De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie RVA-personeel

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie RVA-personeel"— Transcript van de presentatie:

1 Infosessie RVA-personeel
26 juni 2015 VDAB Oost-Vlaanderen VAC - Virginie Lovelinggebouw Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus Gent

2 Welkom Programma Inleiding VDAB - Organisatie en dienstverlening door Freddy Van Malderen, provinciaal directeur Arbeidsmarktbeheer De staatshervorming: door Rebecca Baetens, teamleider bemiddeling Werken bij VDAB: door Eddy Vanden Meerschaut, HRM-verantwoordelijke Afsluitend netwerkmoment

3 De Vlaamse Overheid bestaat sinds 2006 uit 13 beleidsdomeinen
VDAB ? Vdab binnen Vlaamse overheid De Vlaamse Overheid bestaat sinds uit 13 beleidsdomeinen VDAB = Beleidsdomein Werk en Sociale Economie (WSE)

4 Missie en opdracht VDAB bestaat sinds 1989
Staat onder toezicht van een Vlaamse minister. Loopbaanregisseur: meer en meer verschuift onze opdracht naar aansturen van het werkveld (regie) Dienstverlener: voor een aantal aspecten blijven we uitvoerder Dienstenpakket: - arbeidsbemiddeling - competentieontwikkeling - loopbaandienstverlening - faciliteren van de arbeidsmarktwerking

5 Beheersovereenkomst Prioriteiten voor komende jaren
Overeenkomst tussen de Vlaamse regering en VDAB Voor een periode van vijf jaar Beleidsprioriteiten, in doelstellingen geformuleerd Kent middelen toe aan de VDAB en bepaalt welke prestaties daartegenover staan Beheersovereenkomst : vijf strategische doelstellingen

6 Werkzoekenden activeren
Alle werkzoekende en andere niet-actieve burgers op de arbeidsmarkt maximaal op maat activeren, met het oog op een duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt. Mijn Loopbaan: tool waarmee administratie, opvolging, planning gebeurt Basisdienstverlening Maatwerk: individuele hulp Inschrijven – Documenten – Attesten – Informatie Eerstelijnshulp Doorverwijzen naar VDAB- of externe diensten

7 Werkzoekenden activeren
VDAB heeft extra aandacht voor : Schoolverlaters – jongerenwerkloosheid – JWP Sluitend maatpak: iedereen na inschrijving bereiken en een individueel aangepast traject aanbieden 50+ Meer dan 1 jaar werkloos Armoede Personen met een arbeidshandicap (gespecialiseerde sreening) = doelgroepwerking

8 Werkzoekenden activeren
Trajectwerking Op initiatief van een werkzoekende of VDAB- consulent Preferente begeleiding na een gevolgde opleiding Op initiatief van de RVA Via de knipperlichtenscreening: als een combinatie van parameters aangeeft dat extra hulp nodig is Via labeling/doelgroepenbepaling Sollicitatieondersteuning: e-coaching

9 Loopbaandienstverlening
Aanbod van VDAB-dienstverlening en verwijzing naar externe dienstverlening. Voor werkende burgers. Actor -> regisseur: geen aanbod van loopbaanbegeleiding Maar wel : Aanbod van loopbaancheques Mandaattoekenning aan loopbaancentra (die loopbaanbegeleiding kunnen aanbieden via loopbaancheques Late openingsuren in enkele werkwinkels

10 Werkgeverswerking Aanbod: Vacatures registreren en bekendmaken
Vacaturematching Informatie over tewerkstellingsmaatregelen; Werkgevers coachen bij de opvulling van hun vacatures Accountwerking – sectorale aanpak Tegemoet komen aan KMO-noden Mastervac - competentiemanagement

11 Organisatie Werkwinkels
Aanbod van diensten van organisaties die begaan zijn met werkgelegenheid – werkloosheid Onder regisseursschap van VDAB en gemeente Vooral samenwerking tussen lokale actoren Opleidingscentra Spreiding per sector Interregionale mobiliteit + Eures Werken in Wallonië/Brussel of het Buitenland

12 Competenties VDAB organiseert een toekomstgericht aanbod voor het erkennen en ontwikkelen van competenties organiseren. Arbeidsmarktgericht – wendbaar - toekomstgericht Maatwerk Intensieve begeleiding tijdens de opleiding Opleidingsvormen: Groepsleren - Open leren – Afstandsleren - Webleren - Blended leren - Werkplekleren

13 Partnerschappen Partnerschappen bieden mogelijkheden die VDAB alleen niet heeft : VDAB = regisseur van de arbeidsmarkt Samenwerkingen opzetten met privé-organisaties, onderwijs, bedrijven, … VDAB-taken worden (deels) uitbesteed aan partners

14 Wat doen we in Oost-Vlaanderen?

15 Strategische projecten 2014
Iedereen bemiddelaar Werken met competenties Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Mijn loopbaan Staatshervorming

16 De 6e staatshervorming

17 De 6de staatshervorming …
Beslist door de (vorige) federale regering = het Vlinderakkoord Maar uitvoering door de nieuwe Vlaamse regering Overdracht van een aantal bevoegdheden van het federaal niveau naar de Gewesten / Gemeenschappen Omvat mbt “ons” terrein werk/activering de overdracht van - activering en sanctionering - doelgroepenbeleid - loopbaan- en competentiebeleid - maatschappelijke integratie (art 60/61 en PWA) - dienstencheques - economische migratie - sociale economie Toelichting verschillende domeinen: zie programmastructuur DC niet vergeten toelichten, de verschillende onderdelen van de 6 luiken op nemen en toelichten Extra achtergrondinfo mbt Vlinderakkoord: Bij de vorige federale verkiezingen heeft het heel wat tijd gekost om een nieuwe regering te vormen (maar liefst 459 dagen!). Eén van de redenen was dat men een akkoord wou bereiken over de overheveling van federale bevoegdheden naar de gewesten en gemeenschappen. Het akkoord dat men hier uiteindelijk over heeft gesloten wordt het Vlinderakkoord genoemd, een verwijzing naar de vlinderdas van Elio Di Rupo die telkens de onderhandelingen voorzat. Het Vlinderakkoord werd uiteindelijk eind 2013 goedgekeurd door het federaal parlement. De 6de staatshervorming was vanaf dan een feit en het Vlinderakkoord dé basistekst die bepaalt welke bevoegdheden worden overgeheveld van het federale niveau naar het niveau van de gewesten / gemeenschappen.

18 De 6de staatshervorming… enkele data
1 juli 2014 : Overdracht van de bevoegdheden naar de Gewesten 1 juli 2014 tot minimum 1 januari 2015 : overgangsperiode 1 januari 2015: allocatie van de budgetten naar de Gewesten én vroegste moment overdracht personeel Extra achtergrondinfo ivm timings 1 juli 2014 Op die datum worden de bevoegdheden naar Vlaanderen overgeheveld. Dit betekent dat Vlaanderen vanaf dan de bevoegdheid krijgt om zelf regelgeving te gaan opstellen om bv de doelgroepmaatregelen op een andere manier aan te pakken. Zolang Vlaanderen geen gebruikt maakt van deze mogelijkheid blijft de federale regelgeving wel bestaan. Wat betekent dat Vlaanderen verondersteld wordt de bevoegdheid op exact dezelfde manier te gaan uitvoeren / toe te passen als men tot nu toe federaal deed. 1 januari 2015 Vanaf dan krijgt Vlaanderen extra budget om de uitvoering van deze bevoegdheden effectief op te nemen. Maw: op 1/7/2014 worden we bevoegd voor… maar ontbreekt het ons wel nog aan de middelen om de operationele uitvoering ervan effectief te kunnen overnemen. 1/1/2015 is ook de vroegste datum waarop onze federale collega’s kunnen overstappen naar Vlaanderen. Bij deze overstap komt heel wat kijken (juridische regeling, bepalen wie wat gaat doen, bepalen van de toekomstige werkplek, en uiteraard zorgen voor een goed onthaal). In het najaar zullen onze toekomstige collega’s reeds de mogelijkheid krijgen om de startopleidingen te volgen bij VDAB, om in het voorjaar van 2014 effectief bij ons aan het werk te kunnen gaan. Extra achtergrondinfo: zal VDAB vanaf 1/7/14 ook al de uitvoering van de bevoegdheden overnemen? Neen, met RVA is afgesproken dat zij voorlopig nog verder zullen instaan voor de uitvoering van de bevoegdheden. Deze afspraken zijn vastgelegd in een samenwerkingsprotocol met RVA Ten vroegste op 31/12/2014 loopt dit protocol af en dient Vlaanderen (en dus ook VDAB) de uitvoering over te nemen. Voor RVA is de uiterste einddatum voor dit protocol 31/12/2016 Welke timing precies voor welke bevoegdheid wordt vooropgesteld voor overname zal bepaald worden door de nieuwe Vlaamse Regering, en onze nieuwe minister van Werk.

19 De 6de staatshervorming…waar staan we?
Wat staat vast? Data zoals hiervoor vermeld De over te dragen bevoegdheden Overheveling ambtshalve personeel Wat staat vast voor VDAB? Integratie van zowel statutair als contractueel personeel Locatie, team en verantwoordelijke zullen veranderen; taakinhoud kan veranderen Inschakeling van de facilitatoren in de bestaande VDAB werking Wat is nog niet beslist? De nieuwe Vlaamse regering moet nog een beslissing nemen over : Toewijzing van de bevoegdheden (Departement, VDAB, Syntra) Invulling van de over te dragen maatregelen Keuze van Vlaanderen om geen beslissingen te nemen: geen voorafname op de nieuwe legislatuur Invulling van de over te dragen maatregelen : in eerste instantie worden de maatregelen behouden zoals ze zijn, maar VDAB streeft naar integratie in een omvattend activeringsbeleid Extra achtergrondinfo ivm feit dat politieke keuzes nog moeten gemaakt worden: Het is aan de nieuwe Vlaamse regering om te beslissen welke bevoegdheden door de VDAB zullen worden opgenomen. Tot op dit moment is dus nog niet geweten of we de impact voor VDAB ongeveer goed inschatten of niet. Bovendien zal die nieuwe Vlaamse regering ook beslissen: - of die bevoegdheid dan voor 100 % bij VDAB terechtkomt, of dat het maar om bepaalde aspecten van de bevoegdheid gaat - hoe de overheveling van de bevoegdheid in grote lijnen moet verlopen (behouden we klakkeloos de federale werking, sturen we bij, schaffen we af,…?) - welke timings dienen gerespecteerd te worden om dit helemaal rond te krijgen. Nog heel wat onzekerheden dus. Toch kunnen we niet rustig gewoon afwachten wat het zal worden. Daarom zijn we nu reeds de eerste stappen aan het zetten om de uitvoering van de staatshervorming voor VDAB zo vlot mogelijk te laten verlopen.

20 Alles draait rond integratie
2 Alles draait rond integratie

21 … van de maatregelen… Bemiddeling / begeleiding en controle / sanctionering in 1 organisatie en proces =biedt voordelen op vlak van activering Uitbouw van een ruimer activeringsbeleid met sterk lokale focus Kans op bijsturing van de maatregelen (PWA en art 60/61): de maatregelen kunnen in een modern jasje gestoken worden Bundelen en integreren van verschillende en zeer specifieke expertise in één aanbod Voorstel voor aanpassing PWA maatregel : uit de visietekst VVSG-VDAB: toeleiding obv kwalitatieve ipv kwantitatieve factoren Ruimer activeringsbeleid met sterk lokale focus: uit de visietekst VVSG-VDAB: lokale verankering van PWA biedt heel wat voordelen; pwa is niet enkel een activeringsmaatregel maar omwille van de invulling van regionale vragen (regionale vacatures) is hij ook een belangrijk onderdeel van het regionaal maatschappelijk weefsel Extra achtergrondinfo mbt “nut van de staatshervorming”: De staatshervorming zal de mogelijkheid bieden om het activeringsbeleid nog sterker uit te bouwen en af te stemmen op de arbeidsmarktbehoeften van Vlaanderen. Wat betekent dat we als Vlaanderen onze eigen “touch” zullen kunnen geven aan de manier waarop we omgaan met de controle op de beschikbaarheid voor werkzoekenden, tewerkstellingsmaatregelen, opleidingsincentives,… Daarnaast zit de meerwaarde ook in het feit dat dit een unieke opportuniteit is om één en ander eenvoudiger, transparanter, efficiënter en effectiever te gaan maken.

22 … van de mensen en middelen…
Overstap naar VDAB met behoud van statuut en intekening in het organogram van VDAB (en verworvenheden?) Samenwerking: iedereen krijgt een gepaste job op zijn/haar niveau, waarbij de concrete jobinhoud in sommige gevallen wel kan wijzigen Bepaalde activiteiten kunnen eventueel van locatie wijzigen (bundeling van krachten), maar aan werknemers wordt niet gevraagd om naar een andere streek te verhuizen Systemen en processen worden aangepast en uitgerold de komende maanden (planning hiervan zal ten gepaste tijde bekend gemaakt worden) Naargelang de opdracht kan de aansturing ervan vanuit diverse diensten & regio’s gebeuren

23 DE OVERGANG… We zullen ongetwijfeld nog zweten last krijgen van opvliegers en wisselende stemmingen zo nu en dan moeilijk slapen moe worden en af en toe overmatig transpireren… Maar met de nodig durf om te inspireren, eerlijkheid en respect kunnen we samen een nieuwe wending geven aan activering

24 Werken bij VDAB

25 MIJN PERSONEELSDIENST
Personeelsadministratie HR-afdeling Spoor 21 Sociale Dienst

26 Personeelsadministratie
de opmaak van arbeidsovereenkomsten en prestatiestaten. het nazicht op en de betaling van wedden, lonen, premies en onkostenstaten. de registratie en opvolging van afwezigheden (verlof, ziekte, deeltijds werk, loopbaanonderbrekingen,…).

27 Waar vind je de personeelsadministratie?
Gent, Kongostraat 7 Verantwoordelijke: Sabine Coorevits Aalst, Hopmarkt 11 Verantwoordelijke: Carine De Ridder Sint-Niklaas, Noordlaan 4 Verantwoordelijke: Marleen Heeman

28 De HR-afdeling rekruteert en selecteert personeelsleden. ondersteunt medewerkers op het vlak van loopbaanbegeleiding en heroriëntering. ondersteunt beleidsteams/de personeelsadministratie in verband met thema’s als personeelsbezetting, vervanging, opleiding en evaluatie, diversiteitsbeleid,… helpt bij de ontwikkeling van innoverende projecten aanpassingen op de werkplek voor personen met een arbeidshandicap

29 Waar vind je de HR-afdeling?
Vanaf 1 september 2014: Koen Noerens, HR verantwoordelijke Oost-Vlaanderen, VAC Gent Ann De Bock, consulent HR, Koestraat 80, Oudenaarde

30 Spoor 21 is onze interne opleidingsdienst
“Nieuw bij VDAB” en “Nieuw in je functie” * ondersteuning van nieuwe medewerkers. * na een lange periode van afwezigheid * bevorderen of veranderen van functie Blijvend leren * expertise in je job verder uit te bouwen Opleidingen op maat Extern leren (dienstvrijstelling/vormingsverlof)

31 Onze sociale dienst Problemen van maatschappelijke, psychologische of financiële aard, die al dan niet verband houden met je werksituatie.

32 Enkele voorbeelden: Hospitalisatieverzekering Sociale lening / financiële tegemoetkoming Sinterklaasgeschenk: aankoopbon voor ieder kind jonger dan 13 jaar Tegemoetkoming "vakantie personeel" Tegemoetkoming GWP (Geïntegreerde werkperiode-schoolreizen) Tegemoetkoming palliatieve zorgen Geschenk gepensioneerden Tegemoetkoming aan vriendenkringen en gepensioneerdenkringen Makrokaart / Personeelskaart / Kortingen bij bedrijven Sportabonnementen Kinderopvang

33 MIJN ADMINISTRATIE: Werktijdregeling en tijdsregistratie Je verplaatsen voor het werk Een dagje vrij of groot verlof? Wat doen bij ziekte Loon, toelagen en vergoedingen “Mijn Personeelsdossier”

34 Werktijdregeling en tijdsregistratie
Variabele werktijdregeling tussen 7u30 en 19u00 met verplichte aanwezigheid tussen 09u15 en 11u45 & 13u45 en 16u00 Middagpauze minimaal 30’ Glijtijden worden ingevuld in overleg met collega’s en rekening houdend met dienstnoodwendigheden Bij + saldo, 2 x per maand anderhalf uur recup

35 Je verplaatsen naar het werk
Vergoeding voorzien voor openbaar vervoer en fiets Opdracht: gemaakte onkosten worden terugbetaald (openbaar vervoer, eigen vervoermiddelen, parking,…)

36 Een dagje vrij of groot verlof?
Voltijds personeelslid heeft recht op 35 dagen verlof (+ extra vanaf 55 j.) Geen collectieve sluiting Iedereen kan per jaar 11 dagen in een “spaarpot” stoppen Diverse onbezoldigde verlofstelsels… Feestdagen: : feestdagen die in een weekend vallen worden gecompenseerd in de week tussen Kerstmis en Nieuwjaar.

37 Ik ben ziek… Je verwittigt zo snel mogelijk je diensthoofd in geval van ééndagsziekte, langere ziekteperiode, verlenging, werkhervatting. Indien méér dan 1 dag ziekte: doktersattest naar Mensura Hasselt Statutaire personeelsleden: 666 dagen ziektekrediet Contractuele personeelsleden: gewaarborgd maandloon en daarna mutualiteit Gezondheidstoezicht zoals wettelijk voorzien i.s.m. Arista

38 Loon, toelagen en vergoedingen
A: Universitair Onderwijs, Hoger Onderwijs Lange Type B: Hoger Onderwijs van het Korte Type C: Hoger Middelbaar Onderwijs D: Geen diploma vereist Het vakantiegeld wordt jaarlijks uitbetaald in mei. De eindejaarspremie wordt jaarlijks uitbetaald in december.

39 Toelagen en vergoedingen
Maaltijdcheques Haard- en standplaatsvergoeding Fietsvergoeding Geboortepremie Kinderbijslag

40 Verzekeringen Omniumverzekering voor dienstverplaatsingen
Arbeidsongevallenverzekering Omniumverzekering bij staking openbaar vervoer Hospitalisatieverzekering

41 Mijn personeelsdossier

42 Wat vind je in “mijn personeelsdossier”?
Mijn documenten Reiskosten Maaltijdcheques Fietsvergoedingen Simulatie loonberekening Tijdsregistratie Aanvragen afwezigheden Verlofsituaties

43 Mijn talent in ontwikkeling
Planning, opvolging en evaluatie in peoplesoft Wat vind je in Peoplesoft? Aanvraag en beheer opleidingen Interne jobmarkt Profielbeheer Prestatiebeheer

44

45

46

47 Wat weten we zeker… Wedde blijft dezelfde als op datum van overheveling (art. 88 van Bijzondere Wet 8/8/1980) Vakantiedagen van voorgaande jaren moeten opgenomen worden. overdracht tijdens het jaar: het niet opgenomen verlof van het lopende jaar dat overeenstemt met de periode van tewerkstelling bij de federale overheid mag worden overgedragen.

48 FAQ Internet

49 CD MOD AMD CC Oost-Vlaanderen Arne Theylaert Antwerpen Ann Vroonen Limburg Marc Cloostermans Vlaams Brabant Luc Borms West-Vlaanderen Bram Lievrouw AMB Freddy Van Malderen Luc Hostens Hilde Baerten Johan Viaene Robert De Clercq Regie

50 Caroline de Herckenrode Freddy Van Malderen Eline Durinck
CD Provinciaal directeur CC Arne Theylaert Teamleiders CC Regionale en gespecialiseerde teams Opleidingsmanager regio Aalst & Sint-Niklaas Rik De Muycnk Secretariaat Caroline de Herckenrode Provinciaal directeur AMB Freddy Van Malderen Regiecoördinator Eline Durinck Regieteam Regiomanager Gent/Meetjesland Yoeri Van Hullebusch Vicky Impens Regionale WW-teams en gespecialiseerde teams Regiomanager Aalst/Oudenaarde Lieve Clinckaert Daisy Eloot Regiomanager Sint Niklaas/ Dendermonde Hilde Van Hee Provinciale experten Carla Criel Provinciale teams Gespecialiseerde screening (psych dienst en dienst arbeidsbeperkingen) Sandy Spaenhoven Sociale interventie-adviseurs Jonas Sercu Accountwerking Thomas Hosselaer MOD Opleidingsmanager regio Gent Opleidingsmanager uitbestede opleidingen Rik De Muynck

51 VDAB heeft drie grote afdelingen:
Arbeidsmarktdienstverlening Regie Functionele ondersteuning

52 Arbeidsmarktdienstverlening:
dienstverlening naar werkzoekenden (basisdienstverlening en trajectbegeleiding) opleiding en ontwikkeling van competenties van werkzoekenden en werknemers dienstverlening naar werkgevers (vacaturewerking en account).

53 Regie: VDAB staat als loopbaanregisseur ten dienste van alle Vlaamse burgers en regisseert het loopbaanbeleid zo dat zowel de burger als de bedrijfswereld er beter van wordt.

54 Functionele ondersteuning:
Boekhouding Personeel en Facility: beheer van bouwen/materialen

55 VDAB als regisseur en actor
Als loopbaanregisseur scheppen wij voor alle Vlaamse burgers de ruimte om maximaal zelf hun beste loopbaan te ontwikkelen. Dat doen we met het oog op een vlottere arbeidsmarktwerking en welvaart voor iedereen.

56 Als dienstverlener helpen we burgers bij het ontwikkelen van hun loopbaan
in wisselwerking met de marktvraag. Daarin spelen wij helder samen met andere dienstverleners. Speciale aandacht hebben wij voor burgers uit de kansengroepen.

57 Dank u voor uw aandacht. Wij nodigen u nu graag uit voor een glaasje en een babbel


Download ppt "Infosessie RVA-personeel"

Verwante presentaties


Ads door Google