De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma voor vandaag

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma voor vandaag"— Transcript van de presentatie:

1 Programma voor vandaag
Problemen bij winstbepaling uitgaande van de vermogensvergelijking. Winstberekening door vermogensvergelijking Onttrekkingen Stortingen VPB_PRES02_2014 Versie dec 2014

2 Winstberekeningsmethoden
De fiscale winst kan volgens twee methoden worden bepaald: uitgaande van de commerciële winst (V en W) uitgaande van de vermogensvergelijking. Probleem bij A Bedrijfseconomische begrippen kosten en opbrengsten verschillen van de fiscale begrippen – zie vorige les. Probleem bij b Wijzigingen in kapitaal anders dan door winst elimineren. Bedrijfseconomische begrippen kosten en opbrengsten verschilt van fiscale begrippen. VPB_PRES02_2014 Versie dec 2014

3 Ad A. Mogelijke oorzaken verschil commerciële en fiscale winst:
Afschrijving – art.3.30 en 3.30a IB; Verschil in waarderingsgrondslagen; Gemengde kosten (art. 8-5 Vpb); Vennootschapsbelasting (is commercieel kostenposten); Verschil tussen giften en aftrekbare giften; Te verrekenen verliezen. Voorbeeld Een productiebedrijf schrijft op haar dpm’s jaarlijks 30% van de aanschafprijs af. Fiscaal mag jaarlijks niet meer dan 20% worden afgeschreven. VPB_PRES02_2014 Versie dec 2014

4 Verschillen regels fiscale en commerciële winst
Bij het bepalen van de winst komen mede (wel) in aftrek: tantièmes/winstaandelen aan bestuurders en personeel voor verrichte arbeid (tegenprestatie); b. … oprichtingskosten/wijzigingskosten kapitaal; g. winstuitdelingen aan leden/natuurlijke personen van een coöperatie (tegenprestatie voor ‘ledenprestatie’ – zie hierna); h. … i. fictieve kosten van vrijwilligers bij lichamen van algemeen maatschappelijk of sociaal belang. Art. 9 extra aftrekpost VPB_PRES02_2014 Versie dec 2014

5 Fiscaal geen kosten 1 van 2
Bij het bepalen van de winst komen niet in aftrek: dividend/winstuitkeringen aan aandeelhouders, oprichters, e.d. tenzij tegenprestatie (zie ook 9-a); rente van hybride leningen (opm. lening lijkt op eigen vermogen); vennootschapsbelasting + buitenlandse winstbelastingen; dividend- en kansspelbelasting (zijn voorheffingen op Vpb); uitreiken/toekennen aandelen/winstbewijzen en rechten daarop; art. 10 VPB_PRES02_2014 Versie dec 2014

6 Fiscaal geen kosten 2 van 2
Er gelden er bijzondere regels voor: Beloningen aan commissaris/AB-houder – art. 11; Giften – art. 16. VPB_PRES02_2014 Versie dec 2014

7 Commissarisbeloning - art. 11-1 1 van 3
Hoofdregel Commissarisbeloning is volledig aftrekbaar van de winst. Uitzondering Afwijkende regel voor commissaris die AB-houder is Beloning tot en met € per jaar: 100% aftrek; Beloning tot en met € per jaar: 50% aftrek; Daarboven: maximaal € aftrek. VPB_PRES02_2014 Versie dec 2014

8 Commissarisbeloning - art. 11-1 2 van 3
Uitzondering op de uitzondering Als deel van de beloning werd ontvangen voor: 1e toezicht namens niet-aandeelhouders en 2e waarnemen directie (bestuurstaak) mag dat deel altijd volledig in aftrek worden gebracht. cumulatieve voorwaarden VPB_PRES02_2014 Versie dec 2014

9 Ad B – de vermogensvergelijking 1 van 3
Probleem bij B: Wijzigingen in kapitaal anders dan door winst; Bedrijfseconomische begrippen kosten en opbrengsten verschillen van fiscale begrippen vergroting VPB_PRES02_2014 Versie dec 2014

10 Vermogensvergelijking 2 van 3
Je bent gewend om de winst m.b.v. de winst- en verliesrekening te bepalen (kosten versus opbrengsten). De winstberekening via vermogensvergelijking berust op eindvermogen -/- beginvermogen = winst. Het vermogen kan wijzigen door: winst andere oorzaken Door uit de vermogensmutatie de andere oorzaken te elimineren, houden wij de winst over. VPB_PRES02_2014 Versie dec 2014

11 Vermogensvergelijking 3 van 3
Voorbeeld Het eigen vermogen van NV Awerda bedroeg op: 31-12 € 01-01 € Op het eerste oog lijkt het dat er € winst is gemaakt. Maar wat blijkt? Het aandelenkapitaal is dit jaar met € vergroot. Als wij deze (onbelaste) toename elimineren, ontstaat het volgende plaatje: 01-01 vermogen € aandelenemissie € gecorrigeerd beginvermogen € /- Winst € VPB_PRES02_2014 Versie dec 2014

12 Hamvraag VPB_PRES02_2014 Versie dec 2014

13 Onttrekkingen Te elimineren onttrekkingen: Winstuitdelingen.
Cashdividend; Stockdividend; Verkapt dividend / informele kapitaalstorting – zie les 1. Vennootschapsbelasting. Zoals de loonbelasting van het brutoloon wordt geheven, wordt de vennootschapsbelasting van de winst voor belasting geheven. Bronbelasting. Dividendbelasting: heeft wel invloed op de grootte van het vermogen; door andere oorzaak dan kosten of opbrengsten conclusie: elimineren. VPB_PRES02_2014 Versie dec 2014

14 Vennootschapsbelasting – art. 10-1-d 1 van 2
De vpb kan op twee manieren in de aangifte verwerkt worden: Via het kasstelsel. De onttrekking is gelijk aan het betaalde bedrag; Op de balans vind je niets. Via het reserveringsstelsel. Op de balans vind je een post ‘te betalen vpb’. Is de gangbare methode. VPB_PRES02_2014 Versie dec 2014

15 Reserveringsstelsel VPB_PRES02_2014 Versie dec 2014

16 Kasstelsel VPB_PRES02_2014 Versie dec 2014

17 Stortingen Te elimineren stortingen: Kapitaalstortingen.
Nominaal gestort kapitaal; Agio; Informeel kapitaal. Deelnemerschapslening Fiscaal wordt niet alles wat als lening te boek staat als lening aanvaard. Soms wordt een lening als eigen vermogen behandeld. Bijvoorbeeld als rentevergoeding afhankelijk is van de winst en/of lening is achtergesteld, de hybride leningen. VPB_PRES02_2014 Versie dec 2014

18 Stortingen Uitgifte van aandelen
Als een NV of BV aandelen plaatst, vergroot zij daarmee haar vermogen. Bij uitgifte tegen een koers boven pari (> 100%) ontstaat er agio. De agio wordt vaak gebruikt om op een later moment winst belastingvrij aan de aandeelhouders uit te keren. Fiscaal is immers sprake van terugbetaling van eigen inleg. Door die terugbetaling wijzigt de grootte van het vermogen. De oorzaak is een andere dan kosten of opbrengsten. De mutatie moet bij de fiscale winstberekening geëlimineerd worden. Onthoud: als de mutaties zich uitsluitend op balansniveau voordoen, moet je elimineren. VPB_PRES02_2014 Versie dec 2014

19 Oefening 1 1 van 2 Fiscale vermogen Xerxes BV per 1 jan 2014
Besluit AVA: inkoop eigen aandelen nominaal € voor € Het voordelig koersverschil wordt aan de winst toegevoegd. De totale winst (volgens de W en V-rekening) over 2014 bedroeg € De reserves wijzigen niet. Gevraagd Bereken het belastbare bedrag. VPB_PRES02_2014 Versie dec 2014

20 Oefening 1 2 van 2 Antwoord VPB_PRES02_2014 Versie dec 2014

21 Informele kapitaalstorting
Meer dan eens worden uitkeringen aan de aandeelhouders als kosten gepresenteerd. Voordelen komt bij de BV t.l.v. de winst → minder Vpb; aandeelhouder betaalt geen/minder IB of Vpb. In feite is er sprake van een winstuitdeling. Andere voorbeelden van winstuitdeling zijn onderlinge transacties tegen niet-marktcomforme prijzen. De een wordt dan ten koste van de ander bevoordeeld / benadeeld. VPB_PRES02_2014 Versie dec 2014

22 Dividend - art. 10-1-a 1 van 2 Voorbeeld 1
M BV heeft alle aandelen D BV. D BV verkoopt een vrachtauto voor € aan M BV. De economische waarde is echter € D BV bevoordeelt hiermee M BV voor € D BV moet dit als een direct uitgekeerde boekwinst verantwoorden. Deze boekwinst is bij M BV dividend. De fiscale journaalposten luiden: M BV: mag over € afschrijven; moet € als dividend verantwoorden (deelnemingsvrijstelling). VPB_PRES02_2014 Versie dec 2014

23 Dividend - art. 10-1-a 2 van 2 Voorbeeld 2
M BV heeft alle aandelen D BV. M BV heeft een vordering op D BV van € M BV heeft een rente bedongen van 2% waar derden 6% betalen. M BV bevoordeelt hiermee D BV voor € per jaar. Er is sprake van een onttrekking. Er volgt een fiscale correctie die bij: M BV tot € extra inkomsten leidt en bij D BV tot een informele kapitaalstorting leidt De fiscale journaalposten luiden: ‘Balansmutaties’ corrigeren als dividenduitkering, ‘w&v-mutaties’ als informele kapitaalstorting. VPB_PRES02_2014 Versie dec 2014

24 Arm’s-lengthbeginsel
Om winstverschuivingen van een fiscaal duur land (NL) naar een fiscaal goedkoop land (Bahama’s 0%, Curaçao 2%) tegen te gaan mogen met elkaar verbonden lichamen voor onderlinge transacties louter zakelijke prijzen berekenen. T.b.v. de controle daarop geldt er een documentatieplicht. VPB_PRES02_2014 Versie dec 2014

25 Doorschuiven actief 1 van 4
Oefening Moeder BV bezit alle aandelen van Dochter BV. M BV heeft D BV in rekening-courant een lening van € verstrekt. D BV lijdt al enkele jaren verlies en kan de lening niet terugbetalen. In D BV zit een verrekenbaar verlies van € Om verdamping door tijdsverloop te voorkomen, komt M BV met het volgende plan: M BV verkoopt een pand dat € waard is, voor de boekwaarde van € aan D BV. D BV blijft de koopsom schuldig. De schuld stijgt daardoor tot € D BV verkoopt het pand daarna voor € aan een derde. Uit de opbrengst lost zij de schuld aan M BV af. Verder boekt zij het geactiveerde verlies op de behaalde boekwinst af. Wat daarna resteert, keert zij als dividend uit. Gevraagd Wat zou het fiscale gevolg zijn? VPB_PRES02_2014 Versie dec 2014

26 Doorschuiven actief 2 van 4
M BV verkoopt pand tegen boekwaarde aan D BV. VPB_PRES02_2014 Versie dec 2014

27 Doorschuiven actief 3 van 4
D BV verkoopt het pand aan een derde. VPB_PRES02_2014 Versie dec 2014

28 Doorschuiven actief 4 van 4
Op deze manier zou langs slinkse weg een winst die eigenlijk bij Moeder BV opkomt met het verrekenbaar verlies van Dochter BV worden verrekend. Zou, wat de wetgever heeft er via art. 8b een stokje voor gestoken. VPB_PRES02_2014 Versie dec 2014

29 Deelnemerschapslening
Intrest Komt bij de BV ten laste van de winst  minder Vpb; Wordt bij de AB-houder belast in box 3. Reactie wetgever/rechtspraak Een lening die: achtergesteld is bij alle schuldeisers; geen vaste looptijd kent of looptijd > 50 jaar; een winstafhankelijke rente kent; slechts opeisbaar is bij faillissement etc. wordt als een informele kapitaalstorting behandeld. cumulatieve eisen! VPB_PRES02_2014 Versie dec 2014

30 Oefening 2 1 van 3 In 2015 is over 2014 € dividend uitgekeerd, waarvan € in contanten en € in aandelen. Op de balans per is hier nog geen rekening mee gehouden. Gevraagd Bereken het fiscale vermogen per en per Bepaal de fiscale winst over 2014 door vermogensvergelijking. VPB_PRES02_2014 Versie dec 2014

31 Oefening 2 2 van 3 Antwoord VPB_PRES02_2014 Versie dec 2014

32 Oefening 2 3 van 3 VPB_PRES02_2014 Versie dec 2014

33 EINDE VPB_PRES02_2014 VPB_PRES01_2014 Versie 3.41 -- 31 dec 2014
33


Download ppt "Programma voor vandaag"

Verwante presentaties


Ads door Google