! Opdracht: start met het uitwerken van een KKB (30 min) 32

33 DOELSTELLING FORMULEREN Concretiseer je doel ‘veel voorkomende problemen’= goede term om te gebruiken Doel concreet formuleren, maar onderwerp is algemeen (basiszorg of samenwerkingsrelatie), activiteiten zijn specifiek Doel is algemeen, in activiteiten specificeren ‘wil ik’ vermijden, wel ‘ik kan, doe, toon aan, etc.’ Actief formuleren; ik doe, ik kan, ik lees. 33

34 RUMBA R = Relevant  Belangrijk voor de cliënt U = Understandable  Begrijpelijk, in begrijpelijke taal geschreven M = Measurable  Meetbaat, toetsbaar B = Behavioral  Concreet, in gedragstermen en daardoor voor iedereen waarneembaar gedrag A = Attainable  Haalbaar 34

35 SMART S = Specifiek M = Meetbaar A = Acceptabel R = Realistisch T = Tijdgebonden 35

36 STAGE 1, TUSSENEVALUATIE & EINDBEOORDELING Tussenevaluatie Zelfevaluatie Beoordeling professioneel gedrag Eindbeoordeling 36

37 BEOORDELINGSMOMENTEN We kijken (weer) naar de ontwikkelingen van de stagiaires binnen het ouderenzorgcentrum De Rietvinck in de Amsterdamse Jordaan. De focus ligt nu op de beoordelingsmomenten De Rietvinck Vragen/reacties? Afspraken maken over de planning van de gesprekken Komen hier ook in de 1 e LOS bijeenkomst op terug 37

38 38 WeekBelangrijke momenten in de stage Week 3Stagecontract inleveren bij stagebureau Stagewerkplan definitief inleveren Week 4-5-6Tussenevaluatie inclusief beoordeling professioneel gedrag Zelfevaluatie (3 dgn vtv opsturen naar SD en WB) Week 9-10Eindbeoordeling Onvoldoende (4), Voldoende (7), Goed (9) Gehele stageVragen en verwerken feedback Feedback vastleggen in FB formulieren Stage-opdrachten (KKB)

39 TERUGKOMONDERWIJS: LOS/MPB IN HALVE BASISGROEP LOS = Leer Ondersteuning Stage Praktische organisatie van je stageactiviteiten staan hierin centraal. MPB= Methodische Praktijkbegeleiding Praten over stage-ervaringen met collega’s en patiënten die je kunnen raken, waarover je vragen hebt, die je enthousiast maken of misschien dreigen te ontmoedigen. 5x 100 minuten verdeelt over de stage Aanwezigheidsplicht! 39

40 LOS/MPB CIJFER Cijfer = gemiddelde stageopdrachten jaar 1 Aan eisen van LOS/MPB voldaan Aanwezigheidsplicht Active participatie tijdens bijeenkomsten Leerverslag voldoende 40

41 VRAGEN? Succes met jullie stage!! 41


Download ppt "STAGE JAAR 1 BIJEENKOMST 1 STAGEVOORBEREIDING 2014-2015 1."

Verwante presentaties


Ads door Google