De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Auteur: Wim Laman Programma voor vandaag  Problemen bij winstbepaling uitgaande van de vermogensvergelijking.  Winstberekening door vermogensvergelijking.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Auteur: Wim Laman Programma voor vandaag  Problemen bij winstbepaling uitgaande van de vermogensvergelijking.  Winstberekening door vermogensvergelijking."— Transcript van de presentatie:

1 Auteur: Wim Laman Programma voor vandaag  Problemen bij winstbepaling uitgaande van de vermogensvergelijking.  Winstberekening door vermogensvergelijking Onttrekkingen Stortingen Versie 3.41 -- 31 dec 2014VPB_PRES02_2014 1

2 Auteur: Wim Laman Winstberekeningsmethoden  De fiscale winst kan volgens twee methoden worden bepaald:  uitgaande van de commerciële winst (V en W)  uitgaande van de vermogensvergelijking.  Probleem bij A  Bedrijfseconomische begrippen kosten en opbrengsten verschillen van de fiscale begrippen – zie vorige les.  Probleem bij b  Wijzigingen in kapitaal anders dan door winst elimineren.  Bedrijfseconomische begrippen kosten en opbrengsten verschilt van fiscale begrippen. Versie 3.41 -- 31 dec 2014VPB_PRES02_2014 2

3 Auteur: Wim Laman Ad A. Mogelijke oorzaken verschil commerciële en fiscale winst:  Afschrijving – art.3.30 en 3.30a IB;  Verschil in waarderingsgrondslagen;  Gemengde kosten (art. 8-5 Vpb);  Vennootschapsbelasting (is commercieel kostenposten);  Verschil tussen giften en aftrekbare giften;  Te verrekenen verliezen. Voorbeeld Een productiebedrijf schrijft op haar dpm’s jaarlijks 30% van de aanschafprijs af. Fiscaal mag jaarlijks niet meer dan 20% worden afgeschreven. Versie 3.41 -- 31 dec 2014VPB_PRES02_2014 3

4 Auteur: Wim Laman Verschillen regels fiscale en commerciële winst Bij het bepalen van de winst komen mede (wel) in aftrek: a.tantièmes/winstaandelen aan bestuurders en personeel voor verrichte arbeid (tegenprestatie); b.… d.oprichtingskosten/wijzigingskosten kapitaal; e.… g.winstuitdelingen aan leden/natuurlijke personen van een coöperatie (tegenprestatie voor ‘ledenprestatie’ – zie hierna); h.… i.fictieve kosten van vrijwilligers bij lichamen van algemeen maatschappelijk of sociaal belang. Art. 9 extra aftrek post Versie 3.41 -- 31 dec 2014VPB_PRES02_2014 4

5 Auteur: Wim Laman Fiscaal geen kosten1 van 2 Bij het bepalen van de winst komen niet in aftrek: a.dividend/winstuitkeringen aan aandeelhouders, oprichters, e.d. tenzij tegenprestatie (zie ook 9-a); b.… d.rente van hybride leningen (opm. lening lijkt op eigen vermogen); e.vennootschapsbelasting + buitenlandse winstbelastingen; f.dividend- en kansspelbelasting (zijn voorheffingen op Vpb); j.uitreiken/toekennen aandelen/winstbewijzen en rechten daarop; art. 10 Versie 3.41 -- 31 dec 2014VPB_PRES02_2014 5

6 Auteur: Wim Laman Fiscaal geen kosten2 van 2  Er gelden er bijzondere regels voor:  Beloningen aan commissaris/AB-houder – art. 11;  Giften – art. 16. Versie 3.41 -- 31 dec 2014VPB_PRES02_2014 6

7 Auteur: Wim Laman Commissarisbeloning - art. 11-11 van 3  Hoofdregel  Commissarisbeloning is volledig aftrekbaar van de winst.  Uitzondering  Afwijkende regel voor commissaris die AB-houder is  Beloning tot en met € 1.815 per jaar: 100% aftrek;  Beloning tot en met € 18.152 per jaar: 50% aftrek;  Daarboven: maximaal € 9.076 aftrek. Versie 3.41 -- 31 dec 2014VPB_PRES02_2014 7

8 Auteur: Wim Laman Commissarisbeloning - art. 11-12 van 3  Uitzondering op de uitzondering  Als deel van de beloning werd ontvangen voor:  1 e toezicht namens niet-aandeelhouders  en  2 e waarnemen directie (bestuurstaak) mag dat deel altijd volledig in aftrek worden gebracht. cumulatieve voorwaarden Versie 3.41 -- 31 dec 2014VPB_PRES02_2014 8

9 Auteur: Wim Laman Ad B – de vermogensvergelijking1 van 3 Probleem bij B:  Wijzigingen in kapitaal anders dan door winst;  Bedrijfseconomische begrippen kosten en opbrengsten verschillen van fiscale begrippen vergroting Versie 3.41 -- 31 dec 2014VPB_PRES02_2014 9

10 Auteur: Wim Laman Vermogensvergelijking2 van 3  Je bent gewend om de winst m.b.v. de winst- en verliesrekening te bepalen (kosten versus opbrengsten).  De winstberekening via vermogensvergelijking berust op  eindvermogen -/- beginvermogen = winst.  Het vermogen kan wijzigen door:  winst  andere oorzaken  Door uit de vermogensmutatie de andere oorzaken te elimineren, houden wij de winst over. Versie 3.41 -- 31 dec 2014VPB_PRES02_2014 10

11 Auteur: Wim Laman Vermogensvergelijking3 van 3  Voorbeeld  Het eigen vermogen van NV Awerda bedroeg op:  31-12€120.000  01-01€50.000  Op het eerste oog lijkt het dat er € 70.000 winst is gemaakt. Maar wat blijkt? Het aandelenkapitaal is dit jaar met € 25.000 vergroot. Als wij deze (onbelaste) toename elimineren, ontstaat het volgende plaatje:  31-12€120.000  01-01vermogen€50.000  aandelenemissie€25.000  gecorrigeerd beginvermogen€75.000 -/-  Winst€45.000 Versie 3.41 -- 31 dec 2014VPB_PRES02_2014 11

12 Auteur: Wim Laman Hamvraag Versie 3.41 -- 31 dec 2014VPB_PRES02_2014 12

13 Auteur: Wim Laman Onttrekkingen  Te elimineren onttrekkingen:  Winstuitdelingen. Cashdividend; Stockdividend; Verkapt dividend / informele kapitaalstorting – zie les 1.  Vennootschapsbelasting. Zoals de loonbelasting van het brutoloon wordt geheven, wordt de vennootschapsbelasting van de winst voor belasting geheven.  Bronbelasting. Dividendbelasting: –heeft wel invloed op de grootte van het vermogen; –door andere oorzaak dan kosten of opbrengsten –conclusie: elimineren. Versie 3.41 -- 31 dec 2014VPB_PRES02_2014 13

14 Auteur: Wim Laman Vennootschapsbelasting – art. 10-1-d1 van 2  De vpb kan op twee manieren in de aangifte verwerkt worden:  Via het kasstelsel. De onttrekking is gelijk aan het betaalde bedrag; Op de balans vind je niets.  Via het reserveringsstelsel. Op de balans vind je een post ‘te betalen vpb’. Is de gangbare methode. Versie 3.41 -- 31 dec 2014VPB_PRES02_2014 14

15 Auteur: Wim Laman Reserveringsstelsel Versie 3.41 -- 31 dec 2014VPB_PRES02_2014 15

16 Auteur: Wim Laman Kasstelsel Versie 3.41 -- 31 dec 2014VPB_PRES02_2014 16

17 Auteur: Wim Laman Stortingen  Te elimineren stortingen:  Kapitaalstortingen. Nominaal gestort kapitaal; Agio; Informeel kapitaal.  Deelnemerschapslening Fiscaal wordt niet alles wat als lening te boek staat als lening aanvaard. Soms wordt een lening als eigen vermogen behandeld. Bijvoorbeeld als rentevergoeding afhankelijk is van de winst en/of lening is achtergesteld, de hybride leningen. Versie 3.41 -- 31 dec 2014VPB_PRES02_2014 17

18 Auteur: Wim Laman Stortingen  Uitgifte van aandelen  Als een NV of BV aandelen plaatst, vergroot zij daarmee haar vermogen. Bij uitgifte tegen een koers boven pari (> 100%) ontstaat er agio.  De agio wordt vaak gebruikt om op een later moment winst belastingvrij aan de aandeelhouders uit te keren. Fiscaal is immers sprake van terugbetaling van eigen inleg.  Door die terugbetaling wijzigt de grootte van het vermogen. De oorzaak is een andere dan kosten of opbrengsten. De mutatie moet bij de fiscale winstberekening geëlimineerd worden.  Onthoud: als de mutaties zich uitsluitend op balansniveau voordoen, moet je elimineren. Versie 3.41 -- 31 dec 2014VPB_PRES02_2014 18

19 Auteur: Wim Laman Oefening 11 van 2 Fiscale vermogen Xerxes BV per 1 jan 2014 Besluit AVA: inkoop eigen aandelen nominaal € 200.000 voor € 175.000. Het voordelig koersverschil wordt aan de winst toegevoegd. De totale winst (volgens de W en V-rekening) over 2014 bedroeg € 340.000. De reserves wijzigen niet. Gevraagd Bereken het belastbare bedrag. Versie 3.41 -- 31 dec 2014VPB_PRES02_2014 19

20 Auteur: Wim Laman Oefening 12 van 2  Antwoord Versie 3.41 -- 31 dec 2014VPB_PRES02_2014 20

21 Auteur: Wim Laman Informele kapitaalstorting  Meer dan eens worden uitkeringen aan de aandeelhouders als kosten gepresenteerd.  Voordelen  komt bij de BV t.l.v. de winst → minder Vpb;  aandeelhouder betaalt geen/minder IB of Vpb. In feite is er sprake van een winstuitdeling. Andere voorbeelden van winstuitdeling zijn onderlinge transacties tegen niet-marktcomforme prijzen. De een wordt dan ten koste van de ander bevoordeeld / benadeeld. Versie 3.41 -- 31 dec 2014VPB_PRES02_2014 21

22 Auteur: Wim Laman Dividend - art. 10-1-a1 van 2  Voorbeeld 1  M BV heeft alle aandelen D BV.  D BV verkoopt een vrachtauto voor € 100.000 aan M BV.  De economische waarde is echter € 175.000.  D BV bevoordeelt hiermee M BV voor € 75.000.  D BV moet dit als een direct uitgekeerde boekwinst verantwoorden.  Deze boekwinst is bij M BV dividend.  De fiscale journaalposten luiden:  M BV:  mag over € 175.000 afschrijven;  moet € 75.000 als dividend verantwoorden (deelnemingsvrijstelling). Versie 3.41 -- 31 dec 2014VPB_PRES02_2014 22

23 Auteur: Wim Laman Dividend - art. 10-1-a2 van 2  Voorbeeld 2  M BV heeft alle aandelen D BV.  M BV heeft een vordering op D BV van € 150.000.  M BV heeft een rente bedongen van 2% waar derden 6% betalen.  M BV bevoordeelt hiermee D BV voor € 6.000 per jaar. Er is sprake van een onttrekking.  Er volgt een fiscale correctie die bij:  M BV tot € 6.000 extra inkomsten leidt en  bij D BV tot een informele kapitaalstorting leidt  De fiscale journaalposten luiden: ‘Balansmutaties’ corrigeren als dividenduitkering, ‘w&v-mutaties’ als informele kapitaalstorting. Versie 3.41 -- 31 dec 2014VPB_PRES02_2014 23

24 Auteur: Wim Laman Arm’s-lengthbeginsel  Om winstverschuivingen van een fiscaal duur land (NL) naar een fiscaal goedkoop land (Bahama’s 0%, Curaçao 2%) tegen te gaan mogen met elkaar verbonden lichamen voor onderlinge transacties louter zakelijke prijzen berekenen.  T.b.v. de controle daarop geldt er een documentatieplicht. Versie 3.41 -- 31 dec 2014VPB_PRES02_2014 24

25 Auteur: Wim Laman Doorschuiven actief1 van 4  Oefening  Moeder BV bezit alle aandelen van Dochter BV. M BV heeft D BV in rekening-courant een lening van € 50.000 verstrekt. D BV lijdt al enkele jaren verlies en kan de lening niet terugbetalen.  In D BV zit een verrekenbaar verlies van € 130.000. Om verdamping door tijdsverloop te voorkomen, komt M BV met het volgende plan:  M BV verkoopt een pand dat € 400.000 waard is, voor de boekwaarde van € 150.000 aan D BV. D BV blijft de koopsom schuldig. De schuld stijgt daardoor tot € 200.000.  D BV verkoopt het pand daarna voor € 400.000 aan een derde. Uit de opbrengst lost zij de schuld aan M BV af. Verder boekt zij het geactiveerde verlies op de behaalde boekwinst af. Wat daarna resteert, keert zij als dividend uit.  Gevraagd  Wat zou het fiscale gevolg zijn? Versie 3.41 -- 31 dec 2014VPB_PRES02_2014 25

26 Auteur: Wim Laman  M BV verkoopt pand tegen boekwaarde aan D BV. Doorschuiven actief2 van 4 Versie 3.41 -- 31 dec 2014VPB_PRES02_2014 26

27 Auteur: Wim Laman Doorschuiven actief3 van 4  D BV verkoopt het pand aan een derde. Versie 3.41 -- 31 dec 2014VPB_PRES02_2014 27

28 Auteur: Wim Laman Doorschuiven actief4 van 4  Op deze manier zou langs slinkse weg een winst die eigenlijk bij Moeder BV opkomt met het verrekenbaar verlies van Dochter BV worden verrekend. Zou, wat de wetgever heeft er via art. 8b een stokje voor gestoken. Versie 3.41 -- 31 dec 2014VPB_PRES02_2014 28

29 Auteur: Wim Laman Deelnemerschapslening  Intrest  Komt bij de BV ten laste van de winst  minder Vpb;  Wordt bij de AB-houder belast in box 3.  Reactie wetgever/rechtspraak  Een lening die: +achtergesteld is bij alle schuldeisers; +geen vaste looptijd kent of looptijd > 50 jaar; +een winstafhankelijke rente kent; +slechts opeisbaar is bij faillissement etc. wordt als een informele kapitaalstorting behandeld. cumulatieve eisen! Versie 3.41 -- 31 dec 2014VPB_PRES02_2014 29

30 Auteur: Wim Laman Oefening 21 van 3 In 2015 is over 2014 € 80.000 dividend uitgekeerd, waarvan € 35.000 in contanten en € 45.000 in aandelen. Op de balans per 1-1-2015 is hier nog geen rekening mee gehouden.  Gevraagd 1.Bereken het fiscale vermogen per 31-12-2013 en per 31-12-2014. 2.Bepaal de fiscale winst over 2014 door vermogensvergelijking. Versie 3.41 -- 31 dec 2014VPB_PRES02_2014 30

31 Auteur: Wim Laman Oefening 22 van 3  Antwoord Versie 3.41 -- 31 dec 2014VPB_PRES02_2014 31

32 Auteur: Wim Laman Oefening 23 van 3 Versie 3.41 -- 31 dec 2014VPB_PRES02_2014 32

33 Auteur: Wim Laman  EINDE Versie 3.41 -- 31 dec 2014VPB_PRES01_2014 33 Versie 3.41 -- 31 dec 2014VPB_PRES02_2014 33


Download ppt "Auteur: Wim Laman Programma voor vandaag  Problemen bij winstbepaling uitgaande van de vermogensvergelijking.  Winstberekening door vermogensvergelijking."

Verwante presentaties


Ads door Google