De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Grondbank – uw partner voor grondverzet Omgaan met grondverzet op de werf: praktische kijk Informatie-Ontbijtvergadering MATEXPO – 02 september 2009 door.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Grondbank – uw partner voor grondverzet Omgaan met grondverzet op de werf: praktische kijk Informatie-Ontbijtvergadering MATEXPO – 02 september 2009 door."— Transcript van de presentatie:

1 Grondbank – uw partner voor grondverzet Omgaan met grondverzet op de werf: praktische kijk Informatie-Ontbijtvergadering MATEXPO – 02 september 2009 door Cindy Bullens – Grondbank i.s.m. Tedewest

2 Inhoudsopgave  Wetgeving – Verantwoordelijkheden  Traceerbaarheid – documenten  Werfopvolging  Bestek  Veel Voorkomende Vragen

3 Grondbank – uw partner voor grondverzet Wetgeving - Verantwoordelijkheden

4 Technisch verslag verplicht? Voor alle gebruik van uitgegraven bodem als bodem of als bouwkundig bodemgebruik, behalve:  Afkomstig van niet-verdachte grond + totale uitgraving bedraagt minder dan 250m³ (tenzij samengestelde partij van meer dan 250m³)  Afkomstig van verdachte grond + totale uitgraving minder dan 250m³ + gebruikt binnen de kadastrale werkzone (volgens Code van Goede Praktijk)  Gebruik binnen de Zone voor Gebruik ter Plaatse (volgens Code van Goede Praktijk)  Herbruikt ikv bodemsanering (volgens voorwaarden conformiteitsattest vh bodemsaneringsproject)

5 Verantwoordelijkheden opdrachtgever = initiatiefnemer grondwerken  TV laten opmaken (vóór aanvang werken of via toestemming op TOP/CGR/vergunde inrichting)  TV overmaken aan BBO ter conformverklaring  Clausules in bestek die naleving grondverzetsregeling waarborgen Technisch verslag Specifieke posten Controle en opvolging Wat als er geen TV is vóór aanvang werken?  Opmaak TV blijft verantwoordelijkheid van initiatiefnemer  Afvoer naar TOP/CGR mits grondtransportmelding  Opmaak TV bij TOP/CGR en conformverklaring vóór effectieve gebruik van de partij

6 Verantwoordelijkheden aannemer = uitvoerder grondwerken  Melding start werken  Aanvraag documenten vooraf aan elke verplaatsing grond Afvoer TOP/CGR: grondtransportmelding Afvoer voor gebruik: grondverzettoelating (wordt na afronding van werken omgezet in bodembeheerrapport)  Kopie bodembeheerrapport overmaken aan initiatiefnemer grondwerken én eindgebruiker (uitgezonderd bij verdeling in kleine hoeveelheden)  Naleving voorwaarden conformverklaring

7 Grondbank – uw partner voor grondverzet Traceerbaarheid Overzicht documenten bij uitvoering

8 Technisch Verslag Conformverklaring Melding start der werken Grondtransporttoelating (Grondverzettoelating) Eindverklaring (Ontvangstverklaring) Bodembeheerrapport Grondtransportmelding TOP/CGR Gebruiksbrief (Grondverzettoelating) Eindverklaring (Ontvangstverklaring) Bestekposten Initiatiefnemer grondverzet Uitvoerder grondwerken

9 Aandachtspunten opmaak Technisch Verslag  Door erkende bodemsaneringsdeskundige (EBD)  Doel = beperking risico’s, inschatting kostprijs  Rekening houden met bestaande toestand: gekende verontreinigingen, voorgaande onderzoeken,…  Rekening houden met ontworpen toestand: gekende ophogingszones, gepland gebruik, wijzigingen ontwerp,…  Rekening houden met praktische uitvoering: aard uitgraving, werkruimte, realistische volumes, beperkingen op steengehalte,… Goede informatie-uitwisseling voorkomt meerkosten in uitvoering en zorgt voor haalbare uitvoering

10 Conformverklaring  Het TV (en eventuele addenda) wordt behandeld door een erkende bodembeheer- organisatie (BBO) conformverklaring  Tegenstelbaarheid conformverklaring andere BBO  BBO kan uitvoeringsbepalingen voor gebruik opnemen  De conformverklaring is een werkinstrument Overzicht kwaliteiten en volumes Overzicht afspraken Aandachtspunten bij uitvoering ~ gevolgen voor kosten (belang bij opmaak bestek) Basis voor verder overleg

11 Overleg is de sleutel tot succes!  Overleg met ontwerper – EBD - Grondbank  Grondstromen in kaart brengen (incl. ophogingszones)  Aandachtspunten bij uitvoering bespreken  Onzekerheden bij uitvoering tot minimum beperken (bv. bijkomende bemonstering,…)  Kostenbeperkende maatregelen (aanpassing ontwerp, afweging risico-evaluatie vs bijkomend onderzoek,…)  Basis voor bestek  Bij te sturen obv input aannemer

12

13 Technisch Verslag Conformverklaring Melding start der werken Grondtransporttoelating (Grondverzettoelating) Eindverklaring (Ontvangstverklaring) Bodembeheerrapport Grondtransportmelding TOP/CGR Gebruiksbrief (Grondverzettoelating) Eindverklaring (Ontvangstverklaring) Bestekposten Initiatiefnemer grondverzet Uitvoerder grondwerken

14 Documenten vóór uitvoering  Stap 1 - melding start werken  Steeds verplicht indien TV werd opgemaakt  Bij de BBO waar de documenten worden aangevraagd  Mogelijk vóór aanvraag BBR  Bij aanvraag BBR: aanvraag = melding  Stap 2 - melding bij afvoer naar TOP/CGR  Geen gebruik => melding volstaat  Bij BBO  Steeds vóór aanvang transporten  B-, C- en E-TOP’s of CGR’s (niet voor de W-TOP)  Ook indien nog geen TV beschikbaar is Voor alle partijen van meer dan 250m³ Voor partijen van meer dan 50m³ (waarvoor opmaak TV verplicht is)

15 Documenten vóór uitvoering  Stap 2 – aanvraag bodembeheerrapport  Toepassing => noodzaak goedkeuring  Bij BBO waar melding gebeurde  Steeds vóór aanvang transporten of gebruik (ook bij vertrek vanaf TOP/CGR)  Bij elke toepassing Binnen en buiten de werf/kadastrale werkzone Bodem, bouwkundig bodemgebruik, vormvast product  Grondbank staat in voor snelle aflevering (online) BBR = toestemming (beperkt risico’s)

16 Documenten bij uitvoering werken  Stap 3 – toepassing uitgegraven bodem  Binnen werf Codes van Goede Praktijk voor gebruik binnen KWZ Voorwaarden gebruiksbrief  Buiten de werf Voorwaarden grondtransporttoelating Gebruik transportdocument als onderdeel van de traceerbaarheidsprocedure (bv vrachtbon Grondbank)  Afvoer naar TOP/CGR Grondtransportmelding Gebruik transportdocument als onderdeel van de traceerbaarheidsprocedure (bv vrachtbon Grondbank) Traceerbaarheid via werfrapportering

17

18  Bij afronding van het project  Effectief verzette volume  Extra vervoerders aanvullen  Basis voor bodembeheerrapporten  Let op:  Grondwerker tekent voor (selectieve) uitvoering van de werken  Afnemer tekent voor ontvangst

19 Documenten na uitvoering  Stap 4 – eindverklaring  Ontvangstbewijs afnemer = bevestiging levering partij op bestemming  Uitvoerder grondwerken bevestigt correcte uitvoering (bv selectieve uitgraving)  Overmaken aan BBO  Stap 5 – bodembeheerrapport  Opmaak obv eindverklaring  Aannemer stuurt kopie naar Initiatiefnemer grondwerken Eindgebruiker bodem (opgelet, is niet altijd afnemer) Geen kopie eindgebruiker bij verdeling in kleine hoeveelheden  8 jaar bijhouden

20 Transport uitgegraven bodem  Transportdocument bevat  Plaats herkomst  Plaats bestemming  Gegevens aannemer  Gegevens vervoerder  Datum transport  Hoeveelheid  Verwijzing grondverzettoelating (nummer) Bv vrachtbon Grondbank  Vervoerder aangesloten (+ onderaannemers)  5 jaar bijhouden

21 Gewestoverschrijdend transport  Voldoen aan normen plaats van ‘bestemming’, maw voor gebruik in Vlaanderen werken volgens Vlarebo Hfdst XIII  TV en BBR  Te analyseren parameters uitgebreid voor partijen van ongekende herkomst  Bouwkundig bodemgebruik: geen analyse Vlareapakket meer  Over landsgrenzen: tussenkomst OVAM ikv kennisgevingsdossier (mogelijk bijkomende analyses)

22 Grondbank – uw partner voor grondverzet Werfopvolging Traceerbaarheidsprocedure Grondbank Leidraad voor de aannemer

23 Rol initiatiefnemer grondwerken  Werk met aangesloten aannemers  Lever tijdig alle informatie voor de correcte opvolging van de grondverzetsregeling  Maak afspraken over selectieve uitgraving, bestemmingen en bijhorende voorwaarden (uitloging, zeving,…)  Inzage documenten afgeleverd door Grondbank vzw (niet enkel bij afronding)

24 Werfrapportering – waarom?  Reconstructie werkzaamheden  Enkel bij selectieve uitgraving  Vorm te bepalen door aannemer (in combinatie met grondverzetsplan)  Geeft overzicht van de partijen die werden  Herbruikt binnen de werf + exacte locatie  Afgevoerd naar nieuwe bestemming  Afgevoerd naar TOP/CGR  Opgeslagen op W-TOP  Bewijs van goede uitvoering

25 Werfrapportering – inhoud?  Periode activiteit  3-delig nummer  Plaats uitgraving (+ verwijzing grondverzetsplan)  Plaats tussentijdse opslag  Geschat volume (deel)partij  eindbestemming (+ verwijzing grondverzetsplan)  Partijen met bijkomende bemonstering of voorwaarden Tip  Voorbeeldrapport Grondbank vzw  Eigen rapportering naar opdrachtgever mits eenvoudige aanvullingen

26 Grondverzetsplan Fase 1 Week 12 Depot 1 210 teelaarde Depot 3 921 zand Afvoer GTT.01 Depot 4 410 zand Op folie Gebouw Depot 2 210 zand Zone 1 Zone 2 Zone 3

27

28 Grondverzetsplan Fase 2 Week 13 Depot 1 210 teelaarde Depot 3 921 zand Afvoer GTT.01 Depot 2 210 zand Depot 4 410 zand Op folie GB.02 Onderfundering Vloerplaat Zone 1 Zone 2 Zone 3

29

30 Grondbank – uw partner voor grondverzet Bestek

31 Bestek - Aandachtspunten  Vertaling grondstromen naar posten  Posten aanpassen aan besluit TV en uitvoeringbepalingen conformverklaring  discussies over interpretatie vermijden (bv kost zeving inbegrepen – toelating gebruik)  Vertrekpunt = type gebruik  Per type andere gebruiksvoorwaarden (bv zeving)  Hergebruik op de werf (kadastrale werkzone(s))  Afvoer : 3 categorieën: Vrij gebruik Geen vrij gebruik, maar evt. via SOG of in bouwkundig bodemgebruik (nut uitloogonderzoek op voorhand) Geen gebruik mogelijk (reinigen, storten)

32 Bestek – Wegenis & Riolering Cfr. Nota Wegenis en rioleringswerken, Grondbank vzw  Heterogeen karakter van het tracé (verschillende soorten verharding met eigen historiek, herstellingswerken, …)  Verschillende kwaliteiten bij bemonstering  Moeilijk af te perken op voorhand  Haalbaarheid selectieve uitgraving  Risico opbraak verharding  Werken door verschillende aannemers (voorafgaandelijke werken aan nutsleidingen)  Volume en kwaliteiten slechts indicatief in TV  Bijkomende onzekerheid  Voorstel voor bemonstering bij uitvoering bij afvoer  Moeilijk te vervatten in een typebestek (verdere inlichtingen: Cel Ondersteuning Grondbank vzw)

33 Grondbank – uw partner voor grondverzet Veel Voorkomende Vragen

34 Gebruiksmogelijkheden  Bodem: ophoging, nivellering, opvulling putten, …  Bouwkundig bodemgebruik: onderfundering wegenis, omhulling rioolbuizen, taludlichamen, …) Gebruik in een werk = constructieonderdeel  functie duidelijk te onderscheiden van de rest van de bodem (wegeniswerk, rioleringswerk, dijklichaam, waterwerk, …)  Vormvast product: bakstenen, dakpannen, zandcementmengsels, betonproducten

35 Lijst bouwkundig bodemgebruik  M.B. 9 mei 2008  Overzicht van toegestane toepassingen - geen uitzonderingen (wegnemen onzekerheid) Bv. bermen, dijklichamen, landhoofden  Kern = bouwkundig bodemgebruik  Afdek voldoet steeds aan voorwaarden voor gebruik als bodem Bv. nutsleidingen  Verhard: omhulling & fundering leiding + sleufaanvulling + wegkoffer  Onverhard: enkel omhulling & fundering leiding

36 Onvoorziene omstandigheden – wat doen? Vermoeden van afwijking tov TV  Geur, kleur, samenstelling, …  Calamiteit (brandstof voertuigen,…) Gevolg kwaliteit niet meer gegarandeerd (documenten ongeldig) Verwittig (formulier of telefonisch):  Bouwheer: afspraken, noodzaak verdere stappen (plichten ikv Bodemsaneringsdecreet)  EBD: Bevestigt vermoeden adhv staalnames, analyses en/of terreinwaarnemingen, bakent zone af, adviseert dringende maatregelen, …  Grondbank: coördinatie tussen partijen, aanpassing documenten (bv GTM voor verontreinigde partij),…

37 Kadastrale werkzone (KWZ)  Instrument om licht verontreinigde gronden binnen (gedeelte van) de werf te hergebruiken  Afgebakend door EBD obv historiek, gepland gebruik, zonering (overleg belangrijk)  Evolutie cfr. Vlarebo 2008: houdt rekening met risico obv functie en historiek (éénrichtingsverkeer mogelijk)  Voor wegenis meestal één KWZ obv functie binnen openbaar domein (gebruik heeft geen weerslag op omliggende percelen) Noot: Wegenis: resultaten mogen getoetst worden aan normen van BST V voor de bepaling van de hergebruiksmogelijkheden (risico-evaluatie) binnen de werf

38

39 W-TOP versus B-TOP Algemeen: ook andere wetgevingen relevant (bv vergunning) W-TOP  Werfgebonden  Opslag overschotten van (of bestemd voor) één werf  Melding voor ingebruikname  Goed huisvaderschap  Contaminatie ondergrond voorkomen  Gescheiden opslag garanderen  Onderdeel werf B-TOP  Bedrijfsgebonden  Terrein aannemer/gemeente  Opslag van partijen van verschillende herkomsten  Aansluiting vereist  Werken volgens draaiboek: regels voor opslag – samenvoeging  Meer flexibiliteit bij bv. geen TV, zeving, bekalking of geen bestemming

40 Grondbank vzw  Verantwoordelijke TOP’s, CGR’s en DOP’s Kathleen Wielant Tel 02 545 58 48  Verantwoordelijke Cel Ondersteuning Elisa Vermeulen & Andy Heurckmans Tel 02/545 58 83  Verantwoordelijke Projecten Opleidingen en workshops: Cindy Bullens Tel 02 /545 58 82  Afdelingshoofd Exploitatie Andy Heurckmans Tel 02/545 58 52  Verantwoordelijke Kwaliteit & Ontwikkeling Liesbet Van Cauwenberghe Tel. 02/545 58 84

41 Afkortingen  BBOBodembeheerorganisatie  BBRBodembeheerrapport  BSN Bodemsaneringsnorm  CGR Centrum voor Grondreiniging  CvGP Code van Goede Praktijk  EBSD Erkende Bodemsaneringsdeskundige  GBGebruiksbrief  GTMGrondtransportmelding  GTTGrondtransporttoelating  KWZ Kadastrale Werkzone  SAPStandaard Analyse Pakket  SOG Studie Ontvangende Grond  TOP Tussentijdse Opslagplaats  TV Technisch Verslag  VG Verantwoordelijke Grondverzet  VLAREA Vlaams Reglement inzake Afvalvoorkoming en Beheer  VLAREBO Vlaams Reglement betreffende de Bodemsanering  VO Verontreiniging  W-TOP Werfgebonden Tussentijdse Opslagplaats


Download ppt "Grondbank – uw partner voor grondverzet Omgaan met grondverzet op de werf: praktische kijk Informatie-Ontbijtvergadering MATEXPO – 02 september 2009 door."

Verwante presentaties


Ads door Google