De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ONTWIKKELGESPREKKEN ONDERWIJS - JEUGDHULP

Verwante presentaties


Presentatie over: "ONTWIKKELGESPREKKEN ONDERWIJS - JEUGDHULP"— Transcript van de presentatie:

1 ONTWIKKELGESPREKKEN ONDERWIJS - JEUGDHULP
30 oktober 2014: een eerste tussenstand

2 DOEL GESPREKKEN In kaart brengen onderwijs- en zorgbehoefte van leerlingen met complexe ondersteuningsvraag Input voor beleid om vanuit Passend Onderwijs en nieuwe Jeugdwet tot passende onderwijs-zorg arrangementen te komen 4 van de 8 gesprekken gevoerd; eerste resultaten bekend Conceptvoorstel volgt voorjaar 2015

3 4 indrukwekkende verhalen
Bas volgt praktijkonderwijs op het Park College in Alphen aan den Rijn. Hij heeft PDD NOS/ADHD. Bas kan niet lezen en schrijven, maar kan alles met zijn handen maken wat zijn ogen zien. M. is 11 jaar en zit op De Korte Vlietschool in Leiden. Hij heeft het syndroom van Down en ADHD. Zijn situatie is nu stabiel en hij ontwikkelt zich. Daar is echter een zoektocht van twee jaar aan vooraf gegaan.

4 (vervolg) Nadier is een VMBO-leerling op De Thermiek in Leiden. Hij heeft een hersenbeschadiging, hij kan niet spreken, lopen, schrijven en bedient de computer met zijn tenen. Hij is totaal afhankelijk, én leergierig! X is 8 jaar en zit op de Leidse Buitenschool in Katwijk. Hier is een lange zoektocht in onderwijs- en hulpverleningsland aan vooraf gegaan. Hij heeft ADHD, hechtingsproblematiek en een disharmonisch intelligentieprofiel. Dit uit zich in heftige gedragsproblematiek zowel thuis als op school.

5 Rode draden in de gesprekken
Passend onderwijsaanbod levert zeer positieve bijdrage aan ontwikkeling kind Verbinding speciaal onderwijs en jeugdhulp is minimaal -> aansluiting JGT op (V)SO dringend gewenst Ouders hebben lange zoektocht achter de rug; moesten overal zelf achteraan Behoefte aan integraal maatwerk, dus niet alleen onderwijs-zorg arrangement, maar ook incl. thuisbegeleiding, vervoer, voor- en naschoolse opvang, etc. PGB: de keuze om er voor je kind te zijn, zolang je er bent Het gaat vaak om jongens; de hulp en ondersteuning is hier niet specifiek op afgestemd Ouderbetrokkenheid is groot Ouders ontwikkelgesprekken niet representatief

6 Aansluiting onderwijs-jeugdhulp
Essentieel voor vroege signalering (met name bij meervoudige of terugkerende problematiek) Gezamenlijk overleg met ouders (1 Gezin 1 Plan), in plaats van elk afzonderlijk -> sneller passende hulpverlening Meer ondersteuning vanuit jeugdhulp nodig op school (pedagogisch-medewerker ondersteunt in/om de klas) Jeugdhulp, onderwijs en ouders zoeken samen naar de beste plek voor een kind Gezamenlijk optrekken onderwijs en jeugdhulp (vaste contactpersonen, elkaars werkveld leren kennen); maak gebruik van elkaars expertise!

7 Aanbevelingen onderwijs
Warme overdracht & korte lijntjes Zorg dat kinderen niet thuis komen te zitten Betere aansluiting VSO op gemeenten en maatschappij Invliegen expertise i.p.v. (te) snelle overstap naar SO Ondersteuningssysteem alle scholen op orde Dicht het gat tussen regulier onderwijs en speciaal onderwijs Meer (mannelijke) klassenassistenten Meer time-outmogelijkheden binnen de klas Ouders als serieuze gesprekspartner Varieer in grootte en samenstelling van de klassen Doorlopende leerlijn binnen SO, incl. vervolgopleiding (MBO)

8 Aanbevelingen jeugdhulp
Aansluiting JGT op (V)SO -> hoe regelen (veel kinderen van buiten de regio) Meer ondersteuning gezin, met name in voor- en vroegschoolse periode Behoud mogelijkheid PGB Betere communicatie m.b.t. overgang indicaties BJZ en PGB’s Voldoende deskundigheid binnen JGT m.b.t. (voormalige) AWBZ-zorg Hulp en ondersteuning voor gezinnen zonder sterk systeem -> JGT als regisseur

9 Aanbevelingen vrije tijd
Training sociale vaardigheden voor oudere leerlingen met beperking Maatjesproject met leeftijdgenoten Voldoende gespecialiseerd naschools aanbod voor kinderen met beperking (creatieve therapie, koken, voorlichting seksuele ontwikkeling, etc.) Gekwalificeerde opvang aan huis (voor en na schooltijd) voor kinderen met gedragsproblemen Uitdagende dagbesteding voor kinderen met alleen lichamelijke beperking

10 Aanbevelingen leerlingenvervoer
Ook van school naar behandelkliniek Ook op andere tijden dan begin en einde schooldag Spreekbuis voor ouders voor moeilijke situaties binnen leerlingenvervoer Alternatieven bij grote gedragsproblematiek en/of ernstige fysieke belemmeringen

11 Aanbevelingen WMO Aandacht voor armoedebeleid bij sommige gezinnen met complexe onderwijs-zorgvraag Behoud leerwerkbedrijven, zodat ook kinderen met beperking ervaring kunnen opdoen met bijbaantje Hou lange termijneffecten in het oog. Investeren in lezen en schrijven en basisvaardigheden levert maatschappelijk gezien veel op Voldoende woningen die aangepast kunnen worden als ouders hun kind thuis willen verzorgen PGB voor ouders die stoppen met werken om zelf hun kind te ondersteunen op school en thuis

12 HOE NU VERDER? 4 overige ontwikkelgesprekken voeren
Aansluiten bij gesprekken ihkv leerplichtontheffing Inventariseren huidige innovatieve onderwijs-zorg arrangementen (geen prioriteit, flexibel maatwerk is leidend) Uitwerken resultaten gesprekken Probleemanalyse maken en bepalen wat er nodig is aan passende onderwijs-zorg arrangementen Conceptvoorstel maken, incl. aanbevelingen voor toegang, bekostiging en organisatie van de arrangementen Werkbijeenkomst met afvaardiging zorgaanbieders, (V)SO, SWV, JGT en gemeenten om conceptvoorstel te bespreken (voorjaar 2015) Bestuurlijke besluitvorming binnen SWV en gemeenten over conceptvoorstel Presentatie eindvoorstel in brede bijeenkomst

13 Concreet…. Uitwerken resultaten laatste 4 ontwikkelgesprekken -> Myriam i.s.m. Rich, Annelies en Vanessa Aanbevelingen gesprekken sturen naar SWV en JGT’s Probleemanalyse maken, bepalen wat nodig is en conceptvoorstel schrijven -> Rich, Annelies, Myriam, Vanessa. PO- en VO-raad en VNG lezen mee. Werkbijeenkomst voorjaar 2015 Nog bepalen wie organiseert Betrekken cliënten/werkgroep cliënt en kwaliteit


Download ppt "ONTWIKKELGESPREKKEN ONDERWIJS - JEUGDHULP"

Verwante presentaties


Ads door Google