De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Orde van geneesheren: enkel tuchtrecht ?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Orde van geneesheren: enkel tuchtrecht ?"— Transcript van de presentatie:

1 Orde van geneesheren: enkel tuchtrecht ?
Lieven WOSTYN

2 Orde der geneesheren Wet van 25 juli 1938
Uitvoeringsbesluiten na de oorlog (1947) Tuchtrecht in eerste aanleg Provinciale raad KB 79 dd. 10 november 1967 Wet van 13 maart 1985 (openbaarheid RvB) KB 26 december 1985 (vrije vestiging artsen EG) KB 79 vervangt de wet van 25 juli 1938

3 Autonome zelfregulering
Inmenging overheid marginaal gewoonterecht Overvraagde overheid “De openbare mening en het geneesherenkorps betreuren sinds lang het feit dat er geen maatregelen kunnen genomen worden tegen deze geneesheren, die onder het dekmantel van hun diploma zich overgeven aan kwakzalverij of aan uitbuiting der zieken” MvT Zelfregulering op de achtergrond Rechtsonzekerheid en rechtsongelijkheid Theoretisch concept van de rechtstaat Vanaf de verlichting opkomende ideologieën van liberalisme, socialisme en communisme, naast de staat geen andere voorzien die de burgers autonoom kunnen binden Relatie burger-overheid ingrijpender van nachtwakerstaat naar verzorgingsstaat naar welvaartsstaat Internationalisatie met EVRM EHRM ze

4 Zelfregulering in medebewind
België: 600 verschillende groeperingen Eigen gedragsregels Eigen tuchtrechters Eigen tuchtprocedures Eigen tuchtsancties Zelfregulering op de achtergrond Rechtsonzekerheid en rechtsongelijkheid Theoretisch concept van de rechtstaat Vanaf de verlichting opkomende ideologieën van leberalisme, socialisme en communisme, naast de staat geen andere voorzien die de burgers autonoom kunnen binden Relatie burger-overheid ingrijpendervan nachtwakerstaat naar verzorgingsstaat naar welvaartsstaat Internationalisatie met EVRM EHRM ze

5 Samenstelling Provinciale Raad
Magistraat – assessor Plaatsvervangend magistraat benoemd door de Koning gekozen uit de Rechtbank van Eerste Aanleg duur 6 jaar Aantal leden (volgens de grootte van ger. arr.) Lid Nationale Raad raadgevende stem indien verkozen buiten PR

6 Bureau Provinciale Raad
samenstelling: - voorzitter - ondervoorzitter - secretaris + plaatsvervangers gekozen door Raad voor 3 jaar

7 Bevoegdheden Tuchtrecht Het opmaken van de lijst van de orde
Individuele maatregelen Adviserende bevoegdheid Bevoegdheid ivm erelonen Aangifte van onwettige geneeskunde Het bepalen van de jaarlijkse bijdrage

8 Bevoegdheden Tuchtrecht Het opmaken van de lijst van de orde
Toezicht op de naleving van de regels van geneeskundige plichtenleer Het opmaken van de lijst van de orde Individuele maatregelen Adviserende bevoegdheid Bevoegdheid ivm erelonen Aangifte van onwettige geneeskunde Het bepalen van de jaarlijkse bijdrage

9 tuchtrecht burgerlijk correctioneel
The next, where can the patient go with his complaints? A patient can level a complaint in three instances. Even simultanuously. Civil law governs disputes between private individuals. Civil cases are initiated by the injured who claims only financial compensation. Criminal law is the corpus which governs wrong done by individuals which are thought to harm society. Criminal cases could be initiated by the prosecutor. It’s sometimes an easier and cheaper way for the patient.The criminal court can fine you, empose a prison sentence and can give the patient a financial compensation. The disciplinary court can take away during a certain time the right to practise medecine or strike you from the medical register. tuchtrecht

10 Non bis in idem Tuchtvordering Burgerlijke vordering Strafvordering
Art. 417 Ger. W. Strafvordering Art. 422bis Sw Art Sw “Le criminel tient aussi le disciplinaire en état?”

11 Tuchtprocedure KB nr. 79 10 november 1967
Wettelijke omschreven bevoegdheid

12 Nullum crimen, nulla poena, sine lege ?
Wettelijk omschreven tuchtmisdrijven (WUG) art. 8, art. 11, art. 13, art. 14, art. 38 § 3 d… art. 18 KB 79 (niet betalen bijdrage) Vaag gegeven omschrijving Code van Geneeskundige Plichtenleer Koning verleende geen bindende kracht Aantal niet gecodificeerde gebruiken of richtlijnen al dan verwoord in adviezen “Deontologische rechtspraak?”

13 Geen normerende bevoegdheid
Individuele benadering van specifieke casus Geen globalisatie en generalisatie Specificiteit: verplichting mee te werken Waarheid verschuldigd Afzonderlijke vervolging

14 Anyone can sue anyone for anything
You can be sued for doing nothing. Er zijn geen voorwaarden aan verbonden. Dit wordt democratie genoemd. Er kan ook ambtshalve opgetreden worden.

15 Disciplinaire procedure
optreden ambtshalve of bij klacht klachten van arts, patiënt, derde en anonieme Bureau stelt Onderzoekscommissie aan verslag wordt voorgelegd aan PR de PR beslist i.v.m. al of niet verschijnen

16 Klacht Territorialiteitsbeginsel Tijdsbepaling Anoniem ?
Betwistingen omtrent de woonplaats RvB Tijdsbepaling Anoniem ? Ontvangstmelding “passend gevolg” zaak behandeld Verzoeningsprocedure

17 Onderzoekscommissie Bureau stelt in onderzoek Onderzoekscommissie
Cass Onafhankelijk en onpartijdig Verslag: ondertekend (opmerkingen) Kennis nemen van de klacht “in een zaak die u aanbelangt” Voorlopige omschrijving van de klacht Ruimste bevoegdheden Getuigen, deskundigen, klager, etc.

18 Verschijnen 15 dagen Inzagerecht Persoonlijk verschijnen ?
Bijstand door raadslieden ? RvB: Cass PR ? Mutatis mutandis… Meerdere raadslieden (arts) Gesloten deuren Geen media

19 Verschijnen Wrakingsrecht -> RvB Meerderheid van stemmen Vrijspraak
Sanctie Gemotiveerd

20 Disciplinaire procedure
Tuchtstraffen: - verbaal - waarschuwing - censuur - berisping - schorsing (max 2 jaar) - schrapping van de lijst betekening binnen de 8 dagen beroep kan aangetekend worden door : - arts - Magistraat assessor - Vz + Ovz Nationale Raad

21 Raden van Beroep 5 gewone leden+ 5 plaatsvervangers
Samenstelling 5 gewone leden+ 5 plaatsvervangers - verkozen artsen door PR - duur 6 jaar - raadsheren Hof van Beroep - 6 jaar - benoemd door de Koning - de Voorzitter en verslaggever wordt benoemd door de Koning, gekozen uit de raadsleden-magistraten lid van NR wordt afgevaardigd om zitting R.v.B. bij te wonen Wie is wie in werkelijkheid?

22 Hof van Cassatie verbreking van beslissing Raad van Beroep
ingediend door: - arts - minister bevoegd voor Volksgezondheid - Voorzitter en Oondervoorzitter Nationale Raad - Procureur-Generaal bij Hof van Cassatie beroep en voorziening in Cassatie schorsen uitvoering disciplinaire beslissing

23 Zijn we repressief ?

24 Zijn we repressief ?

25 Zijn we repressief ?

26 Zijn we repressief ?

27 Schorsingen

28 Bevoegdheden Tuchtrecht Het opmaken van de lijst van de orde
Individuele maatregelen Adviserende bevoegdheid Bevoegdheid ivm erelonen Aangifte van onwettige geneeskunde Het bepalen van de jaarlijkse bijdrage

29 Bevoegdheden Tuchtrecht Het opmaken van de lijst van de orde
Individuele maatregelen Adviserende bevoegdheid Bevoegdheid ivm erelonen Aangifte van onwettige geneeskunde Het bepalen van de jaarlijkse bijdrage

30 Bevoegdheden Tuchtrecht Het opmaken van de lijst van de orde
Individuele maatregelen Adviserende bevoegdheid Bevoegdheid ivm erelonen Aangifte van onwettige geneeskunde Het bepalen van de jaarlijkse bijdrage

31 Bevoegdheden Tuchtrecht Het opmaken van de lijst van de orde
Individuele maatregelen Adviserende bevoegdheid “aan leden” art. 6, 3° KB 79 PR “dwingend” NR vernietigbaar RvS

32 Bevoegdheden Tuchtrecht Het opmaken van de lijst van de orde
Individuele maatregelen Adviserende bevoegdheid Bevoegdheid ivm erelonen Aangifte van onwettige geneeskunde Het bepalen van de jaarlijkse bijdrage

33 Bevoegdheden Tuchtrecht Het opmaken van de lijst van de orde
Individuele maatregelen Adviserende bevoegdheid Scheidsrechterlijke bevoegdheid ivm erelonen Aangifte van onwettige geneeskunde Het bepalen van de jaarlijkse bijdrage

34 Bevoegdheden Tuchtrecht Het opmaken van de lijst van de orde
Individuele maatregelen Adviserende bevoegdheid Scheidsrechterlijke bevoegdheid ivm erelonen Laatste aanleg Vrijwillig (PR) Onttrokken aan bevoegdheid rechtbank

35 Bevoegdheden Tuchtrecht Het opmaken van de lijst van de orde
Individuele maatregelen Adviserende bevoegdheid Adviserende bevoegdheid ivm erelonen Elk verzoek van rechtbanken en hoven Verplicht/niet verplicht Partijen moet niet gehoord worden Advies dient niet te worden gevolgd

36 Bevoegdheden Tuchtrecht Het opmaken van de lijst van de orde
Individuele maatregelen Adviserende bevoegdheid Scheidsrechterlijke bevoegdheid ivm erelonen Aangifte van onwettige geneeskunde Het bepalen van de jaarlijkse bijdrage

37 Bevoegdheden Tuchtrecht Het opmaken van de lijst van de orde
Individuele maatregelen Adviserende bevoegdheid Scheidsrechterlijke bevoegdheid ivm erelonen Aangifte van onwettige geneeskunde Het bepalen van de jaarlijkse bijdrage

38 Pitfalls Klager geen beroep 30 versus 15 dagen

39 Toekomst Eerherstel ? Uitwissing ? Probatie ?
Inventief in uitstel behandeling zaken ? Hoger dan waarschuwing ? Niet verkozen? Genade ? Geldboetes ? Storme

40 Toekomst Hervorming Tuchtrechtelijk kortgeding, van rechtswege uitvoerbaar bij voorraad Klager Splitsing? “imagoprobleem”


Download ppt "Orde van geneesheren: enkel tuchtrecht ?"

Verwante presentaties


Ads door Google