De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 14 september 2014 morgendienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 14 september 2014 morgendienst."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 14 september 2014 morgendienst

2 Welkom in deze dienst waarin het avondmaal gevierd zal worden.
Voorganger: ds. J. Vogel (Eindhoven) Ouderling: Wilhelm van Eeken Organist: Krijn van Veen

3 Gezang 319 Psalm 84: 1 en 2 Psalm 84: 3 Psalm 84: 6 Gezang 72 Psalm 34: 4 Psalm 23: 3 Gezang 303: 2 en 5 Lukas 24: 13 – 32

4 Welkom en mededelingen

5 1 Looft God, die zegent al wat leeft, der heem'len Heer is Hij,
Gezang 319: 1, 2, 3, 4 en 5 1 Looft God, die zegent al wat leeft, der heem'len Heer is Hij, die tussen ons zijn woning heeft. Die ver is, is nabij.

6 2 Looft God, Hij stuurt het schip der kerk, dat naar de morgen vaart.
Gezang 319: 1, 2, 3, 4 en 5 2 Looft God, Hij stuurt het schip der kerk, dat naar de morgen vaart. Hij is de hartslag van ons werk, Hij houdt het welbewaard.

7 3 Looft God, zijn vinger wijst ons aan, een toren in de tijd,
Gezang 319: 1, 2, 3, 4 en 5 3 Looft God, zijn vinger wijst ons aan, een toren in de tijd, dat het ten hemel toe moet gaan, en gaat in eeuwigheid.

8 4 Looft God, want Hij spreekt onze taal, Hij troont op onze lof.
Gezang 319: 1, 2, 3, 4 en 5 4 Looft God, want Hij spreekt onze taal, Hij troont op onze lof. In woord en doop en avondmaal houdt Hij bij ons zijn hof.

9 5 Looft God, die ons aan tafel vraagt, loof bruid, uw Bruidegom,
Gezang 319: 1, 2, 3, 4 en 5 5 Looft God, die ons aan tafel vraagt, loof bruid, uw Bruidegom, Ik loof U die mijn leven draagt, o lieve God, ik kom.

10 Stil gebed Votum en groet Stil gebed Votum en groet

11 1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
Psalm 84: 1 en 2 1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, het huis waar Gij uw naam en eer hebt laten wonen bij de mensen. Hoe brand ik van verlangen om te komen in uw heiligdom. Wat zou mijn hart nog liever wensen dan dat het juichend U ontmoet die leven zijt en leven doet.

12 2 Het heil dat uw altaar omgeeft beschermt en koestert al wat leeft.
Psalm 84: 1 en 2 2 Het heil dat uw altaar omgeeft beschermt en koestert al wat leeft. De mus, de zwaluw vindt een woning. Haar jongen zijn in veiligheid. Mij is een schuilplaats toebereid in het paleis van U, mijn Koning. Heil hen die toeven aan uw hof en steeds zich wijden aan uw lof.

13 Gebed van de zondag Gebed van de zondag

14 3 Welzalig die uit uw kracht leeft, die naar uw tempel zich begeeft,
Psalm 84: 3 3 Welzalig die uit uw kracht leeft, die naar uw tempel zich begeeft, zijn hart wijst hem de rechte wegen. Zij trekken op van overal en, gaat het door het dorre dal, dan valt op hen een milde regen. Ja, in het hart van de woestijn ontspringt een heldere fontein.

15 Leefregel Leefregel

16 6 Want God onze Heer die ons mild
Psalm 84: 6 6 Want God onze Heer die ons mild bestraalt als zon, beschermt als schild, zal in genade ons verhogen. Zijn hand onthoudt het goede niet aan wie oprecht Hem hulde biedt en eerlijk wandelt voor zijn ogen Heer, die het al in handen houdt, welzalig die op U vertrouwt.

17 Gebed Gebed

18 We lezen Lukas 24: 13 – 32 uit de Nieuwe Bijbelvertaling.

19 Verschijningen; Jezus opgenomen in de hemel
Lukas 24: 13 – 32 Verschijningen; Jezus opgenomen in de hemel 13 Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaüs heet en zestig stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. 14 Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. 15 Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, 16 maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden.

20 Lukas 24: 13 – 32 17 Hij vroeg hun: ‘Waar loopt u toch over te praten?’ Daarop bleven ze somber gestemd staan. 18 Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: ‘Bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is?’ 19 Jezus vroeg hun: ‘Wat dan?’ Ze antwoordden: ‘Wat er gebeurd is met Jezus uit Nazaret, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk.

21 Lukas 24: 13 – 32 20 Onze hogepriesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. 21 Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. 22 Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen,

22 Lukas 24: 13 – 32 23 vonden ze zijn lichaam daar niet en ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. De engelen zeiden dat hij leeft. 24 Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet.’ 25 Toen zei hij tegen hen: ‘Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben?

23 Lukas 24: 13 – 32 26 Moest de messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?’ 27 Daarna verklaarde hij hun wat er in al de Schriften over hem geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de Profeten. 28 Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. 29 Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden: ‘Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde.’

24 Lukas 24: 13 – 32 Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. 30 Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. 31 Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik. 32 Daarop zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’

25 De kinderen mogen nu naar de bijbelklas.
Er zal verteld worden over Sara’s dood en begrafenis. (Genesis 23: 1 – 21)

26 Preek Preek

27 1 Gij volgt ons uit Jeruzalem en spreekt zodat ons in uw stem
Gezang 72: 1, 2, 3 en 4 1 Gij volgt ons uit Jeruzalem en spreekt zodat ons in uw stem waar Gij de schriften open doet, het woord van den beginne groet.

28 2 Zo zult Gij ons terzijde gaan, want Gij zijt waarlijk opgestaan;
Gezang 72: 1, 2, 3 en 4 2 Zo zult Gij ons terzijde gaan, want Gij zijt waarlijk opgestaan; in 't breken van ons brood zijt Gij ons in ons eigen huis nabij.

29 3 O Heer, tot U zo bidden wij, blijf in ons midden, wees nabij,
Gezang 72: 1, 2, 3 en 4 3 O Heer, tot U zo bidden wij, blijf in ons midden, wees nabij, steek Gij ons dorre hart in brand al zijn wij traag door onverstand.

30 4 Wanneer ons dan de avond wenkt, de schaduw van ons leven lengt,
Gezang 72: 1, 2, 3 en 4 4 Wanneer ons dan de avond wenkt, de schaduw van ons leven lengt, wees onze laatste reisgenoot, een metgezel in alle nood.

31 Dankzegging en voorbeden Lezing formulier 2 voor het Heilig Avondmaal

32 zijn eniggeboren zoon, onze Heer,
Geloofsbelijdenis Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

33 is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel,
Geloofsbelijdenis is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.

34 Ik geloof in de Heilige Geest; ik geloof een heilige, katholieke,
Geloofsbelijdenis Ik geloof in de Heilige Geest; ik geloof een heilige, katholieke, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen; vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.

35 4 Komt nader, ziet en proeft, opdat men smake naar waardij
Psalm 34: 4 4 Komt nader, ziet en proeft, opdat men smake naar waardij des Heren goedheid. Zalig hij die veilig bij Hem toeft. Die thuis hoort in Gods kring, dient met ontzag zijn hoog bewind. Zelfs waar de leeuw geen voedsel vindt wacht u verzadiging.

36 Viering van het Heilig Avondmaal

37 3 Gij zalft mijn hoofd met d' olie van uw vrede,
Psalm 23: 3 3 Gij zalft mijn hoofd met d' olie van uw vrede, Gij vult mijn kelk met gelukzaligheden. Ja, zaligheid en liefd' en welbehagen zullen mij volgen al mijn levensdagen. Ik zal het welkom horen van mijn koning en jaar aan jaar verblijven in zijn woning.

38 Als de kinderen terug zijn uit de bijbelklas zal er nog één collecte zijn die bestemd is voor de diaconie.

39 2 Door God bijeen vergaderd, één volk dat Hem behoort,
Gezang 303: 2 en 5 2 Door God bijeen vergaderd, één volk dat Hem behoort, als kindren van één Vader; één doop, één Geest, één woord. Zo offert allerwege de kerk U lof en prijs. Eén naam is aller zegen, één brood is aller spijs.

40 5 Met God zijn wij verbonden, met Vader, Zoon en Geest,
Gezang 303: 2 en 5 5 Met God zijn wij verbonden, met Vader, Zoon en Geest, met al wie overwonnen, al wie zijn trouw geweest. Bewijs ons uw genade, dan zingen wij bevrijd de glorie van uw daden, in tijd en eeuwigheid.

41 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:

42 Vanmiddag begint de dienst om 17. 00 uur
Vanmiddag begint de dienst om uur. In deze dienst gaat wederom dominee J. Vogel uit Eindhoven voor.


Download ppt "Zondag 14 september 2014 morgendienst."

Verwante presentaties


Ads door Google