De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FISCALE STIMULERINGSMAATREGELEN Presentatie 25 april 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "FISCALE STIMULERINGSMAATREGELEN Presentatie 25 april 2013"— Transcript van de presentatie:

1 FISCALE STIMULERINGSMAATREGELEN Presentatie 25 april 2013

2 Onderwerpen: Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) Energie-investeringsaftrek (EIA) Milieu-investeringsaftrek (MIA) Willekeurige afschrijving WBSO en RDA Innovatiebox

3 Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
Voor wie? Belastingplichtige ondernemer in de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting Waarvoor? Investeringen in bedrijfsmiddelen die binnen de onderneming worden gebruikt Investeren = aangaan verplichtingen voor aanschaf of verbetering van bedrijfsmiddelen of maken van voortbrengingskosten

4 Voor alle bedrijfsmiddelen?
Nee, zo zijn o.a. uitgesloten: Investeringsbedrag < € 450 Bosbedrijf Gronden (ook ondergrond gebouwen) Woonhuizen Personenauto’s (m.u.v. zeer schone auto’s en elektrische auto’s) Pleziervaartuigen Diverse immateriële activa zoals goodwill, vergunningen e.d. Dieren Bedrijfsmiddelen bestemd om hoofdzakelijk (>70%) ter beschikking te worden gesteld aan derden Bedrijfsmiddelen gekocht van gelieerde personen Bedrijfsmiddelen gekocht van aandeelhouder, deelneming

5 Tabel 2013: investeringsbedrag
Hoeveel? De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek behelst een aftrek van de winst ter grootte van een percentage van het investeringsbedrag (naast de afschrijving). Tabel 2013: investeringsbedrag meer dan maar niet meer dan bedraagt kia € € € € € % van het investeringsbedrag € € € € € € verminderd met 7,56% over gedeelte investeringsbedrag boven € € € € De aftrek neemt derhalve af naarmate het investeringsbedrag hoger is.

6 Nadere voorwaarden. Geen nadere voorwaarden (m. n
Nadere voorwaarden? Geen nadere voorwaarden (m.n. geen meldingsplicht) Wel verzoeken om aftrek in aangifte Niet toegestaan om investeringen buiten beschouwing te laten Samenwerkingsverband → uitgaan van investeringsbedrag per samenwerkingsverband, waarna per individuele ondernemer een evenredig gedeelte aftrekbaar is

7 Voorbeeld 1 Investering in machine. Investeringsbedrag € 50
Voorbeeld 1 Investering in machine. Investeringsbedrag € Investeringsaftrek: 28% * € = € Belastingvoordeel? IB-ondernemer: afhankelijk van tarief na aftrek MKB-winstvrijstelling (14%) tarief 37% voordeel : € tarief 42% voordeel: € tarief 52% voordeel: € Vpb-ondernemer tarief 20% voordeel: € tarief 25% voordeel: € 3.500

8 Voorbeeld 2 Investering in machine. Investeringsbedrag € 70
Voorbeeld 2 Investering in machine. Investeringsbedrag € Investeringsaftrek: vast bedrag van € (is 22,1%) Belastingvoordeel? IB-ondernemer: afhankelijk van tarief na aftrek MKB-winstvrijstelling (14%) tarief 37% voordeel : € tarief 42% voordeel: € tarief 52% voordeel: € Vpb-ondernemer tarief 20% voordeel: € tarief 25% voordeel: € 3.868

9 Tips: Hou rekening met tijdstip investering (evt. over jaargrens hevelen) Splits indien mogelijk investering (jaargrens) Kijk naar mogelijkheid investering als kostenpost aan te merken (investeringen boven € leveren geen extra KIA op)

10 Energie-investeringsaftrek (EIA)
Voor wie? Voor belastingplichtige ondernemer in de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting Waarvoor? Voor investeringen in bedrijfsmiddelen die niet eerder zijn gebruikt en die staan vermeld op de “Energielijst” zoals deze jaarlijks wordt gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Het gaat om investeringen in energiezuinige technieken en duurzame energie die resulteren in een besparing/doelmatig gebruik van energie

11 Energielijst kent 5 categorieën: Categorie Investeringen ten behoeve van A energiebesparing in of bij bedrijfsgebouwen B energiebesparing bij processen C energiebesparing bij transportmiddelen D aanwenden of toepassen van duurzame energie E energie-advies of maatwerkadvies Voldoet investering aan energieprestatie-eisen dan kan EIA worden toegepast

12 Nadere voorwaarden? Melding → digitaal Investering moet worden aangemeld bij eLoket van Agentschap NL (uitsluitend elektronisch) eHerkenning Eenmanszaken, maatschappen, VOF → Digid, anders eHerkenning aanvragen Termijn (fataal): - binnen 3 maanden na aangaan verplichting, óf - binnen 3 maanden na aanvang kalenderkwartaal volgend op dat waarin voortbrengingskosten zijn gemaakt; óf - binnen 3 maanden na ingebruikname bij voorbrenging

13 Hoeveel? 41,5% van het investeringsbedrag Subsidie in mindering brengen Aftrek mogelijk in jaar waarin bedrijfsmiddel in gebruik is genomen Indien nog niet in gebruik genomen → aftrek tot bedrag betaald

14 Investeringen kunnen kwalificeren voor zowel energie-investeringsaftrek als kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (samenloop) Bij samenwerkingsverbanden geldt eenzelfde samentelbepaling als bij kleinschaligheidsinvesteringsaftrek Minimum investeringsbedrag € Maximaal investeringsbedrag € Als EIA-budget wordt overschreden wordt regeling buiten werking gesteld (budget 2013: € 151 miljoen)

15 Voorbeeld VPB-ondernemer De fiscale winst in 2013 bedraagt € 200. 000
Voorbeeld VPB-ondernemer De fiscale winst in 2013 bedraagt € De vennootschapsbelasting is 20% voor de eerste schijf tot en 25% boven € U doet voor € nieuwe energie-investeringen. EIA bedraagt 41,5% van € , dat is € De fiscale winst wordt nu € (€ € ). Zonder EIA betaalt u € vennootschapsbelasting. Met EIA betaalt u € vennootschapsbelasting. Uw fiscale voordeel bedraagt € Het netto EIA-voordeel is ongeveer 9% van de investeringskosten.

16 Voorbeeld IB-ondernemer De fiscale winst in 2013 bedraagt € 200
Voorbeeld IB-ondernemer De fiscale winst in 2013 bedraagt € (geen rekening gehouden met ondernemersaftrekken, heffingskortingen etc.). U doet voor € nieuwe energie-investeringen. EIA bedraagt 41,5% van € , dat is € De fiscale winst wordt nu € (€ € ). Zonder EIA betaalt u € inkomstenbelasting. Met EIA betaalt u € inkomstenbelasting. Uw fiscale voordeel bedraagt € Het netto EIA-voordeel is ongeveer 21% van de investeringskosten.

17 Milieu-investeringsaftrek (MIA) Voor wie
Milieu-investeringsaftrek (MIA) Voor wie? Voor belastingplichtige ondernemer in de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting Waarvoor? Voor investeringen in bedrijfsmiddelen die niet eerder zijn gebruikt en die staan vermeld op de “Milieulijst” zoals deze jaarlijks wordt gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu Het gaat om investeringen in milieuvriendelijke apparatuur en technieken die gericht zijn op verbetering van natuurlijk milieu of dierenwelzijn

18 Eenmanszaken, maatschappen, VOF → Digid, anders eHerkenning aanvragen
Nadere voorwaarden? Melding → digitaal Investering moet worden aangemeld bij eLoket van Agentschap NL (uitsluitend elektronisch) eHerkenning Eenmanszaken, maatschappen, VOF → Digid, anders eHerkenning aanvragen Termijn (fataal): - binnen 3 maanden na aangaan verplichting, óf - binnen 3 maanden na aanvang kalenderkwartaal volgend op dat waarin voortbrengingskosten zijn gemaakt; óf - binnen 3 maanden na ingebruikname bij voorbrenging

19 Hoeveel? Subsidie → in mindering op investeringsbedrag
Afhankelijk tot welke categorie de investering behoort Categorie Aftrek Categorie I 36% Categorie II 27% Categorie III 13,5% Subsidie → in mindering op investeringsbedrag Aftrek mogelijk in jaar waarin bedrijfsmiddel in gebruik is genomen Indien nog niet in gebruik genomen → aftrek tot bedrag betaald

20 Bij samenwerkingsverbanden geldt eenzelfde samentelbepaling als bij
Milieu-investeringen kunnen kwalificeren voor zowel milieu-investeringsaftrek als kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (samenloop) Indien bedrijfsmiddel zowel kwalificeert voor EIA als MIA dient een keuze te worden gemaakt. Samenloop is niet mogelijk. Keuze kan achteraf niet gewijzigd worden Bij samenwerkingsverbanden geldt eenzelfde samentelbepaling als bij kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

21 Minimum investeringsbedrag € 2.300
Maximaal investeringsbedrag € Landbouwbedrijven: investering mag niet leiden tot productieverhoging waarvoor geen normale afzetmogelijkheden gevonden kunnen worden Als MIA-budget wordt overschreden wordt regeling buitenwerking gesteld (budget 2013: € 101 miljoen)

22 Willekeurige afschrijving
Algemeen Tempo waarin bedrijfsmiddel kan worden afgeschreven Sneller maar ook langzamer mogelijk Voordelen? - tarief voordeel - liquiditeits- en rentevoordeel

23 Wanneer mogelijk? Zodra ter zake van de verwerving/verbetering - verplichtingen zijn aangegaan - voortbrengingskosten zijn gemaakt Kan voordat bedrijfsmiddel in gebruik is genomen → maximaal betaalde bedrag Binnen welke termijn? ↓ binnen economische levensduur bedrijfsmiddel Afboeking herinvesteringsreserve op bedrijfsmiddel = 1e willekeurige afschrijving

24 Welke regelingen zijn er
Welke regelingen zijn er? Milieu-investeringen (VAMIL) Aanschaffings- of voortbrengingskosten ↓ 75% willekeurig afschrijven 25% binnen normale afschrijvingsduur Beperking afschrijving gebouwen niet van toepassing bij milieu-investeringen in gebouwen Maximale investering € 25 miljoen

25 Voorwaarden? ↓ - bedrijfsmiddel moet zijn opgenomen op Milieulijst - niet eerder zijn gebruikt - gericht zijn op verbetering van natuurlijk milieu of dierenwelzijn - voor landbouwbedrijf: niet leiden tot productieverhoging waarvoor geen normale afzetmogelijkheden gevonden kunnen worden

26 Eenmanszaken, maatschappen, VOF → Digid, anders eHerkenning aanvragen
Melding → digitaal Investering moet worden aangemeld bij eLoket van Agentschap NL (uitsluitend elektronisch) eHerkenning Eenmanszaken, maatschappen, VOF → Digid, anders eHerkenning aanvragen Termijn (fataal): - binnen 3 maanden na aangaan verplichting, óf - binnen 3 maanden na aanvang kalenderkwartaal volgend op dat waarin voortbrengingskosten zijn gemaakt; óf - binnen 3 maanden na ingebruikname bij voorbrenging Melding mag worden opgenomen in melding MIA

27 Voorbeeld Aanschafprijs Opel Ampera € 46. 265 incl. € 8. 029 btw
Voorbeeld Aanschafprijs Opel Ampera € incl. € btw. Prijs exclusief btw € IB-tarief gemiddeld 42%. Toepassing KIA: 28% * € * 42% = € Toepassing MIA: 36% * € * 42% = € Toepassing VAMIL: 75% * € * 42% = € Netto kostprijs na fiscale voordelen €

28 Investeringen door startende ondernemers (WASO) Voor wie
Investeringen door startende ondernemers (WASO) Voor wie? ↓ IB-ondernemer die als starter wordt aangemerkt Wanneer word je als starter aangemerkt? als startersaftrek (verhoging zelfstandigenaftrek) van toepassing is (max. drie jaar) oftewel in de vijf voorafgaande kalenderjaren is niet meer dan tweemaal zelfstandigenaftrek genoten

29 Waarvoor? ↓ bedrijfsmiddelen aangeschaft /voortgebracht door IB-ondernemer - in jaren waarin startersaftrek geldt, plus - in kalenderjaar dat daaraan onmiddellijk voorafgaat en waarin zelfstandigenaftrek niet geldt Beperkingen? - bedrijfsmiddel niet uitgesloten voor KIA - tot investeringsmaximum in kalenderjaar van € (2013)

30 Uitbreiding? ↓ ook voor bedrijfsmiddelen indien geen sprake is van aangaan verplichtingen (bijv. inbreng vanuit privévermogen) Mits: - verzoek daartoe - vanaf moment ingebruikneming Indien willekeurige afschrijving mogelijk is, mag er ook willekeurig afgeschreven worden als niet (meer) aan urencriterium wordt voldaan Bedrijfsmiddelen binnen de WASO-periode worden geoormerkt

31 Willekeurige afschrijving zeeschepen Regeling voor zeeschepen die worden geëxploiteerd in zeescheepvaart In praktijk via scheepvaart-CV

32 Investeringen ter bevordering economische ontwikkeling (crisisafschrijving) Regeling van 2009 tot en met 2011 Wat hield regeling in? ↓ investering in niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen → jaar aanschaf / voortbrenging afschrijving max. 50% → restant daarna al dan niet willekeurig Regeling niet van toepassing op investeringen in 2012

33 Brief 1 maart 2013 Tweede Kamer inzake totaalpakket bezuinigingen en intensiveringsmaatregelen ↓ Onderdeel: herinvoering crisisafschrijving 2013 Nadere invulling op later tijdstip Sociaal Akkoord 11 april 2013 streep door herinvoering crisisafschrijving

34 WBSO en RDA Twee regelingen die technologische ontwikkelingen en innovatie stimuleren Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk Research & Developmentaftrek

35 Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk Bevorderen onderzoek naar technologische vernieuwingen (procesinnovatie, nieuwe producten, nieuwe programmatuur etc.) Overheid stimuleert door compensatie deel loonkosten (loonkostensubsidie) dan wel bij zelfstandige vaste aftrek (verhoging zelfstandigenaftrek/Willie Wortel-aftrek) Vormgeving → afdrachtskorting loonheffingen (afdrachtsvermindering speur- en ontwikkelingswerk)

36 Voor wie geldt afdrachtsvermindering
Voor wie geldt afdrachtsvermindering? ↓ - werkgever / inhoudingsplichtige - S&O-verklaring Procedure? Aanvragen S&O-verklaring bij Agentschap NL → elektronisch Periode? - aaneengesloten van minimaal 3 en maximaal 6 kalendermaanden binnen 1 kalenderjaar - maximaal 3 perioden per kalenderjaar

37 Periode (vervolg) ↓ voor 1 kalenderjaar, indien: - S&O-afdeling beschikt, én - aan S&O-inhoudingsplichtige in voorafgaande kalenderjaar S&O-verklaring is verstrekt Aanvraag tenminste 1 kalendermaand voorafgaand aan periode waarin men gebruik wil maken van S&O-afdrachtsvermindering

38 Welke S&O-projecten komen in aanmerking. ↓ Vier soorten: 1
Welke S&O-projecten komen in aanmerking? ↓ Vier soorten: 1. Ontwikkelingsproject Bijv. ontwikkeling van (onderdelen van) technisch nieuwe producten, productieprocessen of programmatuur 2. Technisch wetenschappelijk onderzoek Hieronder valt verklarend onderzoek van technische aard 3. Analyse van de technische haalbaarheid van eigen S&O Hieronder valt onderzoek op grond waarvan besloten kan worden of men zelf een technisch wetenschappelijk onderzoeks- of ontwikkelingsproject wil gaan uitvoeren 4. Procesgericht technisch onderzoek Bijv. onderzoek gericht op een significante verbetering én substantiële wijziging van het productieproces of gebruikte programmatuur

39 Hoeveel? ↓ S&O-grens S&O-afdrachtvermindering Maximale S&O- (per kalenderjaar) tot en met S&O-grens boven S&O-grens afdrachtvermindering € % 14% € 14 mln Indien S&O-inhoudingsplichtige starter is, bedraagt percentage 50% tot en met S&O-grens € Wanneer starter? indien in 5 voorgaande kalenderjaren: - tenminste 1 jaar geen inhoudingsplichtige was - voor maximaal 2 jaar S&O verklaring heeft verkregen

40 Bepaling S&O-loon ↓ S&O-loon = S&O-uurloon x toegekende S&O-uren S&O-uurloon is vast gemiddeld bedrag per uur dat geldt voor alle S&O- medewerkers Indien in 2011 (referentiejaar) geen S&O-werkzaamheden: € 29 (forfait) Afdrachtsvermindering wordt vooraf verleend op basis van een schatting. Indien minder S&O-uren zijn besteed dan correctie in aangifte LH Afdrachtvermindering S&O kan nooit meer zijn dan de totaal ingehouden loonbelasting/premies volksverzekeringen

41 DGA met S&O DGA zonder S&O
Voorbeeld DGA gaat zich in 2013 voor het eerst bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk. S&O-loonkosten bedragen € 29 per uur x 700 S&O-uren = € S&O-afdrachtvermindering bedraagt 50% = € DGA met S&O DGA zonder S&O Aantal S&O-uren Loon DGA € € Loonheffing € € Af: heffingskortingen € € Loonheffing € € Af: S&O-afdrachtvermindering € € Af te dragen loonheffing € € Voordeel: € € = €

42 Overige verplichtingen? ↓
- S&O-inhoudingsplichtige moet S&O-administratie bijhouden volgens nader gegeven regels - S&O-inhoudingsplichtige moet binnen 3 maanden na afloop kalenderjaar werkelijk aantal S&O-uren doorgeven over periode indien werkelijk aantal S&O-uren minder is dan of minimaal gelijk is aan verwachte aantal S&O-uren → Agentschap NL geeft in dat geval correctie-S&O-verklaring af ter hoogte van niet gerealiseerde S&O-uren

43 IB-ondernemer? IB-ondernemer die zelf speur- en ontwikkelingswerk verricht heeft recht op een verhoging van de zelfstandigenaftrek → Willie Wortel-aftrek Tenminste 500 uur én S&O-verklaring Indien starter → extra verhoging S&O-aftrek Starters S&O-aftrek Totale aftrek 2013 € € € Bij IB-tarief 52% voordeel € 9.603

44 Research & Development Aftrek (RDA)
In 2012 in het leven geroepen voor ondernemers die speur- en ontwikkelingswerk verrichten en bedoeld om hun financiële lasten niet zijnde loonkosten voor deze werkzaamheden te verlagen. Voor wie? - voor belastingplichtige ondernemer in de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting - die speur- en ontwikkelingswerk verricht en gebruik maakt van de WSBO

45 Koppeling aan WSBO ↓ gevolg: S&O-verklaring vereist Procedure aanvragen bij Agentschap NL gelijktijdig met aanvraag S&O-verklaring Aanvullende aftrek ziet op kosten en uitgaven die direct toerekenbaar zijn aan door belastingplichtige verricht speur- en ontwikkelingswerk waarvoor een S&O-verklaring is afgegeven

46 Welke kosten kunnen onder RDA vallen
Welke kosten kunnen onder RDA vallen? ↓ al hetgeen is betaald voor de realisatie van eigen speur- en ontwikkelingswerk en voor zover deze betalingen: - niet eerder in aanmerking zijn genomen bij een RDA-beschikking - uitsluitend dienstbaar zijn aan uitvoeren van speur- en ontwikkelingswerk - drukken op belastingplichtige Tot kosten worden niet gerekend: - loonkosten - uitbesteed onderzoek - financieringskosten - afschrijvingen - investeringen die in aanmerking komen voor EIA of MIA

47 Welke uitgaven? ↓ al hetgeen is betaald voor de verwerving van nieuw vervaardigde bedrijfsmiddelen voor zover: - deze bedrijfsmiddelen niet eerder zijn gebruikt - deze bedrijfsmiddelen dienstbaar zijn aan uitvoeren van speur- en ontwikkelingswerk - drukken op belastingplichtige Tot uitgaven worden niet gerekend kosten van grondverwerving of grondverbetering

48 Hoeveel bedraagt RDA? ↓ 54% van de RDA-grondslag (kosten en uitgaven) Indien minder dan 150 WBSO-uren per maand forfaitair: aantal goedgekeurde WBSO-uren x € 15, tenzij meer dan € kosten en uitgaven → dan opgave van geschatte kosten en uitgaven Na afloop van het kalenderjaar aan Agentschap NL mededeling doen van de gerealiseerde kosten en uitgaven

49 Innovatiebox Voor wie? ↓ belastingplichtigen onderworpen aan de vennootschapsbelasting Waarvoor? voor de opbrengsten uit zelf ontwikkelde immateriële vaste activa waarvoor een octrooi is verleend of die zijn voortgekomen uit eigen S&O- werkzaamheden ter zake waarvan S&O-verklaring is afgegeven

50 Opbrengst wordt effectief belast tegen 5% Opbrengst = opbrengst na aftrek drempel Drempel = alle kosten die (in verleden) zijn gemaakt ter zake van het voortbrengen van het octrooi dan wel S&O-activum Opbrengsten moeten in belangrijke mate (>30%) hun oorzaak vinden in het immateriële actief (octrooi of S&O-activum) Er kan per immaterieel activum voor toepassing innovatiebox worden gekozen

51 Voordelen moeten in belangrijke mate oorzaak vinden in het immaterieel actief ↓ dat wil zeggen voor meer dan 30% Praktisch probleem → hoe bepaal je dat? Gaat het om licentie-inkomsten dan is toerekening eenvoudig. Maar hoe bij technische vinding die is geïntegreerd in een product of dienstverlening? Verschillende methoden → afstemming met belastingdienst

52 Met ingang van 1 januari 2013: forfaitaire regeling Reden: om praktijk tegemoet te komen → toerekening wordt als moeilijk ervaren Hoe werkt forfaitaire regeling? ↓ - op verzoek 25% van de winst aan te merken als innovatieboxvoordeel - geen drempel - voordeel gemaximeerd op € keuze in jaar ontstaan immaterieel actief + twee daaropvolgende jaren

53 evers@vdven.nl Ben van der Aa 0413 – 49 11 25 vdaa@vdven.nl
Vragen? Guido Evers 0413 – Ben van der Aa 0413 – Johan den Otter 0413 –


Download ppt "FISCALE STIMULERINGSMAATREGELEN Presentatie 25 april 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google