De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 22 maart 2015 morgendienst. Hartelijk welkom in deze dienst! Voorganger:Ds. C. van Atten Ouderling:Wilhelm van Eeken Organist:Krijn van Veen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 22 maart 2015 morgendienst. Hartelijk welkom in deze dienst! Voorganger:Ds. C. van Atten Ouderling:Wilhelm van Eeken Organist:Krijn van Veen."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 22 maart 2015 morgendienst

2 Hartelijk welkom in deze dienst! Voorganger:Ds. C. van Atten Ouderling:Wilhelm van Eeken Organist:Krijn van Veen

3 Jongerenkoor Esperanza zingt Welkom Gezang 173: 1-4 Stil gebed, votum en groet Psalm 65: 1 Tien geboden Psalm 65: 2 Gebed

4 Schriftlezing Matteüs 26 (nbv) Psalm 119: 5 Esperanza zingt twee liederen Kinderen gaan naar bijbelklas Verkondiging Psalm 118: 1, 2 (o.b.) Gebeden

5 Kinderen komen terug uit bijbelklas Esperanza zingt twee liederen Collectes Gezang 448: 1, 4 Zegen

6 Jongerenkoor Esperanza

7 Esperanza zingt: Alzo lief heeft God de wereld gehad Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijnen Eengeboren Zoon gegeven heeft, opdat allen die in Hem geloven niet verloren gaan, maar het eeuwige leven hebben. Amen.

8 Welkom en mededelingen

9 1 Alles wat over ons geschreven is gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, alle geboden worden thans voldragen, alle beproeving van de wildernis. Gezang 173: 1-4

10 2 Gods schepping die voor ons gesloten bleef ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten, die Zoon van David zijt en Man van Smarte, Koning der Joden die de dood verdreef. Gezang 173: 1-4

11 3 Jezus, de haard van uw aanwezigheid zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, Gij Hogepriester in der eeuwigheid. Gezang 173: 1-4

12 4 Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven, ons is een lofzang in de mond gegeven, sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan. Gezang 173: 1-4

13 Stil gebed Votum en groet

14 1 De stilte zingt U toe, o Here, in uw verheven oord. Wij zullen ons naar Sion keren waar Gij ons bidden hoort. Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, tot U komt al wat leeft, tot U, o redder uit ellende, die alle schuld vergeeft. Psalm 65: 1

15 Tien Geboden

16 2 Zalig wie door U uitverkoren mag wonen in uw hof, hoezeer hij door zijn schuld verloren terneerlag in het stof. Wij worden door U begenadigd die heilig zijt en goed. Gij die ons in uw huis verzadigt met alle overvloed. Psalm 65: 2

17 Gebed

18 We lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling Matteüs 26: 26-35 Schriftlezer: Chris van Balen Schriftlezing

19 Matteüs 26: 26-35 26 Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’ 27 En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: ‘Drink allen hieruit, 28 dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. 29 Ik zeg jullie: vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de

20 Matteüs 26: 26-35 wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.’ 30 Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg. 31 Onderweg zei Jezus tegen hen: ‘Jullie zullen mij deze nacht allemaal afvallen, want er staat geschreven: “Ik zal de herder doden, en de schapen van zijn kudde zullen uiteengedreven worden.” 32 Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea.’

21 Matteüs 26: 26-35 33 Petrus zei daarop tegen hem: ‘Misschien zal iedereen u afvallen, ik nooit!’ 34 Jezus antwoordde hem: ‘Ik verzeker je: deze nacht zul je, nog voor de haan gekraaid heeft, mij driemaal verloochenen.’ 35 Petrus zei: ‘Al zou ik met u moeten sterven, verloochenen zal ik u nooit.’ Alle andere leerlingen vielen hem daarin bij.

22 Psalm 119: 5 5 Diep in mijn hart berg ik uw heilig woord, opdat geen zonde daar kan binnendringen. Geprezen zijt Gij, H EER, aan ieder oord. Leid mij in 't licht van uw verordeningen. Dan zal ik zo dat iedereen het hoort het hoge recht van uw verbond bezingen.

23 Esperanza zingt: Amazing Grace Genade Gods, oneindig groot, geeft mij wat ‘k niet verdien. Ik was verloren, geest’lijk dood, ‘k was blind, maar kan nu zien. Na zelfs tienduizend jaren lang, licht stralend als de zon, dan prijs ik Hem nog net zolang, als toen het eerst begon.

24 Esperanza zingt: in de hemel is de Heer In de hemel is de Heer en Zijn glans is als kristal. Hij is de Heilige van God en Hij heerst over ’t heelal. Er is macht in Zijn woord, als de waat’ren bruist Zijn stem! Als de zon op de zee zo blauw, zo is de rijkdom van Zijn trouw

25 Esperanza zingt: in de hemel is de Heer En aan U alle macht, alle heerlijkheid en kracht. En aan U is de eer en de lof want U regeert! U regeert! Miljoenen in gereedheid staan de engelen om Zijn troon, verbijsterend Zijn sieraad en de schoonheid van Zijn kroon. U regeert in onze harten. U regeert over ’t heelal. U regeert in heel ons leven. U regeert overal!

26 De kinderen gaan nu naar de bijbelklas. Er zal verteld worden over: Jezus gevangengenomen en verhoord (naar Johannes 18)

27 Verkondiging

28 Psalm 118: 1, 2 (o.b.) 1 Laat ieder 's H EREN goedheid loven; want goed is d' Oppermajesteit: Zijn goedheid gaat het al te boven; Zijn goedheid duurt in eeuwigheid! Laat Isrel nu Gods goedheid loven, en zeggen;,,Roemt Gods majesteit; Zijn goedheid gaat het al te boven; Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!''

29 Psalm 118: 1, 2 (o.b.) 2 Laat Arons huis Gods goedheid loven, en zeggen:,,Roemt Gods majesteit! Zijn goedheid gaat het al te boven; Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!'' Laat die God vrezen, Hem nu loven, en zeggen;,,Roemt Gods majesteit! Zijn goedheid gaat het al te boven; Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!''

30 Dankzegging en voorbeden

31 De kinderen komen terug uit de bijbelklas.

32 Esperanza zingt: Mijn Heer moet lijden De nacht is donker, de nacht is donker in Gethsemane. De Heiland lijdt, en niemand weet van Zijn eenzaamheid. Het bitter kruid is het teken van de slavernij. ’t Brekend brood is Zijn dood, dat maakt mij vrij. Mijn Heer moet lijden alleen in Gethsemane.

33 Esperanza zingt: Mijn Heer moet lijden Mijn Heer moet sterven, mijn Heer moet sterven op Golgota. Hij draagt de straf, Hij draagt de straf aan het kruis voor mij. De Zoon van God als offerlam bereid, geeft Hem de kroon in eeuwigheid. Mijn Heer moet sterven op Golgota.

34 Esperanza zingt: Via Dolorosa Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag, verdrongen zich de mensen in de straat. Daar staarden ze Hem na: de man die sterven moest op Golgota. Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg, ging de Christus, onze Koning als een lam. Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan, langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgota.

35 Esperanza zingt: Via Dolorosa Er kwam bloed uit al zijn wonden, uit de striemen op zijn rug, uit de kroon van doornen om zijn hoofd geklemd. En Hij droeg met elke stap de hoon van hen die schreeuwden: “Kruisigt Hem!”. Zijn kruis werd een troon, zijn bloed wast ons schoon en het stroomt door het hart van Jeruzalem.

36 Collectes We staan onze gaven af voor: 1. Evangelisatie 2. Kerk

37 Gezang 448: 1, 4 1 Soms groet een licht van vreugde de christen als hij zingt: de Heer is 't die met vleugels van liefde hem omringt. Loopt alles ons ook tegen, Hij zal ons 't goede doen, Hij geeft na donk're regen een mild en klaar seizoen.

38 Gezang 448: 1, 4 4 Al zal geen wijnstok dragen, geen vijgenboom zijn vrucht, al ligt het veld te klagen onder een lege lucht, God doet zijn hand toch open, zijn lof krijgt stem in mij. Daar ik op Hem mag hopen, ben ik alleen maar blij.

39 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:

40 Vanmiddag begint de dienst om 17:00 uur, waarin we het heilig avondmaal hopen te vieren. Voorganger: ds. C. van Atten (Leiden)


Download ppt "Zondag 22 maart 2015 morgendienst. Hartelijk welkom in deze dienst! Voorganger:Ds. C. van Atten Ouderling:Wilhelm van Eeken Organist:Krijn van Veen."

Verwante presentaties


Ads door Google