De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Directiecomité VVSG 18 februari 2015

Verwante presentaties


Presentatie over: "Directiecomité VVSG 18 februari 2015"— Transcript van de presentatie:

1 Directiecomité VVSG 18 februari 2015
Een strategisch consortium voor betere ICT en e-government in het lokale bestuur Directiecomité VVSG 18 februari 2015

2 Uitgangspunten Het Vlaamse regeerakkoord De lokale besturen
2020 alle dienstverlening aan burgers, bedrijven digitaal 2020 alle communicatie tussen overheden digitaal Alle departementen met betrekking tot informatievoorziening (= databestanden) in één agentschap: AGIV, CORV, Infolijn, Dienst Wetsmatiging, DVI, GDI,… Intensieve samenwerking met lokale besturen De lokale besturen Niet meer in staat zijn om ieder voor zich een eigen informatievoorzienings- of e-government beleid te voeren. Niet alleen zijn er de talloze wettelijke en decretale verplichtingen (denken we maar aan de 17 verplichtingen i.v.m. rapportering/bijhouding van geo-informatie: CRAB, GRB, GIPOD, KLIP, enz.…). Alle rapporten van het I-Scan team van de Universiteit Gent Studies die in het kader van het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen werden gemaakt: verkeersbordendatabank Studie door Bestuurszaken (Jolien De Waele) over interbestuurlijke gegevensuitwisseling

3 Visie 1 Samenwerken tussen bestuursniveaus is voor e‒government en digitalisering meer dan ooit de boodschap: raamcontracten (met focus op het Vlaamse ICT-contract) samen aankopen standaardisatie zoals OSLO delen in de cloud generieke applicaties en bouwstenen Grootschalige aanpak (zoals in Nederland met EGEM en KING met jaarbudgetten van 30 miljoen euro) is op dit ogenblik niet haalbaar.

4 Visie 2 Dit gebeurt enerzijds door managementondersteuning bij de lokale besturen aan te bieden én op projectbasis substantieel in te zetten op interbestuurlijke projecten. (vb omgevingsvergunning) De werkzaamheden van de Vlaamse Dienstenintegrator kunnen/moeten beter en meer (proactief) opgevolgd te worden.. Ook in het kader van het nieuwe Vlaamse Informatie Agentschap zal er een volwaardig partneraanbod moeten gebeuren. Dat is meer dan het passief opvolgen van de initiatieven van de stuurgroep en de werkgroepen. Het samenwerkingsverband heeft niet de bedoeling eigen technologische ontwikkelingen te gaan doen.

5 Een consortium VVSG vzw, VVP vzw (provinciebesturen),
VLINTER (de koepel van streekintercommunales én de streekintercommunales zelf), CIPAL dv, CEVI vzw worden verder ook betrokken: VERA ap, Digipolis ov Helics ov ECG vzw (expertisecentrum gemeentesecretarissen), VVOS vzw (OCMW-secretarissen), VLOfin vzw (financieel beheerders), V ICT-OR vzw (informatici van lokale besturen) ? Het consortium zal in volledige onafhankelijkheid en neutraliteit t.a.v. softwareleveranciers werken. Er zal zowel verticaal t.a.v. de centrale Vlaamse en federale overheid als horizontaal tussen de lokale besturen onderling worden gewerkt. Essentieel is dat het consortium de vragen en noden van onderuit (van de lokale besturen) aanbrengt (bottom-up aanpak).

6 Concreet engagement van alle partners
Instemming met bovenstaande uitgangspunten Bereidheid van alle partners om hiervoor (tijdelijk, doelgericht, projectmatig, …) mensen en middelen in te zetten. Bereidheid om dit gezamenlijk consortium bij de Vlaamse overheid aan te kaarten en hiervoor ook de nodige middelen te vragen. Bereidheid om de bestaande initiatieven op het vlak van digitalisering en e-government te respecteren en te werken aan een grotere samenhang tussen al deze initiatieven. Bereidheid om gedurende de samenwerking geen initiatieven te nemen die dit kunnen doorkruisen zonder overleg met en binnen het consortium Een daadwerkelijk engagement om de kans op slagen van dit project zo maximaal mogelijk te houden met respect voor de eigenheid van elke partner.

7 De strategische uitdagingen
Beheersbaarheid van de (digitale) dienstverlening en de kostprijs Samenwerkingsmodellen tussen lokale besturen en interbestuurlijk Cloud Raamcontracten Capaciteitsopbouw Competentie leidinggevenden Competenties medewerkers Competenties ICT-professionals

8 Concrete uitdagingen Authentieke gegevensbronnen Open standaarden
Rijksregister, KBO, Kadaster, CRAB,…. Open standaarden Nodig om gegevensuitwisseling te kunnen doen Identificatie, authenticatie en autorisatie eID Mobiel ! Informatieveiligheid en privacy Beveiliging van eigen data/netwerken Open data PSI-richtlijn Interbestuurlijke producten- en dienstencatalogus Interbestuurlijke processencatalogus

9 Strategische projecten (algemeen)
Het belang van correcte geo-data Het belang van goede persoonsgegevens DBA en Omgevingsvergunning KLIP GIPOD Wegenregister GRB Kadastralisatie Bijhouding CRAB Gebouwenregister Start to GIS Voorverkooprecht Verkeersbordendatabank Het belang van goed bestuur Beleids- en Beheerscyclus (BBC) Richtsnoer informatieveiligheid Kruispuntbank Sociale Zekerheid Rijksregister Strafregister Het belang van ondernemingsgegevens Het belang van informatieveiligheid en privacy Kruispuntbank Ondernemingen

10 Strategische informatievoorzieningen
Het belang van correcte geo-data DBA en Omgevingsvergunning KLIP GIPOD Wegenregister GRB Kadastralisatie Bijhouding CRAB Gebouwenregister Start to GIS Het belang van goede persoonsgegevens Kruispuntbank Sociale Zekerheid Rijksregister Strafregister Het belang van ondernemingsgegevens Kruispuntbank Ondernemingen Het belang van informatieveiligheid en privacy Richtsnoer informatieveiligheid Het belang van goed bestuur Beleids- en Beheerscyclus (BBC)

11 Kritische succesfactoren en te behalen resultaten op langere termijn
Alle lokale besturen hebben intern hun processen op orde en kunnen deze al dan niet met inzet van technologie controleren Alle lokale besturen hebben hun dienstverlening naar burgers en bedrijven op orde en kunnen deze digitaal aanbieden Alle lokale besturen kunnen hun interbestuurlijke gegevensuitwisseling met de Vlaamse (en federale) overheid op een professionele wijze digitaal realiseren. Zie ook: audit lokale besturen - leidraad We moeten deze resultaten meetbaar maken (door b.v. een methodiek uit te werken met het steunpunt bestuurlijke organisatie of Universiteit Gent, zoals de methodiek van de I-scan)

12 FICHE 0 Strategienota Op te maken in samenwerking met het consortium
Gedragen door alle partners

13 FICHE 1 Radicaal Digitaal Vlaanderen programma
Vlaams Regeerakkoord wil tegen 2020 alle interacties met burgers bedrijven digitaal aanbieden Ook alle interacties met andere bestuursniveaus Hoe bereiden lokale besturen zich hier op voor ? Vlaams ICT-raamcontract staat open voor lokale besturen Webshop Public Sourcing Netwerkdiensten Ontwikkelingsprojecten Mobiele telefonie

14 FICHE 2 I-Scan en post I-Scan traject
Financiering door V.O. van I-Scan stopt wellicht I-Scan onderzoekt in het bestuur de relatie tussen Organisatie en ICT ICT-business alignment Uitgevoerd door Universiteit Gent Wat doen besturen met de bevindingen Hoe aan de slag ?

15 FICHE 3 Productencatalogus
(interbestuurlijke) productencatalogus is online sinds 2013 Wordt gebruikt door besturen als referentiebestand Bevat alle dienstverlening van Lokale besturen (gemeente en OCMW) Provinciale besturen Vlaamse overheid Federale overheid Met focus op dienstverlening afgeleverd door L.B. Moet authentieke bron worden Moet open data worden Doorontwikkeling nodig

16 FICHE 4 Processencatalogus
Nood aan generieke catalogus met Generieke processen binnen lokale besturen Specifieke processen (procedures) binnen lokale besturen Beschikbaar voor alle besturen Op één plek In Open Data formaat (XPDL, JSON,…) Mét bijdragen van alle lokale besturen Gekoppeld aan productencatalogus Basis voor automatisering

17 FICHE 5 Transitie Informatieagentschap Vlaanderen
Fusie van AGIV, CORVE, wetsmatiging, Infolijn Vlaanderen,… Wordt ruggengraat van informatiegestuurde overheid Lokale besturen zijn ‘partner’ in het nieuwe agentschap Niet alleen ‘formele’ afvaardiging Momenteel via GDI en VDI Nood aan inhoudelijk tegengewicht en competenties Vaak één tegen allen

18 FICHE 6 Federale data strategie
Rijksregister, binnenlandse zaken, buitenlandse zaken Identiteitskaarten Paspoorten FOD Economie Kruispuntbank ondernemingen FOD Financiën Kadastralisatie van het GRB

19 FICHE 7 Concrete projecten
Omgevingsvergunning (in opvolging van digitale bouwaanvraag) KLIP digitale fasen Lokale besturen kijken aan tegen een meerkost van euro tot euro Generiek platform nodig i.s.m. AGIV GIPOD CRAB en Rijksregister


Download ppt "Directiecomité VVSG 18 februari 2015"

Verwante presentaties


Ads door Google