De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WERKGROEP organisatorische partijvernieuwing

Verwante presentaties


Presentatie over: "WERKGROEP organisatorische partijvernieuwing"— Transcript van de presentatie:

1 WERKGROEP organisatorische partijvernieuwing
STRATEGIE- KAART

2 Strategisch besturen: Bouwstenen
SH2 SH1 SHn Δ Maatschappelijke Omgeving Ideologie en partijcultuur Missie & Doelstellingen Strategie Strategische Initiatieven Waardecreatie KAPSTOK Waarover gaat het: vernieuwing van de structuur en vernieuwing van de organisatie van sp.a. Missie en doelstellingen Strategie we analyseren de maatschappelijke context, brengen in kaart en toetsen af met stakeholders/experten,… - we stellen een lange termijn strategie op: hier uitleggen met wie en hoe we gaan dit uitvoeren met … in de vorm van projectgroepen … met trekkers En daarvoor hebben we jullie nodig Prestatie Maatstaven Organisatorische Vaardigheden

3 Een missie voor sp.a Interne zwaktes en sterktes Waarom een missie?
Processen Middelen Waarom een missie? Immateriële middelen Gebouwen Materiaal Financiële middelen Relationele middelen Competenties Relaties (‘Contacten’) Reputatie Cultuur & waarden Kennis Vaardigheden

4 Kernwoorden uit de dialoog

5 Wij geloven in een wereld van gelijkheid, vrijheid en verbondenheid.
Wij vertolken de hoop van alle mensen die samen vooruit willen gaan in een solidaire samenleving en streven naar algemene welvaartstoename via inzet van ieders talenten en eerlijke verdeling van middelen. Wij versterken het engagement van mensen en verenigingen die streven naar een duurzame samenleving waarin iedereen geluk kan vinden. Wij geven een stem aan kwetsbare mensen en verdedigen sociale waarden. Onze partij geeft kansen aan iedereen en wordt gedragen door inzet van gedreven vrijwilligers, leden, medewerkers en verkozenen. In Vlaanderen en Brussel zetten wij onze politieke kracht in om via democratische weg te bouwen aan een rechtvaardigere samenleving

6 Mensen inzetten op hun talenten
Efficiënte & effectieve Interne werking Politieke Agenda beïnvloeden Publieke Beeld vorming Gedachten goed Maatschappe- lijke waarde creatie Verhaal vernieuwen & verspreiden Communicatie via verschillende kanalen Beweging Politieke invloed verwerven Dienst- baarheid Versterking coaching Informatie ontsluiten Leren, innoveren & motiveren Co-creatie Betrokkenheid Toegankelijk & Open Mensen inzetten op hun talenten Vorming Appreciatie Participatie

7 Interne sterktes en zwaktes spa
Processen Middelen Materiële middelen Immateriële middelen Gebouwen Materiaal Financiële middelen Onze interne werking wordt gekenmerkt door een aantal sterkten & zwakten. Welke sterkten moeten we verder uitbouwen, en welke zwakten moeten we ombuigen, gegeven onze analyse van de opportuniteiten & bedreigingen? Relationele middelen Competenties Relaties (‘Contacten’) Reputatie Cultuur & waarden Kennis Vaardigheden

8 Organisatorische vernieuwing
1. Identiteit 2. Boodschap 3. Cultuur 4. Achterban 5. Netwerk 6. Kennis 7. Processen 8. Structuur Uit de verschillende gesprekken met experten en de eerste workshops met medewerkers van de partij, hebben we een overzicht gemaakt van 10 werkdomeinen. Per werkdomein gaan we zoek naar mensen binnen de partij, mensen met expertise en enthousiasme, die zich op een thema willen werpen en pakweg een dag per maand vrij willen maken. 1. Identiteit: Het is eerste werkdomein is identiteit. Wie zijn we en hoe worden we als partij gepercipieerd? Zijn we een ledenpartij, of eerder een beweging? We zijn een gevestigde waarde, zoveel is duidelijk, maar zijn we ook fris genoeg of net te hip? We zijn stedelijk, maar willen we ook graag een landelijke partij zijn? 2. Boodschap: Hebben we ons verhaal goed geformuleerd en uitgedragen? Slaat ons verhaal over het behoud van de welvaartstaat voldoende aan? We zijn er voor iedereen, maar komt dat ook voldoende tot uiting? Moet onze boodschap anders, moet ze bijvoorbeeld ‘groener’? 3. Cultuur: Zijn we soms niet te streng voor onszelf en voor onze omgeving? Wanneer ben je een ‘echte socialist’? Staat onze deur genoeg open voor nieuwe bondgenoten ? 4. Achterban: We kennen in onze partij een sterk samenhorigheidsgevoel. Maar hebben we voldoende aandacht voor al onze leden, voor vrijwilligers, voor geïnteresseerden? Luisteren we wel voldoende naar de jonge generatie? Is onze communicatie naar al deze mensen effectief ? 5. Netwerk: Samen hebben we een gigantisch netwerk. Maar zijn we het middenveld niet te veel uit het oog verloren door lange deelname aan het bestuur? Hoe kunnen we opnieuw verbreden? Nieuwe mensen aanspreken? Jongeren, ouderen, mensen met een andere origine,.. 6. Kennis: We hebben veel kennis en expertise in huis. We weten hoe we kunnen wegen op besluitvorming, maar slagen we er ook voldoende in deze om te zetten naar dagelijkse actie? 7. Processen: Weet iedereen in de partij voldoende wat haar taak is? Slagen we er in onze waarden te communiceren? Werken we wel professioneel genoeg? 8. Structuur: Besteden we genoeg aandacht aan onze basis en niet teveel aan de top? Reiken we voldoende handvaten aan om op lokaal niveau aan de slag te gaan? Hoe zit het met de dialoog tussen de partij nationaal en de lokale afdelingen, militanten,.. 9. Personeel: Er is veel kwaliteit aanwezig in de partij, maar worden die competenties ook genoeg ingezet ten behoeve van militanten, afdelingen, secretariaten,.. 10. Middelen: Hebben we de nodige middelen om al onze projecten tot uitvoer te brengen? En zetten we de middelen wel juist in? Over deze tien thema’s wil ik de volgende weken met jullie in gesprek gaan. 9. Personeel 10. Middelen

9 Projectdoelstellingen Identiteit
Beschrijving van een uniek DNA dat voortbouwt op onze sterkten & robuust is voor de veranderingen in de maatschappij Gezamenlijke zoektocht naar de gewenste combinatie van ratio & emotie in ons profiel Ruime verspreiding & beleving van onze waarden in alle lagen en generaties van onze organisatie Identiteit

10 Projectdoelstellingen Cultuur
Verspreiding van gemeenschappelijke gewoonten, gedragingen, gebruiken & symbolen die onze interne verbondenheid tonen Bepaling van een actieplan dat aanstuurt op interne cultuurverandering in lijn met de missie. Ontwikkeling van een optimale context voor: Openheid Netwerkpartij Warmte Feedback & zelf-evaluatie Anti-racisme Cultuur

11 Projectdoelstellingen Boodschap
Beschrijving van kernverhalen in functie van het publiek dat we wensten te bereiken Ontwikkeling van de juiste frames & bepaling van acties om de publieke beeldvorming in lijn te brengen met de realiteit Gerichte, mobiliserende communicatie via verschillende kanalen & een netwerk van communicatoren die onze verhalen uitdragen en doen leven in de dagelijkse politieke werking Afstemming realiseren op alle niveaus van onze partij Boodschap

12 Projectdoelstellingen Achterban
Opmaak van een actieplan om nieuwe leden aan te trekken, te houden en de tevredenheid te vergroten doorheen heel de organisatie Mobilisatie van een groter aantal geëngageerde vrijwilligers die willen meewerken aan het realiseren van onze missie Formulering van een beleid & cultuur die inspelen op de drijfveren (motivatoren) van vrijwilligers Versterking & vernieuwing van de werking van onze afdelingen zodat we in iedere gemeente structurele partners hebben die onze missie helpen realiseren, vanuit lokaal beleid of vanuit de organisatie. Achterban

13 Projectdoelstellingen Netwerk
Verdere uitbreiding & structurele verankering van relaties met individuen en organisaties die actief zijn in onze beweging of die occasioneel of thematisch een bondgenoot zijn Ontwikkeling van win-win samenwerkingsverbanden met het oog op kennisuitwisseling & gezamenlijke uitwerking van acties die verandering realiseren Netwerk

14 Projectdoelstellingen Kennis
Ontwikkeling van een methodiek voor systematische & interactieve kennisopbouw, samen met partners binnen & buiten de organisatie Uitbouw van databanken en informatiesystemen om kennis te beheren en te verspreiden doorheen heel de organisatie zodat onze kennis kan worden aangewend door iedereen met een informatiebehoefte in zijn of haar specifieke rol of taak Ondersteuning voor feiten-gebaseerde sturing van het politieke debat in Vlaanderen & Brussel Kennis

15 Projectdoelstellingen Structuur
Optimalisatie van de structuur voor realisatie van de missie en efficiënte uitvoering van de processen, rekening houdend met lokale verschillen. Structuur

16 Projectdoelstellingen Personeel
Ontwikkeling & uitvoering van een HRM-beleid voor medewerkers, mandatarissen en potentiële toekomstige mandatarissen Personeel

17 Crescendoprojecten Per domein selecteren we de veranderingen met hoge impact en grote dringdheid. een project = welomschreven specifieke doelstelling, gerealiseerd door een hiervoor specifiek geselecteerd projectteam dat deze verandering binnen een beperkte tijdsframe zal realiseren buiten de dagdagelijkse werking en hiërarchie

18 Crescendoprojecten Projectteam : 5-8 mensen, met diverse achtergronden, die hier intensief aan werken en de verandering realiseren. Projectleider : leidt het team en rapporteert aan projectbureau Veranderingsteam : mensen die zin hebben om mee te werken en fungeren als een klankbordgroep, input en reflectie geven en het projectteam op koers houden .

19 Crescendoprojecten Veranderingsteam : input en reflectie
Projectteam : realiseert de verandering Projectenbureau : coördineert de vooruitgang en samenhang van alle projecten en rapporteert aan partijbureau Partijbureau en congres : valideren en evalueren

20 Coördinatiegroep (klankbord)
Profielbeschrijvingen Projectleider Treedt op als project- eigenaar Is verantwoordelijk voor de implementatie (oplevering) van projectdoelstellingen Communiceert over de vooruitgang & de realisaties Mobiliseert / enthousiasmeert het project team voor de uitvoering van acties Coördinatiegroep (klankbord) Ondersteunt bij het maken van keuzes, Geeft advies & feedback, Deelt expertise & ervaring, Maakt eventueel gebruik van zijn/haar netwerk of relaties Projectteam Voert het projectplan uit Engageert zich om vooruitgang te maken in het project (kost tijd) Denkt toekomst- gericht (denkt buiten de barrières die er vandaag eventueel zijn)


Download ppt "WERKGROEP organisatorische partijvernieuwing"

Verwante presentaties


Ads door Google