De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM bij deze middagdienst..

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM bij deze middagdienst.."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM bij deze middagdienst.

2 Orde van de dienst (1 van 2) Voorganger ds. H. de Bruijne
Welkom en mededelingen Zingen ‘Bede bij de wet’ Stil gebed Votum en groet Zingen psalm 119 : 7 en 8 Gebed Bijbellezing Romeinen 7:7 – 8:6 Bijbellezing Johannes 8 : 1 – 11 Zingen ‘Het tiende gebod’

3 Orde van de dienst (2 van 2) Voorganger ds. H. de Bruijne
Preek (over niet begeren) Zingen gezang 377 : 5 Gebeden Collecten Zingen gezang 158 : 1, 2 en 3 Geloofsbelijdenis Zingen gezang 158 : 4 Zegen Deurcollecte

4

5 Een vlijtig mens verwerft gezag, luiheid leidt tot slavernij.
Spreuk van de week Een vlijtig mens verwerft gezag, luiheid leidt tot slavernij. (Uit: Spreuken van koning Salomo 12 : 24)

6 Vandaag is er een deurcollecte voor de Evangelische Hogeschool Amersfoort. Student Dominik de Bruijne heeft op het mededelingenblad informatie verstrekt over de opleiding. Deze bijzondere hogeschool ontvangt geen subsidie, mede omdat het geen beroepsopleiding biedt. De EH is dus volledig afhankelijk van giften/collecten.

7 Diaconie CGK Utrecht-Centrum te Utrecht.
WERELDDIACONAAT via onze diaconie: Giro t.n.v. Diaconie CGK Utrecht-Centrum te Utrecht. Zegen ZOA bestaat dit jaar 40 jaar. Doel: hulp verlenen aan slachtoffers van natuurrampen en gewapende conflicten. Motivatie: gehoor willen geven aan Gods oproep de naaste in nood te helpen. Giro 550.

8 Welkom en mededelingen

9 Zingen ‘Bede bij de wet’.
Bij Exodus 20. Bron: ‘Een lied voor de bruidegom’. Tekst: Johan Klein.

10 Wij danken U, o God en HERE, dat Gij, die groot en heilig zijt,
‘Bede bij de wet’ : 1, 2, 3 en 12 Wij danken U, o God en HERE, dat Gij, die groot en heilig zijt, uw goede wet ons wilde leren, uw wet die tot het leven leidt.

11 "Ik ben uw God, Ik ben de HERE!": zo leerde Israël uw naam.
‘Bede bij de wet’ : 1, 2, 3 en 12 "Ik ben uw God, Ik ben de HERE!": zo leerde Israël uw naam. Wij roepen, naar uw Zoon ons leerde, eerbiedig U als "Vader" aan.

12 Wij waren slaven van de zonde: uw Zoon heeft ons daarvan bevrijd,
‘Bede bij de wet’ : 1, 2, 3 en 12 Wij waren slaven van de zonde: uw Zoon heeft ons daarvan bevrijd, opdat wij nu geen andre goden maar U alleen zijn toegewijd.

13 Help mij mijn zinnen niet te zetten op iets dat van mijn naaste is.
‘Bede bij de wet’ : 1, 2, 3 en 12 Help mij mijn zinnen niet te zetten op iets dat van mijn naaste is. Ik vind mijn vreugde in uw wetten: hoe schoon is uw getuigenis!

14 Stil gebed Votum en groet

15 Zegen uw knecht die Gij uw wil gebiedt.
Psalm 119 : 7 en 8 Zegen uw knecht die Gij uw wil gebiedt. Ontvouw de wet die Gij ons openbaarde. Open mijn oog, zodat het helder ziet, dat ik de wondren van uw wet ontware. O HEER, verberg mij uw geboden niet: ik ben een gast en vreemdeling op aarde.

16 Mijn ziel wordt van verlangen hier verteerd
Psalm 119 : 7 en 8 Mijn ziel wordt van verlangen hier verteerd om U te dienen op de rechte wijze. Maar wie zich overmoedig van U keert, wie weigert om uw grote naam te prijzen, die wordt door U, zoals uw woord ons leert, met vloek bedreigd. Gij zult hem van U wijzen.

17 Gebed

18 De lezing uit de Bijbel is Romeinen 7:7 – 8:6
volgens de Nieuwe BijbelVertaling.

19 Romeinen 7 7 Moeten we nu vaststellen dat de wet hetzelfde is als de zonde? Absoluut niet. Ik ben me echter pas door de wet bewust geworden van de zonde. Ik zou immers niet weten wat begeerte was als de wet niet zei: ‘Zet uw zinnen niet op wat van een ander is.’ 8 Maar de zonde heeft van het gebod gebruik gemaakt om begeerten in mij op te wekken, want zonder de wet is de zonde krachteloos.

20 10 en daardoor stierf ik. Het gebod, dat
Romeinen 7 9 Eens leefde ik zonder de wet, maar door de komst van het gebod kwam de zonde tot leven 10 en daardoor stierf ik. Het gebod, dat tot leven had moeten leiden, bleek juist tot mijn dood te leiden. 11 De zonde heeft gebruik gemaakt van het gebod: ze heeft mij misleid en mij door het gebod gedood.

21 het gebod te gebruiken laat de zonde zien hoe verderfelijk ze is.
Romeinen 7 12 Kortom, de wet zelf is heilig en de geboden zijn heilig, rechtvaardig en goed. 13 Is het dan het goede dat mij heeft gedood? Natuurlijk niet, het is de zonde. Maar om mij te doden heeft ze van het goede gebruik gemaakt; alleen zo kon duidelijk worden wat de zonde is. Door het gebod te gebruiken laat de zonde zien hoe verderfelijk ze is.

22 Romeinen 7 14 Wij weten dat de wet het werk van de Geest is, maar door mijn natuur ben ik uitgeleverd aan de zonde. 15 Wat ik doe, doorzie ik niet, want ik doe niet wat ik wil, ik doe juist wat ik haat. 16 Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil, dan erken ik dat de wet goed is.

23 17 Dan ben ik het niet die handelt, maar de zonde die in mij heerst.
Romeinen 7 17 Dan ben ik het niet die handelt, maar de zonde die in mij heerst. 18 Immers, ik besef dat in mij, in mijn eigen natuur, het goede niet aanwezig is. Ik wíl het goede wel, maar het goede doen kan ik niet. 19 Wat ik verlang te doen, het goede, laat ik na; wat ik wil vermijden, het kwade, dat doe ik.

24 21 Ik ontdek in mij de wetmatigheid dat
Romeinen 7 20 Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil, ben ik daar niet zelf de oorzaak van, maar de zonde die in mij heerst. 21 Ik ontdek in mij de wetmatigheid dat het kwade zich aan mij opdringt, ook al wil ik het goede doen. 22 Innerlijk stem ik vol vreugde in met de wet van God,

25 Romeinen 7 23 maar in alles wat ik doe zie ik die andere wet. Hij voert strijd tegen de wet waarmee ik met mijn verstand instem en maakt van mij een gevangene van de wet van de zonde, die in mij leeft. 24 Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood?

26 mijn natuur onderwerp ik mij aan de wet van de zonde.
Romeinen 7 25 God zij gedankt, door Jezus Christus, onze Heer. Met mijn verstand onderwerp ik mij aan de wet van God, maar door mijn natuur onderwerp ik mij aan de wet van de zonde.

27 1 Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld.
Romeinen 8 1 Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. 2 De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. 3 Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht.

28 niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de Geest.
Romeinen 8 Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen Zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd; zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend, 4 opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de Geest.

29 Romeinen 8 5 Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij zelf wil, maar wie zich laat leiden door de Geest is gericht op wat de Geest wil. 6 Wat onze eigen natuur wil brengt de dood, maar wat de Geest wil brengt leven en vrede.

30 Zingen ‘Het tiende gebod’.
Naar zondag 44 van de Heidelbergse Catechismus. Bron: “Wegwijzer naar Christus”. Tekst: Dr. H. van ’t Veld.

31 Nimmer mag ik iets begeren dat met Gods geboden strijdt.
‘Het tiende gebod’ : 1, 2 en 3 Nimmer mag ik iets begeren dat met Gods geboden strijdt. Alle zonden moet ik weren, streven naar gerechtigheid. Ook Gods kind kent in het leven lang nog de volmaaktheid niet, hoezeer het ook na wil streven wat de hele wet gebiedt.

32 Toch wordt mij Gods wet verkondigd, opdat ik steeds beter weet,
‘Het tiende gebod’ : 1, 2 en 3 Toch wordt mij Gods wet verkondigd, opdat ik steeds beter weet, hoe van aard zo boos en zondig ik die wet nog overtreed. Zo zal ik steeds meer verlangen naar vergeving van mijn schuld, de verzek’ring te ontvangen: Christus heeft de wet vervuld.

33 Gods wet blijft mij steeds omgeven, doet mij bidden tot de Geest:
‘Het tiende gebod’ : 1, 2 en 3 Gods wet blijft mij steeds omgeven, doet mij bidden tot de Geest: Laat toch groeien in mijn leven al wat zuivert en geneest. Heilge Geest, wil mij doorstromen, maak mij meer Gods beeld gelijk, tot mijn leven is volkomen in het hemels Koninkrijk.

34 Preek

35 Uit de Heidelbergse Catechismus,
zondag 44: 113. Wat eist het tiende gebod van ons? Dat zelfs de minste neiging of gedachte in strijd met een van Gods geboden nooit in ons hart mag opkomen, maar dat wij altijd en met ons gehele hart alle zonden verafschuwen en alle gerechtigheid liefhebben.

36 Uit de Heidelbergse Catechismus,
zondag 44: 114. Kunnen zij die tot God bekeerd zijn, deze geboden volkomen houden? Nee, ook in de allerheiligsten is – zolang zij in dit leven zijn – pas een eerste begin van deze gehoorzaamheid aanwezig; maar wel beginnen zij met een ernstig voornemen niet alleen naar enkele, maar naar alle geboden van God te leven.

37 Uit de Heidelbergse Catechismus,
zondag 44: 115 Waarom laat God ons de Tien Geboden zo streng prediken, wanneer toch niemand ze in dit leven kan volbrengen? Allereerst, opdat wij ons leven lang onzer zondige aard steeds beter leren kennen en met des te groter begeerte de vergeving van zonden en de gerechtigheid in Christus zoeken. Vervolgens …….

38 Uit de Heidelbergse Catechismus,
zondag 44: Vervolgens, opdat wij ons zonder ophouden beijveren en God bidden om de genade van de heilige Geest om steeds meer naar het beeld van God vernieuwd te worden, tot wij na dit leven de beloofde volmaaktheid bereiken.

39 Gezang 377 : 5 (1 van 2)

40 Gezang 377 : 5 (2 van 2)

41 Gebeden

42 Er wordt nu gecollecteerd voor:
Onderlinge Bijstand & Advies. (Singel)kerk. Straks is er een deurcollecte voor de Evangelische Hogeschool Amersfoort. Student Dominik de Bruijne heeft op het mededelingenblad een toelichting verstrekt op het feit dat deze bijzondere hogeschool geen subsidie ontvangt. De EH is dus volledig afhankelijk is van collecten en van (uw/jouw) giften.

43 Christus, met eer gekroonde, Zoon Gods in eeuwigheid,
Gezang 158 : 1, 2 en 3 Christus, met eer gekroonde, Zoon Gods in eeuwigheid, die bij en in God woonde en uitging in de tijd, Gij zijt de morgensterre die opging van zeer verre, uw licht straalt wijd en zijd.

44 Gij zijt als mens geboren, eenmaal de tijd vervuld,
Gezang 158 : 1, 2 en 3 Gij zijt als mens geboren, eenmaal de tijd vervuld, opdat geen mens verloren zou gaan in zond’ en schuld, Gij hebt de dood gedood en Gods hemel weer ontsloten, het leven ons onthuld.

45 opdat wij hier reeds proeven wat wij zozeer behoeven:
Gezang 158 : 1, 2 en 3 Geef dat w’ in uw genade toenemen meer en meer en gaan met U te rade en U beminnen zeer, opdat wij hier reeds proeven wat wij zozeer behoeven: 't zoet van uw heil, o Heer.

46 Geloofsbelijdenis (1 van 3)
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

47 Geloofsbelijdenis (2 van 3)
is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.

48 Geloofsbelijdenis (3 van 3)
Ik geloof in de Heilige Geest; ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen; vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.

49 Gij schepper aller dingen, Gij vaderlijke kracht, hebt alle ordeningen
Gezang 158 : 4 Gij schepper aller dingen, Gij vaderlijke kracht, hebt alle ordeningen der aarde in uw macht. Wil dan tot U bekeren ons hart en zijn begeren, God die ons thuis verwacht.

50 Zegen, te beantwoorden met:

51 Nú: Deurcollecte voor de
Evangelische Hogeschool (EH) te Amersfoort. Volgende week zondag: Kerkdiensten om uur (met avondmaal) en uur. Voorganger ds. H. de Bruijne.


Download ppt "WELKOM bij deze middagdienst.."

Verwante presentaties


Ads door Google