De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gitte LAENEN Advocaat-vennoot GD&A

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gitte LAENEN Advocaat-vennoot GD&A"— Transcript van de presentatie:

1 Gitte LAENEN Advocaat-vennoot GD&A
Ocmw-secretarissen Vlaams-Brabant “Aankoop- / opdrachtencentrale” Boortmeerbeek, 3 februari 2015 Gitte LAENEN Advocaat-vennoot GD&A 1

2 I. WETTELIJK KADER

3 Belgisch wettelijk kader
Opdrachten gepubliceerd voor 1 juli 2013: - Wet 24 december sommige bepalingen van Wet 15 juni 2006 Drie uitvoerings-KB’s, incl. AAV: KB 8 januari 1996 (klassieke sectoren - gunning) KB 10 januari 1996 (water, energie, transport en post - gunning) KB 26 september 1996 (uitvoeringsfase en AAV) Opdrachten gepubliceerd vanaf 1 juli 2013: Wet 15 juni 2006 Wet 17 juni 2013 (inzake de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten Drie uitvoerings-KB’s: KB Plaatsing Klassieke Sectoren15 juli 2011 KB Plaatsing Speciale Sectoren 16 juli 2012 KB Algemene Uitvoeringsregels 14 januari 2013 (KB AUR) Eerste Reparatie – KB van 7 februari 2014 – diverse wijzigingen (in werking sedert 3 maart 2014); Tweede Reparatie - KB van 22 mei 2014 mbt wijzigingen aan het KB AUR, onder meer wat betreft betalingsregels (in werking sedert 9 juni 2014);

4 Toekomst? Op 15 januari 2014 werden de nieuwe Europese Richtlijnen door het Europees Parlement aangenomen – gepubliceerd in PB 28 maart 2014 (omzetting tegen 18 april 2016 !) Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de gunning van concessieopdrachten (Brussels, , COM(2011) 897 definitief 2011/0437 (COD)) -> nieuw; voordien niet geregeld op Europees niveau Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Brussel, , COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD)) -> vervanging Richtlijn 2004/18/EG Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het gunnen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten (Brussel, , COM(2011) 895 definitief 2011/0439 (COD)) -> vervanging Richtlijn 2004/17/EG

5 II. PERSONEEL TOEPASSINGSGEBIED

6 Wie koopt aan via WOHOP? Artikel 2, 1°, Wet 2006 = loutere verwijzing naar Europese criteria inzake “aanbestedende overheid”: a)- De Staat; b)- De territoriale lichamen; c)- De publiekrechtelijke instellingen; d)- De rechtspersonen, welke ook hun vorm en aard mogen zijn, die op de datum van de beslissing om tot een opdracht over te gaan: * opgericht zijn met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang die niet van industriële of commerciële aard zijn, en * rechtspersoonlijkheid hebben, en * waarvan: - ofwel de werkzaamheden in hoofdzaak (= meer dan 50%) gefinancierd (= zonder bepaalde tegenprestatie) worden door de overheden of instellingen vermeld in 1°, a, b of c; - ofwel het beheer onderworpen is aan het toezicht van die overheden of instellingen; - ofwel de leden van de directie, van de raad van bestuur of van de raad van toezicht voor meer dan de helft door die overheden of instellingen zijn aangewezen; e) De verenigingen bestaande uit één of meer van voormelde aanbestedende overheden; Geen vrijstelling meer voor “privaatrechtelijke” rechtspersonen; Opheffing van het “gunstregime voor openbare ziekenhuizen” in de Gezondheidswet;

7 III. SAMENAANKOOP

8 Samenaankoop? Art. 2,4°, Wet 2006 Aankoopcentrale of opdrachtencentrale Een aanbestedende overheid in de zin van artikel 2, 1°, die : leveringen of diensten verwerft die bestemd zijn voor aanbestedende overheden, overheidsbedrijven of aanbestedende entiteiten (aankoopcentrale) of overheidsopdrachten of raamovereenkomsten plaatst met betrekking tot werken, leveringen of diensten bestemd zijn voor aanbestedende overheden, overheidsbedrijven of aanbestedende entiteiten (opdrachtencentrale)

9 Samenaankoop Aankoopcentrale = centrale aankoopdienst die als AO optreedt en die de goederen/diensten in eigen naam aankoopt, ten behoeve van aankoopdiensten (facturen worden in beginsel betaald door de aankoopcentrale – doorverkoop is niet aanbestedingsplichtig!) Opdrachtencentrale = centrale cel overheidsopdrachten die overheidsopdrachten afsluit met aannemers / dienstverleners / leveranciers en waarop de verschillende aankoopdiensten rechtstreeks hun bestellingen aan deze derden kunnen overmaken (facturen worden dus rechtstreeks betaald door de aankoopdiensten – opdrachtencentrale treedt louter op als lasthebber)

10 AANKOOPCENTRALE Deelnemende besturen uitvoering gunning
gunningsprocedure Opdrachtnemer Deelnemende besturen Bestuur x Bestuur y uitvoering gunning Contractuele band

11 OPDRACHTENCENTRALE Contractuele band gunning uitvoering
gunningsprocedure Opdrachtnemer Deelnemende besturen Bestuur x Bestuur y …. Contractuele band gunning uitvoering

12 Samenaankoop Toepassingsvoorwaarden:
De centrale is een aanbestedende overheid - die overheid dient niet expliciet in de hoedanigheid van aankoopcentrale of opdrachtencentrale te zijn opgericht - elke overheid kan die activiteit ontwikkelen, uiteraard binnen het raam van haar eigen bevoegdheid en taakstelling; Aankoopcentrale = enkel leveringen en diensten; Een overheid die een beroep doet op een centrale is vrijgesteld van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren (art. 15 Wet 2006) Vormgeving van de centrale: contractueel of rechtspersoon ? Voorafgaande instemming deelnemende besturen; Aansprakelijkheid van de centrale? Ter informatie van de inschrijvers en ter bescherming van de opdrachtnemer dienen de opdrachtdocumenten te vermelden dat de aanbestedende overheid optreedt of kan optreden als aankoop- of opdrachtencentrale en ook de praktische regelingen te bevatten rond het verloop van de afnames en bestellingen en de facturatie en betaling.

13 Uitvoeringsmodaliteiten
Aankoopcentrale Prefinanciering door aankoopcentrale; Verantwoordelijke voor volledige realisatie OO vanaf prospectie tot betaling; Enige contactpersoon met opdrachtnemer - « gebruiker » bestelt bij aankoopcentrale; Volledige uitvoering ten laste van aankoopcentrale: Bestellingen Opleveringen Betalingen Borgtocht Toepassing boeten en maatregelen van ambtswege Afhandeling alle mogelijke problemen tijdens uitvoering Besluit: Alle verantwoordelijkheid bij aankoopcentrale.

14 Uitvoeringsmodaliteiten
Opdrachtencentrale Opdrachtencentrale is verantwoordelijk voor realisatie opdracht t.e.m. gunning van de opdracht; De gebruikers zijn volledig bevoegd voor de uitvoering van de opdracht; Uitvoering opdracht op basis van modaliteiten bestek en offerte; Verplichte afname door gebruikers?

15 RL 2014/24/EU - aankoopcentrales
Ofwel “groothandelaren”: aankoop, opslag en wederverkoop; Ofwel tussenpersonen (plaatsen van opdrachten, beheren van aankoopsystemen); RL pleit voor duidelijke verdeling van de verantwoordelijkheid tussen aankoopcentrale en deelnemers die de bestellingen plaatsen bij/via aankoopcentrale; ≠ gezamenlijke plaatsing = incidenteel;

16 IV. COMPLEMENTAIRE MODALITEIT = RAAMOVEREENKOMST

17 Definitie Art. 3,15°, Wet 2006: “Een overeenkomst tussen een of meer aanbestedende overheden of overheidsbedrijven en een of meer aannemers, leveranciers of dienstverleners met het doel gedurende een bepaalde periode de voorwaarden inzake te plaatsen opdrachten vast te leggen, met name wat betreft de prijzen en eventueel de beoogde hoeveelheden.” Onderdelen: Overeenkomst; Eén of meer aanbestedende overheden; Een of meer (minstens drie) opdrachtnemers; Vastleggen van minimale voorwaarden, onder meer inzake prijs en hoeveelheden; Gedurende een welbepaalde periode (maximaal vier jaar, behoudens objectieve en afdoende motivering);

18 Kenmerken Duur = maximaal 4 jaar (art. 32 Wet 15 juni 2006, art. 32(2) § 4 Richtlijn 2004/18/EG) maximale looptijd geldt zowel voor de raamovereenkomst als voor de opdrachten die op basis van de raamovereenkomst worden toegewezen; "behoudens in uitzonderlijke en behoorlijk gemotiveerde gevallen" (bv. contracten waarvan de uitvoering een investering met afschrijvingstermijn > 4j vergt) Gesloten systeem: raamovereenkomsten zijn slechts van toepassing tussen de AO en de ondernemers die oorspronkelijk bij de raamovereenkomst partij waren (art. 32(2) § 2 Richtlijn 2004/18/EG) Geen afnameverplichting / geen exclusiviteit (in beginsel): AO kan zich voor de door de raamovereenkomst geviseerde prestatie tot derden richten, tenzij zij zich tot minimumafnames verbonden heeft; Geen materiële toepassingsvoorwaarden: kan voor alle opdrachten, zonder specifieke verantwoording. Plaatsing vd opdracht gebeurt via gekende standaardgunningswijzen (NIET: concurrentiedialoog) op moment afsluiten van raamovereenkomst - nadien geen formele gunningsprocedure meer voor deelbestellingen (art. 136 KB Plaatsing)

19 TYPE Raamovereenkomst sensu lato Raamovereenkomst sensu stricto
Bilaterale raamovereenkomst Bilaterale raamovereenkomst sensu lato (art. 137, lid 1 KB 15 juli 2011) (art. 32(3) §1 Richtlijn 2004/18/EG) Bilaterale raamovereenkomst sensu stricto (art. 137, lid 2 KB 15 juli 2011) (art. 32(3) §2 Richtlijn 2004/18/EG) Multilaterale raamovereenkomst Multilaterale raamovereenkomst sensu lato (art. 138, lid 2, 1° KB 15 juli 2011) (art. 32(4) §2, 1°- Richtlijn 2004/18/EG) Multilaterale raamovereenkomst sensu stricto (art. 138, lid 2, 2° KB 15 juli 2011) (art. 32(4) §2, 2°- Richtlijn 2004/18/EG) Infodagen overheidsopdrachten VVSG

20 Aantal contractspartijen?
Bilaterale raamovereenkomst Art. 137 KB 15 juli 2011 (art. 32(3) Richtlijn 2004/18/EG) Gesloten met één enkele deelnemer; Multilaterale raamovereenkomst Art. 138 KB 15 juli 2011 (art. 32(4) Richtlijn 2004/18/EG) Gesloten met minstens drie deelnemers, voor zover het aantal geschikte offertes voldoende groot is (nieuwe Europese RL laat ook raamovk met twee deelnemers toe); Infodagen overheidsopdrachten VVSG

21 Vormen? Raamovereenkomst sensu lato Raamovereenkomst sensu stricto
Alle voorwaarden die op de concrete deelopdrachten van toepassing zullen zijn, liggen van bij aanvang in de raamovereenkomst vast en zijn bindend voor de partijen bij de raamovereenkomst ; De concrete deelopdrachten kunnen rechtstreeks worden toegewezen; de deelnemer(s) aan de raamovereenkomst dienen hun offerte niet aan te vullen; Raamovereenkomst sensu stricto Een aantal voorwaarden die op de concrete opdrachten van toepassing zullen zijn (bv. prijs), liggen van bij aanvang in de raamovereenkomst vast, doch niet allemaal (bv. specifieke leveringstermijnen, betalingsmodaliteiten, bijkomende zekerheden, enz.) De concrete opdrachten kunnen niet rechtstreeks worden toegewezen; de deelnemer(s) aan de raamovereenkomst dienen hun offerte eerst aan te vullen met de voorwaarden die nog niet in de raamovereenkomst zijn vastgelegd; Infodagen overheidsopdrachten VVSG

22 Gunning bilaterale ovk
Bilaterale raamovereenkomst sensu lato De concrete deelopdrachten worden volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden toegewezen ; De offerte van de deelnemer aan de raamovereenkomst kan niet worden aangevuld; Bilaterale raamovereenkomst sensu stricto AO kan de deelnemer aan de raamovereenkomst verzoeken om zijn offerte aan te vullen (MAAR: verbod op wezenlijke wijzigingen); Concrete deelopdrachten worden toegewezen op basis van de voorwaarden bepaald in de raamovereenkomst, in combinatie met de voorwaarden die naderhand werden aangevuld; Infodagen overheidsopdrachten VVSG

23 Gunning multilaterale ovk
Multilaterale raamovereenkomst sensu lato De deelnemers worden niet opnieuw tot mededinging opgeroepen; De concrete deelopdrachten worden toegewezen volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden, via de trapsgewijze of cascademethode: → vb. op basis van de rangschikking; → vb. op basis van specialisatie; Multilaterale raamovereenkomst sensu stricto De deelnemers aan de raamovereenkomst worden m.b.t. de nog niet bepaalde voorwaarden opnieuw tot mededinging opgeroepen = zgn. mini-competitie Infodagen overheidsopdrachten VVSG

24 Gunning multilaterale ovk
Verloop van de mini-competitie Voorwaarden Onder dezelfde voorwaarden als die van de raamovereenkomst, die indien nodig worden gepreciseerd; En, in voorkomend geval, in de opdrachtdocumenten van de raamovereenkomst bepaalde voorwaarden; Schriftelijke raadpleging deelnemers → Voorwerp van de concrete deelopdracht wordt meegedeeld → Alleen die deelnemers die in staat zijn de deelopdracht uit te voeren, moeten worden geraadpleegd; bv. raamovereenkomst m.b.t. opleidingsdiensten in verschillende vakgebieden: enkel voor de deelnemers die geselecteerd werden voor het vakgebied Infodagen overheidsopdrachten VVSG

25 Gunning multilaterale ovk
Termijn indiening offertes deelopdracht → Geen minimumtermijn, doch afhankelijk van de complexiteit opdracht, de benodigde tijd voor de toezending van de offertes, …; Opening offertes deelopdracht → Slechts bij het verstrijken van de vastgestelde ontvangsttermijn; Gunning deelopdracht → Op basis van dezelfde gunningscriteria als voor de raamovereenkomst zelf; Infodagen overheidsopdrachten VVSG

26

27 MET DANK VOOR UW AANDACHT
Antwerpsesteenweg 16-18 2800 MECHELEN Tf. 015/ Fax 015/ Bedrijvencentrum 4 Wings Nijverheidsstraat 13 2260 OEVEL-WESTERLO Tf. 014/ 27


Download ppt "Gitte LAENEN Advocaat-vennoot GD&A"

Verwante presentaties


Ads door Google