De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regionale bijeenkomsten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regionale bijeenkomsten"— Transcript van de presentatie:

1 Regionale bijeenkomsten
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo: Groen Regionale bijeenkomsten

2 Structuur Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma
Handreiking SLO KEUZE 4 Keuzevakken Schoolexamen 50% PROFIELvak 4 Modulen Centraal examen Syllabus CvE algemene vaardigheden Professionele LOB KERN

3 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo: Groen
Landelijk gebied (grootschalig) Producent Groene productie Nadruk op groene productie in landelijk gebied 2. Tussen productie en verkoop Nadruk op transport, verwerking, opslag en beheer van groene (tussen)producten Consument/afnemer 3. Vergroening stedelijke omgeving Nadruk op ontwerpen, inrichten, realiseren, onderhouden en informeren over de stedelijke omgeving 4. Groene vormgeving en verkoop Nadruk op verkoop en vormgeving van producten in een groene winkel Stedelijk gebied (kleinschalig)

4 Landelijk gebied (grootschalig) Stedelijk gebied (kleinschalig)
PROFIELMODULEN GROEN Landelijk gebied (grootschalig) Producent Groene productie eigentijds en duurzaam ondernemen in de groene sector plantaardige producten vermeerderen, gewassen / planten telen en oogsten en hiervoor gangbare technologie gebruiken dieren houden voor diverse productiedoeleinden, dieren verzorgen en hiervoor gangbare technologieën gebruiken 2. Tussen productie en verkoop voedingsmiddelen uit de groene sector adequaat, hanteren, verwerken, bereiden en bewaren producten uit de groene sector, sorteren, verpakken en transport klaar maken in een groene context een voorraadbeheersysteem gebruiken, bestelopdrachten in ontvangst nemen, verwerken en klaarzetten van orders voor verzending en mutaties in een systeem doorvoeren Consument/afnemer 3. Vergroening stedelijke omgeving in een stedelijke omgeving: een ontwerp maken voor een kleinschalige, groene, ruimtelijke invulling met planten en dieren een ontwerp voor een groene ruimtelijke invulling met planten en dieren realiseren een kleinschalig, groene, ruimtelijke invulling beheren en de planten en dieren verzorgen derden informeren over het belang van planten en dieren en over de herkomst van natuurlijke (of groene) producten 4. Groene vormgeving en verkoop in groene sector: verschillen tussen winkelconcepten benoemen en hier naar handelen producten bestellen bestelde goederen en producten in ontvangst nemen, controleren, verwerken, verzorgen ontwerpen, promoten, inrichten en presenteren aan de hand van een winkelconcept producten verkopen Stedelijk gebied (kleinschalig) gl gl

5 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo: Groen
Keuzevakken Het groene machinepark Tuinontwerp & -aanleg Werk in tuin & landschap Bloemwerk Groene vormgeving & styling Groene groei Groei en oogst Houden van dieren Gezonde dieren Water Smakelijk eten Groene zorg Natuurlijk groen

6 Andere relevante keuzevakken
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo : Groen Andere relevante keuzevakken Reeds ontwikkelde keuzevakken die relevant zijn voor groen (eerste selectie) Natuurtalent (keuzevak Dienstverlening & Producten) Gezonde leefstijl (keuzevak Dienstverlening & Producten) Recreatie (profiel- en keuzevakken Horeca Bakkerij Recreatie) (Bijzondere) Keuken, traiteur (profielmodulen en keuzevakken Horeca Bakkerij Recreatie) Logistiek, commercieel, ondernemen, vormgeving (profielmodulen en keuzevakken Economie en Ondernemen) Mens en gezondheid (voeding); Mens en activiteit (profielmodulen Zorg en Welzijn) Terreinafwerking (Keuzevak Bouw Wonen en Interieur) Klimaattechnologie, zonne- en windenergie (keuzevakken Produceren Installeren en Energie) Transport, motorsystemen (profielmodulen en keuzevakken Mobiliteit en Transport)

7 Voorbeeld: groene school
De School biedt het groene vak aan De school biedt keuzevakken aan De leerling weet zeker dat zij verder wil in groen en kiest 4 groene keuzevakken Deze leerling volgt het groene vak en 4 groene keuzevakken: het programma van de leerling kleurt diepgroen

8 Voorbeeld: de groen-grijze school
De school biedt het groene vak aan De school biedt keuzevakken aan De leerling ontdekt door kd water zijn interesse in recreatie Hij kiest 3 keuzevakken recreatie uit EO Deze leerling volgt het groene vak, 1 groen keuzevak en 3 keuzevakken recreatie. De school zet deze keuzevakken in de groene context. Het programma van de leerling kleurt groen.

9 Volgorde van aanbieden
2 8 3 4 7 1 2 5 6 3 4 7 8 6 5 1 Eerst profiel, dan verdieping Eerst oriëntatie, dan profiel

10 Eerste voorlopige conclusies eindtermenvergelijking
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo Eerste voorlopige conclusies eindtermenvergelijking Nieuwe conceptexamenprogramma is specifieker en concreter Context aangegeven in vier profielmodulen Andere formulering: in taken en deeltaken Alle thema’s LBB zijn verwerkt in profielmodulen Milieu, duurzaamheid en innovatieve ontwikkelingen uitdrukkelijk in kern aanwezig Grove schatting: 10 % van de inhoud is geheel nieuw of nieuw omdat de context echt anders is (stadslandbouw)

11 Conceptsyllabus versie 1
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo Conceptsyllabus versie 1 Per conceptexamenprogramma wordt een conceptsyllabus gemaakt = uitwerking/toelichting op het CE deel van het examenprogramma. Doel: (1) leerlingen goed voor te kunnen bereiden op het centrale examens; (2) centrale examens te kunnen maken; (3) methodes te kunnen maken Syllabus is toelichtend. Dus niet een volledig en afgebakende beschrijving van alles wat op een examen voorkomt of kan komen. Bevat in ieder geval een beschrijving van de exameneisen voor een centraal examen. Daarnaast: specificaties van examenstof begrippenlijsten inventarislijsten toegestane hulpmiddelen bekend veronderstelde kennis en vaardigheden (uit onderbouw) bijzondere vormen van examinering voorbeeldopgaven toelichtingen op vraagstelling

12 Lesmateriaal en lesactiviteiten
Visie (op onderwijs en onderwijsprogramma, keuzedelen, maatwerk, LOB, samenwerking in regio) Evenwichtig en samenhangend onderwijsprogramma (volgorde van pd en kd, aanbod van kd, keuzemogelijkheden voor leerlingen, maatwerk, doorlopende leerlijn) Roostering van uren (aantal, enkele uren, blokuren , dagdelen) LOB (praktijkervaring, relatie bedrijfsleven en mbo) Samenwerking (v) mbo (keuzemogelijkheden doorlopende leerlijnen, leerwinst?) Lesmateriaal en lesactiviteiten (differentiatie, format) Toetsing (individueel pta, opbrengstgericht werken) Monitor pilot

13 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo: Groen
Schoolfoto Alle leerwegen tegelijk, of eerst met BB/KB Organisatie: Meesten profiel en keuze gemengd vanaf lj 3 Enkeling in lj 3 keuze en in lj 4 profiel Enkeling in lj 3 profiel en in lj 4 keuze Keuzevakken: steeds kiezen uit 2, of uit max 4 tot 10 Aantal klokuren per week wisselend: 3, 6, 8 Duur blokken: 6 wkn, 8 wkn, 12 wkn

14 Belangrijke lessen uit pilots
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo: Groen Belangrijke lessen uit pilots Begin vanuit visie Belang van een goed PTA Centrale rol van LOB

15 = 1. Belang van VISIE EXAMEN P R O G R A M M A O N D E R W I J S KEUZE
PROJECTWEEK STAGE PROFIEL clusius college 13 november 2014

16 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo: Groen
Visiedocument Missie en visie Kaders vernieuwing groen curriculum Context locatie Aantal leerlingen Huidige examenprogramma’s Aantal leerlingen per vakrichting in huidige klas 4 Aantal klokuren beroepsgericht onderwijs (exclusief stage) per week Aantal klokuren beroepsgerichte stage per week Doorstoom gegevens Aanbod omliggende vmbo scholen Arbeidsmarkt Hoofdlijnen ontwikkeling Welke keuzedelen + argumentatie Volgorde van aanbieden Vormen van samenwerking Positie en plaatsing LOB

17 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo: Groen
2. PTA Gaat over SE-deel in bovenbouw (3 en/of 4) Doe het minimale om maximale flexibiliteit te houden en leerlingen (en ouders) goed te informeren Toetsen tbv profielmodulen (CE) mogen in PTA, hoeft niet, tenzij ze meetellen in het SE. Keuzevakken kunnen nooit alleen met theorietoetsen worden afgesloten Stage is geen keuzevak! Maak pta voor ieder keuzevak. Leerling kan dan zelf zijn eigen pta samenstellen. Max. 1 zelf ontwikkeld keuzevak per leerling. Deeltaken: wat moet leerling kunnen om SE met succes te maken

18 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo: Groen
PTA Naam keuzedeel: 1. periode 2. (deel-)taak (zie concept- examenprogramma) 3. inhoud (onderwijs-programma) 4. toetsvorm 5. herkansing j/n 6. wijze van herkansing 7. Berekening cijfer schoolexamen:

19 3. Scenario’s LOB Doelen: loopbaancompetenties ontwikkelen
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo: LOB 3. Scenario’s LOB Doelen: loopbaancompetenties ontwikkelen Capaciteitenreflectie Wat zijn mijn interesses en capaciteiten? Motievenreflectie Wat zijn mijn drijfveren? Werkexploratie Hoe kan mijn werk eruit zien? Loopbaanplanning Wat weet ik al? Wat heb ik nog meer nodig? Netwerken Welke contacten zijn van belang voor mij en hoe leg en onderhoud ik contacten?  Door het ontwikkelen van loopbaancompetenties ontwikkelen leerlingen een (beroeps/arbeids)identiteit: waar ga ik voor en waar sta ik voor.

20 Communicatie over project
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo Communicatie over project Contactpunt per school Digitale nieuwsbrief Platforms beroepsgerichte programma’s Regionale bijeenkomsten SPV


Download ppt "Regionale bijeenkomsten"

Verwante presentaties


Ads door Google