De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overeenkomst broedvogelbevolking.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overeenkomst broedvogelbevolking."— Transcript van de presentatie:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Overeenkomst broedvogelbevolking

19 Soorten van open gebied en schrale, korte vegetaties afgenomen (Scholekster, Tapuit); Soorten van struwelen stabiel of toegenomen (Nachtegaal, Grasmus); Soorten open en schraal bos aanvankelijk afgenomen (Geelgors, Groene specht); Soorten van gesloten bos meest toegenomen (Havik, Zwartkop); Moerasvogels plotseling toegenomen in de loop van de jaren negentig (Rietzanger, Blauwborst).

20

21

22 Successie in vegetatie (Konijn) verklaart veel, maar niet alles. Andere mogelijke oorzaken voor verandering: –Omstandigheden tijdens trek en overwintering –Predatie

23 Trekstrategie en trend bij bosvogels 1 Standvogels 2 Korte afstandtrekkers 3 Lange afstandtrekkers

24 Lange afstandstrekkers in nadeel door: Verdwijnen tropisch regenwoud (Fluiter, Tuinfluiter en Wielewaal) Afschot tijdens trek (zomertortel)

25 Trekstrategie en trend bij soorten van struwelen 1 Standvogels 2 Korte afstandtrekkers 3 Lange afstandtrekkers

26 Lange afstandstrekkers mogelijk sterker toegenomen vanwege: Droogte in Sahel in jaren tachtig (begin tellingen) en recent relatief natter (Nachtegaal, Grasmus, Braamsluiper, sprinkhaanzanger)

27 Trekstrategie en trend bij soorten van open terrein 1 Standvogels 2 Korte afstandtrekkers 3 Lange afstandtrekkers

28 Trekstrategie en trend bij soorten van water en moeras 1 Standvogels 2 Korte afstandtrekkers 3 Lange afstandtrekkers

29 Predatie: Vos toegenomen –Kwetsbaar: Bodembroeders, vooral grote soorten op droge bodem Havik en Buizerd toegenomen –Kwetsbaar: Middelgrote (bos)vogels (100-1000 g.) Sperwer, Boomvalk en Bosuil afgenomen –Eventueel gunstig voor kleine zangvogels in alle terreinen

30 Trends naar gewicht, bosvogels Buizerd Havik

31 Trends naar gewicht, grondbroeders in open terrein

32 Habitat

33 Zilvermeeuw 19821988199320002007

34 Stormmeeuw 19821988199320002007

35 Scholekster 19821988199320002007

36 Bergeend 19821988199320002007 19821988199320002007

37 Tapuit 19821988199320002007

38 Paapje 19821988199320002007

39 Patrijs 19821988199320002007

40 Witte Kwikstaart 19821988199320002007

41 Wulp 19821988199320002007

42 Kievit 19821988199320002007

43 Veldleeuwerik 19821988199320002007

44 Graspieper 19821988199320002007

45 Sprinkhaanzanger 19821988199320002007

46 Roodborsttapuit 19821988199320002007

47 Kneu 19821988199320002007

48 Grasmus 19821988199320002007

49 Braamsluiper 19821988199320002007

50 Heggenmus 19821988199320002007

51 Nachtegaal 19821988199320002007

52 Tuinfluiter 19821988199320002007

53 Fazant 19821988199320002007

54 Zomertortel 19821988199320002007

55 Goudvink 19821988199320002007

56 Holenduif 19821988199320002007

57 Kauw 19821988199320002007

58 EksterZwarte Kraai 2000200720002007

59 Boompieper 19821988199320002007

60 Boomleeuwerik 19821988199320002007

61 Gekraagde Roodstaart 19821988199320002007

62 Ransuil 19821988199320002007

63 Boomvalk 19821988199320002007

64 Groene Specht 19821988199320002007

65 Grauwe Vliegenvanger 19821988199320002007

66 Kuifmees 19821988199320002007

67 Zwarte Mees 19821988199320002007

68 Zwartkop 19821988199320002007

69 Houtsnip 19821988199320002007

70 Grote Bonte Specht 19821988199320002007

71 Boomkruiper 19821988199320002007

72 Glanskop 19821988199320002007

73 Appelvink 19821988199320002007

74 Boomklever 19821988199320002007

75 Fluiter 19821988199320002007

76 Wielewaal 19821988199320002007

77 19821988199320002007 Havik

78 Buizerd 19821988199320002007

79 Sperwer 19821988199320002007

80 19821988199320002007 Wilde Eend 19821988199320002007

81 Waterhoen 19821988199320002007

82 Meerkoet 19821988199320002007

83 Blauwborst 19821988199320002007

84 Rietzanger 19821988199320002007

85 Bosrietzanger 19821988199320002007

86 Kleine Karekiet 19821988199320002007

87 Rietgors 19821988199320002007

88 Conclusies Belangrijkste veranderingen in broedvogelstand door veranderingen in gebied zelf (successie en predatie) Vooral bij lange afstandstrekkers ook invloed van overwinteringsgebied (Sahel op dit moment positief, Tropisch negatief).

89 Wat vertelt de broedvogel- samenstelling over het gebied? Gebied is uniformer geworden door verdwijnen van de meest schrale en kale situaties en bijbehorende gradiënten (konijn, depositie meststoffen) in zowel bos als open duin.

90 Kan oude situatie terugkeren? Neen, kans dat Konijn in hoge dichtheid terugkeert is nihil en ondanks vermindering is nog steeds sprake van stikstofdepositie. Regulatie predatoren is gebed zonder end. Grotere grazers (dan Konijn) en machinale ingrepen leveren cosmetisch aardig, maar ecologisch pover systeem op.

91 Oplossingen? Geïnteresseerd zijn in de processen en niet streven naar ecosystemen die vooral nog virtueel bestaan in het programmabeheer.

92


Download ppt "Overeenkomst broedvogelbevolking."

Verwante presentaties


Ads door Google