De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

idee vorm begeleiding en beoordeling profielwerkstuk

Verwante presentaties


Presentatie over: "idee vorm begeleiding en beoordeling profielwerkstuk"— Transcript van de presentatie:

1 idee vorm begeleiding en beoordeling profielwerkstuk

2 Analyse Probleem Klachten op HBO en universiteiten
Studenten hebben veel moeite met werkstukken maken Want te veel werkstukken en te weinig procesbegeleiding door docenten?

3 Voorgestelde Oplossing
1. Meer uitleg over voorwaarden PWS 2. Nadruk op vorm i.p.v. op thema 3. Ontstaansproces stap voor stap 4. Kleinere maar beter begeleide PWS 5. Transparantere beoordeling

4 1. Voorwaarden onderzoek
Onderzoeken wat je nog niet weet/geen betoog Onderwerp/probleemstelling/verklarende hoofdvraag stellen met 5 deelvragen Bronvermelding transparant maken/voetnoten per pagina Zo objectief mogelijk schrijven/in eigen woorden/feiten van meningen scheiden Eigen mening pas geven in conclusie

5 2. Vorm belangrijker dan thema
Onderzoeksvorm universeel: Als bronnen kenbaar worden gemaakt, kan onderzoek van A vertrouwd/gecheckt worden door B en volgenden Gekozen thema slechts middel om vormvaardigheden mee te tonen, geen primaire doelstelling op zich

6 Voorgestelde vorm Titelpagina: titel, naam, school/niveau, schooljaar
Inhoudsopgave: met hoofdstuktitels en paginanummers Inleiding: waarom gekozen voor dit onderwerp (interesse) wat was precies de opdracht (onderzoek vaardigheden) hoe werd opdracht uitgewerkt (hoofd- en deelvragen) wat is/was de werkhypothese (verwachte uitkomst onderzoek) Hoofdstukken: eventueel vernoemd naar de deelvragen voetnoten in tekst die verwijzen naar bronnen hoofdstukken beginnen op nieuwe pagina eigen tekst/alinea-indeling/geen overbodige witregels Conclusie: samenvatting/reactie op werkhypothese/nabeschouwing Bronnen-/literatuurlijst: volledige websites /boeken en artikelen met titel, auteur, jaar en plaats van uitgave

7 Voorwaarden voetnoten
Diversiteit Niet alleen Wikipedia-bronnen Geen werkstukken.nl Volledigheid Geen datum Websites met zoekterm Boek of tijdschrift/titel, auteur, jaar en plaats uitgave Plaatsing/waar in tekst? Bij citaten en parafraseringen Achter specifiek cijfermateriaal Bij meningen van anderen + illustraties Waar zoekt mijn lezer houvast?

8 stap voor stap te volgen
3.Ontstaan PWS stap voor stap te volgen (voorkomt plagiaat!) Student maakt PWS in 5 stappen, gevolgd, gecontroleerd en goedgekeurd door begeleiders 1. Inleveren hoofd- en 5 deel-vragen 2. Inleveren inleiding en deelvraag 1 3. Inleveren deelvraag 2 en 3 4. Inleveren deelvraag 4 en 5 5. Inleveren eindversie

9 4.Hoe vindt begeleiding plaats?
De Werkgroep De -driehoek Student Werkgroepleider Vakdocent PWS wordt volledig digitaal afgewerkt en stapsgewijs ingeleverd via PWS is daarmee altijd bij de hand, via mailbox PWS begeleiding en beoordeling vindt plaatst door 2 docenten (werkgroepleider en vakdocent)

10 De werkgroep Werkgroepleider bewaakt vorm PWS
geeft tips aan student over vorm PWS houdt administratie werkgroep (aanwezigheid en voortgang) bij communiceert met student en vakdocent Student werkt 10 weken, eenmaal per week, op school in het OLC, onder begeleiding, aan het PWS

11 Inleidende werkgroep voor uitleg en oefenen hoofd- en deelvragen
PWS1voornaam Hoofd- en deelvragen PWS2voornaam Inleiding en deelvraag 1 PWS3voornaam Deelvragen 2 en 3 PWS4voornaam Deelvragen 4 en 5 PWS5voornaam Eindversie -driehoek Als student, werkgroepleider en vakdocent hun s met PWSvorderingen en commentaar tegelijk naar de twee anderen sturen, weten allen steeds even veel naam PWS1voornaam en volgende betekent automatisch chronologische opslag en geen verwarring

12 5.Hoe vindt beoordeling plaats?
60% Product door vakdocent 40% Werkgroep door werkgroepleider Aanwezigheid Inzet en voortgang Deadlines Bronnengebruik Informatieverwerking Beantwoording onderzoeksvraag Leesbaarheid Vormgeving en afwerking

13 Beoordelingsformulier profielwerkstuk
Naam student: HAVO VWO Titel: Vak: profiel: maximaal score datum A) Voortgang proces - in te vullen door werkgroepbegeleider Presentie Product Afgerond Beoordeling 1 (keuze vak en hoofd- en deelvragen tijdig afgerond) 3p +2p Week 2 Beoordeling 2 (inleiding en deelvraag 1 tijdig afgerond) 3p +4p Week 3 Beoordeling 3 (deelvragen tijdig afgerond) 3p +7p Week 4 Beoordeling 4 (deelvragen tijdig afgerond) Week 5 Beoordeling 5 (eindversie tijdig afgerond) 3p +5p Week 6 Totaal proces (40pt) Opmerkingen: B) Eindproduct - in te vullen door vakdocent Literatuur- of experimenteel onderzoek (bronnen- en voetnoten) 15pt Informatieverwerking (argumentatie, onderscheid feiten/meningen) Leesbaarheid (zinsbouw, indeling alinea’s, eigen formuleringen) 10pt Inleiding, conclusie (beantwoording onderzoeksvraag) 5pt Zinvol gebruik illustraties (grafieken, tabellen, foto's, prenten) Bronnen- en literatuurlijst Vormgeving, afwerking Totaal eindproduct (60pt) paraaf Eindscore - rekent computer automatisch uit Beoordeling en begeleiding door: Blauwe velden invullen!

14 Overzicht groep periode / PWS 2011-2012 -havo
Overzicht groep periode / PWS havo 1 2 3 4 5 6 Naam leerling (Aanwezigheid en product) te behalen punten Eindscore onderwerp vakdocent Uitleg (A+hfd-dlvr.) 3+2ptn. (A+inl.+dlvr1)3+4pt (A+dlvr2+3)3+7pt A+dlvr4+5)3+7pt (A+eindversie)3+5pt 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

15 Vragen Opmerkingen Aanmerkingen Paul Op Heij, Nijmegen 2012
Einde Vragen Opmerkingen Aanmerkingen Paul Op Heij, Nijmegen 2012


Download ppt "idee vorm begeleiding en beoordeling profielwerkstuk"

Verwante presentaties


Ads door Google