De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Landelijke Handhaving Strategie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Landelijke Handhaving Strategie"— Transcript van de presentatie:

1 Landelijke Handhaving Strategie
Henk Adema

2 Voorlopers van de LHS Landelijk:
Landelijke sanctiestrategie (LOM) (2000) Regionaal: Fries draaiboek handhaving milieuwetgeving

3 Criterium 2.3 VTH kwaliteitscriteria
Grondslag LHS Criterium 2.3 VTH kwaliteitscriteria CRITERIUM 2.3 Sanctiestrategie De handhavingsorganisatie handelt op grond van een sanctiestrategie, waarin de basisaanpak voor het bestuursrechtelijk en strafrechtelijk optreden bij overtredingen is vastgelegd.

4 Aanleiding LHS De wens van de overheid De organisatie van: verbeteren
Vergunningverlening Toezicht en Handhaving verbeteren

5 Werking LHS Geldt voor: Artikel 5.1 Wabo opgenomen wetten
Flora- en faunawet Monumentenwet 1988 Natuurbeschermingswet 1998 Ontgrondingenwet, Wet bodembescherming , Wet geluidhinder , Wet inzake de luchtverontreiniging , Wet milieubeheer , Wet ruimtelijke ordening , Waterwet

6 Doel van de LHS Rechtsgelijkheid  ABBB
“Gelijk speelveld” voor normadressaat Rechtsgevoel respecteren Leefomgeving veilig, schoon en gezond houden Transparantie

7 Hoe behalen wij ons doel
Beginselplicht tot handhaven Passende interventie bij iedere bevinding In vergelijkbare situaties vergelijkbare keuzes maken Interventies op vergelijkbare wijze kiezen en toepassen Landsbreed door het bestuurlijk bevoegd gezag / de Omgevingsdiensten, landelijke inspecties, politie en OM

8 Alleen LHS ?? In 2015/2016 volgt: Landelijke strategie voor
Vergunningverlening en Toezicht

9 LHS = Gezamenlijk product van:
OM IPO UvW VNG Ministerie van IenM ILT Inspectie SZW Nationale Politie De vereniging van Omgevingsdiensten

10 Ervaringen tot nu toe Ingebruikname 2011 DCMR Provincie Zuid Holland
Openbaar Ministerie

11 Hoe werkt de LHS Stappenplan
Positionering bevindingen in interventiematrix 2. Bepalen verzwarende aspecten Overleg bestuur/OM Optreden met interventiematrix 5. Vastleggen

12 Overtredingssituatie
Stap 1: Positionering bevindingen in de interventiematrix 4 3 2 1 Aanzienlijk dreigend en/of onomkeerbaar Van Belang Beperkt Vrijwel nihil Overtredingssituatie De mogelijke gevolgen zijn A B C D Goedwillend * Onbedoeld * Proactief Moet kunnen *Onverschillig Calculerend * bewust * risico nemend Bewust en structureel / Crimineel * Fraude * Oplichting * Witwassen Gedrag van de overtreder

13 Bepalen verzwarende aspecten
Stap 2: Bepalen verzwarende aspecten Bepalen verzwarende aspecten Status verdachte / voorbeeldfunctie Combinatie met andere relevante delicten Recidive Overmacht

14 Overleg bestuur/OM Twee richtingsverkeer De wijze van optreden
Stap 3: Overleg bestuur/OM Overleg bestuur/OM Twee richtingsverkeer De wijze van optreden Altijd overleg indien Midden segment Zware segment Vanaf A4 t/m C2

15 Optreden met de interventiematrix
Stap 4: Optreden met de interventiematrix Optreden met de interventiematrix Zie poster

16 Vastleggen De doorlopen stappen De genomen beslissingen
Verifieerbaar en transparant vastgelegd Volgens de geldende administratieprocedures Zodanig dat: hieruit kan worden afgeleid dat is voldaan aan: het motiverings­beginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel, het verbod van willekeur het verbod van misbruik van bevoegdheid. ABBB

17


Download ppt "Landelijke Handhaving Strategie"

Verwante presentaties


Ads door Google