De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

M-decreet 15 september 2014 Centrumraad 30 april 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "M-decreet 15 september 2014 Centrumraad 30 april 2013."— Transcript van de presentatie:

1 M-decreet 15 september 2014 Centrumraad 30 april 2013

2 Wat moeten we (nu) weten?
M-decreet (BNM) M-decreet Wat moeten we (nu) weten? Stand van zaken 15 september 2014 INFO

3 Vooraf INFO-M-decreet
Leerzorg 2005 gestrand wegens geen geld en geen draagvlak 2011 DAM : overleg nadien toegespitst op dringende en noodzakelijke maatregelen. 2012 BNM – bijzondere en noodzakelijke maatregelen 8 november M-decreet ! INFO-M-decreet

4 Vooraf INFO-M-decreet
Opgemaakt 13 december 2006 VN Salamanca – verdrag over de rechten van personen met een handicap HANDICAP IS GEEN LOUTER PERSOONLIJK PROBLEEM MAAR EEN AFSTEMMINGSPROBLEEM TUSSEN DE KLAS-SCHOOLCONTEXT EN DE SPECIFIEKE ONDERWIJSBEHOEFTEN VAN DE LEERLING DE BEPERKINGEN IN DE PARTICIPATIEMOGELIJKHEDEN AAN HET ONDERWIJS STAAN CENTRAAL 2009 geratificeerd door Vlaanderen Druk van Europa en oudergroepen inclusie ‘Er moest dringend iets gebeuren’ …. ‘Pascal Smet’ mede omwille van de cijfers INFO-M-decreet

5 Cijfers persbericht Pascal Smet

6 Cijfers persbericht Pascal Smet
Leerlingenaantal buitengewoon basisonderwijs: => Overgrote meerderheid kinderen met lichte mentale beperking of leerstoornis Leerlingenaantal buitengewoon secundair onderwijs: => Ook hier oververtegenwoordiging kinderen met lichte mentale beperking (type 8 bestaat vandaag niet in BuSO) Cijfers

7 Cijfers GON

8 Wat is de kern? Herstructurering van het buitengewoon onderwijs
Meer inclusie Inclusie als het kan, BUO als het moet ! gevolgen voor het gewoon basis en secundair onderwijs decretale verankering van … fases zorgcontinuüm STICORDI HGW nieuwe rol CLB INFO-M-decreet

9 Wat is de kern? BLO Type 1 + 8 wordt ‘basisaanbod’, ook voor BUSO
Type 9 ( type voor ASS) Type 2 (<IQ 60 + sociale aanpassing 3 standaarddeviaties onder gemiddelde) Type 3  ADHD, Oppositional Development Disorder (ODD), Conduct Disorder, en stemmingsstoornissen Type 4, 6, 7  blijft sterk stoornisgebonden, weinig wijzigingen Type 5: ziekenhuisonderwijs, preventoria INFO-M-decreet

10 gevolgen van het basisaanbod
Basisaanbod – tijdelijke erkenning voor 2 jaar Andere manier van oriënteren ; nadenken over traject dat ervoor zorgt dat na 2 jaar terugkeer mogelijk is Geen IQ, geen percentielen maar wat heeft die lln nodig om straks terug te keren naar gewoon onderwijs Gemeenschappelijk curriculum is de referentie maar het gewoon onderwijs zoekt naar afstemming /aansluiting Indien 2 jaar onvoldoende – jaarlijkse herevaluatie ( niet hertesten ) + motivering in verslag ↗ planlast voor BO! Inschrijvingsrecht: wat met lln in overtal – volzet INFO-M-decreet

11 gevolgen van het basisaanbod(2)
Bewijslast door scholen gewoon onderwijs aan CLB dat de aanpassingen, waaronder remediërende, differentiërende, compenserende en dispenserende maatregelen die nodig zijn om de leerling binnen het gemeenschappelijk curriculum te blijven meenemen, ofwel disproportioneel, ofwel onvoldoende zijn; Na 2 jaar vervalt toegang (attest) ‘basisaanbod’ , ouders terug naar gewoon onderwijs ! De onderwijsbehoeften zijn niet louter toe te schrijven zijn aan een SES-kenmerk van de leerling INFO-M-decreet

12 andere types BUO ‘Gespecialiseerde’ vorm van BuO
Type 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 9 Diagnose alleen is niet voldoende, ook bewijslast van pedagogisch didactische maatregelen (differentiëren, remediëren, compenseren, dispenseren) volgens fasen zorgcontinuüm In principe criteria van M-decreet (nog sterk stoornisgebonden) Verplichting multidisciplinaire diagnose + (kinder)psychiatrische onderzoek Type 3 en Type 9 Type 7 enkel voor doven/slechthorenden én STOS mogelijk STOS in type 7 mits multidisciplinaire diagnose NOK-arts + logopedist INFO-M-decreet

13 nieuw type 9 BUO Type 9 voor lln met ASS die niet voldoen aan criteria type 2 ( IQ boven 60) Ook criterium van bewijslast in de verschillende fasen van zorgcontinuüm Multidisciplinaire diagnose Psychiatrisch onderzoek INFO-M-decreet

14 rechtstreekse instroom BUO
Voor kleuters Instroom uit het buitenland INFO-M-decreet

15 BUSO Heeft ook een basisaanbod met geldigheid tot na de opleidingsfase ( 3 jaar ipv 2 jaar) OV1: T2,3,4,6,7,9 OV2: T2,3,4,6,7,9 OV3: basisaanbod, T3,4,6,7,9 OV4: T3,4,5,6,7,9 INFO-M-decreet

16 en GON ? GON niet meer via attest BuO en protocol (verslag) , wel via gemotiveerd verslag GON-integratie voor types 2/3/4/6/7/9 GON-re-integratie voor type basisaanbod mits 9 maanden in basisaanbod Concrete modaliteiten van basisaanbod (uren/eenheden/koppeling verstandelijke beperking/…) zijn niet omschreven Wg GON-ION naar aanleiding van OBPWO onderzoek INFO-M-decreet

17 programmatie BUO Aanvragen type 9 moeten voor 1 maart 2014 gebeuren om te starten op 1/9/14 Onder voorwaarden: vb 10 % ASS kinderen Scholen met aanbod type 1 of type 8 worden vanaf september 2014 allemaal scholen met ‘basisaanbod’ INFO-M-decreet

18 Wat met de huidige populatie BUO?
Nieuwe regelgeving wordt toegepast Bij wijziging type Bij wijziging niveau Voor leerlingen die voor het eerst een attest BuO krijgen vanaf 01/09/2015 INFO-M-decreet

19 inen voor CLB impact op CLB CLB is enige ‘gemachtigde instanties’
Bij oriëntering naar basisaanbod → Belangrijkste vraag : Wat heeft deze leerling de komende 2 schooljaren nodig om daarna terug in het gewoon onderwijs te kunnen aansluiten? Discussie Type 1 of type 8 vervallen Tijdelijkheid van attest goed bespreken met ouders Handelingsgerichte diagnostiek -weg met het ‘stoornisdenken’ en het ‘medisch modeldenken’- afstemmingsproblematiek is de focus Diagnose (label) is geen ticket voor zorg ( STICORDI) INFO-M-decreet

20 gevolgen voor CLB Kwaliteitsverbetering diagnostiek - belangrijke rol voor CLB (poortwachtersrol) Controle op oriënteringspraktijk CLB door Onderwijsinspectie CABO wordt opgeheven; MDO beslist over verlengingen in BuSO;

21 andere gevolgen Voor volgend schooljaar: niet zeker dat alle scholen met een ‘autiwerking’ ook type 9 zullen mogen/kunnen aanbieden (mogelijk pas in juni) Schoolondersteuning door DPB én CLB Mee nadenken over dispenseren in relatie tot de eindtermen – kwalificaties afleveren Aantal gedetacheerden voor extra ondersteuning: compententiebegeleiders (SNPB)


Download ppt "M-decreet 15 september 2014 Centrumraad 30 april 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google