De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Startavond Alpha 2015 Introductie 20 januari 20.00 uur in de Samensprong te Haulerwijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Startavond Alpha 2015 Introductie 20 januari 20.00 uur in de Samensprong te Haulerwijk."— Transcript van de presentatie:

1 Startavond Alpha 2015 Introductie 20 januari uur in de Samensprong te Haulerwijk

2 Youth Alpha Deze week begint de Youth Alpha van de gezamenlijke kerken Haulerwijk. Belangrijk onderdeel hierbij is het Gebed. Elke week wordt er een gebedsbrief gemaakt. Als jij wilt kun jij elke week een gebedsbrief ontvangen. Hierin vertellen we dan welk onderwerp er aan de orde komt en bieden we een aantal gebedspunten aan. Je kunt je hiervoor aanmelden door bijvoorbeeld een mail te sturen naar Meer informatie op het prikbord.

3 Lofprijs- en aanbiddingsdienst
Thema: “Gebed” Bidden is voor mensen niet altijd vanzelfsprekend. Bidden heeft verschillende vormen: de roep om hulp, een lied, een schietgebedje, een verzuchting of een uiting van ontroering kan een gebed zijn. Het gaat om danken, aanbidden en lofzeggen, om contact met God. Zondag 18 januari 2015 in de Bining, Kerkstraat 13 te Haulerwijk. Aanvang: uur. Muzikale begeleiding: Praiseband “Line Up”. Iedereen is welkom om met elkaar de naam van de Heer groot te maken. Na de dienst is er voor iedereen een kopje koffie of thee om zo na te praten over deze dienst en elkaar te ontmoeten.

4 <datum> Schepping en/of Evolutie Zondagmiddag uur leerdienst naar aanleiding van Heidelbergse Catechismus 9

5 GEZOCHT! WIJ ALS JCH ZIJN OPZOEK NAAR EEN BOOMSTAM VOOR IN DE SOOS! VOOR HET BEKENDE FENOMEEN SPIJKERSLAAN! HEEFT U TOEVALLIG EEN BOOMSTAM VOOR ONS??? DAN KUNT U DIT MELDEN BIJ ELISE WAGENAAR!

6 Agenda aanstaande week 1/2
zondag 11 januari 09:15 Oppas: Allemayehu & Sybren 09:30 Kerkdienst: br. F.H. Folkerts (Assen-West) 14:00 Kerkdienst: ds. J.H. Soepenberg (Assen- Zuid) 14:00 Kind in Kerk (Bovenbouw) vrijdag 16 januari 21:00 Soos voor iedereen vanaf 12 jaar!

7 Agenda aanstaande week 2/2
zondag 18 januari 09:15 Oppas: Renske & Geertruida 09:30 Kerkdienst: br. W. Schaaij 14:00 Kerkdienst: ds. J.H. Kuiper 14:00 Kind in Kerk (Onderbouw) 19:00 LPA-dienst, m.m.v. Line Up

8 Jarigen aanstaande week 1/2
Op 11 januari 2015 worden jarig: Mirjam van de Heide; zr. J.I. Jongsma-de Boer. Op 12 januari 2015 worden jarig: Melissa de Boer; Wietse van den Bosch; Derk Rouwhorst. De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan de contactpersoon van het BeamTeam.

9 Jarigen aanstaande week 2/2
Op 13 januari 2015 wordt jarig: br. S. Stelpstra Op 14 januari 2015 wordt jarig: zr. T. Bijzitter-Loonstra. Op 16 januari 2015 worden jarig: Lucas Wagenaar; zr. J. Reinders-Postma. De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan de contactpersoon van het BeamTeam.

10 Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst.
Welkom Voorganger: br. F.H. Folkerts Organist: br. M. van den Bos Beamist: br. D.D. Rouwhorst Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst. De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © 2004/2007, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Stuur voor vrijdag 18.00 uur een naar:

11

12 Votum en zegengroet On - ze hulp is in de naam van de HE - RE,
die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. A - men.

13

14 Psalm 63: 2, 3 2 Uw liefde is het hoogste goed dat U, o God, mij hebt gegeven, uw trouw is beter dan het leven, U bent het die mij juichen doet. Ik wil U prijzen al mijn dagen, waartoe uw goedheid mij bewoog, mijn handen hef ik naar omhoog, om heel mijn hart U op te dragen.

15 Psalm 63: 2, 3 3 Dit is de spijze die mij voedt, dat ik U prijs in stille nachten en overleg in mijn gedachten, hoe U mij altijd hebt behoed. U wilt mij met uw vleugels dekken. Dan juicht mijn ziel, uw naam ter eer, zij hangt geheel U aan, o Heer. Geen mens kan uit uw hand mij trekken.

16

17 Gezang 156: 1-4 1 Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart. 2 Met uw liefde Heer, kom mij tegemoet nu ik mij tot U keer, en maak alles goed.

18 Gezang 156: 1-4 3 Zie mij voor U staan, zondig en onrein. O, Jezus raak mij aan, van U wil ik zijn. 4 Jezus op uw woord vestig ik mijn hoop. U leeft en U verhoort mijn bede tot U.

19

20 Lezen Johannes 1: 1-18 Het Woord is mens geworden 1 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Het was in het begin bij God. 3 Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4 In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5 Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. 6 Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7 Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8 Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9 het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam.

21 Lezen Johannes 1: 1-18 10 Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11 Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. 12 Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13 Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.

22 Lezen Johannes 1: 1-18 14 Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15 Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ 16 Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. 17 De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18 Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

23 Lezen 1 Johannes 1: 1-4 1 Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij: het Woord dat leven is. 2 Het leven is verschenen, wij hebben het gezien en getuigen ervan, we verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons verschenen is. 3 Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. 4 We schrijven u deze brief om onze vreugde volkomen te maken.

24

25 Psalm 25: 6, 7 6 Wie heeft lust de HEER te vrezen, als het hoogst en eeuwig goed? God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandlen moet. Hij mag uit des HEREN hand voorspoed op zijn weg verwachten. Het door God beloofde land erven ook zijn nageslachten.

26 Psalm 25: 6, 7 7 Gods vertrouwlijk' omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont, daar de HEER aan zijn beminden zijn verbondsgeheimen toont. Ik houd, ook in tegenspoed, steeds het oog op God geslagen, want ik weet dat Hij mijn voet redt uit alle hinderlagen.

27

28 Tekst Johannes 1: 18 18 Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

29

30 Preek

31

32 Lied 139: 1, 3 1 Komt, verwondert u hier, mensen, ziet, hoe dat u God bemint, ziet vervuld der zielen wensen, ziet dit nieuwgeboren kind! Ziet, die 't woord is, zonder spreken, ziet, die vorst is, zonder pracht, ziet, die 't al is, in gebreken, ziet, die 't licht is, in de nacht, ziet, die 't goed is, dat zo zoet is, wordt verstoten, wordt veracht.

33 Lied 139: 1, 3 3 O Heer Jesu, God en mense, die aanvaard hebt deze staat, geef mij wat ik door U wense, geef mij door uw kindsheid raad. Sterk mij door uw tere handen, maak mij door uw kleinheid groot, maak mij vrij door uwe banden, maak mij rijk door uwe nood, maak mij blijde door uw lijden, maak mij levend door uw dood!

34

35 Collecte 1e collecte: Diaconie 2e collecte: Verplichtingen Kerkverband

36

37 Gezang 174: 1-3 1 Zo vriendelijk en veilig als het licht zoals een mantel om mij heen geslagen zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn vragen, dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. Wil mij behoeden en op handen dragen.

38 Gezang 174: 1-3 2 Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd waakt over mij en over al mijn gangen Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid om, als ik val, mij telkens op te vangen. Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

39 Gezang 174: 1-3 3 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, wil alle liefde aan uw Mens besteden. Wees Gij vandaag mijn brood zowaar Gij leeft. Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

40

41 Amen A - men, a - men, a - men.

42

43 We hopen u de volgende dienst weer te zien.
Tot ziens We hopen u de volgende dienst weer te zien.


Download ppt "Startavond Alpha 2015 Introductie 20 januari 20.00 uur in de Samensprong te Haulerwijk."

Verwante presentaties


Ads door Google