De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overeenkomst broedvogelbevolking.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overeenkomst broedvogelbevolking."— Transcript van de presentatie:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Overeenkomst broedvogelbevolking

19 Soorten van open gebied en schrale, korte vegetaties afgenomen (Scholekster, Tapuit); Soorten van struwelen stabiel of toegenomen (Nachtegaal, Grasmus); Soorten open en schraal bos aanvankelijk afgenomen (Geelgors, Groene specht); Soorten van gesloten bos meest toegenomen (Havik, Zwartkop); Moerasvogels plotseling toegenomen in de loop van de jaren negentig (Rietzanger, Blauwborst).

20

21

22 Successie in vegetatie (Konijn) verklaart veel, maar niet alles. Andere mogelijke oorzaken voor verandering: –Omstandigheden tijdens trek en overwintering –Predatie

23 Trekstrategie en trend bij bosvogels 1 Standvogels 2 Korte afstandtrekkers 3 Lange afstandtrekkers

24 Lange afstandstrekkers in nadeel door: Verdwijnen tropisch regenwoud (Fluiter, Tuinfluiter en Wielewaal) Afschot tijdens trek (zomertortel)

25 Trekstrategie en trend bij soorten van struwelen 1 Standvogels 2 Korte afstandtrekkers 3 Lange afstandtrekkers

26 Lange afstandstrekkers mogelijk sterker toegenomen vanwege: Droogte in Sahel in jaren tachtig (begin tellingen) en recent relatief natter (Nachtegaal, Grasmus, Braamsluiper, sprinkhaanzanger)

27 Trekstrategie en trend bij soorten van open terrein 1 Standvogels 2 Korte afstandtrekkers 3 Lange afstandtrekkers

28 Trekstrategie en trend bij soorten van water en moeras 1 Standvogels 2 Korte afstandtrekkers 3 Lange afstandtrekkers

29 Predatie: Vos toegenomen –Kwetsbaar: Bodembroeders, vooral grote soorten op droge bodem Havik en Buizerd toegenomen –Kwetsbaar: Middelgrote (bos)vogels ( g.) Sperwer, Boomvalk en Bosuil afgenomen –Eventueel gunstig voor kleine zangvogels in alle terreinen

30 Trends naar gewicht, bosvogels Buizerd Havik

31 Trends naar gewicht, grondbroeders in open terrein

32 Habitat

33 Zilvermeeuw

34 Stormmeeuw

35 Scholekster

36 Bergeend

37 Tapuit

38 Paapje

39 Patrijs

40 Witte Kwikstaart

41 Wulp

42 Kievit

43 Veldleeuwerik

44 Graspieper

45 Sprinkhaanzanger

46 Roodborsttapuit

47 Kneu

48 Grasmus

49 Braamsluiper

50 Heggenmus

51 Nachtegaal

52 Tuinfluiter

53 Fazant

54 Zomertortel

55 Goudvink

56 Holenduif

57 Kauw

58 EksterZwarte Kraai

59 Boompieper

60 Boomleeuwerik

61 Gekraagde Roodstaart

62 Ransuil

63 Boomvalk

64 Groene Specht

65 Grauwe Vliegenvanger

66 Kuifmees

67 Zwarte Mees

68 Zwartkop

69 Houtsnip

70 Grote Bonte Specht

71 Boomkruiper

72 Glanskop

73 Appelvink

74 Boomklever

75 Fluiter

76 Wielewaal

77 Havik

78 Buizerd

79 Sperwer

80 Wilde Eend

81 Waterhoen

82 Meerkoet

83 Blauwborst

84 Rietzanger

85 Bosrietzanger

86 Kleine Karekiet

87 Rietgors

88 Conclusies Belangrijkste veranderingen in broedvogelstand door veranderingen in gebied zelf (successie en predatie) Vooral bij lange afstandstrekkers ook invloed van overwinteringsgebied (Sahel op dit moment positief, Tropisch negatief).

89 Wat vertelt de broedvogel- samenstelling over het gebied? Gebied is uniformer geworden door verdwijnen van de meest schrale en kale situaties en bijbehorende gradiënten (konijn, depositie meststoffen) in zowel bos als open duin.

90 Kan oude situatie terugkeren? Neen, kans dat Konijn in hoge dichtheid terugkeert is nihil en ondanks vermindering is nog steeds sprake van stikstofdepositie. Regulatie predatoren is gebed zonder end. Grotere grazers (dan Konijn) en machinale ingrepen leveren cosmetisch aardig, maar ecologisch pover systeem op.

91 Oplossingen? Geïnteresseerd zijn in de processen en niet streven naar ecosystemen die vooral nog virtueel bestaan in het programmabeheer.

92


Download ppt "Overeenkomst broedvogelbevolking."

Verwante presentaties


Ads door Google