De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorstel verantwoording en assurance PGB Trekkingsrechten WMO/JW

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorstel verantwoording en assurance PGB Trekkingsrechten WMO/JW"— Transcript van de presentatie:

1 Voorstel verantwoording en assurance PGB Trekkingsrechten WMO/JW
Datum: 15 december 2014 Versie 1. d.d.17 november 2014

2 Agenda PGB Trekkingsrechten vanaf 1-1-2015 Rol SVB
Voorstel verantwoording Voorstel assurance Voorstel inhoudelijke werkzaamheden Vervolgstappen Versie 1. d.d.17 november 2014

3 PGB Trekkingsrechten vanaf 1/1/2015
Uitvoering bij gemeenten, gemeenten vanuit de budget-verantwoordelijkheid (naast de budgethouder) verantwoordelijk voor de materiële rechtmatigheid van de levering van de zorg Keuze mogelijkheid te leveren zorg: Zorg in natura via door gemeente gecontracteerde zorgverleners, geen betrokkenheid SVB Persoonsgebonden budget: burger heeft zelf de regie en koopt zelf zorg in, in de vorm van trekkingsrechten via SVB De SVB voert de administratie en betaalt de declaraties en maandsalarissen voor geleverde zorg en de verhoging van budgetten in verband met ziekteverzuim (doorbetaling loon bij ziekte) Versie 1. d.d.17 november 2014

4 GROTE GELDSTROOM WMO en JW
VWS/ BZK/ GEM-fonds Voorschot GEM SVB Geacc. Zorgcontract BH/ZV Budget-/totaal overzichten Gefiatteerde Declaraties Betaling declaraties Toekenningsbesluit PGB op basis van indicatie Budgetoverzicht Zorg Declaratie zorg Budgethouder Zorgverlener Versie 1. d.d.17 november 2014

5 Rol SVB uitgeschreven (ontleend aan “werkinstructie voor gemeenten” verstuurd door SSP)
Versie 1. d.d.17 november 2014

6 Voorstel verantwoording (1)
Eén generieke verantwoording per wet voor alle gemeenten gezamenlijk (uitvoeringsverslag) met daarin de relevante financiële en niet financiële gegevens over de verleende dienstverlening, in lijn met art 3.7 variant B1 van de Kadernota Rechtmatigheid 2013. In een bijlage bij deze generieke verantwoording wordt een specificatie van voor de individuele gemeenten relevante bedragen opgenomen. Deze variant is in overeenstemming met de gedachte van de SISA-systematiek. Bij deze generieke verantwoording per wet geeft de AD-SVB een controleverklaring af. Versie 1. d.d.17 november 2014

7 Voorstel verantwoording (2)
Rechtmatigheidsverklaring af te geven door Raad van Bestuur Binnen de SVB berust de verantwoordelijkheid voor de rechtmatige uitvoering bij het management. De Raad van Bestuur van de SVB geeft in de bedrijfsvoering paragraaf van de verantwoording de rechtmatigheidsverklaring af, waarin is meegewogen of het beleid op het gebied van Misbruik en Oneigenlijk gebruik (M&O) voor zover van toepassing toereikend is. SVB/SSP zal deze systematiek ook toepassen voor WMO, JW en Wlz Versie 1. d.d.17 november 2014

8 Voorstel assurance (1) Objecten van de audit/controle zijn:
De Verantwoordingen per wet (WMO en Jeugdzorg): Verslag van activiteiten inclusief kerncijfers; Bedrijfsvoering paragraaf met door de Raad van Bestuur afgegeven rechtmatigheidsverklaring per wet; Rekening courant afrekening op totaalniveau Betaalde maandsalarissen; Betaalde declaraties; Verhoging van budgetten in verband met ziekteverzuim (doorbetaald loon bij ziekte). Bijlage met afrekening per gemeente. Totaal van de bijlage sluit aan bij totaalverantwoording. Versie 1. d.d.17 november 2014

9 Voorstel assurance (2) Assurancerapportage per wet WMO en JW (gemeenten) Getrouw beeld controleverklaring m.b.t.; Rekening courant afrekening op totaalniveau gemeenten (inclusief de bij de verantwoording behorende bijlage op gemeenteniveau) De in de bedrijfsvoering paragraaf opgenomen rechtmatigheidsverklaring. De rechtmatigheid beperkt/richt zich voor de SVB tot/op het rechtmatig uitbetalen van de declaraties en de salarissen aan zorgverleners en zorg verlenende instanties en de verhoging van de budgetten in verband met ziekteverzuim. De materiële (inhoudelijke) controle of de zorg is geleverd berust bij zowel de budgethouder als de gemeenten! Versie 1. d.d.17 november 2014

10 Voorstel assurance (3) Datum aanlevering verantwoording inclusief verklaring De gemeenten hanteren als aanleveringsdatum 1 februari Dit heeft gevolgen voor de verantwoording en de rechtmatigheidscontrole van SVB/SSP: Verantwoording over gebroken boekjaar: in 2015 over 10 maanden (jan t/m okt) en daarna over 12 maanden (nov t/m okt); Rechtmatigheidsverklaring over gebroken boekjaar: in 2015 over 10 maanden (jan t/m okt) en daarna over 12 maanden (nov t/m okt); De Getrouw beeld (controle) verklaring dekt beide afzonderlijk af (beide apart genoemd in de scope): Voorbeeldtekst: …. Hebben wij gecontroleerd: De verantwoording WMO over jan t/m okt 2015 De in de bedrijfsvoeringsparagraaf opgenomen rapportage over de rechtmatigheid van de taakuitvoering WMO over jan t/m okt 2015 Versie 1. d.d.17 november 2014

11 Opzet steekproef De rechtmatigheidscontroles worden uitgevoerd met behulp van statistisch onderbouwde steekproeven. Uitgaande van één generieke/algemeen geldende AO/IB en uit doelmatigheids-overwegingen wordt de steekproef als volgt bepaald: Per wet WMO en JW (en Wlz) wordt een separate steekproef getrokken uit de massa betaalde declaraties en uitbetaalde salarissen en getrokken uit de massa uitbetaalde ziekengeldvergoedingen. Omdat bij het bepalen van de grootte van de steekproef wordt uitgegaan van een uniform tot stand gekomen massa (dezelfde AO/IB) kan dat tot gevolg hebben dat niet alle gemeenten (jaarlijks) in de steekproef zitten. Versie 1. d.d.17 november 2014

12 Inhoudelijke werkzaamheden (1)
Aandachtspunten van de rechtmatigheidscontrole door de SVB zijn o.a.: Juistheid zorgovereenkomst (arbeidsrechtelijk); Ondertekening overeenkomst door BH; Goedkeuring zorgovereenkomst (zorginhoudelijk) door gemeente; Juistheid declaratie en tarief (conform zorgovereenkomst inclusief maximum tarief); Bruto/netto traject (bij salarissen); Versie 1. d.d.17 november 2014

13 Inhoudelijke werkzaamheden (1)
Juistheid betaaladres; Juistheid ziekengeldvergoeding (inclusief registratie ziek- en herstelmelding); Toereikendheid budget bij uitbetaling; Juist gebruik/onderscheid van vrijwillige bijdrage/-overheidsbijdrage; Tijdigheid. Versie 1. d.d.17 november 2014

14 Review van controlewerkzaamheden AD SVB
De AD-SVB stelt de accountants van de gemeenten in de gelegenheid bij de SVB een collegiaal overleg te houden c.q. een review uit te voeren met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden Uit het oogpunt van doelmatigheid (geen dubbeling van werkzaamheden) en zo laag mogelijke belasting van de AD/SVB streeft de AD ernaar om de reviewinspanning door toezichthouders zoveel mogelijk te beperken. De AD bepleit daarom (in overeenstemming met NBA-handreiking 1122 art “Steunen op accountantscontrole bij de Gemeenschappelijke Regeling”) dat er een gezamenlijke review wordt uitgevoerd door een gecombineerd team van toezichthoudende partijen/accountantskantoren. Versie 1. d.d.17 november 2014

15 Vervolgstappen Vormen van een kleine werkgroep die een nadere uitwerking maakt van een controleprotocol Samenstellen van de werkgroep + randvoorwaarden + planning Het controleprotocol met daarin de volgende aandachtspunten: De uniforme verantwoording (grote geldstromen) De aandachtspunten voor de door de SVB/SSP uit te voeren rechtmatigheidscontrole De systematiek van de af te geven rechtmatigheidsverklaring door RvB (in de bedrijfsvoeringsparagraaf) en de getrouw beeld verklaring van de AD Assurancerapportage Afspraken met betrekking tot de collegiale review Verspreidingskring controle verklaring : Controleprotocol voorleggen aan: Werkgroep Governance & Finance en aan de Stuurgroep Voor advies aan NBA (COPRO) Versie 1. d.d.17 november 2014


Download ppt "Voorstel verantwoording en assurance PGB Trekkingsrechten WMO/JW"

Verwante presentaties


Ads door Google