De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie RVA-personeel 26 JUNI 2015 VDAB Oost-Vlaanderen VAC - Virginie Lovelinggebouw Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 63 - 9000 Gent.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie RVA-personeel 26 JUNI 2015 VDAB Oost-Vlaanderen VAC - Virginie Lovelinggebouw Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 63 - 9000 Gent."— Transcript van de presentatie:

1 Infosessie RVA-personeel 26 JUNI 2015 VDAB Oost-Vlaanderen VAC - Virginie Lovelinggebouw Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 63 - 9000 Gent

2 Welkom PROGRAMMA Inleiding VDAB - Organisatie en dienstverlening Inleiding VDAB - Organisatie en dienstverlening door Freddy Van Malderen, provinciaal directeur Arbeidsmarktbeheer De staatshervorming: De staatshervorming: door Rebecca Baetens, teamleider bemiddeling Werken bij VDAB: Werken bij VDAB: door Eddy Vanden Meerschaut, HRM-verantwoordelijke Afsluitend netwerkmoment Afsluitend netwerkmoment 2

3 VDAB ? VDAB BINNEN VLAAMSE OVERHEID De Vlaamse Overheid bestaat sinds 2006 uit 13 beleidsdomeinen VDAB = Beleidsdomein Werk en Sociale Economie (WSE) 3

4 Missie en opdracht VDAB bestaat sinds 1989 Staat onder toezicht van een Vlaamse minister. Loopbaanregisseur: meer en meer verschuift onze opdracht naar aansturen van het werkveld (regie) Dienstverlener: voor een aantal aspecten blijven we uitvoerder Dienstenpakket: - arbeidsbemiddeling - competentieontwikkeling - loopbaandienstverlening - faciliteren van de arbeidsmarktwerking 4

5 Beheersovereenkomst Prioriteiten voor komende jaren Overeenkomst tussen de Vlaamse regering en VDAB Voor een periode van vijf jaar Beleidsprioriteiten, in doelstellingen geformuleerd Kent middelen toe aan de VDAB en bepaalt welke prestaties daartegenover staan Beheersovereenkomst 2011-2015: vijf strategische doelstellingen 5

6 Werkzoekenden activeren Alle werkzoekende en andere niet-actieve burgers op de arbeidsmarkt maximaal op maat activeren, met het oog op een duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt. Mijn Loopbaan: tool waarmee administratie, opvolging, planning gebeurt Basisdienstverlening Maatwerk: individuele hulp Inschrijven – Documenten – Attesten – Informatie Eerstelijnshulp Doorverwijzen naar VDAB- of externe diensten 6

7 Werkzoekenden activeren VDAB heeft extra aandacht voor : Schoolverlaters – jongerenwerkloosheid – JWP Sluitend maatpak: iedereen na inschrijving bereiken en een individueel aangepast traject aanbieden 50+ Meer dan 1 jaar werkloos Armoede Personen met een arbeidshandicap (gespecialiseerde sreening) = doelgroepwerking 7

8 Werkzoekenden activeren Trajectwerking Op initiatief van een werkzoekende of VDAB- consulent Preferente begeleiding na een gevolgde opleiding Op initiatief van de RVA Via de knipperlichtenscreening: als een combinatie van parameters aangeeft dat extra hulp nodig is Via labeling/doelgroepenbepaling Sollicitatieondersteuning: e-coaching 8

9 Loopbaandienstverlening Aanbod van VDAB-dienstverlening en verwijzing naar externe dienstverlening. Voor werkende burgers. Actor -> regisseur: geen aanbod van loopbaanbegeleiding Maar wel : Aanbod van loopbaancheques Mandaattoekenning aan loopbaancentra (die loopbaanbegeleiding kunnen aanbieden via loopbaancheques Late openingsuren in enkele werkwinkels 9

10 Werkgeverswerking Aanbod: Vacatures registreren en bekendmaken Vacaturematching Informatie over tewerkstellingsmaatregelen; Werkgevers coachen bij de opvulling van hun vacatures Accountwerking – sectorale aanpak Tegemoet komen aan KMO-noden Mastervac - competentiemanagement 10

11 Organisatie Werkwinkels Aanbod van diensten van organisaties die begaan zijn met werkgelegenheid – werkloosheid Onder regisseursschap van VDAB en gemeente Vooral samenwerking tussen lokale actoren Opleidingscentra Spreiding per sector Interregionale mobiliteit + Eures Werken in Wallonië/Brussel of het Buitenland 11

12 Competenties VDAB organiseert een toekomstgericht aanbod voor het erkennen en ontwikkelen van competenties organiseren. Arbeidsmarktgericht – wendbaar - toekomstgericht Maatwerk Intensieve begeleiding tijdens de opleiding Opleidingsvormen: Groepsleren - Open leren – Afstandsleren - Webleren - Blended leren - Werkplekleren 12

13 Partnerschappen Partnerschappen bieden mogelijkheden die VDAB alleen niet heeft : VDAB = regisseur van de arbeidsmarkt Samenwerkingen opzetten met privé-organisaties, onderwijs, bedrijven, … VDAB-taken worden (deels) uitbesteed aan partners 13

14 Wat doen we in Oost-Vlaanderen? 14

15 Strategische projecten 2014 Iedereen bemiddelaar Werken met competenties Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Mijn loopbaan Staatshervorming 15

16 De 6 e staatshervorming 16

17 De 6 de staatshervorming … Beslist door de (vorige) federale regering = het Vlinderakkoord Maar uitvoering door de nieuwe Vlaamse regering Overdracht van een aantal bevoegdheden van het federaal niveau naar de Gewesten / Gemeenschappen Omvat mbt “ons” terrein werk/activering de overdracht van - activering en sanctionering - doelgroepenbeleid - loopbaan- en competentiebeleid - maatschappelijke integratie (art 60/61 en PWA) - dienstencheques - economische migratie - sociale economie

18 De 6 de staatshervorming… enkele data 1 juli 2014 : Overdracht van de bevoegdheden naar de Gewesten 1 juli 2014 tot minimum 1 januari 2015 : overgangsperiode 1 januari 2015: allocatie van de budgetten naar de Gewesten én vroegste moment overdracht personeel

19 De 6 de staatshervorming…waar staan we? Wat staat vast? -Data zoals hiervoor vermeld -De over te dragen bevoegdheden -Overheveling ambtshalve personeel Wat staat vast voor VDAB? -Integratie van zowel statutair als contractueel personeel -Locatie, team en verantwoordelijke zullen veranderen; taakinhoud kan veranderen -Inschakeling van de facilitatoren in de bestaande VDAB werking Wat is nog niet beslist? De nieuwe Vlaamse regering moet nog een beslissing nemen over : -Toewijzing van de bevoegdheden (Departement, VDAB, Syntra) -Invulling van de over te dragen maatregelen

20 2 Alles draait rond integratie

21 … van de maatregelen… Bemiddeling / begeleiding en controle / sanctionering in 1 organisatie en proces =biedt voordelen op vlak van activering Uitbouw van een ruimer activeringsbeleid met sterk lokale focus Kans op bijsturing van de maatregelen (PWA en art 60/61): de maatregelen kunnen in een modern jasje gestoken worden Bundelen en integreren van verschillende en zeer specifieke expertise in één aanbod

22 … van de mensen en middelen… Overstap naar VDAB met behoud van statuut en intekening in het organogram van VDAB (en verworvenheden?) Samenwerking: iedereen krijgt een gepaste job op zijn/haar niveau, waarbij de concrete jobinhoud in sommige gevallen wel kan wijzigen Bepaalde activiteiten kunnen eventueel van locatie wijzigen (bundeling van krachten), maar aan werknemers wordt niet gevraagd om naar een andere streek te verhuizen Systemen en processen worden aangepast en uitgerold de komende maanden (planning hiervan zal ten gepaste tijde bekend gemaakt worden) Naargelang de opdracht kan de aansturing ervan vanuit diverse diensten & regio’s gebeuren

23 DE OVERGANG… We zullen ongetwijfeld nog zweten last krijgen van opvliegers en wisselende stemmingen zo nu en dan moeilijk slapen moe worden en af en toe overmatig transpireren… Maar met de nodig durf om te inspireren, eerlijkheid en respect kunnen we samen een nieuwe wending geven aan activering

24 24 Werken bij VDAB

25 MIJN PERSONEELSDIENST 1.Personeelsadministratie 2.HR-afdeling 3.Spoor 21 4.Sociale Dienst

26 1.Personeelsadministratie de opmaak van arbeidsovereenkomsten en prestatiestaten. het nazicht op en de betaling van wedden, lonen, premies en onkostenstaten. de registratie en opvolging van afwezigheden (verlof, ziekte, deeltijds werk, loopbaanonderbrekingen,…).

27 Waar vind je de personeelsadministratie? Gent, Kongostraat 7 Verantwoordelijke: Sabine Coorevits Aalst, Hopmarkt 11 Verantwoordelijke: Carine De Ridder Sint-Niklaas, Noordlaan 4 Verantwoordelijke: Marleen Heeman

28 2.De HR-afdeling rekruteert en selecteert personeelsleden. ondersteunt medewerkers op het vlak van loopbaanbegeleiding en heroriëntering. ondersteunt beleidsteams/de personeelsadministratie in verband met thema’s als personeelsbezetting, vervanging, opleiding en evaluatie, diversiteitsbeleid,… helpt bij de ontwikkeling van innoverende projecten aanpassingen op de werkplek voor personen met een arbeidshandicap …

29 Waar vind je de HR-afdeling? Vanaf 1 september 2014: Koen Noerens, HR verantwoordelijke Oost-Vlaanderen, VAC Gent Ann De Bock, consulent HR, Koestraat 80, Oudenaarde

30 3.Spoor 21 is onze interne opleidingsdienst “Nieuw bij VDAB” en “Nieuw in je functie” * ondersteuning van nieuwe medewerkers. * na een lange periode van afwezigheid * bevorderen of veranderen van functie Blijvend leren * expertise in je job verder uit te bouwen Opleidingen op maat Extern leren (dienstvrijstelling/vormingsverlof)

31 4.Onze sociale dienst Problemen van maatschappelijke, psychologische of financiële aard, die al dan niet verband houden met je werksituatie.

32 Enkele voorbeelden: Hospitalisatieverzekering Sociale lening / financiële tegemoetkoming Sinterklaasgeschenk: aankoopbon voor ieder kind jonger dan 13 jaar Tegemoetkoming "vakantie personeel" Tegemoetkoming GWP (Geïntegreerde werkperiode-schoolreizen) Tegemoetkoming palliatieve zorgen Geschenk gepensioneerden Tegemoetkoming aan vriendenkringen en gepensioneerdenkringen Makrokaart / Personeelskaart / Kortingen bij bedrijven Sportabonnementen Kinderopvang

33 MIJN ADMINISTRATIE: 1.Werktijdregeling en tijdsregistratie 2.Je verplaatsen voor het werk 3.Een dagje vrij of groot verlof? 4.Wat doen bij ziekte 5.Loon, toelagen en vergoedingen 6. “Mijn Personeelsdossier”

34 1.Werktijdregeling en tijdsregistratie Variabele werktijdregeling tussen 7u30 en 19u00 met verplichte aanwezigheid tussen 09u15 en 11u45 & 13u45 en 16u00 Middagpauze minimaal 30’ Glijtijden worden ingevuld in overleg met collega’s en rekening houdend met dienstnoodwendigheden Bij + saldo, 2 x per maand anderhalf uur recup

35 2.Je verplaatsen naar het werk Vergoeding voorzien voor openbaar vervoer en fiets Opdracht: gemaakte onkosten worden terugbetaald (openbaar vervoer, eigen vervoermiddelen, parking,…)

36 3.Een dagje vrij of groot verlof? Voltijds personeelslid heeft recht op 35 dagen verlof (+ extra vanaf 55 j.) Geen collectieve sluiting Iedereen kan per jaar 11 dagen in een “spaarpot” stoppen Diverse onbezoldigde verlofstelsels… Feestdagen: 10 + 4: feestdagen die in een weekend vallen worden gecompenseerd in de week tussen Kerstmis en Nieuwjaar.

37 4.Ik ben ziek… Je verwittigt zo snel mogelijk je diensthoofd in geval van ééndagsziekte, langere ziekteperiode, verlenging, werkhervatting. Indien méér dan 1 dag ziekte: doktersattest naar Mensura Hasselt Statutaire personeelsleden: 666 dagen ziektekrediet Contractuele personeelsleden: gewaarborgd maandloon en daarna mutualiteit Gezondheidstoezicht zoals wettelijk voorzien i.s.m. Arista

38 5.Loon, toelagen en vergoedingen A: Universitair Onderwijs, Hoger Onderwijs Lange Type B: Hoger Onderwijs van het Korte Type C: Hoger Middelbaar Onderwijs D: Geen diploma vereist Het vakantiegeld wordt jaarlijks uitbetaald in mei. De eindejaarspremie wordt jaarlijks uitbetaald in december.

39 5.Toelagen en vergoedingen Maaltijdcheques Haard- en standplaatsvergoeding Fietsvergoeding Geboortepremie Kinderbijslag …

40 5.Verzekeringen Omniumverzekering voor dienstverplaatsingen Arbeidsongevallenverzekering Omniumverzekering bij staking openbaar vervoer Hospitalisatieverzekering

41 6.Mijn personeelsdossier

42 Wat vind je in “mijn personeelsdossier”? Mijn documenten Reiskosten Maaltijdcheques Fietsvergoedingen Simulatie loonberekening Tijdsregistratie Aanvragen afwezigheden Verlofsituaties

43 Mijn talent in ontwikkeling Planning, opvolging en evaluatie in peoplesoft Wat vind je in Peoplesoft? Aanvraag en beheer opleidingen Interne jobmarkt Profielbeheer Prestatiebeheer

44

45

46

47 Wat weten we zeker… Wedde blijft dezelfde als op datum van overheveling (art. 88 van Bijzondere Wet 8/8/1980) Vakantiedagen van voorgaande jaren moeten opgenomen worden. overdracht tijdens het jaar: het niet opgenomen verlof van het lopende jaar dat overeenstemt met de periode van tewerkstelling bij de federale overheid mag worden overgedragen.

48 FAQ http://www.bestuurszaken.be/veelgestelde-vragen-overdracht-personeel Internet http://vdab.be/welkom

49 CD MODAMD CC Oost- Vlaanderen Arne Theylaert Antwerpen Ann Vroonen Limburg Marc Cloostermans Vlaams Brabant Luc Borms West- Vlaanderen Bram Lievrouw AMB Oost- Vlaanderen Freddy Van Malderen Antwerpen Luc Hostens Limburg Hilde Baerten Vlaams Brabant Johan Viaene West- Vlaanderen Robert De Clercq Regie

50 CD Provinciaal directeur CC Arne Theylaert Teamleiders CC Regionale en gespecialiseerde teams Opleidingsmanager regio Aalst & Sint- Niklaas Rik De Muycnk Secretariaat Caroline de Herckenrode Provinciaal directeur AMB Freddy Van Malderen Regiecoördinator Eline Durinck Regieteam Regiomanager Gent/Meetjesland Yoeri Van Hullebusch Regionale WW-teams en gespecialiseerde teams Secretariaat Vicky Impens Regiomanager Aalst/Oudenaarde Lieve Clinckaert Regionale WW-teams en gespecialiseerde teams Secretariaat Daisy Eloot Regiomanager Sint Niklaas/ Dendermonde Regionale WW-teams en gespecialiseerde teams Secretariaat Hilde Van Hee Provinciale experten Secretariaat Carla Criel Provinciale teams Gespecialiseerde screening (psych dienst en dienst arbeidsbeperkingen) Sandy Spaenhoven Sociale interventie- adviseurs Jonas Sercu Accountwerking Thomas Hosselaer MOD Opleidingsmanager regio Gent Opleidingsmanager uitbestede opleidingen Teamleiders CC Rik De Muynck

51 VDAB heeft drie grote afdelingen: 1.Arbeidsmarktdienstverlening 2.Regie 3.Functionele ondersteuning

52 1.Arbeidsmarktdienstverlening: dienstverlening naar werkzoekenden (basisdienstverlening en trajectbegeleiding) opleiding en ontwikkeling van competenties van werkzoekenden en werknemers dienstverlening naar werkgevers (vacaturewerking en account).

53 2.Regie: VDAB staat als loopbaanregisseur ten dienste van alle Vlaamse burgers en regisseert het loopbaanbeleid zo dat zowel de burger als de bedrijfswereld er beter van wordt.

54 3.Functionele ondersteuning: Boekhouding Personeel en Facility: beheer van bouwen/materialen

55 VDAB als regisseur en actor Als loopbaanregisseur scheppen wij voor alle Vlaamse burgers de ruimte om maximaal zelf hun beste loopbaan te ontwikkelen. Dat doen we met het oog op een vlottere arbeidsmarktwerking en welvaart voor iedereen.

56 Als dienstverlener helpen we burgers bij het ontwikkelen van hun loopbaan in wisselwerking met de marktvraag. Daarin spelen wij helder samen met andere dienstverleners. Speciale aandacht hebben wij voor burgers uit de kansengroepen.

57 Dank u voor uw aandacht. Wij nodigen u nu graag uit voor een glaasje en een babbel


Download ppt "Infosessie RVA-personeel 26 JUNI 2015 VDAB Oost-Vlaanderen VAC - Virginie Lovelinggebouw Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 63 - 9000 Gent."

Verwante presentaties


Ads door Google