De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Antiwitwas Vorming toetsers 9 maart 2015 Jos De Blay

Verwante presentaties


Presentatie over: "Antiwitwas Vorming toetsers 9 maart 2015 Jos De Blay"— Transcript van de presentatie:

1

2 Antiwitwas Vorming toetsers 9 maart 2015 Jos De Blay
Lid uitvoerend comité IAB Voorzitter Interinstitutenwerkgroep Vorming toetsers 24 en 25 oktober 2013

3 Vorming toetsers 24 en 25 oktober 2013
Plan Stand van zaken Forum for international transparency: bij bezoek in 2012 werden onze antwoorden overgemaakt GAFI en EUROPA Onze verplichtingen Onze acties In de praktijk Overzicht – wat bewoog ? Onderzoek en commentaren op vragenlijst kwaliteitstoetsing Praktische vragen? Vorming toetsers 24 en 25 oktober 2013

4 Stand van zaken, GAFI, EUROPA en onze verplichtingen
Oorsprong? GAFI en Europa Externe accountants en/of externe belastingconsulenten? IAB, controle- en tuchtoverheid Vorming toetsers 24 en 25 oktober 2013

5 Website witwascel: www.ctif-cfi.be
de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De meldingsplicht externe accountant en/of belastingconsulent Website witwascel: (preventieve witwas-)Wet van 11/01/1993 Van toepassing op externe accountants en / of externe belastingconsulenten, intussen aangepast door de wet van 18 januari 2010 en daaropvolgende wetgeving. O.m. meerdere keren aan gepast in 2011, 2012 en 2013, 2014 Niet van toepassing op interne leden, ook niet op stagiairs, zelfstandig of niet Art. 3, 3° en 4° AWW  Art. 2 REGLEMENT

6 De preventieve witwaswet: Controle
FAG (GAFI): aanbevelingen Financiële Actiegroep & Global & Forum on Transparency and exchange of Information for Tax Purposes (mondiaal) Europese Richtlijnen (EU) omgezet in het Belgisch recht (wet van 11/01/1993, KB van 11 juni 1993 betreffende de CFI) 1e Richtlijn 91/308/EEG 2e Richtlijn 2001/97/EG 3e Richtlijn 2005/60/EG Wet (BE) Reglement voor het BIBF, het IBR en het IAB (met de waarde van een norm voor het IAB)  artikel 38 AWW TOELICHTINGSNOTA-OMZENDBRIEF

7 Preventieve witwaswet:
TWEE ELKAAR AANVULLENDE PIJLERS: Repressief luik: Artikel 505 Strafwetboek en 42, 3°SW welke misdrijven, wie kan worden bestraft en welke straffen Preventief luik: Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

8 Preventieve witwaswet: Internationale context
4de gemeenschappelijke evaluatie van België Conclusies? Na plenaire zitting in Parijs op 26 februari. Maart 2015 ? FAG Akkoord voor publicatie voorzien juni 2015 ? Omzetting in het Belgisch recht – nieuwe wetswijziging van Wet 4de AML-richtlijn

9 Preventieve witwaswet:
Internationale context – 4de evaluatie van België door Financiële Actiegroep (FAG - FATF)

10 Preventieve witwaswet: 4de evaluatie van België door FAG : doel?
Technische conformiteit: evalueert de graad van technische conformiteit tussen enerzijds de Belgische wetten, de KB’s, reglementen, enz.… en de 40 FAG-aanbevelingen van de FAG Efficiëntie: instelling van efficiënte mechanismen ter controle van de naleving door het IAB en de externe accountants en/of belastingconsulenten bedoeld in artikelen 7 tot 20, 23 tot 30 en 33, alsook deze bedoeld in de koninklijke besluiten, reglementen en andere maatregelen ter uitvoering van de wet (art. 39 AWW)

11 Preventieve witwaswet: 4de evaluatie van België door FAG
Nieuwe evoluties ? Evaluatie van België door de FAG (GAFI), organisatie van de OESO in Op risicogeörienteerd beleid: cruciaal in de processus van de GAFI: efficiënt beleid (efficacité) gevraagd van België Van alle actoren, onder wie de Instituten Risicoanalyse België : in 06/2014 vertrouwelijke bekendmaking aan Instituten van de nationale risicoanalyse (CFI) 10/2014: sectorale risicoanalyse opgesteld door de Instituten

12 Preventieve witwaswet: 4de evaluatie van België door FAG
Tijdslijn evaluatie door de FAG - GAFI ? 11/2013 – 12/2014: deelname alle actoren AWW aan vormingen van de CFI 12/2013 – 04/2014: beantwoorden vragenlijsten FAG over De technische conformiteit (wetgeving, reglementen, enz…) De efficiëntie van het antiwitwassysteem gecontroleerd Op vlak van risico De 40 aanbevelingen van de FAG Vormingen en sensibilisering Informatie verspreid aan de leden Efficiënte toepassing door de leden Controles door de Instituten Sancties Een hele serie vragen/antwoorden/correspondentie over en weer.

13 Preventieve witwaswet: 4de evaluatie van België door FAG
Tijdslijn evaluatie ter plaatse door de FAG - GAFI ? Juni 2014: voorbereidende vergaderingen 30/06/2014: zijn de instituten te beschouwen als controle-autoriteit of niet ? 02/07/2014: Transparantie van rechtspersonen en juridische constructies Risico’s verbonden aan juridische constructies Risico’s verbonden aan verenigingen zonder winstoogmerk 07/07/2014: risico’s en context 08/07/2014: preventieve maatregelen, procedures in de kantoren en meldingen aan de CFI: assistentie van enkele beroepsbeoefenaars

14 Preventieve witwaswet: 4de evaluatie van België door FAG
09/2014 – 12/2014: vier opeenvolgende gewijzigde ontwerpverslagen FAG Heel wat vragen/antwoorden/correspondentie over en weer, en verschillende gemeenschappelijke evaluatieverslagen – Argumenten, cijfers, betwisting van de conclusies 02/2015: lek in de pers: Gafi zou evaluatie onvoldoende geven aan België Cruciale vergaderingen – 23/02/2015: vergadering in Parijs – 26/02/2015: plenaire zitting in Parijs Conclusie ? Opvolging België ? Geen opvolging of versterkte opvolging (suivi renforcé?”) ? Jaarlijks ? Hoe lang ?

15

16

17 Preventieve witwaswet:
4de evaluatie van België door FAG (3): voorlopige conclusies? Sectorale risicoanalyse werd niet uitgevoerd in juni 2014 Goed begrip “basisregels”, maar toepassing te “mechanisch” (trop méchanique), onvoldoende risico-georiënteerd. Probleem “identificatie uiteindelijke begunstigden” Probleem “PEP’s” Verscherpt klantenonderzoek kan/moet verbeteren Aantal Meldingen van verdachte verrichtingen aan CFI: aanpak op basis van subjectieve criteria, sterke vooruitgang in aantal, maar aantal blijft (te) beperkt! Organisatie van de kantoren Opdracht externe AC en/of BC Voor de (niet-)financiële en beroepen: “de beperkte controles en de straffen”, die quasi uitsluitend opgelegd worden voor het Vragenlijst AWW/FT  een grote negatieve impact op de efficiëntie van de AWW/FT-maatregelen Tekortkoming: geen proportionaliteit van de straffen, o.a. naargelang de aard en de omvang van de vastgestelde tekortkoming Quid vragenlijst 2015 ? Controle door het IAB

18 Preventieve witwaswet:
Internationale context – voorstel 4de AML-richtlijn? Versterking, onder andere, van de risicogeoriënteerde aanpak Bijkomende modaliteiten voor de identificatie van economische begunstigden, politiek prominente personen, transparantieplicht Publicatie in principe voorzien juni 2015

19 Preventieve witwaswet: Conclusie sectorale risicoanalyse
Enkele conclusies ivm de sectorale risicoanalyse, opgesteld door de 3 Instituten Onderwerping van alle FISCALE dienstverstrekkers nodig en niet alleen gereglementeerde beroepen Integratie van de ZELFSTANDIGE STAGIAIRS in de AWW graag meer nauwkeurige definitie nodig van « ernstige georganiseerde fraude, al dan niet georganiseerd ». Intussen (02/2015) afgewezen door Grondwettelijk Hof Verhelpen sommige moeilijkheden bij rechtspersonen: Snellere bijwerking KBO ondernemingen Gratis informatieverstrekking over de structuur van groepen, zoals ze blijkt uit de jaarrekeningen Noodzaak toepassing interne procedures Sancties: ?

20 Statistieken kwaliteitstoetsingen en « controles » AWW
Pilootfase 2014: 58 kwaliteitstoetsingen 2015: gepland: 300 kwaliteitstoetsingen, inclusief 125 thematische toetsingen AWW Definitieve fase: Vanaf 2016: objectief  600 kwaliteitstoetsingen per jaar

21 Witwassen en terrorisme: quid ?
Witwassen: Quid ? Art. 5, §1 wet 11/01/1993 de omzetting of overdracht van geld of activa met de bedoeling de illegale herkomst ervan te verbergen of te verdoezelen of een persoon die betrokken is bij een misdrijf waaruit dit geld of deze activa voorkomen, te helpen ontkomen aan de rechtsgevolgen van zijn daden; het verhelen of verhullen van de aard oorsprong, vindplaats, vervreemding verplaatsing of eigendom van geld of activa waarvan men de illegale herkomst kent; de verwerving, het bezit of het gebruik van geld of activa waarvan men de illegale herkomst kent; de deelneming aan, de medeplichtigheid tot, de poging tot, de hulp aan, het aanzetten tot, het vergemakkelijken van of het geven van raad betreffende een van de in de drie voorgaande punten bedoelde daden.

22 Witwassen en terrorisme: Quid ?
Financiering van « Terrorisme »: Quid ? Art. 5, §2 wet 11/01/1993 De verstrekking of verzameling van fondsen, op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, met de bedoeling of wetende dat deze geheel of gedeeltelijk zullen worden gebruikt door een terrorist of een terroristische organisatie of voor het plegen van een of meerdere terroristische daden. artikel 137 Sw. Omvat het stellen van een handeling die voorkomt op de lijst voorzien door artikel 137 (bv. gijzeling, moord, kapen vliegtuigen, enz……lange lijst). “deze handeling” = terrorisme als ze uit haar aard of context een land of een internationale organisatie ernstig kan schaden, en als ze opzettelijk is gepleegd met een bepaald motief. Oogmerk een bevolking ernstige vrees aan te jagen of om een overheid of een internationale organisatie op onrechtmatige wijze te dwingen tot het verrichten of het zich onthouden van een handeling, of om de politieke, grondwettelijke, economische of sociale basisstructuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen. Zie ook: kaderbesluit van de Raad EU dd. 13/07/2002 inzake terrorismebestrijding en UNO-Verdrag van New York van 9 december 1999 ter bestrijding van de financiering van terrorisme.

23 Witwassen in 3 stadia Witwassen = bewerken van gelden, afkomstig van illegale feiten, op een wijze bepaald door de wet; Drie stadia: Inbreng: bv. Storting op een bankrekening; Circulatie: bv. Transfers tussen bankrekeningen (band tussen ingebracht kapitaal en de criminele oorsprong ervan verdwijnt) Intregratie: bv. Beleggen in roerende of onroerende goederen, inbreng in vennootschap, …

24 Wet 11 januari 1993: doel en verplichtingen
Preventief luik: Wet van 11 januari 1993 Ter herinnering DOEL: het voorkomen van witwassen van geld  verplichtingen voor bepaalde beroepsgroepen (banken, verzekeringsmijen, notarissen, economische beroepen, advocaten, …). VERPLICHTINGEN: identificatieplicht, risicoanalyse meldingsplicht, enz… Cf. infra

25 Wet 11 januari 1993: doel en verplichtingen
Preventief luik: Wet van 11 januari 1993 Limitative opsomming van criminele fenomenen: cf. art. 5 AWW terrorisme of de financiering van terrorisme; georganiseerde misdaad; illegale drughandel; illegale handel in wapens, goederen en koopwaren met inbegrip van antipersoonsmijnen en/of submunitie; handel in clandestiene werkkrachten; mensenhandel; exploitatie van de prostitutie; illegaal gebruik bij dieren van stoffen met hormonale werking of illegale handel in dergelijke stoffen; illegale handel in menselijke organen of weefsels; fraude ten nadele van de financiële belangen vd Europese Gemeenschappen; ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd; verduistering door personen die een openbare functie uitoefenen en corruptie; ernstige milieucriminaliteit; namaak van muntstukken of bankbiljetten; namaak van goederen; zeeroverij. beursmisdrijf, het onwettig openbaar aantrekken van spaargelden of het verlenen van beleggingsdiensten, diensten van valutahandel of van geldoverdracht zonder vergunning; een oplichting, misbruik van vertrouwen, misbruik van vennootschapsgoederen, een gijzeling, een diefstal of afpersing, of een misdrijf dat verband houdt met de staat van faillissement.

26 RECENTE WIJZIGINGEN IN BELGIE
Zowel Strafwet, als Preventieve wet: belangrijke wijzigingen in de voorbije jaren: W : Programmawet van 27 april 2007 en het ‘indicatoren-KB’ van 3 juni 2007; Nog recenter: belangrijke wijzigingen door de wet van 18 januari 2010, implementatie 3de Europese Witwasrichtlijn + nieuwe aanpassingen in 2012 en in 2013, cf. infra onder bijzondere topics en recente wijzigingen art. 505 Sw.: o.m. Wet 10 mei 2007 houdende diverse maatregelen inzake de heling en inbeslagneming; Wet van 15 juli 2013: « ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd » Invoering begrip ernstige fiscale fraude in W. Venn. Art. 265 W. Venn.: bij faillissement vennootschap: ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd ?  is « kennelijk nadeel voor vennootschap »  is misbruik van vennootschapsgoederen  en zaakvoerders lopen mogelijk zware aansprakelijkheid op. Gelijkaardige bepalingen voor andere vennootschapsvormen: art 409 et 530, 921 et 986 du W. Venn.

27 RECENTE WIJZIGINGEN IN BELGIE
WIB en andere fiscale wetboeken  Zwaardere sancties bij fiscale fraude die te beschouwen is als « ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd », meer bepaald: De artikel 449 WIB 92, Artikel 73 W.BTW, Artikel 207 Wetboek diverse rechten en taksen (WDRT) Artikel 220 Algemene bepalingen inzake douane en accijnzen (AWDA)

28 Verschil preventieve witwaswet en strafwet
Let wel: andere omschrijving van witwassen in het strafwetboek dan in de preventieve wet (cf. art. 5 preventieve wet): belangrijke verschillen Het geviseerde witwassen: Wet 11/01/1993 Limitatieve lijst van criminele fenomenen, omschreven in dagelijks taalgebruik, cf. art. 5 AWW In strafwetboek: Om het even welk misdrijf dat kan aan de basis liggen van een witwasmisdrijf

29 Verschil preventieve wet en strafwet
3. Toepassingsgebied: Preventieve wet: alleen verplichtingen voor « meldingsplichtigen » Strafwet: geldt voor iedereen (principe) 4. Verschillende sancties: Preventieve wet: art. 40, Wet 11/01/1993 administratieve sancties kunnen worden opgelegd aan de meldingsplichtigen, 250 tot € publicatie sancties mededeling sancties aan de CFI de “gewone” tuchtsancties WEL HOORRECHT Strafwet: strafsancties

30 Verplichtingen preventieve witwaswet: Wie ?
1. Geviseerd door toepassingsgebied witwaswet: Ondernemingen en personen geviseerd in artikel 2, 3 & 4 vd wet. Artikel 3, betreft o.m. de externe accountants en de externe belastingconsulenten natuurlijke personen + rechtspersonen (prof. venn.) Als dusdanig ingeschreven op het tableau externe leden IAB daarnaast ook: de leden IBR (bedrijfsrevisoren) en de leden BIBF (externe erkende boekhouders-fiscalisten) 2. Geen verplichtingen voor: - interne accountants en interne belastingconsulenten/interne erkende BF - ere-accountants en –belastingconsulenten - stagiairs, al dan niet zelfstandig - geschorste leden (schorsing = tijdelijke schrapping)

31 Verplichtingen preventieve witwaswet Tijdslijn Acties IAB > < evaluatie van de FAG
Wet 10/01/2010 (BS 01/02/2010): publicatie omzetting 3e Europese richtlijn in Belgische wetgeving  Nieuwe verplichtingen externe accountants en externe belastingconsulenten Nieuwe verplichtingen voor de controle- en toezichthoudende overheden (onder meer IAB, IBR, BIBF)

32 Verplichtingen IAB & Acties IAB – Tijdslijn Reglement en verduidelijken
Art 38 Wet: opstellen REGLEMENT, in samenwerking met IBR en BIBF 03/2010: start werkzaamheden Interinstitutenwerkgroep antiwitwassen Start opmaak reglement in samenspraak met CFI: 05/2010 01/2011: Raad keurt reglement goed Ontwerp meegedeeld aan de leden 09/2011: Reglement goedgekeurd door Hoge Raad economische beroepen

33 Verplichtingen & Acties IAB –Tijdslijn Reglement en verduidelijken
Art. 38 Wet: Verduidelijken toepassingsmodaliteiten 10/2011: Circulaire gepubliceerd Quid ? Omzendbrief, vergezeld van: Modelformulieren voor identificatie Beslissingsbomen cliënt NP/RP, lasthebber, UBO Beslissingsschema’s Belangrijk onderdeel: Verplichte risicoanalyse voor alle cliënten Modellen overgenomen door verschillende andere controle- en toezichthoudende overheden Circulaire en bijlage: > 65 blz. 2012: Handleiding interne procedures

34 Verplichtingen & Acties IAB – Tijdslijn Verduidelijken
Opleiding leden IAB: 2011/2012/2013: 20-tal opleidingsessies in alle provincies rond de reglement wet 11/01/1993 en norm kwaliteitstoetsing Opleidingen bijgewoond door 2 x circa leden en stagiairs IAB 2012: publicatie witboek kwaliteit en antiwitwas 2013: opleiding toetsers : Opleiding leden verstrekt mede door de beroepsverenigingen (leden Consultatieve Commissie) onder impuls van de Instituten > 140 opleidingen Besprekingen in de Consultatieve commissie beroepsverenigingen 2015: nieuwe opleiding leden gepland (2e sem.)

35 Verplichtingen & Acties IAB –Tijdslijn Verduidelijken
Informatie aan de leden IAB: Regelmatige artikels rond antiwitwas in 3-maandelijks tijdschrift « Accountancy & Tax » Honderden berichten op de website Aparte website gewijd aan het witwassen van geld

36 Verplichtingen & Acties IAB - Tijdslijn Controle
Controle van de verplichtingen opgelegd aan de leden IAB: hoe ? 1) norm kwaliteitstoetsing IAB: controles ter plaatse 2) en controle met verplichte vragenlijst IAB/BIBF 1) Initiatief IAB 2011: opstellen ontwerp norm kwaliteitstoetsing, verplichte controle met belangrijk oogmerk en onderdeel: controle verplichtingen antiwitwas 11/2011: goedkeuring NORM KWALITEITSTOETSING Raad IAB: 01/2012: goedkeuring norm door Hoge Raad economische beroepen 2012/2013: selectie van 60 toetsers/controleurs met inachtname: Strenge kwaliteits- en selectienormen voor deze leden 10/2013: Bijkomende 2-daagse opleiding voor de toetsers/controleurs, 3 dagen, waaronder verplichtingen antiwitwas

37 Verplichtingen & Acties IAB Controle
1) Initiatief IAB 2011: opstellen ontwerp norm kwaliteitstoetsing, verplichte controle (vervolg 1) 56 externe leden IAB gecontroleerd in 2014, 3 verbeterplannen Planning 2015 – 2016 2015: 125 externe leden IAB te controleren ivm thematische controle antiwitwaswetgeving 175 externe leden IAB periodieke toetsing, incl. controle antiwitwas 2016: 600 te plannen toetsingen, X thematische controles antiwitwas, Y algemene toestingen, incl. controle antiwitwas

38 Tussentijdse resultaten controle vragenlijst
2) Initiatief IAB-BIBF 2013: controle d.m.v. vragenlijst antiwitwassen (>20 controlerende vragen) Resultaten vragenlijst IAB 35 leden IAB (op > externe leden) hebben de vragenlijst niet beantwoord 2014: Sancties 2014: 22 sancties, waaronder meerdere schrappingen, en enkele administratieve geldboetes van 250 € ten voordele van de Schatkist (nog ten uitvoer te leggen) – Niet voor het Instituut 2015: nog een tiental sancties te verwachten 1e trim. 2015

39 Resultaten: evolutie meldingen aan witwascel (CFI)
Aantal meldingen economische beroepen, evolutie 2011 – 2013 2011: 70 2012: 122 (+ 74 %) 2013: 187 (+ 53 %) (+167 % tegenover 2011)

40 Risicoanalyse + overige planning
3) 2014: sectorale risiccoanalyse: opgesteld begin 10/2014 door de 3 instituten 4) Overige planning IAB 2015 Selectie 20-tal bijkomende F-toetsers Maart 2015: bijkomende opleiding toetsers/controleurs antiwitwas 2e semester 2015: Bijkomende opleiding antiwitwas voor de leden

41 Conclusie Acties IAB Het IAB heeft vanaf de start in snelle vaart de verplichtingen van de wet van 11 januari 1993 ten uitvoer gebracht en alle nodige middelen hiervoor ingezet Reglement Omzendbrief Modeldocumenten Focus op sensibilisering & opleiding voor de leden Focus op informatie aan de leden Risicoanalyse Controle door Kwaliteitstoetsing Sancties Resultaten meetbaar: belangrijke stijging van het aantal meldingen aan de CFI % tegenover 2011 Controle vragenlijst: 30-tal sancties Uitgevoerde Controles ter plaatse 2014: 3 verbeterplannen

42 > IDENTIFICATIE en VERIFICATIE
Stand van zaken, verplichtingen externe accountants en/of externe belastingconsulenten > IDENTIFICATIE en VERIFICATIE > Cliënten > Lasthebber(s) en uiteindelijke begunstigde(n) van cliënten > Actualisering identiteitsgegevens, naargelang risicogevoeligheid > Verrichtingen en zakelijke relaties > RISICOGEORIËNTEERDE AANPAK, VOORTDURENDE WAAKZAAMHEID > BEWARINGSPLICHT > MELDINGSPLICHT CFI > KANTOORORGANISATIE AFSTEMMEN OP AWW > Model Handleiding interne procedures > Opleiding & sensibilisering personeel, betrouwbaarheid personeel > Verantwoordelijke voor de toepassing van de wet (regel van 10 beroepsbeoefenaars)

43 IDENTIFICATIE-VERIFICATIE – KLANTONDERZOEK Identificatie Verificatie
Stand van zaken, verplichtingen externe accountants en/of externe belastingconsulenten IDENTIFICATIE-VERIFICATIE – KLANTONDERZOEK KNOW YOUR CUSTOMER WIE IS MIJN CLIËNT? KLOPT DIT WEL? Identificatie Verificatie EN WAT DOET DE CLIËNT? RISICOANALYSE Vorming toetsers 9 maart 2015

44 RODE DRAAD BIJ DE TOEPASSING VAN DE ANTIWITWASWETGEVING
Stand van zaken, verplichtingen externe accountants en/of externe belastingconsulenten Risicogeoriënteerde aanpak? (1) RODE DRAAD BIJ DE TOEPASSING VAN DE ANTIWITWASWETGEVING Cliënten onderverdelen in functie van risico = risicoanalyse (zie Punt 5.2 van omzendbrief) Geografisch de cliënt dienstverlening Wanneer: bij de aanvang, bij bepaalde gebeurtenissen, actualisatie punt 5.2 van de circulaire en hoofdstuk 8 van de handleiding Vorming toetsers 9 maart 2015

45 Risicogeoriënteerde aanpak? (2)
Stand van zaken, verplichtingen externe accountants en/of externe belastingconsulenten Risicogeoriënteerde aanpak? (2) Geografisch risico : cliënt afkomstig uit landen of regio’s onderworpen aan sancties: lijst op Risico verbonden aan cliënt : o.a. cliënt is reeds veroordeeld voor witwassen onduidelijkheid eigendomsstructuur zeer frequente wijzigingen in de structuur nodeloze complexiteit wanverhouding tussen structuur en resultaat sector Risico’s verbonden aan de dienstverlening ongebruikelijke transacties discrepantie tussen goederenstromen en geldstromen Vorming toetsers 9 maart 2015

46 Risicogeoriënteerde aanpak? (3)
Stand van zaken, verplichtingen externe accountants en/of externe belastingconsulenten Risicogeoriënteerde aanpak? (3) OPVOLGEN VERRICHTINGEN CRITERIA: zie model interne procedures Opsporen atypische verrichtingen (link naar zie punt 6.2.) Economische grondslag Legitimiteit Interne schriftelijke verslaggeving! Art. 14 AWW NA MELDING CFI Verhoogde waakzaamheid aanhouden Vorming toetsers 9 maart 2015

47 Risicogeoriënteerde aanpak
Risicogeoriënteerde aanpak: CRITERIA: cf. interne procedures (punt 6.2.) Onduidelijkheid eigendomsstructuur, frequente wijzingen in structuur Nodeloze compexiteit Risico’s verbonden aan de dienstverlening: Ongebruikelijke transacties, Discrepantie tussen goederenstromen en geldstromen Aanwijzingen/knipperlichten Inbreng in natura (let op de oorsprong vd inbreng) Inbreng van hoge RC , let op de oorsprong Belangrijke opnames of inbrengen in contanten Verkopen/verrichtingen die door hun aard/bedrag buitengewoon zijn, of in het kader van de activiteit abnormaal zijn Buitengewone vergoedingen/commissies aan derden Abnormaal hoge of lage marges Waarborgen t.a.v. derden: waarom ? Past de verrichting in het doel van de cliënt Verrichtingen met niet-meewerkende landen

48 Vorming toetsers 9 maart 2015
Stand van zaken, verplichtingen externe accountants en/of externe belastingconsulenten > Bewaring? Ofwel: kopie = papier / digitaal identificatie-verificatie atypische verrichtingen interne verslagen – art. 14 AWW Ofwel: op basis van referentie = referentie bewaren i.p.v. kopie stukken direct beschikbaar & niet veranderlijk bijv.: link naar BS via ondernemingsnummer te voorzien in interne procedure MINSTENS 5 JAAR NA EINDE ZAKELIJKE RELATIE Art. 13, 15, 38 AWW, art. 21 Norm, art. 6.4 Omzendbrief Vorming toetsers 9 maart 2015

49 > Kantoororganisatie?
Stand van zaken, onze verplichtingen, externe accountants en/of externe belastingconsulenten > Kantoororganisatie? Vorming toetsers 9 maart 2015

50 > Kantoororganisatie?
Stand van zaken, verplichtingen externe accountants en/of externe belastingconsulenten > Kantoororganisatie? Elk kantoor moet interne procedures/organisatie uitschrijven: zie model handleiding interne procedures o.m. procedures klantenonderzoek uitwerken Bij een nieuwe cliënt = acceptatiebeleid Tijdens de zakelijke relatie = opvolgingsbeleid Art.12 & art.14 AWW;  Hoofdstuk 8 Reglement;  Circulaire Vorming toetsers 9 maart 2015

51 > Kantoororganisatie?
Stand van zaken, verplichtingen externe accountants en/of externe belastingconsulenten > Kantoororganisatie? Huidig document is bestemd om de kantoren van beroepsbeoefenaars1 bij te staan bij het opstellen en het inwerkingstellen van passende interne controleprocedures, zoals opgelegd enerzijds door artikel 16 van de Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (hierna de AWW), zoals gewijzigd door de Wet van 18 januari 2010 en anderzijds door de norm goedgekeurd door de Raad van 10 januari 2011 en 7 februari 2011. Dit voorbeeld van handleiding voor het opstellen van interne controleprocedures heeft geen verplicht of normatief karakter. Het komt de kantoren toe zich hierop in voorkomend geval te inspireren in functie van hun noden en/of van hun eigen bestaande controleprocedures en/of –maatregelen of met deze die ze wensen toe te passen. Het document kan op zich worden gebruikt, maar wij raden aan om het (in voorkomend geval) te integreren in de eigen bestaande documenten inzake procedures en/of kwaliteitsbeheersing. Huidig document vervangt de antiwitwasnorm of de -omzendbrief niet, doch strekt ertoe de beroepsbeoefenaars en hun medewerkers toe te laten de antiwitwasnorm beter te begrijpen en in werking te stellen, op een wijze die aangepast is aan de eigen structuur en omvang van het kantoor. Aanpassingen, weglatingen en toevoegingen kunnen worden aangebracht in functie van de omvang, de activiteit van het kantoor en de aard van het cliënteel. Daarbij zullen de kantoren in alle omstandigheden rekening houden met: - de deontologische regels van het beroep; - de antiwitwaswetgeving (Wet 11 januari 1993 zoals van kracht op 1 januari 2012 – hierna AWW genoemd), het reglement (= norm); - de omzendbrief van het IAB inzake de preventieve antiwitwaswetgeving; - de handleiding kwaliteitstoetsing. Vorming toetsers 9 maart 2015

52 > Verantwoordelijke voor de toepassing van de wet
Stand van zaken, verplichtingen externe accountants en/of externe belastingconsulenten > Verantwoordelijke voor de toepassing van de wet wanneer aanstellen? verplicht: 10 of meer beroepsbeoefenaars (ongeacht Instituut) die samenwerken in andere situaties: optioneel zodra binnen het kantoor minstens 10 beroepsbeoefenaars: een activiteit uitoefenen; en/of een participatie hebben; en/of lid zijn van het bestuursorgaan, het is mogelijk geen rekening te houden met de occasionele samenwerkingen;  Art. 18 AWW, art. 28 Norm, art. 6.3 Omzendbrief Vorming toetsers 9 maart 2015

53 > Verantwoordelijke voor de toepassing van de wet
Stand van zaken, externe accountants en/of externe belastingconsulenten > Verantwoordelijke voor de toepassing van de wet wie? moet aan antiwitwaswetgeving onderworpen economische beroepsbeoefenaar zijn taken interne procedures (cliëntenonderzoek, acceptatiebeleid, risicoanalyse …) opleiding personeel communicatie met CFI/Instituut … inzake de toepassing van de AWW in het kantoor voorstellen formuleren aan kantoorleiding verslagen (interne verslagen, jaarverslagen ) maken Vorming toetsers 9 maart 2015

54 Vorming toetsers 9 maart 2015
Stand van zaken, externe accountants en/of externe belastingconsulenten Praktische tool: Identificatieformulieren ? > All in one Identificatie natuurlijke persoon – cliënt Identificatie natuurlijke persoon – lasthebber Identificatie rechtspersoon – juridische structuur - cliënt Identificatie rechtspersoon – juridische structuur/lasthebber Verklaring uiteindelijke begunstigde(n) Vorming toetsers 9 maart 2015

55 Vorming toetsers 9 maart 2015
Stand van zaken, onze acties, externe accountants en/of externe belastingconsulenten Identificatie formulieren ? Vorming toetsers 9 maart 2015

56 Vorming toetsers 9 maart 2015
Stand van zaken, externe accountants en/of externe belastingconsulenten voor zover nodig: de Identificatieschema’s? Natuurlijke persoon Rechtspersoon / juridische structuur Voorwerp en aard van de zakelijke relatie Uiteindelijke begunstigde(n) Vorming toetsers 9 maart 2015

57 Vorming toetsers 9 maart 2015
Stand van zaken, onze acties, IAB, deel controle, externe accountants en/of externe belastingconsulenten Vragenlijst antiwitwas (1) Vorming toetsers 9 maart 2015

58 Vorming toetsers 9 maart 2015
De praktijk, aanpak van de toetsing AWW: algemene beginselen, herinnering Enerzijds maakte de controle AWW deel uit van de kwaliteitstoetsing Anderzijds, het confraterneel aspect niet uit het oog verliezen ! Aanpak: naar de kern gaan, geen detaillistisch fetichisme: prioritair te onderzoeken vragen: zie volgende slide sommige vragen hebben alleen betrekking op de kantoren die meer dan 10 beroepsbeoefenaars tellen, of die – vrijwillig – een verantwoordelijke voor de toepassing van de wet hebben aangeduid Didactische bekommernis t.a.v. de getoetste leden Uitwisseling aanpak in de hand werken 2015: onderscheid tussen periodieke en thematische toetsing AWW Vorming toetsers 9 maart 2015

59 In de praktijk, methodologie
Twee afzonderlijke en aanvullende aspecten: organisatie kantoor en aanpak dossiers - algemene organisatie kantoor: zie eerdere opleiding, nu vooral ook nazicht van eventuele knelpunten in door het lid ingediende vragenlijst AWW; - controle dossier AWW: op basis van voornoemde knelpunten in de AWW-vragenlijst: nazicht stand van zaken op tijdstip K-toetsing Herhaling: terugkerende vragen of problemen:  terugbezorgen aan de Commissie kwaliteitstoetsing

60 In de praktijk, algemene beginselen controle
Prioritaire aspecten Cliëntenacceptatiebeleid, handleiding interne procedures Groen ! Nochtans wettelijke verplichting Identificatie- en verificatieplicht, cliëntenonderzoek Cliënt zelf Lasthebber UBO Rood vragenlijst en GAFI 3. Classificering van cliënten, naargelang hun risicogevoeligheid Groen vragenlijst. Rood GAFI. Verplichting in AWW. 4. Atypische verrichtingen Groen ? Quid risico en art. 14 AWW 5. Bewaring Oranje ! is wettelijke verplichting 6. Regel van 10 beroepsbeoefenaars Rood vragenlijst 7. Opleiding en sensibilisering, checken betrouwbaarheid Opleiding enkel Oranje voor beroepsbeoefenaar 8. PEP’s Groen in vragenlijst, Rood voor GAFI 9. Meldingsplicht In de praktijk, algemene beginselen controle Vorming toetsers 9 maart 2015

61 In de praktijk, algemene beginselen controle
Welke Vragen m.b.t. AWW in het proces K-Toetsing Deel I – voorbereidende gegevens – Antwoorden op vragenlijst Deel II – vragenlijst kwaliteitstoetsing: organisatie Hfdst. 4. Aanvaarden en voortzetten van de relatie met opdrachtgevers 4.1 Aanvaarden van een nieuwe cliënt 4.1.2 Cliëntenacceptatiebeleid 4.1.3 Identificatie en verificatie van de cliënten, de lasthebbers en hun uiteindelijke begunstigden 4.1.4 Derde zaakaanbrenger 4.1.5 Identificatie politiek prominente personen 4.1.6 Schriftelijke beleidslijnen voor aanvaarding van een cliënt 4.3 Verderzetten van de relatie met cliënt 4.3.1 Worden de verplichtingen inzake de antiwitwaswetgeving regelmatig geüpdatet? 4.3.2 Atypische transacties 4.3.3 Procedures inzake opleiding en sensibilisering van het personeel - Artikel 17 van de antiwitwaswetgeving Bijkomende vragen voor een kantoor meer dan 10 externe beroepsbeoefenaars of waar een verantwoordelijke werd aangesteld 1 Onderzoek van de andere verplichtingen m.b.t. de antiwitwaswetgeving 1.1 Werd er een verantwoordelijke voor de antiwitwaswetgeving aangesteld in uw kantoor? 1.2 Wordt jaarlijks een activiteitenverslag opgesteld (verplicht als er een witwasverantwoordelijke is)? Deel III – vragenlijst kwaliteitstoetsing: dossiers 12 Werd de cliënt geïdentificeerd ingevolge AWW?

62 In de praktijk, AWW vragenlijst K-toetsing, Deel 1: voorbereidende gegevens - Voorbereiding door het IAB Hebben de externe leden van het kantoor geantwoord op de vragenlijst antiwitwaswetgeving? Heeft uw kantoor een cliëntenacceptatiebeleid met betrekking tot de preventieve antiwitwaswetgeving? Omvat het cliëntenacceptatiebeleid richtlijnen/criteria betreffende: verificatie van de identiteit na het aanknopen van de zakenrelatie identificatie en verificatie op afstand politiek prominente personen die in het buitenland verblijven gegevensbewaring via referentie het indelen van cliënten/verrichtingen volgens objectieve risicocriteria het onderkennen van atypische verrichtingen, het opstellen van een verslag hierover en de analyse hiervan actualisatie of controle van beschikbare identiteitsgegevens Zijn deze richtlijnen schriftelijk vastgelegd in een handleiding/software of andere documenten? Vraagt uw kantoor systematisch de nodige identificatiegegevens en -documenten betreffende de cliënten? Vraagt uw kantoor systematisch de nodige identificatiegegevens en -documenten betreffende de lasthebbers van de cliënten? Vraagt uw kantoor in voorkomend geval de identificatiegegevens en -documenten van de uiteindelijke begunstigde(n) van uw cliënten?

63 In de praktijk, AWW vragenlijst K-toetsing, Deel 1: voorbereidende gegevens - Voorbereiding door IAB Hebben de externe leden van het kantoor geantwoord op de vragenlijst antiwitwaswetgeving? Heeft uw kantoor gedurende de afgelopen twee jaar een beroep gedaan op een derde zaakaanbrenger? Heeft uw kantoor in het afgelopen jaar ‘politiek prominente personen’ die in het buitenland gedomicilieerd zijn als cliënt gehad? Worden in uw kantoor de bedoelde identificatiegegevens en -documenten bewaard en dit gedurende ten minste vijf jaar na het beëindigen van de zakelijke relatie? Zijn er minstens tien meldingsplichtige beroepsbeoefenaars actief binnen het kantoor? Indien ja, werden er één of meerdere verantwoordelijken aangesteld? Indien neen, werden er één of meerdere verantwoordelijken aangesteld? Zijn er werknemers en/of zelfstandige medewerkers actief binnen uw kantoor? Indien ja, op welke wijze heeft u voorzien in opleiding en sensibilisering met betrekking tot de preventieve antiwitwaswetgeving? verspreiding en beschikbaarheid van de wetgeving en de reglementering inzake de preventieve antiwitwasregels interne opleiding, communicatie deelname aan externe informatiesessies (bv. seminaries ...) e-learning (intern of extern) Heeft u zelf in de afgelopen drie jaar een of meerdere seminaries over de preventieve antiwitwaswetgeving gevolgd?

64 Vorming toetsers 9 maart 2015
In de praktijk, AWW vragenlijst K-toetsing, Deel 2: organisatie - aanvaarden nieuwe cliënt – cliëntenacceptatiebeleid (1) Controleer volgende antwoorden van ingediende vragenlijst: Heeft uw kantoor een cliëntenacceptatiebeleid met betrekking tot de preventieve antiwitwaswetgeving? Prioritaire vraag nr. 1 Eventueel op te vragen documenten Gebruikt men een Speciaal Formulier risicobepaling ? Zie model in Handleiding Is er een Handleiding interne procedures ? Actualisering van identificatiegegevens ? Specifieke maatregelen opvolging risicogevoelige cliënten ? Vorming toetsers 9 maart 2015

65 HOE? Uitgewerkt in model interne procedures omtrent:
In de praktijk, AWW vragenlijst K-toetsing, Deel 2: organisatie - aanvaarden nieuwe cliënt – cliëntenacceptatiebeleid (1bis) Controleer volgende antwoorden van ingediende vragenlijst: Heeft uw kantoor een cliëntenacceptatiebeleid met betrekking tot de preventieve antiwitwaswetgeving? Sleutelelement: heeft uw kantoor een cliëntenacceptatiebeleid? HOE? Uitgewerkt in model interne procedures omtrent: identificatie & verificatie PEP’S die in het buitenland verblijven bewaring van documenten risicoanalyse atypische verrichtingen actualisatie identiteitsgegevens Indien model interne procedures IAB gebruikt: OK, zo niet check model zonder te vervallen in details

66 Vorming toetsers 9 maart 2015
In de praktijk, AWW vragenlijst K-toetsing, Deel 2: organisatie - aanvaarden nieuwe cliënt – cliëntenacceptatiebeleid (2) Controleer volgende antwoorden van ingediende vragenlijst: Omvat het cliëntenacceptatiebeleid richtlijnen/criteria betreffende: verificatie van de identiteit na het aanknopen van de zakenrelatie identificatie en verificatie op afstand politiek prominente personen die in het buitenland verblijven gegevensbewaring via referentie het indelen van cliënten/verrichtingen volgens objectieve risicocriteria het onderkennen van atypische verrichtingen, het opstellen van een verslag hierover en de analyse hiervan actualisatie of controle van beschikbare identiteitsgegevens Eventueel raadpleegbare documenten: controle dossier Formulier risicobepaling in Handleiding Handleiding interne procedures Actualisering van identificatiegegevens Specifieke maatregelen opvolging risicogevoelige cliënten Vorming toetsers 9 maart 2015

67 Risicogeoriënteerde aanpak
Risicogeoriënteerde aanpak: modelformulier in “Handleiding interne procedures” Criterium Risiconiveau* Commentaar Cliënt Activiteit/Sector Geografisch Aard van de opdracht Synthese *Maak uw keuze uit LAAG of VERHOOGD

68 SYSTEMATISCHE OPVRAGING VAN DE IDENTITEITSGEGEVENS VAN: CLIËNT: NP/RP
In de praktijk, AWW vragenlijst K-toetsing, Deel 2: organisatie - aanvaarden nieuwe cliënt – cliëntenacceptatiebeleid (2 bis) Controleer volgende antwoorden van ingediende vragenlijst: Omvat het cliëntenacceptatiebeleid richtlijnen/criteria betreffende … Identificatie en verificatie van de cliënten, lasthebbers en hun uiteindelijke begunstigden Impliceert SYSTEMATISCHE OPVRAGING VAN DE IDENTITEITSGEGEVENS VAN: CLIËNT: NP/RP LASTHEBBER: NP/RP personen die optreden in naam/voor rekening van cliënt UBO: is altijd fysieke persoon controleert cliënt [Wetboek vennootschappen] = of > 25 % aandelen/stemrechten/vermogen bezitten/controleren persoon ten voordele van wie de zakelijke relatie wordt aangegaan Vorming toetsers 9 maart 2015

69 Cliënt/lasthebber = resultaatsverbintenis
In de praktijk, AWW vragenlijst K-toetsing, Deel 2: organisatie - aanvaarden nieuwe cliënt – cliëntenacceptatiebeleid (2 bis) Controleer volgende antwoorden van ingediende vragenlijst: Omvat het cliëntenacceptatiebeleid richtlijnen/criteria betreffende: … Identificatie en verificatie van de cliënten, lasthebbers en hun uiteindelijke begunstigden IDENTIFICATIE  Resultaatsverbintenis = altijd verplicht (cliënt, lasthebber, UBO) geen identificatie = geen zakelijke relatie aanknopen VERIFICATIE Cliënt/lasthebber = resultaatsverbintenis geen verificatie = geen zakelijke relatie aanknopen UBO = inspanningsverbintenis: verificatie in functie van risicogevoeligheid  Art. 7 en 8 AWW  Art Omzendbrief

70 CLIËNTEN & LASTHEBBERS
In de praktijk, AWW vragenlijst K-toetsing, Deel 2: organisatie - aanvaarden nieuwe cliënt – cliëntenacceptatiebeleid (2 bis) Controleer volgende antwoorden van ingediende vragenlijst: Omvat het cliëntenacceptatiebeleid richtlijnen/criteria betreffende … Identificatie en verificatie van de cliënten, lasthebbers en hun uiteindelijke begunstigden: ter herinnering > HOE ??? CLIËNTEN & LASTHEBBERS NP: naam, voornaam, geboorteplaats & -datum [In de mate van het mogelijke ook het adres] RP: benaming, zetel, bestuurders, vertegenwoordigingsbevoegdheid NP & RP: voorwerp aard zakelijke relatie NP face to face: E-ID / paspoort op afstand: E-ID / certificaat klasse 3 andere bewijskrachtige stukken: indien geen risico RP statuten: coördinatie publicatie benoeming BS / NBB Door wie? beroepsbeoefenaar of derde zaakaanbrenger  Art. 7 en 8 AWW  Art. 3, 6, 7, Reglement , art. 4.2, 4.3 en 4.7 Omzendbrief

71 Vorming toetsers 9 maart 2015
In de praktijk, AWW vragenlijst K-toetsing, Deel 2: organisatie - aanvaarden nieuwe cliënt – cliëntenacceptatiebeleid (2 bis) Controleer volgende antwoorden van ingediende vragenlijst: Omvat het cliëntenacceptatiebeleid richtlijnen/criteria betreffende … > UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDEN (UBO’s) WAT? verplicht: Naam + voornaam indien mogelijk: geboorteplaats & -datum, adres Door wie? informatie afkomstig van cliënt! “verklaring uiteindelijke begunstigde” te ondertekenen door cliënt cliënt NV: art. 515bis W. Venn: meldingsplicht van de aandeelhouders aan de vennootschap indien > 25 % aandelen Taak beroepsbeoefenaar: verificatie van deze informatie: geloofwaardigheid: bijv. Companyweb / jaarrekeningen  Art. 8 AWW, art Norm, 4.3 Omzendbrief Vorming toetsers 9 maart 2015

72 Vorming toetsers 9 maart 2015
In de praktijk, AWW vragenlijst K-toetsing, Deel 2: organisatie - aanvaarden nieuwe cliënt – cliëntenacceptatiebeleid (2 bis) Controleer volgende antwoorden van ingediende vragenlijst: Omvat het cliëntenacceptatiebeleid richtlijnen/criteria betreffende … > WANNEER ? Altijd vóór aanvang zakelijke relatie: contract: al dan niet schriftelijk (opdrachtbrief) ter uitvoering waarvan gedurende een bepaalde of onbepaalde termijn verschillende opeenvolgende prestaties en/of verrichtingen uitgevoerd worden. Altijd vóór occasionele verrichting = of > € Altijd bij vermoeden van witwassen Altijd bij twijfel juistheid eerder verkregen identificatiegegevens Actualiseren in functie van risico  Art. 7, §1 AWW, art. 3-5 Norm, Omzendbrief Vorming toetsers 9 maart 2015

73 Vorming toetsers 9 maart 2015
In de praktijk, AWW vragenlijst K-toetsing, Deel 2: organisatie - aanvaarden nieuwe cliënt – cliëntenacceptatiebeleid (2bis) Controleer volgende antwoorden van ingediende vragenlijst: Omvat het cliëntenacceptatiebeleid richtlijnen/criteria betreffende … >Uitzondering: zakenrelatie kan soms starten voordat klantenonderzoek volledig is afgerond Optie moet voorzien worden in interne procedureregels !! Onmiddellijke start is noodzakelijk & bovendien Enkel voor klant met laag witwasrisico Verificatie zo snel mogelijk Intussen verhoogde waakzaamheid  Art. 3 Norm, art. 4.2 omzendbrief Vorming toetsers 9 maart 2015

74 In de praktijk, AWW vragenlijst K-toetsing, Deel 2: organisatie - aanvaarden nieuwe cliënt – cliëntenacceptatiebeleid (2 bis) Controleer volgende antwoorden van ingediende vragenlijst: Omvat het cliëntenacceptatiebeleid richtlijnen/criteria betreffende … Vrijstelling verplichtingen: voorzien door wetgever Kredietinstelling of fin. instelling in België of EU of Noorwegen, Liechtenstein of IJsland Noot: ingevolge KB van 19/07/2013 geldt deze vrijstelling eveneens voor Kredietinstellingen (…) en beursgenoteerde vennootschappen in volgende derde equivalente landen: Australië, Brazilië, Canada, Hong Kong, India, Japan, Zuid-Korea, Mexico, Singapore, Zwitserland, Zuid-Afrika, en de VS. Verder ook voor een lijst van Europese publieke autoriteiten en instellingen. 2. Vennootschap die genoteerd is op een beurs in België of EU of Noorwegen, Liechtenstein of IJsland (EER) 3. Uiteindelijke begunstigde van een gezamenlijke rekening van notarissen en andere onafhankelijke juridische beroepsbeoefenaars 4. Belgische publieke overheidsinstantie: federaal, regionaal … maar ook bpost, de beroepsinstituten … Verder ook voor een lijst van Europese publieke autoriteiten en instellingen. Vaststelling dat aan voorwaarden voldaan is, volstaat: geen verificatie vereist MAAR: niet wanneer vermoeden van witwassen/twijfels: gewone regels toepassen Art. 11 AWW, art. 4.4 Omzendbrief

75 Vorming toetsers 9 maart 2015
In de praktijk, AWW vragenlijst K-toetsing, Deel 2: organisatie - aanvaarden nieuwe cliënt – cliëntenacceptatiebeleid (2 bis) Controleer volgende antwoorden van ingediende vragenlijst: Omvat het cliëntenacceptatiebeleid richtlijnen/criteria betreffende … Verhoogde waakzaamheid: opgelegd door wetgever Bij identificatie op afstand: o.a. bijkomende controle identiteitsgegevens: bijv. latere face-to-face-identificatie Politiek Prominente Personen (PEP) personen (+ directe familieleden) die in het buitenland verblijven prominente publieke functie zoals: staatshoofden, ministers, leden van de hoogste rechtbanken, ambassadeurs … herkomst vermogen gebruikt in zakelijke relatie – voortdurende verscherpte aandacht  Art. 12 AWW, art. 24 Norm, art. 4.5 Omzendbrief Vorming toetsers 9 maart 2015

76 Vorming toetsers 9 maart 2015
In de praktijk, AWW vragenlijst K-toetsing, Deel 2: organisatie - aanvaarden nieuwe cliënt – cliëntenacceptatiebeleid (2 bis) Controleer volgende antwoorden van ingediende vragenlijst: Omvat het cliëntenacceptatiebeleid richtlijnen/criteria betreffende … Identificatie politiek prominente personen Heeft uw kantoor in het afgelopen jaar ‘politiek prominente personen’ die in het buitenland gedomicilieerd zijn als cliënt gehad?  Art. 12 AWW, art. 24 Norm, art. 4.5 Omzendbrief Vorming toetsers 9 maart 2015

77 Vorming toetsers 9 maart 2015
In de praktijk, AWW vragenlijst K-toetsing, Deel 2: organisatie - aanvaarden nieuwe cliënt – cliëntenacceptatiebeleid (3) Controleer volgende antwoorden van ingediende vragenlijst: Zijn deze richtlijnen schriftelijk vastgelegd in een handleiding/software of andere documenten? Eventueel raadpleegbare documenten Heeft het kantoor een Handleiding interne procedures ? Vorming toetsers 9 maart 2015

78 Vorming toetsers 9 maart 2015
In de praktijk, AWW vragenlijst K-toetsing, Deel 2: organisatie - aanvaarden nieuwe cliënt – cliëntenacceptatiebeleid (3) Controleer volgende antwoorden van ingediende vragenlijst: Zijn deze richtlijnen schriftelijk vastgelegd in een handleiding/software of andere documenten? Elk kantoor moet interne procedures/organisatie uitschrijven: zie model handleiding interne procedures, zie art. 16, 17 AWW o.m. procedures klantenonderzoek uitwerken Bij een nieuwe cliënt = acceptatiebeleid Tijdens de zakelijke relatie = opvolgingsbeleid Art.12 & art.14 AWW; Hoofdstuk 8 Reglement;  Circulaire Vorming toetsers 9 maart 2015

79 Vorming toetsers 24 en 25 oktober 2013
In de praktijk, AWW vragenlijst K-toetsing, Deel 2: organisatie - aanvaarden nieuwe cliënt – Derde zaakaanbrenger Controleer volgende antwoorden van ingediende vragenlijst: Heeft uw kantoor gedurende de afgelopen twee jaar een beroep gedaan op een derde zaakaanbrenger? Indien ja, worden de richtlijnen opgevolgd? Werden deze beleidslijnen uitgeschreven? Niet prioritaire vraag Algemeen: identificatie/verificatie door beroepsbeoefenaar Maar er is een afwijking: aanbreng cliënt door derde zaakaanbrenger Wie is zo’n ‘derde zaakaanbrenger’? bank notaris – advocaat economische beroepsbeoefenaar Beroepsbeoefenaar blijft wel altijd verantwoordelijk desgevallend zelf ook verifiëren!  Art. 7 §1, 8 tot 10, art. 3; 6,7 en 18 en art. 4.2,4.3 en 4.7 omzendbrief Vorming toetsers 24 en 25 oktober 2013

80 Vorming toetsers 24 en 25 oktober 2013
In de praktijk, AWW vragenlijst K-toetsing, Deel 2: organisatie - aanvaarden nieuwe cliënt – Schriftelijke beleidslijnen voor aanvaarding van een cliënt Controleer volgende antwoorden van ingediende vragenlijst: Heeft een beoordeling plaatsgevonden van de voor de accountant aan de opdracht verbonden risico's? Bijvoorbeeld bedreiging van de integriteit of het professioneel gedrag van de accountant? Prioritaire vraag nr. 3 Vorming toetsers 24 en 25 oktober 2013

81 Vorming toetsers 24 en 25 oktober 2013
In de praktijk, AWW vragenlijst K-toetsing, Deel 2: organisatie - Voortzetten van de relatie met cliënt – Worden de verplichtingen inzake de antiwitwaswetgeving regelmatig geüpdatet? Bestaat er een systeem van controle voor de tijdige vervanging van de verlopen identiteitskaarten en andere identiteitsbewijzen? Genoteerd of ID-formulier cliënt ? Risicoformulier gebruikt ? Wordt het formulier van de uiteindelijk begunstigde(n) regelmatig aangepast wanneer het aandelenbezit wijzigt? Worden de potentiële risico's van de cliënt op regelmatige basis geëvalueerd, aangepast en opgevolgd? Werden deze regels vastgelegd in een schriftelijke beleidslijn? Vorming toetsers 24 en 25 oktober 2013

82 Vorming toetsers 24 en 25 oktober 2013
In de praktijk, AWW vragenlijst K-toetsing, Deel 2: organisatie - Voortzetten van de relatie met cliënt – Atypische verrichtingen Bestaat er een procedure voor de vaststelling van atypische verrichtingen? Werden deze regels vastgelegd in een schriftelijke beleidslijn? Prioritaire vraag nr. 4: Sleutelelement: heeft uw kantoor een cliëntenacceptatiebeleid en is daarin een procedure voor vaststelling van atypische verrichtingen opgenomen? Vorming toetsers 24 en 25 oktober 2013

83 In de praktijk, AWW vragenlijst K-toetsing, Deel 2: organisatie - Voortzetten van de relatie met cliënt – Procedures inzake opleiding en sensibilisering van het personeel (1) Controleer volgende antwoorden van ingediende vragenlijst: Zijn er werknemers en/of zelfstandige medewerkers actief binnen uw kantoor? Prioritaire vraag nr. 7 > SELECTIE & OPLEIDING PERSONEEL selectie: betrouwbaarheid opleiding en sensibilisering gericht op: kennis te verwerven en kritische reflex te ontwikkelen om atypische verrichtingen of feiten vast te stellen; de nodige kennis van de procedures te verwerven om op passende wijze te reageren wanneer zij met dergelijke verrichtingen of feiten worden geconfronteerd door wie? de beroepsbeoefenaar, tenzij verantwoordelijke voor toepassing van de wet werd aangesteld  Art. 17 AWW, art. 29 Norm, art. 6.5 Omzendbrief

84 Vorming toetsers 24 en 25 oktober 2013
In de praktijk, AWW vragenlijst K-toetsing, Deel 2: organisatie - Voortzetten van de relatie met cliënt – Procedures inzake opleiding en sensibilisering van het personeel (2) Controleer volgende antwoorden van ingediende vragenlijst: Indien ja, op welke wijze heeft u voorzien in opleiding en sensibilisering met betrekking tot de preventieve antiwitwaswetgeving? verspreiding en beschikbaarheid van de wetgeving en de reglementering inzake de preventieve antiwitwasregels interne opleiding, communicatie deelname aan externe informatiesessies (bv. seminaries ...) e-learning (intern of extern) Heeft u zelf in de afgelopen drie jaar een of meerdere seminaries over de preventieve antiwitwaswetgeving gevolgd? Vorming toetsers 24 en 25 oktober 2013

85 Vorming toetsers 24 en 25 oktober 2013
In de praktijk, AWW vragenlijst K-toetsing, Deel 2: organisatie - Voortzetten van de relatie met cliënt – Procedures inzake opleiding en sensibilisering van het personeel (2) Controleer volgende antwoorden van ingediende vragenlijst: Indien ja, op welke wijze heeft u voorzien in opleiding en sensibilisering met betrekking tot de preventieve antiwitwaswetgeving? Zie slide 64 Vorming toetsers 24 en 25 oktober 2013

86 Vorming toetsers 24 en 25 oktober 2013
In de praktijk, AWW vragenlijst K-toetsing, Deel 2: organisatie - Stopzetten van de relatie met cliënt – Gegevensbewaring Worden volgende documenten vijf jaar vanaf het einde van de zakenrelatie bewaard: afschriften identiteitsbewijzen cliënten, hun lasthebbers en hun uiteindelijke begunstigde(n)? in voorkomend geval, zo de uiteindelijke begunstigde niet kon geïdentificeerd, de verantwoording ervan? het intern verslag met bijlagen in geval van een atypische verrichting, de analyse die ervan gemaakt werd en de eventuele beslissing tot melding aan de CFI? in voorkomend geval het jaarverslag? Werden deze regels vastgelegd in een schriftelijke beleidslijn? Prioritaire vraag nr. 5: details zie slide 68 Vorming toetsers 24 en 25 oktober 2013

87 Vorming toetsers 24 en 25 oktober 2013
In de praktijk, AWW vragenlijst K-toetsing, Deel 2: organisatie - Stopzetten van de relatie met cliënt – Gegevensbewaring Worden volgende documenten vijf jaar vanaf het einde van de zakenrelatie bewaard: Ofwel: kopie = papier / digitaal identificatie-verificatie atypische verrichtingen interne verslagen – art. 14 AWW Ofwel: op basis van referentie = referentie bewaren i.p.v. kopie stukken direct beschikbaar & niet veranderlijk bijv.: link naar BS via ondernemingsnummer te voorzien in interne procedure MINSTENS 5 JAAR NA EINDE ZAKELIJKE RELATIE  Art.13, 15, 38 AWW, art. 21 Norm, art. 6.4 Omzendbrief Vorming toetsers 24 en 25 oktober 2013

88 Vorming toetsers 24 en 25 oktober 2013
In de praktijk, AWW vragenlijst K-toetsing, Deel 2: organisatie - Onderzoek van de andere verplichtingen m.b.t. de antiwitwaswetgeving – Werd er een verantwoordelijke voor de antiwitwaswetgeving aangesteld in uw kantoor? (1) Controleer volgende antwoorden van ingediende vragenlijst: Zijn er minstens 10 meldingsplichtige beroepsbeoefenaars actief binnen het kantoor? Indien ja, werden er één of meerdere verantwoordelijken aangesteld? Indien neen, werden er één of meerdere verantwoordelijken aangesteld? Deze prioritaire vraag nr. 6 heeft alleen betrekking op kantoren die tien of meer externe beroepsbeoefenaars tellen of die vrijwillig een verantwoordelijke voor de toepassing van de wet hebben aangesteld. Vorming toetsers 24 en 25 oktober 2013

89 Vorming toetsers 24 en 25 oktober 2013
In de praktijk, AWW vragenlijst K-toetsing, Deel 2: organisatie - Onderzoek van de andere verplichtingen m.b.t. de antiwitwaswetgeving – Werd er een verantwoordelijke voor de antiwitwaswetgeving aangesteld in uw kantoor? (1) Controleer volgende antwoorden van ingediende vragenlijst: Zijn er minstens tien meldingsplichtige beroepsbeoefenaars actief binnen het kantoor? Indien ja, werden er één of meerdere verantwoordelijken aangesteld? Indien neen, werden er één of meerdere verantwoordelijken aangesteld? wanneer aanstellen? verplicht: 10 of meer beroepsbeoefenaars (ongeacht Instituut) die samenwerken in andere situaties: optioneel zodra binnen het kantoor minstens 10 beroepsbeoefenaars: een activiteit uitoefenen; en/of een participatie hebben; en/of lid zijn van het bestuursorgaan, het is mogelijk geen rekening te houden met de occasionele samenwerkingen;  art. 18 AWW, art. 28 Norm, art. 6.3 Omzendbrief Vorming toetsers 24 en 25 oktober 2013

90 Vorming toetsers 24 en 25 oktober 2013
In de praktijk, AWW vragenlijst K-toetsing, Deel 2: organisatie - Onderzoek van de andere verplichtingen m.b.t. de antiwitwaswetgeving – Werd er een verantwoordelijke voor de antiwitwaswetgeving aangesteld in uw kantoor? (2) Blijkt uit uw onderzoek dat deze persoon effectief deze functies uitoefent? Werden de verantwoordelijkheden van en relaties tussen beroepsbeoefenaren en deze verantwoordelijke vastgelegd? Werd er een procedure m.b.t. de aanstelling en de verantwoordelijkheden vastgelegd? wie? Moet aan antiwitwaswetgeving onderworpen economische beroepsbeoefenaar zijn taken interne procedures (klantenonderzoek, acceptatiebeleid, risicoanalyse …) opleiding personeel communicatie met CFI /Instituut … inzake de toepassing van de AWW in het kantoor voorstellen formuleren aan kantoorleiding verslagen (interne verslagen, jaarverslagen ) maken Vorming toetsers 24 en 25 oktober 2013

91 Vorming toetsers 24 en 25 oktober 2013
In de praktijk, AWW vragenlijst K-toetsing, Deel 2: organisatie - Onderzoek van de andere verplichtingen m.b.t. de antiwitwaswetgeving – Wordt jaarlijks een activiteitenverslag opgesteld (verplicht als er een antiwitwasverantwoordelijke is)? Wordt er jaarlijks een een activiteitenverslag opgesteld? Bevat dit activiteitenverslag volgende elementen? beschrijving van de administratieve organisatie en de toegepaste interne controle teneinde toe te zien op de naleving van de antiwitwaswet“ de tijdens het jaar ondernomen opleidingen en sensibilisering van het personeel tot voorkomen van het witwassen van geld en financiering van het terrorisme beschrijving van de verwerking van de meegedeelde interne schriftelijke verslagen aan de verantwoordelijke Werd de procedure betreffende de opstelling van het jaarlijks activiteitenverslag schriftelijk vastgelegd? Deze prioritaire vraag heeft alleen betrekking op kantoren die meer dan tien externe beroepsbeoefenaars tellen of die vrijwillig een verantwoordelijke voor de toepassing van de wet hebben aangesteld. Vorming toetsers 24 en 25 oktober 2013

92 Vorming toetsers 24 en 25 oktober 2013
In de praktijk, AWW vragenlijst K-toetsing, Deel 3: dossier - Dossier X:bijzonder mandaat - Werkmethodes en organisatie van het getoetste dossier Client geïdentificeerd en alle stukken hieromtrent aanwezig? Opsomming stukken ter herinnering: CLIËNTEN & LASTHEBBERS NP: naam, voornaam, geboorteplaats & -datum [In de mate van het mogelijke ook het adres] RP: benaming, zetel, bestuurders, vertegenwoordigingsbevoegdheid NP & RP: voorwerp aard zakelijke relatie NP face to face: E-ID / paspoort op afstand: E-ID / certificaat klasse 3 andere bewijskrachtige stukken: indien geen risico RP statuten: coördinatie publicatie benoeming BS / NBB Door wie? beroepsbeoefenaar of derde zaakaanbrenger  Art. 7 en 8 AWW  Art. 3, 6, 7, Reglement, art. 4.2, 4.3 en 4.7 Omzendbrief Vorming toetsers 24 en 25 oktober 2013

93 In de praktijk, de meldingsplicht
> Sleutelelement van de AWW Art 7-8 Wet Onmogelijkheid identificatie kan vermoeden van witwassen zijn Art 26 Wet : feiten vaststellen waarvan men weet of vermoedt WITWASSEN VAN GELD Witwassen of gebruik maken van Ernstige misdaadvormen : Limitatieve lijst in art. 5 AWW met onder meer ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd >< Strafwetboek FINANCIERING VAN TERRORISME Daders /organisaties Daden Vorming toetsers 24 en 25 oktober 2013

94 In de praktijk, de meldingsplicht
> Wie ? Hoe ? Vaststelling/poging tot Minste vermoeden volstaat Zekerheid is niet vereist – beoordeling door CFI Onmiddellijk Individuele verplichting Geen vrijstelling indien reeds melding door een andere meldingsplichtige Melding door beroepsbeoefenaar/verantwoordelijke voor toepassing wet !Niet door personeelslid of door stagiair (al dan niet zelfstandig)! Speciaal formulier of elektronisch langs de website CFI Melding door werknemers ? Melding kan niet gebeuren door werknemers of stagiairs, al dan niet zelfstandig Onthoudingsplicht witwastransactie/geen « controlled money laundering » Formulier: zie Handleiding Vorming toetsers 24 en 25 oktober 2013

95 In de praktijk, de meldingsplicht
Tipping off verbod: verbod tot mededeling aan de cliënt of derden van de gedane melding of van het lopend opsporingsonderzoek Uitz.: politiediensten: Cass. 17 april 2007 P Uitzonderingen op tipping off verbod: ontrading, melding aan IAB, kennisgeving voor repressieve doeleinden, uitwisseling in bepaalde gevallen tussen notarissen, accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, advocaten, in zelfde dossier

96 In de praktijk, de meldingsplicht
> Afwijking meldingsplicht : bepalen van rechtspositie, Toelichtingsnota CFI : 2010 De externe accountants, de externe belastingconsulenten, de erkende boekhouders(-fiscalisten), delen die informatie echter niet mee aan de CFI wanneer zij deze, binnen het kader van hun beroepsuitoefening, van één van hun cliënten ontvangen of over één van hun cliënten verkrijgen bij het bepalen van de rechtspositie van hun cliënt, tenzij zij zelf deelnemen aan de witwasactiviteiten of de activiteiten voor financiering van terrorisme, zij het juridisch advies voor witwasdoeleinden of voor financiering van terrorisme verstrekken, of zij weten dat hun cliënt juridisch advies wenst voor deze doeleinden

97 In de praktijk, de meldingsplicht
Anonimiteit van de melder: Nu gegarandeerd: kennisgeving door melders mogen geen deel uitmaken van het strafdossier. Leden CFI mogen identiteit melders niet bekend maken. Immuniteit van de melder: Geen disciplinaire, strafrechtelijke of civiele sancties n.a.v. gedane melding mogelijk (bvb. klacht schending beroepsgeheim of discretieplicht) Na melding: meedelen aanvullende informatie op vraag CFI

98 In de praktijk, de meldingsplicht
Ernstige en georganiseerde fiscale fraude ? Begrip aangepast ! Voor de 29 juli 2013 Notie voorheen: ernstige en georganiseerde fiscale fraude waarbij bijzonder ingewikkelde mechanismen of procedés van international omvang worden aangewend Interpretatie van de indicatoren : bijkomend hulpmiddel – geen automatische melding bij vastelling. Vanaf de 29 juli 2013 (Wet van 15 juli ) Notie : ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd Het « georganiseerd karakter » van de ernstige fiscale fraude is niet meer vereist, om te kwalificeren voor melding, maar wordt als een verzwarende factor beschouwd.

99 In de praktijk, de meldingsplicht
Ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd ? Wat houdt deze wetswijziging concreet in ? Behalve het feit dat het georganiseerde karakter van de fraude niet meer vereist is, blijft er toch onduidelijkheid over de criteria die aangeven wanneer het gaat om « ernstige fiscale fraude » - De interinstitutenwerkgroep antiwitwassen heeft terzake een aantal overwegingen samengebracht, in overleg met FEBELFIN Voorstellen die daarbij « zouden in aanmerking kunnen worden genomen » Bedrag van de ontdoken belasting: ernst van de schade voor de Schatkist Fiscale valsheid Aspect organisatie De indicatoren blijven hulpmiddelen

100 In de praktijk, de meldingsplicht
Ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd ? Wat houdt deze wetswijziging concreet in ? ernstig karakter van de fiscale fraude blijkt uit: de aanmaak en/of het gebruik van valse stukken, het hoge bedrag van de verrichting en het abnormaal karakter van dit bedrag, gelet op de activiteiten of het vermogen van de persoon in kwestie; het georganiseerd karakter van de fiscale fraude is nu een indicatie en blijkt uit: de organisatie van de fraude, waarbij een constructie wordt gebruikt met opeenvolgende verrichtingen en/of de tussenkomst van één of meer tussenpersonen en waarbij hetzij procédés van internationale omvang, hetzij ingewikkelde simulatie- of verhullingsmechanismen met vennootschapstructuren of juridische constructies worden aangewend; + 13 indicatoren in indicatoren-KB

101 De context – ernstige fiscale fraude
De 13 indicatoren van het KB van 3/6/2007) (synthese) 1° het gebruik van schermvennootschappen 2° diverse statutenwijzigingen, zoals de de aanduiding van een nieuwe bestuurder, de wijziging van de benaming, de uitbreiding of wijziging van het maatschappelijk doel, of de verplaatsing van de maatschappelijke zetel; 3° een beroep doen op tussenpersonen (stromannen) 4° het uitvoeren van atypische financiële verrichtingen gelet op de gewone activiteiten in sectoren gevoelig voor carrousel fraude 5° een zeer forse stijging in korte tijdspanne van de omzet op recent geopende bankrekeningen, door exponentiële toename aantal verrichtingen en omvang 6° de vaststelling van onregelmatigheden in de facturen ter rechtvaardiging van financiële verrichtingen, zoals ontbreken BTW-nr., nr. financiële rekening … 7° het gebruik van doorsluisrekeningen en de opeenvolging van meerder verrichtingen, opnames contanten… 8° het gebruik van tussenrekeningen en rekeningen van niet-financiële beroepen als doorsluisrekeningen, waardoor identificatie UBO wordt bemoeilijkt 9° de internationale dimensie van financiële verrichtingen, waardoor hun economische en financiële rechtvaardiging moeilijk kan worden begrepen 10° de weigering van de klant of zijn onmogelijkheid om onderliggende stukken voor te leggen aangaande de herkomst van ontvangen fondsen of grondslag van betaling 11° het organiseren van insolvabiliteit door snelle verkoop van activa aan verbonden natuurlijke personen of rechtspersonen 12° het gebruik van back-to-back leningen 13° de betaling van commissielonen aan buitenlandse vennootschappen zonder commerciële activiteit/ stortingen aan … (synthèse des intitulés, à titre d’exemple) 1° l’utilisation de sociétés écrans 2° divers changements statutaires tels que la désignation d'un nouveau gérant, la modification de la dénomination sociale, l'extension ou la modification de l'objet social ou le déplacement du siège social; 3° le recours à l'interposition de personnes (hommes de pailles) 4° l'exécution d'opérations financières atypiques pour l'exercice habituel des activités de l'entreprise 5° l'explosion du chiffre d'affaires, sur une courte période 6° la constatation d'anomalies dans les factures présentées comme justification aux opérations financières 7° le recours à des comptes de passage et la succession de multiples transactions 8° l'utilisation de comptes intermédiaires ou de comptes de titulaires de professions non financières 9° la dimension internationale des opérations financières rendant difficile la compréhension des justifications économiques et financières à la base des opérations financières 10° le refus du client ou son impossibilité de produire des pièces justificatives quant à la provenance des fonds reçus 11° l'organisation de l'insolvabilité par la vente rapide d'actifs à des personnes physiques ou morales liées 12° le recours à des prêts back to back 13° le paiement de commissions à des sociétés étrangères sans activités commerciales

102 In de praktijk, de meldingsplicht
Meldingsplicht voor het IAB. Quid ? Wat te doen als de toetser t.g.v. een toetsing bij een lid « feiten vaststelt die verband kunnen houden met witwassen van geld of financiering van terrorisme », bv. Ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd? De wet: Art. 31 AWW: De controleoverheden bedoeld in artikel 39, die tijdens inspecties die ze bij de ondernemingen of personen die onder hun bevoegdheid vallen uitvoeren, of op enige andere wijze, feiten vaststellen die verband zouden kunnen houden met witwassen van geld of financiering van terrorisme, moeten de Cel voor financiële informatieverwerking daarvan onmiddellijk schriftelijk of elektronisch op de hoogte brengen. 1. Vaststelling: de toetser “is de controleoverheid niet”. 2. Twee mogelijkheden: In klantendossier van kantoor, zonder betrokkenheid van het lid Al dan niet in klantendossier, met dader- of mededaderschap van het lid 3. Wat te doen ? U nodigt de confrater of de verantwoordelijke voor toepassing van de wet uit om een melding te doen aan de CFI en het bewijs ervan voor te leggen, binnen zeer korte termijn. In geval van weigering of indien het bewijs niet wordt voorgelegd binnen de vastgestelde KT:  Schriftelijk de Voorzitter of de Ondervoorzitter van het IAB persoonlijk inlichten en hen de vaststellingen/feiten zo uitgebreid mogelijk meedelen. Dezen kunnen advies vragen aan de Voorzitter van de AWW-werkgroep. Niet de Commissie KT inlichten. Het IAB zal bij actie van Vz en Ovz. het dossier verder afwikkelen ten aanzien van de CFI. De toetser ontvangt ontvangstmelding van zijn schrijven aan de Voorzitter. In de praktijk, de meldingsplicht

103 In de praktijk, de meldingsplicht
> Enkele pertinente cijfers - In 2013, meldingen, aantal nog steeds in stijgende lijn EUR : de bedragen die de CFI aan de verschillende parketten van het land doormeldde - Aantal meldingen verzonden door externe belastingsconsulenten, externe accountant, externe erkende boekhouders, externe erkende boekhouders-fiscalisten in stijging : (46), (52) et 2012 (99) en 2013 (139) Aantal meldingen advocaten in 2013: 9 Notarissen: 587 in 2012 eb 967 in 2013 (hoofdz. mbt deel OG betaald in contanten)

104 In de praktijk, de meldingsplicht
> Meldingsplicht ambtenaren Artikel 33, lid 3: meldingsplicht voor ambtenaren, ingevoerd in 2012 De ambtenaren (vd administratieve diensten) van de Staat, de curatoren in een faillissement, de voorlopige bewindvoerders bedoeld in artikel 8 van de faillissementswet van 8/8/1997, die, bij de uitoefening van hun opdrachten of bij de uitoefening van hun beroep, feiten vaststellen waarvan zij weten of vermoeden dat ze verband houden met het WW of FT  moeten de CFI daarvan onmiddellijk schriftelijk of elektronisch op de hoogte brengen. Deze melding is NIET onderworpen aan voorafgaande machtiging van de gewestelijke Directeur (belastingen) In 2012: 13 meldingen van FOD Financiën en 12 van Economie In 2013: 34 meldingen van FOD Financiën en 22 van Economie In de praktijk, de meldingsplicht

105 In de praktijk, de meldingsplicht
> Betalingen in contanten Programmawet 29 maart 2012 Art. 20: verkoop ONROEREND goed: ten hoogste 10 % van de prijs en maximaal € Vanaf : € 0,00 Art. 21: roerende goederen en diensten: voor alle onderworpen beroepsbeoefenaars is de wijziging van art. 21 AWW van groot praktisch belang en dit om 2 redenen: Toepassingsgebied uitgebreid naar dienstverstrekkers (dus niet enkel meer handelaars) Verlaging drempel verbod op contante betalingen naar maximum 10 % van de prijs en hoe dan ook maximum € 5.000 + vanaf : maximum verlaagd tot € 3.000 Administratieve boeten: art. 41 AWW: 250 tot euro, met max. 10 % van de ten onrechte betaalde sommen in contanten Boete opgelegd door FOD Economie Kennisgevingsplicht aan CFI door de handelaar of dienstverstrekker: voorlopig nog niet bij wet opgelegd. Een KB moet de aan deze bepaling onderworpen sectoren nog vaststellen Melding door de beroepsbeoefenaar bij vaststelling overtreding: JA, maar enkel indien vermoeden van witwassen van geld of financiering van terrorisme In de praktijk, de meldingsplicht

106 In de praktijk, de meldingsplicht
> Betalingen in contanten Programmawet 29 maart 2012 Wet 15 juli 2013 Art. 21: roerende goederen en diensten: goudhandelaars De beperking voor cashbetalingen tot (vanaf 2014 tot 3.000) werd uitgebreid naar particulieren die goud aan goudhandelaars verkopen. Die goudhandelaars (actief in de recuperatie, het hergebruik en de handel in oude en edele metalen) hebben ingevolge een KB van 24/1/2012 ook al een identificatieplicht voor hun klanten (ook particulieren) In de praktijk, de meldingsplicht

107 Betalingen in contanten
Praktische tabel voor contante betalingen van € of meer, limiet vanaf 1 januari 2014 Juni 2014: Toelichtingsnota van de 3 Instituten ivm betalingen in contanten, met concrete aanbevelingen Totale prijs tussen Mag contant worden betaald Het volledige bedrag € 3 000 10 % met een maximumbedrag van € 3 000 Meer Maximaal € 3 000

108 Quotering Kleur Termijn Tekortkoming ROOD Zo snel mogelijk Verwijzing naar tucht, indien niet uitgevoerd ORANJE Verbeterplan, complementaire toetsing Termijn: 6 maand, tot max. 1 jaar Niet in orde: ROOD GEEL Aanbeveling: brief, Termijn: 7 jaar ??? GROEN Advies Nihil

109


Download ppt "Antiwitwas Vorming toetsers 9 maart 2015 Jos De Blay"

Verwante presentaties


Ads door Google