De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 22 maart 2015 middagdienst. Hartelijk welkom in deze dienst Voorganger:ds. C. van Atten Ouderling:Wilhelm van Eeken Organist:Krijn van Veen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 22 maart 2015 middagdienst. Hartelijk welkom in deze dienst Voorganger:ds. C. van Atten Ouderling:Wilhelm van Eeken Organist:Krijn van Veen."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 22 maart 2015 middagdienst

2 Hartelijk welkom in deze dienst Voorganger:ds. C. van Atten Ouderling:Wilhelm van Eeken Organist:Krijn van Veen

3 Welkom Gezang 318: 1, 2, 8, 9 Stil gebed, votum en groet Psalm 84: 2 Gebed Schriftlezing: Efeziërs 3: 14-21 HSV Psalm 56: 5 (o.b.) Verkondiging

4 Gezang 95: 1, 2 Gebed Viering heilig avondmaal Gezang 355: 1, 4 Nodiging Gezang 360: 2, 3 Collectes Geloofsbelijdenis Zegen

5 Welkom

6 Zingende Gezegend 185 Gezang 318: 1, 2, 8, 9 1 Hoe goed, o Heer, is 't hier te zijn, bij woord en water, brood en wijn, waar alles ons een dag voorspelt dat hel en dood zijn neergeveld.

7 Zingende Gezegend 185 Gezang 318: 1, 2, 8, 9 2 Ons leven zal geborgen zijn en eenmaal zal het morgen zijn, als helder licht ons overstraalt; een Davidsster die nooit meer daalt.

8 Zingende Gezegend 185 Gezang 318: 1, 2, 8, 9 8 Ontsteek uw licht in onze geest, zodat ons hart verwonderd leest wat nog voor 't oog verborgen ligt in uw bereik, in uw gezicht;

9 Zingende Gezegend 185 Gezang 318: 1, 2, 8, 9 9 en als wij treden in de kring rondom uw heil en zegening, verenig ons en maak ons vrij van dood en schuld en slavernij!

10 Stil gebed Bemoediging en groet

11 2. Het heil dat uw altaar omgeeft beschermt en koestert al wat leeft. De mus, de zwaluw vindt een woning. Haar jongen zijn in veiligheid. Mij is een schuilplaats toebereid in het paleis van U, mijn Koning. Heil hen die toeven aan uw hof en steeds zich wijden aan uw lof. Psalm 84: 2

12 Gebed

13 We lezen nu, uit de Herziene Statenvertaling: Efeziërs 3: 14-21 Schriftlezingen

14 14 Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, 15 naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, 16 opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, 17 opdat Christus door het geloof in uw harten woont Efeziërs 3: 14-21

15 en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, 18 opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, 19 en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. 20 Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, Efeziërs 3: 14-21

16 overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, 21 Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen. Efeziërs 3: 14-21

17 Zingende Gezegend 185 Psalm 56: 5 (o.b.) 5 Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord; ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord. 'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord; wat sterv'ling zou mij schenden? Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden mij bijstand boodt, en 't onheil af zoudt wenden; tot U, o God, mijn lofzang op te zenden, door ijver aangespoord.

18 Verkondiging

19 Zingende Gezegend 185 Gezang 95: 1, 2 1 Nu bidden wij met ootmoed en ontzag de Vader aan, wiens naam aan elk geslacht in hemel en op aarde aanzijn gaf, dat, naar zijn heerlijk wezen, Hij ons de kracht des Heil'gen Geestes geve en de Messias bij ons intrek neme. Zijn liefde is de grondslag van ons leven, de oorsprong van ons hart.

20 Zingende Gezegend 185 Gezang 95: 1, 2 2 Dan zullen wij met alle heil'gen saam in 't morgenlicht op hoge tinnen staan en hoogt’ en diepte, lengte en breedte van Gods heil doormeten mogen. Dan kennen wij de liefde uit den hoge, al gaat zij verre het verstand te boven. Wij zullen tot de volle wasdom komen in Gods verheven naam.

21 Gebed

22 Avondsmaalsviering De avondmaalsgave in de kelken is voor Stichting Timon een interkerkelijke diaconale stichting voor hulp aan jongeren en jonge volwassenen

23 Lezing formulier 4

24 Zingende Gezegend 185 Gezang 355: 1, 4 1 Ziel, mijn ziel, aanvaard uw luister, treed te voorschijn uit het duister om u met het licht te sieren en uw zaligheid te vieren. God wil in zijn welbehagen u als gast aan tafel vragen, God, wien hemelen niet binden, in uw hart een herberg vinden.

25 Zingende Gezegend 185 Gezang 355: 1, 4 4 Geen verstand kan dit verklaren, niets dit wonder evenaren, dat in 't brood dat wij hier eten wij met God zijn aangezeten, in de wijn die wordt gedronken, Christus' bloed ons wordt geschonken. O geheim dat wij aanschouwen God, als wij uw Geest vertrouwen.

26 In de nacht, waarin Hij werd overgeleverd, nam Hij een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen en zei: dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis.

27 Zo nam Hij ook de beker, sprak de dankzegging daarover uit, liet hem rondgaan en zei: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed die voor u uitgegoten wordt tot vergeving van zonden.

28 Doet dit, zo dikwijls u die drinkt, tot mijn gedachtenis. (Allen spreken mee:) Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker verkondigen wij de dood van de Heer totdat Hij komt.

29 Gebed om de Heilige Geest Werk met uw Heilige Geest, O God, opdat wij in brood en wijn door het geloof deel hebben aan Jezus Christus, de Heer.

30 Maak ons door uw Geest één met Hem die zichzelf voor ons gegeven heeft en verbind ons met elkaar als levende leden van zijn lichaam tot lof en eer van uw Naam.

31 Zoals dit brood, dat wij breken, verstrooid was over de velden maar werd samengebracht en één is geworden, - breng zó uw gemeente bijeen van heinde en ver in het rijk van uw vrede.

32 (Allen spreken mee:) Want U alleen komt alle eer toe tot in lengte van dagen, door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen

33 2 Sterk ons wankelend vertrouwen, geef ons zelf wat Gij geboodt: dat wij met oprecht berouwen enkel rusten in uw dood; ja, vervul ons met uw krachten, opdat wij uw wet betrachten, zegen zo uw sacrament, dat ons hart U steeds meer kent. Gezang 360: 2, 3

34 3 Leer ons, Heer, vrijmoedig spreken over uw verlossend werk; geef dat niet die woorden breken op de daden van uw kerk, maar dat wij geheiligd leven op de plaats door U gegeven, en U volgen onder 't kruis op de smalle weg naar huis. Gezang 360: 2, 3

35 We staan onze gaven af voor: 1.Evangelisatie Collectes

36 Geloofsbelijdenis

37 Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onzen Here; Die ontvangen is van den Heil’gen Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; Geloofsbelijdenis

38 ten derden dage wederom opgestaan uit de doden; opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Geloofsbelijdenis

39 Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding des vleses; en een eeuwig leven. Amen, amen, amen. Geloofsbelijdenis

40 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:

41 Wel thuis en een goede week gewenst.


Download ppt "Zondag 22 maart 2015 middagdienst. Hartelijk welkom in deze dienst Voorganger:ds. C. van Atten Ouderling:Wilhelm van Eeken Organist:Krijn van Veen."

Verwante presentaties


Ads door Google