De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lokale besturen bestrijden kinderarmoede Hoe werk je resultaatsgericht aan kinderarmoedebestrijding? 09.02.2015 – Mechelen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lokale besturen bestrijden kinderarmoede Hoe werk je resultaatsgericht aan kinderarmoedebestrijding? 09.02.2015 – Mechelen."— Transcript van de presentatie:

1 Lokale besturen bestrijden kinderarmoede Hoe werk je resultaatsgericht aan kinderarmoedebestrijding? 09.02.2015 – Mechelen

2 Hoe werk je resultaatsgericht aan kinderarmoede?

3 GEEN IDEE

4 Kinderarmoede als dusdanig bestaat niet. Een kind groeit op binnen een gezin en omgeving die sterk bepalend kunnen zijn of een kind in armoede leeft of terecht komt. Armoede bestrijden bij kinderen vraagt dan ook een integrale aanpak, waar zowel ingezet wordt op het gezin, de school, de woonomgeving, de vrije tijd,….

5 RESULTAATSGERICHT WERKEN -Verschillende deelacties of integrale benadering -Verschillende levensdomeinen -Effectmeting op (zeer) lange termijn -Impact van externe factoren versus rechtstreekse impact acties kinderarmoede

6 DESALNIETTEMIN…

7 Programma armoedebestrijding Kortrijk Actieve betrokkenheid van kwetsbare groepen bij de opmaak van een armoedebeleid

8 Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in of op de rand van armoede. 1.497 inwoners moeten beroep doen op voedselhulp, waaronder steeds meer gezinnen met kinderen. Er is een duidelijke stijging waar te nemen van het aantal werkende armen in Kortrijk. 1/3 van de mensen die een leefloon ontvangen is jonger dan 25 jaar. Bijna 1 op de 5 kinderen wordt geboren in een kansarm gezin. Dit is meer dan een verdubbeling sedert 2009 (van 7,5% naar 18,0 % in 2012). Programma armoedebestrijding | cijfers

9 NIEUW BESTUUR -Transitie -actieve betrokkenheid van de inwoners -De stad terug geven aan de mensen -Kortrijk Spreekt – Iedereen spreekt -Armoede als 3 de prioriteit -Plan Nieuw Kortrijk NIEUW AANPAK ARMOEDEBELEID -Schepen van armoedebestrijding -Programma armoedebestrijding -Lokale overheid als regisseur Programma armoedebestrijding | situering

10 Programma armoedebestrijding| fundamenten BASELINE -Gebruikersperspectief -Brede betrokkenheid van veel actoren -Integrale aanpak 2 BASISDOELSTELLINGEN -Gevolgen aanpakken -Oorzaken aanpakken OP 2 NIVEAUS -Organisaties -Individueel

11 EU 2020, SOCIALE INCLUSIE Inkomensgarantie/sociale bescherming Activeringsbeleid Toegang tot kwaliteitsvolle dienstverlening BOVENLOKALE BELEIDSPLANNEN ARMOEDE Federaal Vlaams Vlaams actieplan kinderarmoede FACTS AND FIGURES Statistieken Onderzoeken …. Programma armoedebestrijding | kader

12 DEFINIËREN VAN DE CONTOUREN Samen beslissen welke keuzes gemaakt moeten worden, welke de grote lijnen van het armoedeplan moeten worden Ieders stem telt Kortrijk Spreekt – Iedereen Spreekt Resultaat: open kapstok gedefinieerd vanuit gebruikersperspectief CO - DECISIE

13 DEFINIËREN VAN DE INHOUD Meer dan 100 lokale partners (intern en extern) Permanente betrokkenheid van mensen in armoede (A‘kzie) Komt de actie rechtstreeks ten goede aan mensen in armoede Armoedetoets Usual and unusual suspects Resultaat: breed gedragen plan met duurzaam engagement van verschillende lokale actoren CO - CREATIE

14 UITROL VAN HET PLAN Acties 10 domeinen circa 200 acties Permanente dialoog en actieve samenwerking Intensief maar noodzakelijk proces Permenante evaluatie en bijsturing van acties Formele samenwerkingsovereenkomsten, inclusief budget Stadsbreed Transitie van klassieke (welzijns)aanpak naar stadsbrede aanpak CO - PRODUCTIE

15 Plan armoedebestrijding| afbakening

16 TERUG NAAR KINDERARMOEDE

17 Programma armoedebestrijding | kinderarmoede STRUCTURELE AANPAK KINDERARMOEDE 5 grote blokken Gezinsondersteuning voor kwetsbare gezinnen Meer, betaalbare en toegankelijke kinderopvang Stedelijk flankerend onderwijsbeleid met focus op welzijn Samenwerking met onderwijs om vroegtijdig schoolverlaten tegen te gaan Stedelijk beleid voor kwetsbare kinderen en jongeren Gecoördineerde aanpak/regie over de 5 blokken heen (= grote sterkte)

18 Programma armoedebestrijding | kinderarmoede Gezinsondersteuning voor kwetsbare gezinnen Afstemming verschillende bestaande diensten Samenwerking versterken Waar nodig ontwikkelen van nieuwe initiatieven Actieve samenwerking met diverse lokale actoren Vb. project Kinderen Eerst en Huizen van het Kind

19 Programma armoedebestrijding | kinderarmoede Meer, betaalbare en toegankelijke kinderopvang Ondersteuning en toelage voor nieuwe onthaalouders Sociaal tarief reguliere kinderopvang voor niet IKG plaatsen Onderzoek extra plaatsen occasionele opvang Inzet brugfiguur ifv toegankelijkheid kinderopvang en doorstroom kleuteronderwijs

20 Programma armoedebestrijding | kinderarmoede Stedelijk flankerend onderwijsbeleid met focus op welzijn nieuw flankerend onderwijsbeleid - onderwijstafels Voorbeeldacties: Brugfiguren Enveloppefinanciering Structurele communicatie tussen scholen en OCMW

21 Programma armoedebestrijding | kinderarmoede Samenwerking met onderwijs om ongekwalificeerde uitstroom tegen te gaan Opstart traject welzijn – onderwijs – werk Afstemming aanwezige diensten (stedelijk en extern) op drie domeinen Ontwikkelen van nieuwe acties waar bestaande dienstverlening tekort schiet Focus op belangrijke scharniermomenten

22 Programma armoedebestrijding | kinderarmoede Stedelijk jeugdwelzijnsbeleid voor kwetsbare kinderen en jongeren Alle organisaties jeugdwelzijnswerk verenigt in 1 stedelijke VZW

23 TERUG NAAR RESULTAATSGERICHT WERKEN

24 Programma armoedebestrijding | effecten Complex Kinderarmoede is erg complex Resultaten van deelacties zijn meetbaar Effecten van deelacties zijn moeilijker meetbaar Effect op brede armoedesituatie is nog moeilijker meetbaar

25 Programma armoedebestrijding | effecten 2013 - 2019 Permanente dialoog met doelpubliek via intermediaire organisaties rechtstreeks Rode draad doorheen opmaak en verdere uitrol van het armoedebeleid (= permanente armoedetoets)

26 Programma armoedebestrijding | effecten 2015 Ontwikkeling nieuw project Belangrijk onderdeel van project is onderzoek Focus op kwetsbare gezinnen met kinderen Ontwikkelen nieuwe vormen van dienstverlening Effectmeting op basis van kansarmoede indicatoren Kind en Gezin Kunnen we op lokaal niveau het verschil maken voor kwetsbare gezinnen

27 Programma armoedebestrijding Maarten François Programmaregisseur armoedebestrijding OCMW Kortrijk | Stad Kortrijk Budastraat 27 | 8500 Kortrijk +32 473 86 26 95 maarten.francois@ocmwkortrijk.bemaarten.francois@ocmwkortrijk.be | www.ocmwkortrijk.be


Download ppt "Lokale besturen bestrijden kinderarmoede Hoe werk je resultaatsgericht aan kinderarmoedebestrijding? 09.02.2015 – Mechelen."

Verwante presentaties


Ads door Google