De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zwangerschap en werk De zorgplicht van werkgevers voor zwangere werknemers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zwangerschap en werk De zorgplicht van werkgevers voor zwangere werknemers."— Transcript van de presentatie:

1 Zwangerschap en werk De zorgplicht van werkgevers voor zwangere werknemers

2 Wettelijke verplichting 1. Arbeidsomstandighedenwet (arbowet) – Arbeidsrisico’s – Voorlichting – Rustruimte 2. Arbeidstijdenwet – Werktijden – Rusttijden – Onder werktijd borstvoeding of kolven

3 1. Arbowet Arbeidsomstandighedenbeleid (artikel 3 lid 1 en sub c) Inventarisatie en evaluatie van risico's (artikel 5 lid 1): RI&E Voorlichting en onderricht (artikel 8)

4 Arbeidsomstandighedenbeleid 1.De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden, waarbij hij, gelet op de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening, het volgende in acht neemt: c. de inrichting van de arbeidsplaatsen, de werkmethoden en de bij de arbeid gebruikte arbeidsmiddelen alsmede de arbeidsinhoud worden zoveel als redelijkerwijs kan worden gevergd aan de persoonlijke eigenschappen van werknemers aangepast;

5 Risico-inventarisatie en-evaluatie RI&E 1.Bij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid legt de werkgever in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk vast welke risico's de arbeid voor de werknemers met zich brengt. Deze risico-inventarisatie en -evaluatie bevat tevens een beschrijving van de gevaren en de risico-beperkende maatregelen en de risico's voor bijzondere categorieën van werknemers.

6 arbeidsomstandighedenbesluit Risico-inventarisatie en -evaluatie (artikel 1.41) Indien in een bedrijf of inrichting een zwangere werknemer of een werknemer tijdens de lactatie werkzaam is of pleegt te zijn, wordt in de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in artikel 5 van de wet, in het bijzonder aandacht besteed aan de niet-limitatieve lijst van agentia, procédés en arbeidsomstandigheden, opgenomen in bijlage I bij de richtlijn.

7 Bedoelde risico’s: – Blootstelling aan gevaarlijke stoffen – Blootstelling aan reproductietoxische stoffen – Blootstelling aan biologische agentia (infectierisico’s) – Blootstelling aan ioniserende en niet-ioniserende straling – Fysieke belasting (bukken, tillen, draaien, duwen) – Emotionele belasting (werken onder tijdsdruk) – Fysische factoren (trillingen, koude, hitte, lawaai, werken onder overdruk) – Werk- en rusttijden (zoals onregelmatige werktijden): hiervoor zijn aparte bepalingen voor zwangeren opgenomen in de Arbeidstijdenwet.

8 Verboden werkzaamheden Arbeidsomstandighedenbesluit artikelen: 4.108, 4.109, 6.29; 6.29a Beleidsregel 4.1c-7

9 Verboden werkzaamheden (vervolg) Arbeidsverboden lood en loodverbindingen (artikel 4.108) Het is een zwangere werknemer en een werknemer tijdens de lactatie verboden arbeid te verrichten waarbij zij kunnen worden blootgesteld aan metallisch lood en zijn verbindingen. Arbeidsverboden enkele biologische agentia (artikel 4.109) Het is een zwangere werknemer verboden arbeid te verrichten waarbij zij kunnen worden blootgesteld aan de biologische agentia Toxoplasma en Rubellavirus, bedoeld in afdeling 9 van dit hoofdstuk, tenzij is gebleken dat zij hiervoor immuun is.

10 Verboden werkzaamheden (vervolg) Arbeidsverboden werken onder overdruk (artikel 6.29) Het is een zwangere werknemer verboden duikarbeid, caissonarbeid en overige arbeid onder overdruk als bedoeld in artikel 6.13 te verrichten Werken in ondergrondse winningsindustrie (artikel 6.29a) Het is een zwangere werknemer en een werknemer tijdens de lactatie verboden arbeid te verrichten in de ondergrondse winningsindustrie.

11 Verboden werkzaamheden (vervolg) Blootstelling aan inhalatie anesthetica (beleidsregel 4.1c-7) Grondslag: Arbobesluit artikel 4.1c, eerste lid, artikel 4.4 en artikel 4.10d Bij blootstelling aan inhalatie anesthetica in ziekenhuizen wordt aan de in artikel 4.1c, eerste lid en artikel 4.4, eerste lid van het Arbeidsomstandighedenbesluit opgenomen verplichting tot het nemen van doeltreffende maatregelen voldaan, indien adequate arbeidsmiddelen dan wel werkmethoden worden toegepast overeenkomstig het in bijlage 11 bij deze beleidsregels gestelde.

12 Maatregelen De arbeidshygiënische strategie: Elimineren van risicobron Afschermen van bron - via technische maatregelen Verminderen van blootstelling aan bron - via organisatorische maatregelen Persoonlijke beschermingsmaatregelen: deze worden gezien als tijdelijke noodmaatregelen

13 Voorlichting en onderricht 1.De werkgever zorgt ervoor dat de werknemers doeltreffend worden ingelicht over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico's, alsmede over de maatregelen die erop gericht zijn deze risico's te voorkomen of te beperken. Tevens zorgt de werkgever ervoor dat de werknemers doeltreffend worden ingelicht over de wijze waarop de deskundige bijstand, bedoeld in de artikelen 13, 14, 14a en 15, in zijn bedrijf of inrichting is georganiseerd.

14 Voorlichting en onderricht (vervolg) 2.De werkgever zorgt ervoor dat aan de werknemers doeltreffend en aan hun onderscheiden taken aangepast onderricht wordt verstrekt met betrekking tot de arbeidsomstandigheden. 3.Indien persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking van de werknemers worden gesteld en indien op arbeidsmiddelen of anderszins beveiligingen zijn aangebracht, zorgt de werkgever ervoor dat de werknemers op de hoogte zijn van hun doel en werking en de wijze waarop zij deze dienen te gebruiken.

15 Voorlichting en onderricht (vervolg) 4.De werkgever ziet toe op de naleving van de instructies en voorschriften gericht op het voorkomen of beperken van de in het eerste lid genoemde risico's alsmede op het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. 5.Indien binnen de onderneming werknemers jonger dan 18 jaar werkzaam zijn, houdt de werkgever bij de uitvoering van de in de voorgaande leden genoemde verplichtingen in het bijzonder rekening met de aan de jeugdige leeftijd inherente beperkte werkervaring en onvoltooide lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van deze werknemers.

16

17 Ook : Openbaarheid van RI&E-resultaten Voorlichting over werken ook ná de bevalling Informatie over mogelijke arbeidsrisico’s bij het geven van borstvoeding

18 Protocol informatievoorziening Voorlichting bij aanstelling van werknemers in de vruchtbare leeftijd Voorlichting wanneer een werkneemster meldt dat ze zwanger is Voorlichting over werkgebonden risicofactoren Voorlichting over wetgeving, zwangerschap en werk Voorlichting over borstvoeding en werk Voorlichting over verlofregelingen Mogelijkheid tot een preventief consult door bedrijfsarts

19 Preventief consult Persoonlijk risicoprofiel op basis van: – Aard van het werk – Belastbaarheid van werkneemster – Persoonsgebonden factoren Plan van aanpak: preventieve maatregelen en aanpassingen in het werk Informatie over zwangerschap en werk

20 Rol van bedrijfsarts Ondersteuning en advies:  Praktisch advies over maatregelen, bijv. inrichting werkplek, fysieke belasting, emotionele belasting, werk- en rusttijden  Inrichten van beleid  Begeleiding van verzuim bij zwangerschap Richtlijn bedrijfsarts: Zwangerschap, postpartumperiode en werk

21 Mogelijke werkaanpassingen, werkinstructies: Zo min mogelijk hurken, knielen, bukken of al staande voetpedalen bedienen Geen grote gewichten verplaatsen, of als het niet anders kan, maximaal minder dan 10 kilo tillen

22 Naast risico’s, maatregelen en voorlichting ook rustruimte Rustruimten (Arbowet, artikel 3.48): ·‘Voor zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie is een geschikte, af te sluiten besloten ruimte beschikbaar, waarin gelegenheid is of onmiddellijk kan worden gemaakt voor het nemen van rust. In een zodanige ruimte is een deugdelijk, al of niet opvouwbaar bed of een deugdelijke rustbank beschikbaar’.

23 2. Arbeidstijdenwet Werktijden Rusttijden Lactatietijd: tijd voor het geven van borstvoeding en of kolven

24 Werktijden zwangere werknemers Regelmatige werktijden Geen overwerk: – maximaal 10 uur ‘per dienst’ – gemiddeld 50 uren per week in periode van 4 aaneengesloten weken – gemiddeld 45 uren per week in periode van 16 aaneengesloten weken. Geen nachtdiensten (vanaf 20 e week van de zwangerschap) Vrijstelling van werk in de periode van 28 dagen tot de verwachte bevalling Vrijstelling van werk 42 dagen na de bevalling

25 Rusttijden zwangere werknemers Mogelijkheid tot het nemen van extra pauzes Met vanuit de wet als aangegeven maximum van 1/8 van de werktijd (per dienst)

26 Lactatietijd Een werkneemster mag een kwart van de werktijd besteden aan het geven van borstvoeding c.q. kolven Gedurende de eerste 9 levensmaanden van het kind

27 Zwangerschap, verlof en verzuim Zwangerschapsverlof: – Uitkering op basis van Wet arbeid en zorg – Periode van 16 weken in totaal – Start 4-6 weken voor verwachte bevallingsdatum Zwangerschapsverlof valt niet onder ziekteverlof Wel mogelijk risico op meer verzuim door werkomstandigheden


Download ppt "Zwangerschap en werk De zorgplicht van werkgevers voor zwangere werknemers."

Verwante presentaties


Ads door Google