De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opleiding BA4 - BA5 OPLEIDING GEBASEERD OP DE REGLEMENTERING A.R.E.I. r Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties r Kwam in 1981 tot stand (KB.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opleiding BA4 - BA5 OPLEIDING GEBASEERD OP DE REGLEMENTERING A.R.E.I. r Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties r Kwam in 1981 tot stand (KB."— Transcript van de presentatie:

1 Opleiding BA4 - BA5 OPLEIDING GEBASEERD OP DE REGLEMENTERING A.R.E.I. r Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties r Kwam in 1981 tot stand (KB van 10/03/1981) r Beoogt zowel de huishoudelijke (vanaf 01/10/1981) als de industriële installaties (vanaf 01/01/1983) r Het AREI heeft verschillende doelstellingen o.a;. - Bescherming van personen - Voorkoming van brand en ontploffing - Bescherming van de elektrische installatie zelf - Bescherming van het patrimonium (gebouwen en goederen)

2 Opleiding BA4 - BA5 Code Omschrijving Voorwaarden Voorbeelden BA1 Gewone Niet hieronder geclassificeerde personen Publieke lokalen, huizen BA2 Kinderen Kinderen die zich bevinden in Kinderbewaarplaatsen, de voor hen bestemde lokalen kinderkribben BA3 Gehandicapten Personen die niet over al hun fysische of Rusthuizen voor invaliden, geestelijke vermogens beschikken ouderlingen,... BA4 Gewaarschuwden Personen die voldoende ingelicht zijn of Uitbatings- of permanent bewaakt worden door onderhoudspersoneel vakbekwamen om gevaren te wijten aan van elektrische elektriciteit te vermijden installaties,... BA5 VakbekwamenPersonen die via kennis de gevaren van Ingenieurs of technici elektriciteit zelf kunnen inschatten en belast met de uitbating maatregelen kunnen bepalen om de van de elektrische risico’s te elimineren of te minimaliseren installaties,... Bekwaamheid van personen kan BA1 – BA5 Opleiding BA4 - BA5

3 Artikel 47 :Bekwaamheid van de personen De codificatietabel is dezelfde gebleven als voordien, behalve dat de code BA5 nu “vakbekwaam” genoemd wordt i.p.v. ”bevoegd”. De grote nieuwigheid is echter dat het AREI de voorwaarden vastlegt waaronder de toekenning van de codificatie mag gebeuren. De wijziging van dit artikel vindt zijn oorsprong in de publicatie van het nieuwe artikel 266.

4 Opleiding BA4 - BA5  De werkgever beoordeelt de bekwaamheid v/d werknemers en kent hen een codificatie toe  De werkgever houdt hierbij rekening met: hun kennis aangaande de risico’s v/d elektrische installaties (door opleiding of door ervaring) de aard en de verscheidenheid v/d elektrische installaties waarvoor deze kennis geldt de aard en verscheidenheid aan activiteiten.  Deze beoordeling is traceerbaar. Artikel 47: Voorwaarden voor de toekenning van de codificatie BA4 of BA5 :

5 Opleiding BA4 - BA5 TRACEERBAARHEID:  De traceerbaarheid v/d beoordeling v/d bekwaamheid kan omvatten: de attesten van de schoolse opleiding de professionele ervaring o.a. door het aantal dienstjaren de attesten van de naschoolse opleidingen, binnen of buiten het bedrijf de schriftelijke evaluatie van opleidingen binnen en buiten het bedrijf en van de opgedane ervaring Artikel 47: Beoordeling van de bekwaamheid

6 Opleiding BA4 - BA5 Artikel 266 : Werkzaamheden aan elektrische installaties In het “oude” artikel 266 kende men enkel werkzaamheden onder spanning en werkzaamheden buiten spanning. Gezien de omvangrijke afmetingen van het genaakbaarheids-gabarit omheen blanke onder spanning staande delen moesten de werken in hun nabijheid als werkzaamheden onder spanning beschouwd worden. Wat in de praktijk quasi niet toepasbaar was ! De publicatie van de Europese norm EN50110 “Exploitatie van elektrische installaties” in 1996 was een aanleiding om artikel 266 aan te passen. Het artikel werd volledig herzien en kan beschouwd worden als de omzetting van bovenvermelde norm in de Belgische wetgeving.

7 Opleiding BA4 - BA5 Artikel 266 Inhoudelijk overzicht: 1.Toepassingsgebied 2.Definities i.v.m. werkzaamheden 3.Algemene voorschriften  basisprincipes - procedures  personeel  organisatie 4.Exploitatiewerkzaamheden 5.Werkprocedures  algemeenheden  werkzaamheden buiten spanning  werkzaamheden onder spanning  werkzaamheden in de nabijheid van delen onder spanning 6.Onderhoudswerkzaamheden

8 Opleiding BA4 - BA5 Artikel 266 Bepalingen m.b.t. opleiding en vorming bij het uitvoeren van werkzaamheden  Het personeel moet:  onderricht worden over de veiligheids- en bedrijfsvoorschriften voor de uit te voeren werkzaamheden  bij langdurige werkzaamheden of bij wijziging van de werkomstandigheden een herhaling van het onderricht krijgen  De (werk- en/of installatie) verantwoordelijken vergewissen zich ervan dat:  het personeel vóór aanvang van de werkzaamheden specifieke en gedetailleerde instructies ontvangen heeft  de instructies begrepen zijn en toegepast worden

9 Opleiding BA4 - BA5 BA4 : gewaarschuwden: Personen die:  ofwel voldoende onderricht werden aangaande de elektrische risico’s verbonden aan de hen toevertrouwde werkzaamheden  ofwel permanent worden bewaakt door een vakbekwaam persoon tijdens de hen toevertrouwde werkzaamheden teneinde de aan elektriciteit verbonden risico’s tot een minimum te herleiden. BA5 : vakbekwamen: Personen die via kennis, verkregen door opleiding of ervaring, de gevaren verbonden aan de uit te voeren werkzaamheden zelf kunnen inschatten en de maatregelen kunnen bepalen om de daaruit voortvloeiende specifieke risico’s te elimineren of tot een minimum te beperken.

10 Opleiding BA4 - BA5 Opleiding moet leiden tot het toekennen van een Bekwaamheidsattest door de WERKGEVER !!!

11 Opleiding BA4 - BA5 Inhoud van het bekwaamheidsattest In het document moet worden opgenomen:  de naam v/d werknemer  de bekwaamheid v/d werknemer (BA4 of BA5)  voor welke elektrische installaties de codificatie geldt  voor welke werkzaamheden de codificatie geldt  de eventuele beperkingen  de geldigheidsduur van de codificatie  de voorwaarden voor behoud v/d codificatie.

12 Opleiding BA4 - BA5 HFDST.ONDERWERP H1-0Elektrische ongevallen H2-0Wetgeving, Kenmerken, Grootheden H3-0Algemeenheden (incl. bekwaamheidsattest) H4-0Gevaren van Elektriciteit H5-0Uitwendige invloeden H6-1Beschermingstechnieken voor BA4 H6-2Beschermingstechnieken voor BA5 H7-0Elektrische netsystemen (vooral voor BA5) OVERZICHT VAN DE PPT - PRESENTATIES - 1: H8-1Werkzaamheden voor BA4 H8-2Werkzaamheden voor BA5 H8-3Specifieke werkzaamheden

13 Opleiding BA4 - BA5 BIJZONDERE AANDACHT VOOR:  eigen veiligheidsprocedures  eigen ongevallensituaties H9-0Elektrisch materiaal - Laagspanning H10-0Interventies bij ongevallen H11-1Praktijkvoorbeeld voor BA4 H11-2Risicoanalyse met praktijkvoorbeeld voor BA5 H12-0Hoogspanning (BA5) OVERZICHT VAN DE PPT - PRESENTATIES - 2: HFDST.ONDERWERP


Download ppt "Opleiding BA4 - BA5 OPLEIDING GEBASEERD OP DE REGLEMENTERING A.R.E.I. r Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties r Kwam in 1981 tot stand (KB."

Verwante presentaties


Ads door Google