De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Goed op weg naar het vo De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Goed op weg naar het vo De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden."— Transcript van de presentatie:

1 Goed op weg naar het vo De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden

2 BASISSCHOOL Voortgezet Onderwijs

3 Belangrijke informatie Het basisschooladvies Belangrijke wijzigingen in dit schooljaar: - Toetsbesluit PO - Passend onderwijs Schooltypen VO Aanmelden VO Tips voor ouders Inhoud

4 Nieuwe klasgenoten Je bent weer de jongste! Verschillende docenten en lokalen Meer eigen verantwoordelijkheid Meer huiswerk Ander gebouw Andere schoolcultuur Wisselende lestijden Veel veranderingen

5 Overstappen naar het vo OKR BSA

6 Het basisschooladvies Leerlingkenmerken Werkhouding Sociaal-emotioneel Thuissituatie Karakter Test- en toetsgegevens Didactische toetsen Intelligentieonderzoek Methodegebonden toetsen BSA

7 Toetsen op verschillende leergebieden, zoals: technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, inzichtelijk rekenen en woordenschat. Voorbeelden: Drempelonderzoek Cito Leerling- en onderwijsvolgsysteem toetsen (Cito LOVS) Didactische toetsen

8 Onderdeel van het Toetsbesluit PO Gewijzigde wetgeving vanaf schooljaar 2014-2015 Centrale eindtoets taal en rekenen Voor alle leerlingen in groep 8 van regulier basisonderwijs Afgenomen tussen 15 april en 15 mei 2014-2015 is overgangsjaar Centrale eindtoets

9 Als de toetsscore hoger uitvalt dan het BSA wordt het advies heroverwogen. Dit kan leiden tot bijstelling (verhoging) van het BSA. Leerlingen mogen niet worden afgewezen op basis van de score op de centrale eindtoets. Centrale eindtoets

10 Vormen van ondersteuning basisondersteuning; extra ondersteuning; diepteondersteuning. Zorgleerlingen* extra- of diepteondersteuning in het PO wordt voortgezet in het VO geen extra- of diepteondersteuning in het po, wel in het VO geen extra- of diepteondersteuning nodig volgens de PO-school, wel volgens de ouders. *Zorgleerlingen zijn leerlingen met een ondersteuningsbehoefte in het kader van passend onderwijs Passend onderwijs

11 Indeling VSO: - Cluster 1: Visuele beperking - Cluster 2: Auditieve en/of communicatieve beperking - Cluster 3: Verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperkingen - Cluster 4: Ernstige gedragsstoornis en/of psychiatrische problematiek Plaatsing wordt aangevraagd door VSO-school door middel van een toelaatbaarheidsverklaring Commissie van deskundigen van het samenwerkingsverband VO beslist over toelating tot cluster 3 en 4 VSO Voortgezet Speciaal Onderwijs

12 Ouders kunnen zelf aangeven of ze vinden dat hun kind extra ondersteuning* nodig heeft. Aanmelden zorgleerling: -Vroegtijdig adviestraject basisschool -Oriëntatie VO-scholen en ondersteuningsprofielen -Aanmelden van 17 jan – 13 feb 2015 (4 weken) -Scholen beslissen binnen 6 weken (uiterlijk 10) over toelaatbaarheid *Hieronder wordt niet verstaan ondersteuning ter bevordering van de beheersing van de Nederlandse taal met het oog op het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden. Passend onderwijs

13 PO sboboso VO PrOvmbo ( LWOO ) havovwovso Uitstroom naar het vo

14 Speciaal basisonderwijsbasisonderwijs Praktijk- Onderwijs 5 jaar VMBO 4 jaar VWO 6 jaar MBO 1 – 4 jaar Universiteit 4 tot 5 jaar HBO 4 jaar HAVO 5 jaar Het onderwijssyteem

15 vwo havo vmbo PrO (met of zonder LWOO) 1 jaar 2 jaar 6 jaar 4 jaar 3 jaar 5 jaar Schooltypen

16 Vakken/leergebieden Nederlands; Engels; rekenen en wiskunde; mens en natuur; mens en maatschappij; kunst en cultuur; bewegen en sport. vwo havo vmbo PrO (met of zonder LWOO) 1 jaar 2 jaar 6 jaar 4 jaar 3 jaar 5 jaar Onderbouw

17 Voorbereiding op zelfstandig functioneren in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. In sommige gevallen kunnen leerlingen via AKA/Entreeopleiding doorstromen naar MBO 2. vwo havo vmbo PrO (met of zonder LWOO) 1 jaar 2 jaar 6 jaar 4 jaar 3 jaar 5 jaar Onderbouw Algemene vakken: Taal; rekenen; informatiekunde; lichamelijke opvoeding. Beroepsgerichte vakken: Magazijn- of vorkheftruckwerk; grootwinkelbedrijf; horeca; bouw. Praktijkonderwijs

18 Intelligentieonderzoek: verplicht voor toelating tot praktijkonderwijs en VMBO met LWOO. LWOO (Leerwegondersteunend onderwijs): een extra voorziening, bedoeld voor leerlingen die met ondersteuning het VMBO-diploma kunnen halen Soms ter onderbouwing van het Basisschooladvies. Soorten intelligentieonderzoek: NIO NDT WISC-III WNV of SON-R 6-40 Intelligentieonderzoek

19 Duur: 4 jaar (2 jaar onderbouw + 2 jaar bovenbouw) LeerwegenAfkortingMBO-niveau BasisberoepsBBL1 & 2 KaderberoepsKBL3 & 4 Gemengd / TheoretischGL/TL3 & 4 Vmbo

20 Techniek bouwtechniek, metaaltechniek, elektrotechniek, voertuigentechniek, installatietechniek, grafische techniek, bouwbreed, techniekbreed, metalektro en instalektro. Zorg en Welzijn verzorging, uiterlijke verzorging en zorg-en-welzijnbreed Economie administratie, handel en verkoop, mode en commercie, handel en administratie, consumptief-breed Landbouw landbouw en natuurlijke omgeving, landbouw-breed Intersectoraal dienstverlening en commercie, technologie en commercie, technologie en dienstverlening, ICT-route, sport dienstverlening en veiligheid. Vmbo: sectoren

21 Duur: Bovenbouwprofielen: Vervolgopleiding: 5 jaar (3 jaar onderbouw + 2 jaar bovenbouw) Natuur & Techniek Natuur & Gezondheid Economie & Maatschappij Cultuur & Maatschappij HBO vwo havo vmbo PrO (met of zonder LWOO) 1 jaar 2 jaar 6 jaar 4 jaar 3 jaar 5 jaar Onderbouw Havo

22 6 jaar (3 jaar onderbouw + 3 jaar bovenbouw) Natuur & Techniek Natuur & Gezondheid Economie & Maatschappij Cultuur & Maatschappij HBO of universiteit Duur: Bovenbouwprofielen: Vervolgopleiding: vwo havo vmbo PrO (met of zonder LWOO) 1 jaar 2 jaar 6 jaar 4 jaar 3 jaar 5 jaar Onderbouw Vwo

23 Kopklas vmbo-TL en Kopklas havo/vwo Een extra jaar PO óp de VO-school met veel aandacht voor taal. Doel: Doorstromen naar vmbo-TL of havo/vwo Internationale schakelklassen (ISK) Voor leerlingen korter dan 2 jaar in Nederland Onderwijs voor hoogbegaafden Overig aanbod

24 Een leerling kan maar op één VO-school worden aangemeld. De unieke code wordt door de vo-school ingevoerd in Onderwijs Transparant (OT). OT is een digitaal overdrachtssysteem dat: - de VO-school in staat stelt het onderwijskundig rapport te bekijken; - de basisschool een bericht stuurt van de aanmelding. Aanmelden vo

25 Adviesformulier: Wordt verkregen via de basisschool; is vereist bij aanmelding op een VO-school. Het adviesformulier vermeldt onder andere: Een unieke code; basisschooladvies. Aanmelden vo

26 Start PrO-, LWOO-, kopklas- en zorgleerlingen: 17 januari 2015 Start overige leerlingen: 31 januari 2015 Sluiting: 20 maart 2015 Nb. voor zorgleerlingen op 13 februari 2015! Advies BOVO: vroeg aanmelden alle aanmeldingen in deze periode worden gezien als gelijktijdig binnengekomen. Aanmelden vo 1 e aanmeldingsperiode

27 Scholen bepalen zelf het toelatingsbeleid en eventuele voorrangsregels. Die regels kunnen per school verschillen. Voor 1 november op de eigen website van de VO-school. Aanmelden vo Toelatingsbeleid vo

28 Geen aanvullende toetsing op de VO-school. VO-scholen mogen uitsluitend vaardigheden toetsen die horen bij een bijzondere profilering (Topsport Talent, TTO of cultuurklas o.i.d.). Aanmelden vo Toelatingsbeleid vo

29 VO-scholen proberen zo snel mogelijk een besluit te nemen ten aanzien van de toelaatbaarheid. Bericht van wel/niet plaatsing (uiterlijk) op 27 maart 2015: Plaatsing bij voldoende ruimte Overaanmelding kan leiden tot het toepassen van voorrangsregels en/of loting. Aanmelden vo Behandelperiode vo

30 Voor kinderen die na de 1e periode niet (meer) zijn aangemeld op een school (bijv. omdat ze uitgeloot zijn). Periode van 30 maart 2015 t/m 16 april 2015 Aanmelding op volgorde van binnenkomst, behalve op de eerste dag. Bericht van wel/niet plaatsing voor leerlingen volgt snel. Aanmelden vo 2 e aanmeldingsperiode

31 Bij het kiezen van een VO-school spelen allerlei zaken een rol, dus vraag naar ondersteuningsprofiel, huiswerkbegeleiding, kosten, lesuitval…… -Bezoek scholen! -Bespreek de keuze met uw kind Leestips: BOVO ouderfolder De Scholenwijzer VO (vanaf december, uitgave Gemeente Den Haag) Websites van de VO-scholen Website BOVO Haaglanden (zie: www.bovohaaglanden.nl > primair onderwijs > ouders) VO-gids ministerie OCW (zie: www.rijksoverheid.nl) Tips voor ouders

32 Vragen?


Download ppt "Goed op weg naar het vo De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden."

Verwante presentaties


Ads door Google