De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Reactie FPG Evaluatie pachtsysteem

Verwante presentaties


Presentatie over: "Reactie FPG Evaluatie pachtsysteem"— Transcript van de presentatie:

1 Reactie FPG Evaluatie pachtsysteem
Ledenbijeenkomst 15 december 2014

2 Visie FPG Huidige pachtregeling fundamenteel herzien
Toekomstbestendig pachtstelsel In gebruik geven van landbouwgrond en/of gebouwen Aan agrarische ondernemers Voor de afgesproken duur en pachtprijs Huidige pachtregeling fundamenteel herzien Als fundamentele herziening niet mogelijk is Langjarig verpachten mogelijk maken en knelpunten oplossen Geliberaliseerd verpachten langer dan 6 jaar zonder prijstoets Ook mogelijk maken voor bedrijfsgebouwen Afschaffen voorkeursrecht voor de pachter AOW-leeftijd zonder opvolger is opzeggingsgrond Fiscale vrijstelling voor duurzaam verpachten

3 Reactie FPG op rapport Bruil (maart 2014)
Goede basis voor toekomstbestendig pachtstelsel Akkoord met: Geen pachtprijsbeheersing Goedkeuring grondkamer vervalt Voorkeursrecht vervalt Indeplaatsstelling en medepacht alleen hoeves Geen tussentijdse ontbinding Overgangsrecht Niet akkoord met Wettelijke minimumtermijn zes jaar voor los land Onderverpachting Wijziging bestemming, inrichting en gedaante door pachter

4 Geen herziening dan: plan B
Sleutelen aan huidige pachtregeling Geliberaliseerde pacht langer dan 6 jaar zonder prijstoetsing AOW leeftijd zonder opvolger is opzeggingsgrond Afschaffen voorkeursrecht voor de pachter Pachtprijzen: maximum 2% en jaarlijkse herziening Geen preventieve prijstoetsing, wel mogelijkheid correctieve toets achteraf door Grondkamer

5 Bijeenkomst bij EZ 15 mei 2014 Kritiek van alle kanten; FPG meest positief Geen draagvlak Onzeker vervolgtraject Voortdurende patstelling Hoe verder?

6 Akkoord van Spelderholt (27 juni en 2 juli 2014)
Deelakkoord over hoofdlijnen nieuw stelsel tussen vertegenwoordigers van pachters en verpachtersorganisaties o.l.v mr. W.L. Valk Hoofdlijnen van een nieuw pachtstelsel Nog geen instemming van leden betrokken organisaties verkregen FPG heeft reactie gegeven op deelakkoord aan EZ

7 Reactie FPG aan EZ Instemming met Niet akkoord met
Meerdere pachtvormen (nieuwe reguliere pacht, loopbaanpacht, teeltpacht, pacht voor kleine oppervlakten en flexibele pacht) Vrije pachtprijzen voor nieuwe pachtovereenkomsten AOW leeftijd als opzeggingsgrond Flexibele pacht ook voor gebouwen Beperking rol Grondkamer tot registratie Indexeren pachtprijzen voor bestaande reguliere pacht gedurende (korte) overgangstermijn Stimuleren duurzaam grondgebruik o.a door fiscale maatregelen Niet akkoord met Mogelijkheid prijstoetsing achteraf voor flexibele pacht Lange overgangstermijn voor aanpassing pachtprijs van bestaande reguliere pachtovereenkomsten naar marktpachtprijs

8 Kamerbrief Staatssecretaris EZ (15 oktober 2014
Uitwerking nieuw pachtsysteem op basis van de uitgangspunten van het akkoord Onderzoek of prijstoetsing en rol grondkamer bij flexibele pacht nodig is Gesprek met partijen over overgangsrecht m.b.t prijs bestaande reguliere pachtovereenkomsten: Geen onmiddellijke herziening pachtprijs voor bestaande reguliere pachtovereenkomsten naar vrije marktpachtprijs Geen oneindige limiet om een beroep te kunnen doen op oude rechten met pachtprijsregulering Geen onevenredige benadeling verpachters met bestaande reguliere pachtovereenkomsten t.o.v. verpachters met nieuwe overeenkomsten

9 Reactie FPG Verpachters en pachters moeten zelf afspraken kunnen maken over duur pachtovereenkomst en pachtprijs Geen prijstoetsing door grondkamer voor flexibele pacht Overgangsrecht bestaande reguliere pachtovereenkomst zo kort mogelijk Huidige geliberaliseerde pacht (< 6jr.) functioneert goed en voorziet in behoefte

10 Vervolgtraject Tweede Kamer:
Technische briefing Rondetafelgesprek Algemeen Overleg (vroege voorjaar 2015) Behandeling wijziging pachtrecht (2e helft 2015) Daarnaast overleg/consultatie van maatschappelijke organisatie door EZ


Download ppt "Reactie FPG Evaluatie pachtsysteem"

Verwante presentaties


Ads door Google