De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 WET DD. 31 MAART 2010 BETREFFENDE DE VERGOEDING VAN SCHADE ALS GEVOLG VAN GEZONDHEIDSZORG B.S. 2 april 2010 VAS STARTERSDAG 26 MAART 2011 MARTINE BOGAERT.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 WET DD. 31 MAART 2010 BETREFFENDE DE VERGOEDING VAN SCHADE ALS GEVOLG VAN GEZONDHEIDSZORG B.S. 2 april 2010 VAS STARTERSDAG 26 MAART 2011 MARTINE BOGAERT."— Transcript van de presentatie:

1 1 WET DD. 31 MAART 2010 BETREFFENDE DE VERGOEDING VAN SCHADE ALS GEVOLG VAN GEZONDHEIDSZORG B.S. 2 april 2010 VAS STARTERSDAG 26 MAART 2011 MARTINE BOGAERT

2 1.Uitgangspunten en doelstellingen van de wet 1.1. Memorie van toelichting 1.2. Uitwerking in de wet 2.Toepassingsgebied van de wet 2.1. Personeel toepassingsgebied 2.2. Materieel toepassingsgebied 2.3. Medisch ongeval zonder aansprakelijkheid 3.Fonds voor medische ongevallen 3.1. Procedure voor het Fonds 3.2. Advies van het Fonds 3.3. Vier vergoedingsgevallen door het Fonds 3.4. Samenstelling van het Fonds 3.5. Taken van het Fonds 3.6. Financiering en kostprijs van het Fonds 4.Inwerkingtreding van de wet 2

3 1.1. Memorie van toelichting (pg. 4/83) : Wat betreft de patiënt : - moeilijke bewijslast (meer specifiek : causaal verband tussen fout en schade) - hoge kost voor advocaten, experten - onduidelijkheid over wie moet aangesproken worden - duurtijd van een proces Wat betreft de arts : - procescultuur gedragen door een negatieve publiciteit - aantasting van de reputatie van de arts - de psychische belasting en het tijdsverlies dat gepaard gaat met het proces - de gevolgen op disciplinair/administratief of strafrechtelijk vlak - problemen inzake verzekeringen : terugtrekken van verzekeraars en de hoogte van de premie 3

4 1.2. Uitwerking in de wet - Een tweesporensysteem: mogelijkheid om voor het Fonds op te treden of naar de rechtbank te gaan(met mogelijkheid tot wissel) - Oprichting van een Fonds Medische Ongevallen - Vergoeding door het Fonds voor een medisch ongeval zonder aansprakelijkheid en uitkeren van een vergoeding in welbepaalde gevallen van aansprakelijkheid van de zorgverlener - Behoud gemene aansprakelijkheidsrecht - Volledige schadevergoeding (geen drempels of vrijstellingen) 4

5 2.1. Personeel toepassingsgebied: Beroepsbeoefenaars a) Beroepsbeoefenaars KB nr.78: artsen, tandartsen, apothekers, kinesisten, vroedvrouwen, verpleegkundigen, paramedici zoals audiologen, bandagisten, diëtisten, ergotherapeuten, logopedisten, podologen, enz. b) Beroepsbeoefenaars niet conventionele praktijken: homeopaten, chiropractors, osteopaten, acupuncturisten. 5

6 Verzorgingsinstellingen a) Algemene, psychiatrische en universitaire ziekenhuizen b) Initiatieven voor beschut wonen, samenwerkingsverbanden van psych. diensten, en inzake pall.zorg c) RVT, psych. Verzorgingstehuizen d) Bloedinstellingen en labo's voor klinische biologie e) Uitgesloten: ROB 6

7 2.2. Materieel toepassingsgebied Principe: verstrekking van gezondheidszorg - diensten van een zorgverlener met het oog op het bevorderen, vaststellen, behouden, herstellen of verbeteren van de gezondheidstoestand van de patiënt of om hem bij het sterven te begeleiden. Uitzonderingen: medische experimenten: foutloze aansprakelijkheid opdrachtgever (wet 07/05/2004); - gezondheidszorg met esthetisch doel die niet wordt terugbetaald door de ziekteverzekering; - schade door producten: foutloze aansprakelijkheid (Wet productenaansprakelijkheid). 7

8 2.3. Medisch ongeval zonder aansprakelijkheid - Medisch ongeval - Verstrekking van gezondheidszorg - Geen aansprakelijkheid van zorgverlener - Vloeit niet voort uit toestand patiënt - Abnormale schade: Schade had zich niet mogen voordoen : 1. huidige stand wetenschap 2. toestand patiënt 3. objectief voorspelbare evolutie Niet: therapeutisch falen en vergissing in diagnose zonder fout - Ernstige schade 1. Blijvende invaliditeit ≥ 25% 2. TAO minstens 6 maanden of 6 niet opeenvolgende maanden over 1 jaar 3. Bijzonder zware verstoring, ook economisch, van levensomstandigheden patiënt 4. 0verlijden patiënt. 8

9 Vergoeding : - verlies van het gezichtsvermogen van een oog (30%) invaliditeit) - verlies van een hand (65 % invaliditeit) Geen vergoeding - volledig verlies van tanden zonder mogelijkheid van prothese (20% invaliditeit)- met prothese (5% invaliditeit) - traumatisch letsel aan (vrouwen)borst met verlies van functie en tepel (max 20% invalidititeit) - volledig verlies van de vijf tenen (12 %) - vernieling of wegnemen van een teelbal (max. 20% invaliditeit) - reukstoornissen (max. 15 % invaliditeit) OFFICIELE SCHAAL TER BEPALING VAN DE GRAAD VAN INVALIDITEIT 9

10 3.1. Procedure voor het Fonds - Aangetekende brief van patiënt naar Fonds: 1. Identiteit van aanvrager: naam en adres 2. Datum en omschrijving gebeurtenis 3. Beschrijving schade 4. Identiteit en adres betrokken zorgverleners 5. 0pgave procedures 6. 0orsprong en ernst van schade 7. Reeds ontvangen vergoedingen 8. Identiteit van verzekeringsinstelling - Niet op straffe van onontvankelijkheid of nietigheid voorgeschreven vermeldingen - Fonds kan in nader omschreven gevallen (aanvrager is reeds vergoed voor zelfde schade, verstrekte gezondheidszorg vóór de inwerkingtreding van de wet) beslissen tot niet ontvankelijkheid waarbij de aanvrager steeds naar de rechtbank kan stappen tegen de uitspraak. 10

11 3.1. Procedure voor het Fonds Verplichte medewerking van de arts - Fonds vraagt documenten en dossier op bij zorgverleners - Geen antwoord na herinneringsbrief: boete van 500euro/dag met max. van 30 dagen - Organisatie tegensprekelijke expertise - Expertise is gratis voor aanvrager - Expertisekosten voor zorgverlener/verzekeraar bij aansprakelijkheid zorgverlener - Fonds kan feiten aangeven bij administratieve, tuchtrechtelijke of gerechtelijke overheden 11

12 3.2. Advies van het Fonds - drie mogelijkheden: A) Medisch ongeval zonder aansprakelijkheid - Voorstel van Fonds tot vergoeding naar aanvrager - Akkoord: einde procedure - Niet akkoord: ofwel opmerkingen ofwel voorleggen aan rechtbank van 1° aanleg 12

13 3.2. Advies van het Fonds B) Aansprakelijkheid zorgverlener Fonds nodigt verzekeraar uit aan aanvrager een vergoedingsvoorstel te doen - Verzekeraar en patiënt akkoord: einde procedure -Verzekeraar niet akkoord: Fonds vergoedt aanvrager en verhaalt zich op verzekeraar voor rechtbank van 1° aanleg 13

14 3.2. Advies van het Fonds C) Noch medisch ongeval zonder aansprakelijkheid noch aansprakelijkheid: - Aanvrager akkoord: einde procedure - Aanvrager niet akkoord: kan het advies van het Fonds betwisten voor rechtbank van 1°aanleg 14

15 3.3. Vier vergoedingsgevallen door het Fonds 1. Medisch ongeval zonder aansprakelijkheid én ernstige schade 2. Aansprakelijkheid zorgverlener, geen of onvoldoende verzekeringsdekking: fonds treedt op als gemeenschappelijk waarborgfonds 3. Zorgverlener of verzekeraar betwist aansprakelijkheid zorgverlener én ernstige schade: fonds vergoedt patiënt en verhaal op zorgverlener 4. Aansprakelijkheid zorgverlener, vergoedingsvoorstel verzekeraar kennelijk ontoereikend: fonds vergoedt patiënt en verhaal op verzekeraar + 15% forfairaire vergoeding 15

16 3.4. Samenstelling van het Fonds 1. vier vertegenwoordigers van de overheid; 2. vier vertegenwoordigers van repr. org. van werkgevers en zelfstandigen; 3. vier vertegenwoordigers van repr. org. van werknemers; 4. vier vertegenwoordigers van verzekeringsinstellingen; 5. vijf vertegenwoordigers van beroepsbeoefenaars, waaronder minstens drie artsen; 6. drie vertegenwoordigers van verzorgingsinstellingen, waaronder minstens een geneesheer-hygiënist; 7. vier vertegenwoordigers van patiënten; 8. twee professoren of docenten in de rechten, gespecialiseerd in medisch recht. 16

17 3.5. Taken van het Fonds A) Advies-. bemiddelings- en vergoedingsfunctie 1. Bepalen van aansprakelijkheid en van ernst van de schade; 2. Nagaan of de aansprakelijkheid voldoende gedekt is; 3. Vervulling vergoedingsvoorwaarden: vergoeden van patiënt; 4. Zo aansprakelijkheid: zorgverlener of verzekeraar verzoeken een vergoedingsvoorstel aan patiënt over te maken; 5. Op verzoek een bemiddeling organiseren; 6. Advies verstrekken over toereikendheid van voorgestelde schadevergoeding. 17

18 3.5. Taken van het Fonds B) Preventieve functie: centraliseren van alle medische ongevallen en aanbevelingen formuleren. C) Registratiefunctie: opstellen van statistieken. D) Rapporteringsfunctie: Jaarlijks opstellen activiteitenverslag: analyse van statistische en financiële gegevens, aanbevelingen ter preventie van schade en ter verbetering van schadevergoeding, toelichting bij adviezen. 18

19 3.6. Financiering en kostprijs van het Fonds -Vier financieringsbronnen Fonds: 1. Jaarlijks bij KB bepaald bedrag ten laste van administratiekosten van RIZIV; 2. 0pbrengst van subrogatievorderingen; 3. Financiële opbrengsten van gelden van Fonds; 4.Forfaitaire vergoeding van 500 euro/dag ten laste van wie documenten niet overmaakt. -Kostprijs Fonds: rond de 20 miljoen euro (studie KCE) -2010: 5, 385 milj.euro -2011: 12 miljoen euro 19

20 -Wet is van toepassing op schade veroorzaakt door een feit dat dateert van na de bekendmaking van de wet in het Belgisch Staatsblad = ongevallen van na 2 april 2010 20

21 21


Download ppt "1 WET DD. 31 MAART 2010 BETREFFENDE DE VERGOEDING VAN SCHADE ALS GEVOLG VAN GEZONDHEIDSZORG B.S. 2 april 2010 VAS STARTERSDAG 26 MAART 2011 MARTINE BOGAERT."

Verwante presentaties


Ads door Google