De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderwerpen:  Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)  Energie-investeringsaftrek (EIA)  Milieu-investeringsaftrek (MIA)  Willekeurige afschrijving.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderwerpen:  Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)  Energie-investeringsaftrek (EIA)  Milieu-investeringsaftrek (MIA)  Willekeurige afschrijving."— Transcript van de presentatie:

1

2 Onderwerpen:  Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)  Energie-investeringsaftrek (EIA)  Milieu-investeringsaftrek (MIA)  Willekeurige afschrijving  WBSO en RDA  Innovatiebox 2

3 Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) Voor wie? Belastingplichtige ondernemer in de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting Waarvoor? Investeringen in bedrijfsmiddelen die binnen de onderneming worden gebruikt Investeren = aangaan verplichtingen voor aanschaf of verbetering van bedrijfsmiddelen of maken van voortbrengingskosten 3

4 Voor alle bedrijfsmiddelen? Nee, zo zijn o.a. uitgesloten:  Investeringsbedrag < € 450  Bosbedrijf  Gronden (ook ondergrond gebouwen)  Woonhuizen  Personenauto’s (m.u.v. zeer schone auto’s en elektrische auto’s)  Pleziervaartuigen  Diverse immateriële activa zoals goodwill, vergunningen e.d.  Dieren  Bedrijfsmiddelen bestemd om hoofdzakelijk (>70%) ter beschikking te worden gesteld aan derden  Bedrijfsmiddelen gekocht van gelieerde personen  Bedrijfsmiddelen gekocht van aandeelhouder, deelneming 4

5 Hoeveel? De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek behelst een aftrek van de winst ter grootte van een percentage van het investeringsbedrag (naast de afschrijving). Tabel 2013: investeringsbedrag meer danmaar niet meer danbedraagt kia € -€ 2.300€ 0 € 2.300€ 55.24828% van het investeringsbedrag € 55.248€ 102.311€ 15.470 € 102.311€ 306.931€ 15.470 verminderd met 7,56% over gedeelte investeringsbedrag boven € 102.311 € 306.931€ -€ 0 De aftrek neemt derhalve af naarmate het investeringsbedrag hoger is. 5

6 Nadere voorwaarden? Geen nadere voorwaarden (m.n. geen meldingsplicht) Wel verzoeken om aftrek in aangifte Niet toegestaan om investeringen buiten beschouwing te laten Samenwerkingsverband → uitgaan van investeringsbedrag per samenwerkingsverband, waarna per individuele ondernemer een evenredig gedeelte aftrekbaar is 6

7 Voorbeeld1 Investering in machine. Investeringsbedrag € 50.000 Investeringsaftrek: 28% * € 50.000 = € 14.000 Belastingvoordeel? IB-ondernemer: afhankelijk van tarief na aftrek MKB-winstvrijstelling (14%) tarief 37% voordeel : € 4.455 tarief 42% voordeel: € 5.057 tarief 52% voordeel: € 6.261 Vpb-ondernemer tarief 20% voordeel: € 2.800 tarief 25% voordeel: € 3.500 7

8 Voorbeeld2 Investering in machine. Investeringsbedrag € 70.000 Investeringsaftrek: vast bedrag van € 15.470 (is 22,1%) Belastingvoordeel? IB-ondernemer: afhankelijk van tarief na aftrek MKB-winstvrijstelling (14%) tarief 37% voordeel : € 4.922 tarief 42% voordeel: € 5.587 tarief 52% voordeel: € 6.918 Vpb-ondernemer tarief 20% voordeel: € 3.094 tarief 25% voordeel: € 3.868 8

9 Tips:  Hou rekening met tijdstip investering (evt. over jaargrens hevelen)  Splits indien mogelijk investering (jaargrens)  Kijk naar mogelijkheid investering als kostenpost aan te merken (investeringen boven € 55.248 leveren geen extra KIA op) 9

10 Energie-investeringsaftrek (EIA) Voor wie? Voor belastingplichtige ondernemer in de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting Waarvoor? Voor investeringen in bedrijfsmiddelen die niet eerder zijn gebruikt en die staan vermeld op de “Energielijst” zoals deze jaarlijks wordt gepubliceerd door het Ministerievan Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Het gaat om investeringen in energiezuinige technieken en duurzame energie die resulteren in een besparing/doelmatig gebruik van energie 10

11 Energielijst kent 5 categorieën: CategorieInvesteringen ten behoeve van Aenergiebesparing in of bij bedrijfsgebouwen Benergiebesparing bij processen Cenergiebesparing bij transportmiddelen Daanwenden of toepassen van duurzame energie Eenergie-advies of maatwerkadvies Voldoet investering aan energieprestatie-eisen dan kan EIA worden toegepast 11

12 Nadere voorwaarden? Melding → digitaal Investering moet worden aangemeld bij eLoket van Agentschap NL (uitsluitend elektronisch) eHerkenning Eenmanszaken, maatschappen, VOF → Digid, anders eHerkenning aanvragen Termijn (fataal): - binnen 3 maanden na aangaan verplichting, óf - binnen 3 maanden na aanvang kalenderkwartaal volgend op dat waarin voortbrengingskosten zijn gemaakt; óf - binnen 3 maanden na ingebruikname bij voorbrenging 12

13 Hoeveel? 41,5% van het investeringsbedrag Subsidie in mindering brengen Aftrek mogelijk in jaar waarin bedrijfsmiddel in gebruik is genomen Indien nog niet in gebruik genomen → aftrek tot bedrag betaald 13

14 Investeringen kunnen kwalificeren voor zowel energie-investeringsaftrek als kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (samenloop) Bij samenwerkingsverbanden geldt eenzelfde samentelbepaling als bij kleinschaligheidsinvesteringsaftrek Minimum investeringsbedrag € 2.300 Maximaal investeringsbedrag € 118.000.000 Als EIA-budget wordt overschreden wordt regeling buiten werking gesteld (budget 2013: € 151 miljoen) 14

15 Voorbeeld VPB-ondernemer De fiscale winst in 2013 bedraagt € 200.000. De vennootschapsbelasting is 20% voor de eerste schijf tot 200.000 en 25% boven € 200.000. U doet voor € 100.000 nieuwe energie-investeringen. EIA bedraagt 41,5% van € 100.000, dat is € 41.500. De fiscale winst wordt nu € 158.500 (€ 200.000 - € 41.500). Zonder EIA betaalt u € 40.000 vennootschapsbelasting. Met EIA betaalt u € 31.700 vennootschapsbelasting. Uw fiscale voordeel bedraagt € 8.300. Het netto EIA-voordeel is ongeveer 9% van de investeringskosten. 15

16 Voorbeeld IB-ondernemer De fiscale winst in 2013 bedraagt € 200.000 (geen rekening gehouden met ondernemersaftrekken, heffingskortingen etc.). U doet voor € 100.000 nieuwe energie-investeringen. EIA bedraagt 41,5% van € 100.000, dat is € 41.500. De fiscale winst wordt nu € 158.500 (€ 200.000 - € 41.500). Zonder EIA betaalt u € 97.417 inkomstenbelasting. Met EIA betaalt u € 75.837 inkomstenbelasting. Uw fiscale voordeel bedraagt € 21.581. Het netto EIA-voordeel is ongeveer 21% van de investeringskosten. 16

17 Milieu-investeringsaftrek (MIA) Voor wie? Voor belastingplichtige ondernemer in de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting Waarvoor? Voor investeringen in bedrijfsmiddelen die niet eerder zijn gebruikt en die staan vermeld op de “Milieulijst” zoals deze jaarlijks wordt gepubliceerd door het Ministerievan Infrastructuur en Milieu Het gaat om investeringen in milieuvriendelijke apparatuur en technieken die gericht zijn op verbetering van natuurlijk milieu of dierenwelzijn 17

18 Nadere voorwaarden? Melding → digitaal Investering moet worden aangemeld bij eLoket van Agentschap NL (uitsluitend elektronisch) eHerkenning Eenmanszaken, maatschappen, VOF → Digid, anders eHerkenning aanvragen Termijn (fataal): - binnen 3 maanden na aangaan verplichting, óf - binnen 3 maanden na aanvang kalenderkwartaal volgend op dat waarin voortbrengingskosten zijn gemaakt; óf - binnen 3 maanden na ingebruikname bij voorbrenging 18

19 Hoeveel? Afhankelijk tot welke categorie de investering behoort CategorieAftrek Categorie I36% Categorie II27% Categorie III13,5% Subsidie → in mindering op investeringsbedrag Aftrek mogelijk in jaar waarin bedrijfsmiddel in gebruik is genomen Indien nog niet in gebruik genomen → aftrek tot bedrag betaald 19

20 Milieu-investeringen kunnen kwalificeren voor zowel milieu-investeringsaftrek als kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (samenloop) Indien bedrijfsmiddel zowel kwalificeert voor EIA als MIA dient een keuze te worden gemaakt. Samenloop is niet mogelijk. Keuze kan achteraf niet gewijzigd worden Bij samenwerkingsverbanden geldt eenzelfde samentelbepaling als bij kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 20

21 Minimum investeringsbedrag € 2.300 Maximaal investeringsbedrag € 25.000.000 Landbouwbedrijven: investering mag niet leiden tot productieverhoging waarvoor geen normale afzetmogelijkheden gevonden kunnen worden Als MIA-budget wordt overschreden wordt regeling buitenwerking gesteld (budget 2013: € 101 miljoen) 21

22 Willekeurige afschrijving Algemeen Tempo waarin bedrijfsmiddel kan worden afgeschreven Sneller maar ook langzamer mogelijk Voordelen? - tarief voordeel - liquiditeits- en rentevoordeel 22

23 Wanneer mogelijk? Zodra ter zake van de verwerving/verbetering - verplichtingen zijn aangegaan - voortbrengingskosten zijn gemaakt Kan voordat bedrijfsmiddel in gebruik is genomen → maximaal betaalde bedrag Binnen welke termijn? ↓ binnen economische levensduur bedrijfsmiddel Afboeking herinvesteringsreserve op bedrijfsmiddel = 1 e willekeurige afschrijving 23

24 Welke regelingen zijn er? Milieu-investeringen (VAMIL) Aanschaffings- of voortbrengingskosten ↓ 75% willekeurig afschrijven 25% binnen normale afschrijvingsduur Beperking afschrijving gebouwen niet van toepassing bij milieu-investeringen in gebouwen Maximale investering € 25 miljoen 24

25 Voorwaarden? ↓ - bedrijfsmiddel moet zijn opgenomen op Milieulijst - niet eerder zijn gebruikt - gericht zijn op verbetering van natuurlijk milieu of dierenwelzijn - voor landbouwbedrijf: niet leiden tot productieverhoging waarvoor geen normale afzetmogelijkheden gevonden kunnen worden 25

26 Melding → digitaal Investering moet worden aangemeld bij eLoket van Agentschap NL (uitsluitend elektronisch) eHerkenning Eenmanszaken, maatschappen, VOF → Digid, anders eHerkenning aanvragen Termijn (fataal): - binnen 3 maanden na aangaan verplichting, óf - binnen 3 maanden na aanvang kalenderkwartaal volgend op dat waarin voortbrengingskosten zijn gemaakt; óf - binnen 3 maanden na ingebruikname bij voorbrenging Melding mag worden opgenomen in melding MIA 26

27 Voorbeeld Aanschafprijs Opel Ampera € 46.265 incl. € 8.029 btw. Prijs exclusief btw € 38.236. IB-tarief gemiddeld 42%. Toepassing KIA: 28% * € 38.236 * 42%=€ 4.496 Toepassing MIA: 36% * € 38.236 * 42%=€ 5.781 Toepassing VAMIL: 75% * € 38.236 * 42% =€ 12.044 Netto kostprijs na fiscale voordelen€ 15.915 27

28 Investeringen door startende ondernemers (WASO) Voor wie? ↓ IB-ondernemer die als starter wordt aangemerkt Wanneer word je als starter aangemerkt? ↓ als startersaftrek (verhoging zelfstandigenaftrek) van toepassing is (max. drie jaar) oftewel in de vijf voorafgaande kalenderjaren is niet meer dan tweemaal zelfstandigenaftrek genoten 28

29 Waarvoor? ↓ bedrijfsmiddelen aangeschaft /voortgebracht door IB-ondernemer - in jaren waarin startersaftrek geldt, plus - in kalenderjaar dat daaraan onmiddellijk voorafgaat en waarin zelfstandigenaftrek niet geldt Beperkingen? ↓ - bedrijfsmiddel niet uitgesloten voor KIA - tot investeringsmaximum in kalenderjaar van € 306.931 (2013) 29

30 Uitbreiding? ↓ ook voor bedrijfsmiddelen indien geen sprake is van aangaan verplichtingen (bijv. inbreng vanuit privévermogen) Mits: - verzoek daartoe - vanaf moment ingebruikneming Indien willekeurige afschrijving mogelijk is, mag er ook willekeurig afgeschreven worden als niet (meer) aan urencriterium wordt voldaan Bedrijfsmiddelen binnen de WASO-periode worden geoormerkt 30

31 Willekeurige afschrijving zeeschepen Regeling voor zeeschepen die worden geëxploiteerd in zeescheepvaart In praktijk via scheepvaart-CV 31

32 Investeringen ter bevordering economische ontwikkeling (crisisafschrijving) Regeling van 2009 tot en met 2011 Wat hield regeling in? ↓ investering in niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen → jaar aanschaf / voortbrenging afschrijving max. 50% → restant daarna al dan niet willekeurig Regeling niet van toepassing op investeringen in 2012 32

33 Brief 1 maart 2013 Tweede Kamer inzake totaalpakket bezuinigingen en intensiveringsmaatregelen ↓ Onderdeel: herinvoering crisisafschrijving 2013 Nadere invulling op later tijdstip Sociaal Akkoord 11 april 2013 ↓ streep door herinvoering crisisafschrijving 33

34 WBSO en RDA Twee regelingen die technologische ontwikkelingen en innovatie stimuleren Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk Research & Developmentaftrek 34

35 Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk Bevorderen onderzoek naar technologische vernieuwingen (procesinnovatie, nieuwe producten, nieuwe programmatuur etc.) Overheid stimuleert door compensatie deel loonkosten (loonkostensubsidie) dan wel bij zelfstandige vaste aftrek (verhoging zelfstandigenaftrek/Willie Wortel-aftrek) Vormgeving → afdrachtskorting loonheffingen (afdrachtsvermindering speur- en ontwikkelingswerk) 35

36 Voor wie geldt afdrachtsvermindering? ↓ - werkgever / inhoudingsplichtige - S&O-verklaring Procedure? ↓ Aanvragen S&O-verklaring bij Agentschap NL → elektronisch Periode? ↓ - aaneengesloten van minimaal 3 en maximaal 6 kalendermaanden binnen 1 kalenderjaar - maximaal 3 perioden per kalenderjaar 36

37 Periode (vervolg) ↓ voor 1 kalenderjaar, indien: - S&O-afdeling beschikt, én - aan S&O-inhoudingsplichtige in voorafgaande kalenderjaar S&O-verklaring is verstrekt Aanvraag tenminste 1 kalendermaand voorafgaand aan periode waarin men gebruik wil maken van S&O-afdrachtsvermindering 37

38 Welke S&O-projecten komen in aanmerking? ↓ Vier soorten: 1. Ontwikkelingsproject Bijv. ontwikkeling van (onderdelen van) technisch nieuwe producten, productieprocessen of programmatuur 2. Technisch wetenschappelijk onderzoek Hieronder valt verklarend onderzoek van technische aard 3. Analyse van de technische haalbaarheid van eigen S&O Hieronder valt onderzoek op grond waarvan besloten kan worden of men zelf een technisch wetenschappelijk onderzoeks- of ontwikkelingsproject wil gaan uitvoeren 4. Procesgericht technisch onderzoek Bijv. onderzoek gericht op een significante verbetering én substantiële wijziging van het productieproces of gebruikte programmatuur 38

39 Hoeveel? ↓ S&O-grensS&O-afdrachtverminderingMaximale S&O- (per kalenderjaar)tot en met S&O-grensboven S&O-grensafdrachtvermindering € 200.000 38% 14%€ 14 mln Indien S&O-inhoudingsplichtige starter is, bedraagt percentage 50% tot en met S&O-grens € 200.000 Wanneer starter? ↓ indien in 5 voorgaande kalenderjaren: - tenminste 1 jaar geen inhoudingsplichtige was - voor maximaal 2 jaar S&O verklaring heeft verkregen 39

40 Bepaling S&O-loon ↓ S&O-loon = S&O-uurloon x toegekende S&O-uren S&O-uurloon is vast gemiddeld bedrag per uur dat geldt voor alle S&O- medewerkers Indien in 2011 (referentiejaar) geen S&O-werkzaamheden: € 29 (forfait) Afdrachtsvermindering wordt vooraf verleend op basis van een schatting. Indien minder S&O-uren zijn besteed dan correctie in aangifte LH Afdrachtvermindering S&O kan nooit meer zijn dan de totaal ingehouden loonbelasting/premies volksverzekeringen 40

41 Voorbeeld DGA gaat zich in 2013 voor het eerst bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk. S&O-loonkosten bedragen € 29 per uur x 700 S&O-uren = € 20.300. S&O-afdrachtvermindering bedraagt 50% = € 10.150 DGA met S&ODGA zonder S&O Aantal S&O-uren7000 Loon DGA€ 43.000€ 43.000 Loonheffing€ 17.077€ 17.077 Af: heffingskortingen€ 3.724€ 3.724 Loonheffing€ 13.353€ 13.353 Af: S&O-afdrachtvermindering€ 10.150€ 0 Af te dragen loonheffing€ 3.203€ 13.353 Voordeel: € 13.353 - € 3.203 = € 10.150 41

42 Overige verplichtingen? ↓ - S&O-inhoudingsplichtige moet S&O-administratie bijhouden volgens nader gegeven regels - S&O-inhoudingsplichtige moet binnen 3 maanden na afloop kalenderjaar werkelijk aantal S&O-uren doorgeven over periode indien werkelijk aantal S&O-uren minder is dan of minimaal gelijk is aan verwachte aantal S&O-uren → Agentschap NL geeft in dat geval correctie-S&O-verklaring af ter hoogte van niet gerealiseerde S&O-uren 42

43 IB-ondernemer? IB-ondernemer die zelf speur- en ontwikkelingswerk verricht heeft recht op een verhoging van de zelfstandigenaftrek → Willie Wortel-aftrek Tenminste 500 uur én S&O-verklaring Indien starter → extra verhoging S&O-aftrekStarters S&O-aftrekTotale aftrek 2013€ 12.310€ 6.167€ 18.467 Bij IB-tarief 52% voordeel € 9.603 43

44 Research & Development Aftrek (RDA) In 2012 in het leven geroepen voor ondernemers die speur- en ontwikkelingswerk verrichten en bedoeld om hun financiële lasten niet zijnde loonkosten voor deze werkzaamheden te verlagen. Voor wie? ↓ - voor belastingplichtige ondernemer in de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting - die speur- en ontwikkelingswerk verricht en gebruik maakt van de WSBO 44

45 Koppeling aan WSBO ↓ gevolg: S&O-verklaring vereist Procedure ↓ aanvragen bij Agentschap NL gelijktijdig met aanvraag S&O-verklaring Aanvullende aftrek ziet op kosten en uitgaven die direct toerekenbaar zijn aan door belastingplichtige verricht speur- en ontwikkelingswerk waarvoor een S&O-verklaring is afgegeven 45

46 Welke kosten kunnen onder RDA vallen? ↓ al hetgeen is betaald voor de realisatie van eigen speur- en ontwikkelingswerk en voor zover deze betalingen: - niet eerder in aanmerking zijn genomen bij een RDA-beschikking - uitsluitend dienstbaar zijn aan uitvoeren van speur- en ontwikkelingswerk - drukken op belastingplichtige Tot kosten worden niet gerekend: - loonkosten - uitbesteed onderzoek - financieringskosten - afschrijvingen - investeringen die in aanmerking komen voor EIA of MIA 46

47 Welke uitgaven? ↓ al hetgeen is betaald voor de verwerving van nieuw vervaardigde bedrijfsmiddelen voor zover: - deze bedrijfsmiddelen niet eerder zijn gebruikt - deze bedrijfsmiddelen dienstbaar zijn aan uitvoeren van speur- en ontwikkelingswerk - drukken op belastingplichtige Tot uitgaven worden niet gerekend kosten van grondverwerving of grondverbetering 47

48 Hoeveel bedraagt RDA? ↓ 54% van de RDA-grondslag (kosten en uitgaven) Indien minder dan 150 WBSO-uren per maand ↓ forfaitair: aantal goedgekeurde WBSO-uren x € 15, tenzij meer dan € 50.000 kosten en uitgaven → dan opgave van geschatte kosten en uitgaven Na afloop van het kalenderjaar aan Agentschap NL mededeling doen van de gerealiseerde kosten en uitgaven 48

49 Innovatiebox Voor wie? ↓ belastingplichtigen onderworpen aan de vennootschapsbelasting Waarvoor? ↓ voor de opbrengsten uit zelf ontwikkelde immateriële vaste activa waarvoor een octrooi is verleend of die zijn voortgekomen uit eigen S&O- werkzaamheden ter zake waarvan S&O-verklaring is afgegeven 49

50 Opbrengst wordt effectief belast tegen 5% Opbrengst = opbrengst na aftrek drempel Drempel = alle kosten die (in verleden) zijn gemaakt ter zake van het voortbrengen van het octrooi dan wel S&O-activum Opbrengsten moeten in belangrijke mate (>30%) hun oorzaak vinden in het immateriële actief (octrooi of S&O-activum) Er kan per immaterieel activum voor toepassing innovatiebox worden gekozen 50

51 Voordelen moeten in belangrijke mate oorzaak vinden in het immaterieel actief ↓ dat wil zeggen voor meer dan 30% Praktisch probleem → hoe bepaal je dat? Gaat het om licentie-inkomsten dan is toerekening eenvoudig. Maar hoe bij technische vinding die is geïntegreerd in een product of dienstverlening? Verschillende methoden → afstemming met belastingdienst 51

52 Met ingang van 1 januari 2013: forfaitaire regeling Reden: om praktijk tegemoet te komen → toerekening wordt als moeilijk ervaren Hoe werkt forfaitaire regeling? ↓ - op verzoek 25% van de winst aan te merken als innovatieboxvoordeel - geen drempel - voordeel gemaximeerd op € 25.000 - keuze in jaar ontstaan immaterieel actief + twee daaropvolgende jaren 52

53 Vragen? Guido Evers0413 – 49 11 08 evers@vdven.nl Ben van der Aa0413 – 49 11 25 vdaa@vdven.nl Johan den Otter0413 – 49 11 18 denotter@vdven.nl 53


Download ppt "Onderwerpen:  Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)  Energie-investeringsaftrek (EIA)  Milieu-investeringsaftrek (MIA)  Willekeurige afschrijving."

Verwante presentaties


Ads door Google