De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

12 december 2014 Syntra West - Kortrijk

Verwante presentaties


Presentatie over: "12 december 2014 Syntra West - Kortrijk"— Transcript van de presentatie:

1 12 december 2014 Syntra West - Kortrijk

2 Inleiding & verwelkoming
Eddy Demeersseman Voorzitter platform Levenslang Leren

3 Trends in levenslang leren
Prof.Dr. Koen DEPRYCK Vrije Universiteit Brussel contactdag levenslang leren 12 December 2014

4 trends in levenslang leren
12/12/ Prof.Dr. Koen DEPRYCK trends in levenslang leren

5 Megatrends (zelf een trend sinds 1980)
Demografische migraties veroudering / vergroening verstedelijking Technologische mobile technology 12/12/ Prof.Dr. Koen DEPRYCK trends in levenslang leren

6 trends in levenslang leren
12/12/ Prof.Dr. Koen DEPRYCK trends in levenslang leren

7 trends in levenslang leren
“Richtlijnen 2.1. Het school (centrum)(internaats)bestuur biedt de nodige en voldoende faciliteiten aan het personeel aan om tijdens de schooluren toegang te hebben tot het digitaal leerplatform. Zo staat het aantal computers in relatie tot het aantal personeelsleden en dient beschikbare en toegankelijke ruimte voor handen te zijn. “ (2014) 12/12/ Prof.Dr. Koen DEPRYCK trends in levenslang leren

8 trends in levenslang leren
12/12/ Prof.Dr. Koen DEPRYCK trends in levenslang leren

9 trends in levenslang leren
12/12/ Prof.Dr. Koen DEPRYCK trends in levenslang leren

10 Trends in levenslang leren in levenslang leren als trend

11 trends in levenslang leren
Open leren en MOOCS Flipped classrooms BYOD (bring your own device) Neurowetenschap ‘leraar zijn’ 12/12/ Prof.Dr. Koen DEPRYCK trends in levenslang leren

12 trends in levenslang leren
Formeel en informeel leren Van EVC naar VC Triangulatie WOL “Zelf”sturend leren? Mobiel leren (en werken) Modulair, JIT leren 12/12/ Prof.Dr. Koen DEPRYCK trends in levenslang leren

13 van checklist naar systeembenadering
Attractoren Grenzen Positieve feedback loops Negatieve feedback loop Scaling (megatrends en micro-organisatie) Zelforganisatie Koppeling 12/12/ Prof.Dr. Koen DEPRYCK trends in levenslang leren

14 trends in levenslang leren
12/12/ Prof.Dr. Koen DEPRYCK trends in levenslang leren

15 Toelichting bij het beleid van de Provincie West-Vlaanderen voor wat betreft het Levenslang Leren
Contactdag “Levenslang Leren” Vrijdag 12 december 2014 Gedeputeerde voor Onderwijs Carl Vereecke

16 Invalshoeken Het onderwijsbeleid van de Provincie West-Vlaanderen (schema) 2. Gevolgen van het regeerakkoord (op heden) 3. Het huidig Flankerend Onderwijsbeleid van Provincie West- Vlaanderen voor wat betreft het Volwassenenonderwijs 4. Welke rol kan/mag/wil de Provincie WVL nog spelen op het vlak van Levenslang Leren

17 Provinciaal Onderwijs Vlaanderen
POV Cel Onderwijs Een overzicht Inrichtende macht (eigen onderwijs) Flankerend Beleid PTI/TBS PCVO Reglement Eigen initiatieven Organisatie & personeel Organisatie & personeel WIVO SBR WFIV – WOBRA - WPS Adm. begeleiding Adm. begeleiding intern extern werkings-middelen & infrastructuur infrastructuur infrastructuur Promotie v/h technisch onderwijs Volwassenen-onderwijs werkingsmiddelen andere werkingsmiddelen & personeel Coördinatie en promotie van alle educatieve initiatieven van de Provincie Platform Volwassenenonderwijs Huis vh. Nederlands Stuurgroep 3 voor 1 OLAT

18 2. Gevolgen van het regeerakkoord op heden (1) (ontwerp beleidsnota onderwijs)
“De provincies zullen hun rol als inrichtende macht kunnen blijven uitoefenen. Voor wat betreft Flankerend Onderwijsbeleid zullen de provincies initiatieven kunnen blijven nemen die raakvlakken hebben met gewestbevoegdheden “ (bevestigd door zowel Minister Crevits als Minister Homans – modaliteiten nog uit te werken )

19 2. Gevolgen van het regeerakkoord op heden (2)
Voor wat betreft het volwassenenonderwijs zijn er enkele ingrijpende wijzigingen: De consortia worden per 1 januari 2015 opgeheven Een aantal innoverende initiatieven die nu door de consortia worden georganiseerd/gecoördineerd (zoals bvb. De Leerwinkel, onderwijs aan gedetineerden, het project 3 voor 1) dreigen verloren te gaan. Het Huis van het Nederlands wordt ingekanteld in het Extern Verzelfstandigd Agentschap Inburgering. (vermoedelijk vanaf 1 juni 2015)

20 Beleidsdoelstelling opgenomen in het Meerjarenplan:
3. Het huidig Flankerend Onderwijsbeleid van de Provincie West-Vlaanderen voor wat betreft het Volwassenenonderwijs (1) Beleidsdoelstelling opgenomen in het Meerjarenplan: 12.02 Uitbouwen van een gecoördineerd flankerend onderwijsbeleid rekening houdend met de diversiteit aan reeds bestaande initiatieven op Vlaams en (boven)lokaal vlak.

21 Initiatieven gericht op het secundair en basisonderwijs
3. Het huidig Flankerend Onderwijsbeleid van de Provincie West-Vlaanderen voor wat betreft het Volwassenenonderwijs (2) Voor de volledigheid: Initiatieven gericht op het secundair en basisonderwijs - Reglement ter ondersteuning van projecten gericht op de promotie van technische opleidingen (cfr. STEM-actieplan – Techniekacademies, …) Eigen initiatieven extern en intern (coördinatie en digitaal ontsluiten van alle educatieve projecten van de provincie, samenwerkingsverbanden)

22 3. Het huidig Flankerend Onderwijsbeleid van de Provincie West-Vlaanderen voor wat betreft het Volwassenenonderwijs (3) Specifiek voor het Volwassenenonderwijs onder doelstelling 12.02 Actieplan: Nemen en ondersteunen van initiatieven in het kader van Levenslang en Levensbreed Leren met aandacht voor specifieke sectoren en doelgroepen

23 3.Flankerend Beleid door de Provincie WVL op gericht op Volwassenenonderwijs (4)
Huidig beleid: Het Provinciaal Platform Volwassenonderwijs. Een overlegorgaan waarin zetelen: De Consortia & afgevaardigden van CVO’s uit de verschillende netten. De Centra voor Basiseducatie - De Provincie (Gedeputeerde & Cel Onderwijs)

24 3. Flankerend Beleid door de Provincie WVL op gericht op Volwassenenonderwijs (5)
Op heden ondersteunde initiatieven: - Het Huis van het Nederlands De Leerwinkel Open Leren Achter Tralies (OLAT) 3 voor 1 Muren worden deuren (via reglement flankerende projecten)

25 4. Welke rol kan/mag/wil de Provincie WVL nog spelen op het vlak van Levenslang Leren (1)
Uitgangspunten: Waarde van de ontwikkelde initiatieven (die dikwijls als innovatief voorbeeld dienen voor andere provincies) In het verleden gedane investeringen en opgebouwde expertise Vraag van het werkveld om de regisseursrol verder op te nemen Beleidsmatige keuze gebaseerd op de mogelijkheid om nog onderwijs-initiatieven te ontwikkelen die raakvlakken hebben met de gewestbevoegdheden? (zie beleidsnota Minister)

26 4. Welke rol kan/mag/wil de Provincie WVL nog spelen op het vlak van Levenslang Leren (2)
Ondersteunen, regisseren & verderzetten van de waardevolle niet in Vlaanderen inkantelbare projecten en deze kaderen in een groter beleid overschrijdend geheel in samenwerking met relevante partners.

27 4. Welke rol kan/mag/wil de Provincie WVL nog spelen op het vlak van Levenslang Leren (3)
Een mogelijk nog verder uit te werken scenario op korte en middellange termijn ! - Aftoetsen met de sector Verder verfijnen Verder aftoetsen met kabinet Minister Crevits & Departement Onderwijs

28

29 „Leren is een sociaal proces; leren is groei; leren is niet een voorbereiding op het leven, maar is het leven zelf.” (John Dewey) Oproep tot positieve samenwerking! Belang van Levenslang & Levensbreed Leren! Vragen? Dank voor de aandacht!

30 Panelgesprek Eddy Demeersseman, platform Levenslang Leren
Prof. Dr. Koen DePryck, VUB Chris Jonckheere, Groep Syntra West Bram Lievrouw, competentiecentra VDAB West-Vlaanderen

31 Dank voor uw aanwezigheid
Netwerkreceptie Dank voor uw aanwezigheid


Download ppt "12 december 2014 Syntra West - Kortrijk"

Verwante presentaties


Ads door Google